Kinh tế học vĩ mô - Các chính sách nhằm ổn định vĩ mô nền kinh tế - xã hội

* Khái niệm: Chính sách tài chính là hệ thống các tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc xử lý của Nhà nước đối với các quan hệ tài chính quốc gia thông qua việc sử dụng các công cụ tài chính cụ thể là thuế và chi tiêu ngân sách. 1. Chính sách xây dựng và sử dụng ngân sách nhà nước 1.1. Những kiến thức chung về ngân sách nhà nước a. Khái niệm NSNN là quỹ tiền tệ quốc gia, dùng để chi tiêu hàng năm cho toàn bộ hoạt động chung của quốc gia. Theo luật NSNN năm 2002 thì:“NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của NN đã được cơ quan NN có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong 1 năm, để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đất nước”. b. Cơ cấu NSNN * Cơ cấu dọc của ngân sách nhà nước Đó là sự phân bố NSNN thành nhiều cấp theo lãnh thổ. Do cơ cấu dọc của NSNN trùng hợp với hệ thống chính quyền nhà nước theo lãnh thổ thì mỗi cấp chính quyền theo lãnh thổ đồng thời là một cấp ngân sách (như ngân sách cấp TƯ, tỉnh (TP trực thuộc TƯ), thành phố (thị xã), huyện, xã) (NS Trung ương và NS địa phương).

doc33 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 2157 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh tế học vĩ mô - Các chính sách nhằm ổn định vĩ mô nền kinh tế - xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên