Kinh tế vĩ mô - Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng (1945 - 1975)

Anh chịcho biết khi nào mình đã gặp những tình huống khó khăn mà người ta thường gọi là “Nghìn cân treo sợi tóc” ? 2. Khi gặp một tình thếhiểm nghèo, anh chị thường làm gì? 3. Anh chịcó biết một điều gì liên quan đến việc giữchính quyền sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

pdf78 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1410 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh tế vĩ mô - Đảng lãnh đạo đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng (1945 - 1975), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG (1945-1975) TS. GVCC NGUYỄN VIỆT HÙNG TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TRƯỜNG CÁN BỘ TP. HỒ CHÍ MINH NỘI DUNG I. ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG (9/1945- 12/1946) II. ĐẢNG LÃNH ĐẠO KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ (1945 -1954) III. ĐẢNG LÃNH ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA Ở MIỀN NAM ( 1954 -1975) I. ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG (9/1945- 12/1946) 1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ 2. CHỦ TRƯƠNG BIỆN PHÁP CỦA ĐẢNG TA 3. Ý NGHĨA, BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1. Anh chị cho biết khi nào mình đã gặp những tình huống khó khăn mà người ta thường gọi là “Nghìn cân treo sợi tóc” ? 2. Khi gặp một tình thế hiểm nghèo, anh chị thường làm gì? 3. Anh chị có biết một điều gì liên quan đến việc giữ chính quyền sau Cách mạng tháng Tám năm 1945? 1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ a. Đặc điểm tình hình quốc tế b. Đặc điểm tình hình trong nước a. Đặc điểm tình hình quốc tế Một loạt các nước XHCN ra đời. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ. Phong trào hòa bình, dân sinh, dân chủ trong các nước TBCN. • Thuận lợi: a. Đặc điểm tình hình quốc tế Mỹ và phương Tây bao vây, cô lập Liên Xô, các nước XHCN. CN thực dân mới xuất hiện. Những liên minh đế quốc hình thành đi xâm lược, thống trị thuộc địa. • Khó khăn: b. Đặc điểm tình hình trong nước Thuận lợi Vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh. Có Nhà nước cách mạng của dân, do dân, vì dân. Tinh thần yêu nước Cách mạng của nhân dân Việt Nam. b. Đặc điểm tình hình trong nước Giặc đói Giặc dốt Giặc ngoại xâm và nội phản Khó khăn: nghìn cân treo sợi tóc ; chiến đấu giữa vòng vây 2. Chủ trương biện pháp của Đảng ta a. Xây dựng củng cố chính quyền Cách mạng b. Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù c. Xây dựng thực lực Cách mạng Việt Nam về mọi mặt a. Xây dựng củng cố chính quyền Cách mạng Giải tán các tổ chức chính quyền cũ. Bãi bỏ các sắc luật của chế độ cũ Tổ chức Tổng tuyển cử, bầu Quốc hội đầu tiên Xây dựng và ban hành Hiến Pháp 1946. b. Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù Hòa với Tưởng để đánh Pháp (9/1945 - 2/1946) Hòa với Pháp để đuổi Tưởng (3/1946 - 12/1946) c. Xây dựng thực lực Cách mạng Việt Nam vềmọi mặt Chính trị Kinh tế Văn hóa - xã hội Quân sự Ngoại giao Xây dựng Vệ quốc Đoàn, lực lượng dân quân du kích Chuyến đi thăm nước Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh (5 -10/1946) Xây dựng Đảng, xây dựng Mặt trận Liên Việt Khôi phục sản xuất công nghiệp- nông nghiệp; khai hoang phục hóa; phát hành đồng bạc Việt Nam. Bình dân học vụ, xây dựng đời sống mới, xóa bỏ tệ nạn xã hội 3. Ý NGHĨA, BÀI HỌC KINH NGHIỆM II. ĐẢNG LÃNH ĐẠO KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ (1945 - 1954) 1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ 2. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA ĐẢNG TA VÀ DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN 3. Ý NGHĨA, BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1. Anh chị cho biết vì sao trong hoàn cảnh khó khăn mà Bác Hồ và Đảng ta vẫn quyết tâm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946)? 2. Xin ý kiến anh chị về đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta: Toàn dân, toàn diện, lâu dài dựa vào sức mình là chính? 3. Anh chị có biết gì về chiến dịch Điện Biên Phủ (13/03-07/05/1954)? 