Kỹ thuật kiểm tra đánh giá dạy học

1. Kiến thức Qua module 24, giáo viên trung hc phQ thông có th: — NPm *%.c k6 thu7t biên so'n các lo'i *+ kim tra, *ánh giá trong d'y hc. — NPm *%.c k6 thu7t xây d

pdf64 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1354 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ thuật kiểm tra đánh giá dạy học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KĨ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC | 59 MODULE THPT 24 kÜ thuËt KiÓm tra, ®¸nh gi¸ trong d¹y häc PHẠM VĂN HOAN | MODULE TRUNG HọC PHổ THÔNG 24 60 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ánh giá là m t khâu quan trng cuthhoia quá trình giáo duthnangc, vucthhuyena có vai trò kim chucthsacng k!t qu" cuthhoia muthnangc tiêu, n i dung và phucth&ng pháp d'y hc, vucthhuyena góp ph)n *i+u ch,nh k! ho'ch giáo duthnangc ti!p theo *ucth.c ti!n hành phù h.p và có hi0u qu". Ho't * ng *ánh giá n!u *ucth.c ti!n hành m t cách *3ng b , khoa hc, v5i các phucth&ng pháp và k6 thu7t phù h.p s9 có tác * ng r:t tích cucthnangc *!n quá trình giáo duthnangc. B Giáo duthnangc và ào t'o quy *?nh vi0c *ánh giá b@ng *im k!t h.p v5i nh7n xét cuthhoia giáo viên hoCc ch, *ánh giá b@ng nh7n xét cuthhoia giáo viên cho tucthhuyenng môn hc và ho't * ng giáo duthnangc. Sau mFi l5p và sau c:p hc, có *ánh giá, x!p lo'i k!t qu" giáo duthnangc cuthhoia hc sinh. Vì v7y, * *ánh giá *úng sucthnang ti!n b cuthhoia hc sinh, giáo viên c)n xây ducthnangng *ucth.c h0 thIng *+ kim tra, *ánh giá. K6 thu7t biên so'n *+ kim tra có vai trò quy!t *?nh trong xây ducthnangng *+ kim tra. Module THPT 24 s9 gi5i thi0u m t sI v:n *+ có tính nguyên tPc xây ducthnangng *+ kim tra * các giáo viên trung hc phQ thông cùng tham kh"o. B. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Qua module 24, giáo viên trung hc phQ thông có th: — NPm *ucth.c k6 thu7t biên so'n các lo'i *+ kim tra, *ánh giá trong d'y hc. — NPm *ucth.c k6 thu7t xây ducthnangng các d'ng câu hVi kim tra, *ánh giá trong d'y hc. 2. Kĩ năng — Thi!t k! *ucth.c các lo'i *+ kim tra, *ánh giá trong d'y hc. — Xây ducthnangng *ucth.c quy trình kim tra, *ánh giá chung và *ánh giá tQng k!t trong quá trình d'y hc. 3. Thái độ Hc viên tích cucthnangc sucthhoi duthnangng các k6 thu7t hi0n *'i trong biên so'n các lo'i *+ kim tra, *ánh giá trong d'y hc; coi trng vi0c kim tra, *ánh giá khách quan k!t qu" hc t7p cuthhoia hc sinh. KĨ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC | 61 C. NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra. 1. NHIỆM VỤ B'n hãy tham kh"o thông tin c& b"n ducth5i *ây và cho bi!t các bucth5c c)n thucthnangc hi0n trong quá trình biên so'n *+ kim tra. 2. THÔNG TIN CƠ BẢN Nhucth *ã trình bày [ module THPT 23, *ánh giá k!t qu" hc t7p cuthhoia hc sinh là m t ho't * ng r:t quan trng trong quá trình giáo duthnangc. ánh giá k!t qu" hc t7p là quá trình thu th7p và xucthhoi lí thông tin v+ trình * , kh" n]ng thucthnangc hi0n muthnangc tiêu hc t7p cuthhoia hc sinh nh@m t'o c& s[ cho nhucthngang *i+u ch,nh sucth ph'm cuthhoia giáo viên, các gi"i pháp cuthhoia các c:p qu"n lí giáo duthnangc và cho b"n thân hc sinh, * hc sinh hc t7p *'t k!t qu" tIt h&n. ánh giá k!t qu" hc t7p cuthhoia hc sinh c)n sucthhoi duthnangng phIi h.p nhi+u công cuthnang, phucth&ng pháp và hình thucthsacc khác nhau. + kim tra là m t trong nhucthngang công cuthnang *ucth.c dùng khá phQ bi!n * *ánh giá k!t qu" hc t7p cuthhoia hc sinh. | MODULE TRUNG HọC PHổ THÔNG 24 62 biên so'n *+ kim tra c)n thucthnangc hi0n theo quy trình sau: 2.1. Xác định mục đích của đề kiểm tra Nhucth *ã trình bày [ module THPT 23, *+ kim tra là m t công cuthnang dùng * *ánh giá k!t qu" hc t7p cuthhoia hc sinh sau khi hc xong m t chuthhoi *+, m t chucth&ng, m t hc kì, m t l5p hay m t c:p hc nên ngucth_i biên so'n *+ kim tra c)n c]n cucthsac vào Chuan ki!n thucthsacc, k6 n]ng cuthhoia chucth&ng trình và thucthnangc t! hc t7p cuthhoia hc sinh * xác *?nh muthnangc *ích, yêu c)u cuthhoia *+ kim tra cho phù h.p. 2.2. Xác định hình thức đề kiểm tra + kim tra (vi!t) có các hình thucthsacc sau: — + kim tra tucthnang lu7n. — + kim tra trPc nghi0m khách quan. — + kim tra k!t h.p c" hai hình thucthsacc trên: có c" câu hVi d'ng tucthnang lu7n và câu hVi d'ng trPc nghi0m khách quan. MFi hình thucthsacc *+u có ucthu *im và h'n ch! riêng nên c)n k!t h.p m t cách h.p lí các hình thucthsacc sao cho phù h.p v5i n i dung kim tra và *Cc tructhng môn hc * nâng cao hi0u qu", t'o *i+u ki0n * *ánh giá k!t qu" hc t7p cuthhoia hc sinh chính xác h&n. N!u *+ kim tra k!t h.p hai hình thucthsacc thì nên có nhi+u phiên b"n *+ khác nhau hoCc cho hc sinh làm bài kim tra ph)n trPc nghi0m khách quan * c l7p v5i vi0c làm bài kim tra ph)n tucthnang lu7n, làm ph)n trPc nghi0m khách quan tructh5c, thu bài r3i m5i cho hc sinh làm ph)n tucthnang lu7n. 2.3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra (Bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra) L7p m t b"ng có hai chi+u, m t chi+u là n i dung hay m'ch ki!n thucthsacc, k6 n]ng chính c)n *ánh giá, m t chi+u là các c:p * nh7n thucthsacc cuthhoia hc sinh: nh7n bi!t, thông hiu và v7n duthnangng (g3m có v7n duthnangng [ c:p * th:p và v7n duthnangng [ c:p * cao). Trong mFi ô là Chuan ki!n thucthsacc, k6 n]ng chucth&ng trình c)n *ánh giá, t, l0 % sI *im, sI lucth.ng câu hVi và tQng sI *im cuthhoia các câu hVi. SI lucth.ng câu hVi cuthhoia tucthhuyenng ô phuthnang thu c vào mucthsacc * quan trng cuthhoia mFi chuan c)n *ánh giá, lucth.ng th_i gian làm bài kim tra và trng sI *im quy *?nh cho tucthhuyenng m'ch ki!n thucthsacc, tucthhuyenng c:p * nh7n thucthsacc. KĨ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC | 63 Khung ma tr7n *+ kim tra: Mu 1. Khung ma trn kim tra theo mt hình thucthsacc (Trc nghim khách quan ho!c tucthnang lun) Tên Chuthhoi (n i dung, chucthng) Nhn bit Thông hiu Vn duthnangng Vn duthnangng mucthsacc cao hn C ng Chucthng I Chuthhoi 1 N i dung Chu&n kin thucthsacc, k( n)ng c*n kim tra Chu&n kin thucthsacc, k( n)ng c*n kim tra Chu&n kin thucthsacc, k( n)ng c*n kim tra Chu&n kin thucthsacc, k( n)ng c*n kim tra S- câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu S- im ... im ... im ... im ... im ... im T0 l2 % = .. .