1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ a. Tình hình quốc tế b. Tình hình trong nước 2. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA ĐẢNG TA VÀ DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN b. Diễn biến chính của cuộc kháng chiến a. Đường lối kháng chiến a. Đường lối kháng chiến Kháng chiến toàn dân Kháng chiến lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Kháng chiến toàn diện b. Diễn biến chính của cuộc kháng chiến Nam Bộ kháng chiến ( 9/1945 -12/1946) Cuộc kháng chiến ở các thành phố ( 12/1946 -2/1947) Đánh bại kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp (3/1947 - 10/1947) Đánh bại kế hoạch “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của thực dân Pháp (11/1947 - 10/1950) Đánh bại kế hoạch “Bình định đồng bằng Bắc Bộ” của thực dân Pháp (11/1950 - 6/1952). Đánh bại kế hoạch Nava (7/1952 - 5/1954). Đàm phán và ký Hiệp định Genève, kết thúc chiến tranh bằng hòa bình (5-7/1954). 3. Ý NGHĨA, BÀI HỌC KINH NGHIỆM III. ĐẢNG LÃNH ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA Ở MIỀN NAM ( 1954 -1975) 1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ 2. ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐÁNH BẠI CÁC CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA ĐẾ QUỐC MỸ VÀ TAY SAI Ở MIỀN NAM 3. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1. Anh chị cho biết đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam, Bắc như thời kì từ 1954 đến 1975 sẽ tác động bất lợi cho dân tộc Việt Nam như thế nào? 2. Anh chị có kí ức gì về chế độ Sài Gòn trước đây? 3. Sự kiện nào sâu sắc nhất đối với anh chị khi nói đến cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước? 1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ a. Đặc điểm tình hình quốc tế b. Đặc điểm tình hình trong nước a. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH QUỐC TẾ Th u ậ n lợ i Sự giúp đỡ của hệ thống các nước XHCN Sự ủng hộ của phong trào giải phóng dân tộc ở Á- Phi- Mỹ Latinh Sự ủng hộ của phong trào phản chiến trong các nước TBCN kể cả ở Mỹ CN đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ ra sức phản kích cách mạng thế giới bằng chiến lược toàn cầu “phảnứng linh hoạt”. Xu thế hòa hoãn giữa các nước lớn trên thế giới. Cuộc Cách mạng khoa học - kỹ thuật tác động tiêu cực đến chiến tranh. Khó Khăn b. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC Thuận lợi Có sự lãnh đạo của Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh Có miền Bắc làm hậu phương lớn XHCN. Có đồng bào chiến sĩ miền Nam anh dung kiên cường trên tuyến đầu diệt Mỹ. b. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC Khó khăn Đất nước bị tạm thời chia cắt làm hai miền. Đương đầu đế quốc Mĩ, đế quốc đầu sỏ, có tiềm lực kinh tế, quốc phòng , khoa học kĩ thuật vượt trội. Chống lại chủ nghĩa thực dân mới tinh vi, thâm độc, xảo quyệt. 2. ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐÁNH BẠI CÁC CHIẾN LƯỢC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA ĐẾ QUỐC MỸ VÀ TAY SAI Ở MIỀN NAM a. Đánh bại chiến lược “Chiến tranh một phía” (1954 -1960) b. Đánh bại chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” (1961 -1965) c. Đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) d. Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 - 1973) e. Kết thúc chiến tranh (1973 - 1975) a. Đánh bại chiến lược “Chiến tranh một phía” (1954 -1960) Âm mưu thủ đoạn của địch Chủ trương biện pháp của Đảng ta Diễn biến, kết quả, ý nghĩa b. Đánh bại chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” (1961 -1965) Âm mưu thủ đoạn của địch Chủ trương biện pháp của Đảng ta Diễn biến, kết quả, ý nghĩa c. Đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 -1968) Âm mưu thủ đoạn của địch Chủ trương biện pháp của Đảng ta Diễn biến, kết quả, ý nghĩa d. Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 -1973) Âm mưu thủ đoạn của địch Chủ trương biện pháp của Đảng ta Diễn biến, kết quả, ý nghĩa e. Kết thúc chiến tranh (1973 -1975) Âm mưu thủ đoạn của địch Chủ trương biện pháp của Đảng ta Diễn biến, kết quả, ý nghĩa CHIẾN LƯỢC “MẠNH HAI ĐẦU” QUÂN ĐOÀN 1: 5 SƯ ĐOÀN QUÂN ĐOÀN 2: 2 SƯ ĐOÀN QUÂN ĐOÀN 3: 4 SƯ ĐOÀN QUÂN ĐOÀN 4: 2 SƯ ĐOÀN