% Chucthng II Chuthhoi 2 N i dung Chu&n kin thucthsacc, k( n)ng c*n kim tra Chu&n kin thucthsacc, k( n)ng c*n kim tra Chu&n kin thucthsacc, k( n)ng c*n kim tra Chu&n kin thucthsacc, k( n)ng c*n kim tra S- câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu S- im ... im ... im ... im ... im ... im T0 l2 % = .. .% Chucthng Chuthhoi N i dung Chu&n kin thucthsacc, k( n)ng c*n kim tra Chu&n kin thucthsacc, k( n)ng c*n kim tra Chu&n kin thucthsacc, k( n)ng c*n kim tra Chu&n kin thucthsacc, k( n)ng c*n kim tra S- câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu S- im ... im ... im ... im ... im ... im T0 l2 % ... % | MODULE TRUNG HọC PHổ THÔNG 24 64 Mu 2. Khung ma trn kim tra kt hp c hai hình thucthsacc (Trc nghim khách quan kt hp Tucthnang lun) Tên chuthhoi (n i dung, chucthng) Nhn bit Thông hiu Vn duthnangng V ậ n d ụ n g ở mứ c cao hơ n C ng Tr c nghi!m khách quan Tucthnang lun Tr c nghi!m khách quan Tucthnang lun Tr c nghi!m khách quan Tucthnang lun Tr c nghi!m khách quan Tucthnang lun Chucthng I Chuthhoi 1 N i dung Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra S1 câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu S1 im ... im ... im ... im ... im ... im ... im ... im ... im ... im T4 l! % = .. .% Chucthng II N i dung Chu+n kin thucthsacc, Chu+n kin thucthsacc, Chu+n kin thucthsacc, Chu+n kin thucthsacc, Chu+n kin thucthsacc, Chu+n kin thucthsacc, Chu+n kin thucthsacc, Chu+n kin thucthsacc, 6 4 KĨ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC | 65 Chuthhoi 2 k- n.ng c/n kim tra k- n.ng c/n kim tra k- n.ng c/n kim tra k- n.ng c/n kim tra k- n.ng c/n kim tra k- n.ng c/n kim tra k- n.ng c/n kim tra k- n.ng c/n kim tra S1 câu ... câu ... câu ... câu ...câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu S1 im ... im ... im ... im ... . im ... im ... im ... im ... im ... im T4 l! % = .. .% Chucthng Chuthhoi N i dung Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra Chu+n kin thucthsacc, k- n.ng c/n kim tra S1 câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu ... câu S1 im ... im ... im ... im ... im ... im ... im ... im ... im ... im T4 l! % = .. .% 6 5 | MODULE TRUNG HọC PHổ THÔNG 24 66 * Các bucthc c b n thit lp ma trn kim tra: — Bucthc 1: Lit kê tên các chuthhoi (n#i dung, chucth ng...) c*n kim tra. — Bucthc 2: Vit các chu-n c*n ánh giá .i vi m0i c1p # tucth duy. — Bucthc 3: Quyt 5nh phân ph.i t7 l % t9ng im cho m0i chuthhoi (n#i dung, chucth ng...). — Bucthc 4: Quyt 5nh t9ng s. im cuthhoia bài kim tra. — Bucthc 5: Tính s. im cho m0i chuthhoi (n#i dung, chucth ng...) tucth ng ucthsacng vi t7 l %. — Bucthc 6: Tính t7 l %, s. im và quyt 5nh s. câu hDi cho m0i chu-n tucth ng ucthsacng. — Bucthc 7: Tính t9ng s. im và t9ng s. câu hDi cho m0i c#t. — Bucthc 8: Tính t7 l % t9ng s. im phân ph.i cho m0i c#t. — Bucthc 9: Hánh giá lIi ma trn và ch7nh sucthhoia nu th1y c*n thit. * Cn lucthu ý: — Khi vit các chu-n, c*n ánh giá .i vi m0i c1p # tucth duy: + Chu-n ucthMc chNn ánh giá là chu-n có vai trò quan trNng trong chucth ng trình môn hNc. Hó là chu-n có nhiu thSi lucthMng quy 5nh trong phân ph.i chucth ng trình và làm c sT hiu ucthMc các chu-n khác. + M0i m#t chuthhoi (n#i dung, chucth ng...) nên có nhucthngang chu-n Ii din ucthMc chNn ánh giá. + S. lucthMng chu-n c*n ánh giá T m0i chuthhoi (n#i dung, chucth ng...) tucth ng ucthsacng vi thSi lucthMng quy 5nh trong phân ph.i chucth ng trình dành cho chuthhoi (n#i dung, chucth ng...) ó. Nên s. lucthMng các chu-n kY nZng và chu-n òi hDi mucthsacc # tucth duy cao (vn duthnangng) nhiu h n. — Quyt 5nh t7 l % t9ng im phân ph.i cho m0i chuthhoi (n#i dung, chucth ng...): CZn cucthsac vào muthnangc ích cuthhoia kim tra, cZn cucthsac vào mucthsacc # quan trNng cuthhoia m0i chuthhoi (n#i dung, chucth ng...) trong chucth ng trình và thSi lucthMng quy 5nh trong phân ph.i chucth ng trình phân ph.i t7 l % t9ng im cho tucthhuyenng chuthhoi . KĨ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC | 67 — Tính s. im và quyt 5nh s. câu hDi cho m0i chu-n tucth ng ucthsacng: + CZn cucthsac vào muthnangc ích cuthhoia kim tra phân ph.i t7 l % s. im cho m0i chu-n c*n ánh giá, T m0i chuthhoi , theo hàng. Giucthngaa ba c1p #: nhn bit, thông hiu, vn duthnangng theo thucthsac tucthnang nên theo t7 l phù hMp vi chuthhoi , n#i dung và trình #, nZng lucthnangc cuthhoia hNc sinh. + CZn cucthsac vào s. im ã xác 5nh T bucthc 5 quyt 5nh s. im và câu hDi tucth ng ucthsacng, trong ó m0i câu hDi dIng trcc nghim khách quan ph i có s. im bdng nhau. + Nu kim tra kt hMp c hai hình thucthsacc trcc nghim khách quan và tucthnang lun thì c*n xác 5nh t7 l % t9ng s. im cuthhoia m0i m#t hình thucthsacc sao cho thích hMp. 2.4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận Vic biên soIn câu hDi theo ma trn c*n m b o: loIi câu hDi, s. câu hDi và n#i dung câu hDi do ma trn quy 5nh, m0i câu hDi trcc nghim khách quan ch7 kim tra m#t chu-n hoec m#t v1n , khái nim. 2.5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm Vic xây ducthnangng hucthng dfn ch1m (áp án) và thang im .i vi bài kim tra c*n m b o các yêu c*u: — N#i dung: khoa hNc và chính xác. — Cách trình bày: cuthnang th, chi tit nhucthng ngcn gNn và dg hiu, phù hMp vi ma trn kim tra. C*n hucthng ti xây ducthnangng b n mô t các mucthsacc # It ucthMc hNc sinh có th tucthnang ánh giá ucthMc bài làm cuthhoia mình (kY thut Rubric). 2.6. Điều chỉnh (Nếu thấy cần thiết) | MODULE TRUNG HọC PHổ THÔNG 24 68 Hoạt động 2. Tìm hiểu các loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan. 1. NHIỆM VỤ BIn hãy tham kh o thông tin c b n sau ây và trao 9i vi ing nghip ch7 ra nhucthngang loIi câu hDi trcc nghim khách quan. 2. THÔNG TIN CƠ BẢN 2.1. Câu trả lời ngắn Câu tr lSi ngcn là tr lSi m#t câu hoec in thêm vào m#t câu cho hMp nghYa bdng m#t tucthhuyen, m#t nhóm tucthhuyen, m#t kí hiu, m#t công thucthsacc... Ví duthnang 1: T9ng Bí thucth *u tiên cuthhoia H ng C#ng s n Vit Nam là ing chí ............... (Tr*n Phú). Ví duthnang 2. Hà N#i là thuthhoi ô cuthhoia nucthc ............... (Vit Nam). KĨ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC | 69 2.2. Câu đúng sai — Tructhc m#t câu dfn xác 5nh (thông thucthSng không ph i là câu hDi) hNc sinh chNn m#t trong hai cách tr lSi úng (H) hay sai (S). Ví duthnang: Ni dung S Qu.c khánh cuthhoia nucthc C#ng hoà Xã h#i Chuthhoi nghYa Vit Nam là ngày 02/9/1955. × — Khi soIn câu hDi trcc nghim khách quan loIi này c*n lucthu ý: + ChNn câu dfn nào mà hNc sinh trung bình khó nhn ra ngay là úng hay sai. + Không nên trích nguyên vZn nhucthngang câu trong sách giáo khoa; nên dign It n#i dung b n ch1t cuthhoia v1n 5nh hDi hNc sinh ph i tucth duy, lucthnanga chNn. + C*n m b o tính úng (H) hay sai (S) cuthhoia n#i dung câu là chcc chcn. + M0i câu trcc nghim khách quan ch7 nên dign t m#t ý #c nh1t, tránh bao gim nhiu chi tit. + Tránh dùng nhucthngang cuthnangm tucthhuyen nhucth: “t1t c ”, “không bao giS”, “không m#t ai”, “thucthSng”, “ôi khi”... Nhucthngang cuthnangm tucthhuyen này có th giúp hNc sinh dg dàng nhn ra câu úng hay sai. + Trong m#t bài trcc nghim, không nên b. trí s. câu úng bdng s. câu sai, không nên scp et các câu úng theo m#t trt tucthnang có chu kì. 2.3. Câu hỏi nhiều lựa chọn — Ví duthnang: Tác gi cuthhoia H nh phúc cuthhoia mt tang gia là: A. Nguyên Hing. B. Tô Hoài. C. T. Hucthngau. D. Tô T*n. — Câu hDi nhiu lucthnanga chNn gim hai ph*n: + Ph*n thucthsac nh1t (gNi là ph*n dfn) là m#t câu hDi hay m#t câu chuctha hoàn t1t nêu muthnangc ích òi hDi ngucthSi làm lucthnanga chNn câu tr lSi. | MODULE TRUNG HọC PHổ THÔNG 24 70 + Ph*n thucthsac hai (gNi là ph*n lucthnanga chNn hay các phucth ng án lucthnanga chNn, thucthng là tucthhuyen 4 — 5 phucthng án) gim m#t lucthnanga chNn úng (gNi là áp án) và các lucthnanga chNn sai (gNi là câu nhigu, câu bfy). LoIi câu hDi này r1t thông duthnangng, có kh nZng áp duthnangng r#ng rãi và phân loIi hNc sinh nhiu nh1t. Tuy nhiên, loIi này tucth ng .i khó soIn vì m0i câu hDi ph i kèm theo m#t s. câu tr lSi. T1t c u h1p dfn nhucthng ch7 có m#t áp án. Khi soIn loIi câu hDi trcc nghim khách quan này c*n tránh: + Câu bD lucthhoing không et ra v1n hay m#t câu hDi rõ rt làm c sT cho sucthnang lucthnanga chNn. + Nhucthngang câu nhigu uctha ra không ph i tux tin. Giáo viên ph i ducthnang oán các hucthng sai l*m cuthhoia hNc sinh có th mcc ph i khi gi i bài toán ó uctha ra nhucthngang lucthnanga chNn nhigu. + Câu trcc nghim khách quan có hai lucthnanga chNn úng (hoec không có lucthnanga chNn nào úng). + Ph*n g.c quá ructhSm rà, gim nhiu chi tit không c*n thit. + Khi soIn th o nhucthngang câu hDi nhiu lucthnanga chNn, tránh vô tình tit l# câu tr lSi qua l.i hành vZn, dùng tucthhuyen, cách scp et... 2.4. Câu ghép đôi — Câu hDi dIng này thucthSng gim hai c#t thông tin, m0i c#t có nhiu dòng. hNc sinh ph i chNn ra nhucthngang kt hMp hMp lí giucthngaa m#t dòng cuthhoia c#t này vi m#t hay nhucthngang dòng thích hMp cuthhoia c#t bên kia. — DIng này thích hMp cho vic kim tra lí thuyt. Ví duthnang: Hãy ghép mnh T c#t trái vi c#t ph i sao cho hMp lí: 1 Vit Nam là qu.c gia A ông dân nh1t th gii 2 Trung Qu.c là qu.c gia B T Hông Nam Á — Khi biên soIn loIi câu hDi này c*n lucthu ý: + Dãy c#t thông tin uctha ra không nên quá dài, nên thu#c cùng m#t loIi, có liên quan vi nhau. KĨ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC | 71 + C#t câu hDi và c#t câu tr lSi không nên bdng nhau, nên có nhucthngang câu tr lSi ducth ra tZng sucthnang cân nhcc khi lucthnanga chNn. + Thucthsac tucthnang câu tr lSi không nên Zn khp vi thucthsac tucthnang các câu hDi gây thêm khó khZn cho sucthnang lucthnanga chNn. 2.5. Câu điền khuyết Nhucthngang câu hDi dIng này có chucthsaca nhucthngang ch0 tr.ng hNc sinh in nhucthngang tucthhuyen hoec cuthnangm tucthhuyen thích hMp vào nhucthngang ch0 ó. Nhucthngang cuthnangm tucthhuyen này hoec do hNc sinh tucthnang nghY ra hay nh ra, hoec ucthMc cho s{n trong nhucthngang phucth ng án có nhiu lucthnanga chNn. Ví duthnang: Hin vào ch0 tr.ng nhucthngang tucthhuyen thích hMp (HNc viên tucthnang son theo b môn cuthhoia mình). — Khi soIn câu hDi dIng này c*n lucthu ý: + Câu hDi ph i ngcn gNn ch7 tr lSi bdng m#t s., m#t tucthhuyen hay m#t câu ngcn; tránh lp câu quá dài, ý tucthsac ructhSm rà. + Tránh lp câu hDi mà áp án có th tr lSi bdng nhiu cách. + Câu hDi ph i rõ ràng, chính xác, không bàn cãi ucthMc. — Nhucth vy, vi các loIi câu hDi trcc nghim khách quan, giáo viên ph i hiu rõ ec im, công duthnangng cuthhoia m0i loIi lucthnanga chNn loIi nào thích hMp vi muthnangc tiêu kh o sát hoc muthnangc tiêu dy h%c. Các loi câu h)i tr+c nghi,m khách quan trên /ây /0u /ucth1c sucthhoi duthnangng có hi,u qu4 trong gi lên l5p. Tuy nhiên hi,n nay, trong các /0 bài ki7m tra 1 tit, h%c kì, cu9i n:m... (trong /ánh giá t<ng k=t) ngucthi ta thucthng dùng các câu h)i nhi0u lucthnanga ch%n, vì: + Kh nZng phân bit hNc sinh cao. + Hánh giá ucthMc kin thucthsacc cuthhoia hNc sinh trên m#t din r#ng; hIn ch ucthMc kh nZng hNc tuthhoi, hNc lch, hNc v|t cuthhoia hNc sinh. + Ch1m im khách quan, nhanh chóng, chính xác, có th sucthhoi duthnangng công ngh thông tin ch1m. | MODULE TRUNG HọC PHổ THÔNG 24 72 Hoạt động 3. Hướng dẫn viết các loại câu hỏi. 1. NHIỆM VỤ BIn hãy tham kh o thông tin c b n ducthi ây và trao 9i cùng ing nghip nêu: — Cách vit câu hDi tr lSi ngcn: — Cách vit câu hDi úng — sai: KĨ THUẬT KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC | 73 — Cách vit câu hDi nhiu lucthnanga chNn: — Cách vit câu hDi ghép ôi: | MODULE TRUNG HọC PHổ THÔNG 24 74 — Cách vit câu hDi tucthnang lun: 2. THÔNG TIN CƠ BẢN 2.1. Hướng dẫn viết câu hỏi trả lời ngắn — Hánh giá m#t n#i dung quan trNng cuthhoia chu-n chucth ng trình. — Vit theo hình thucthsacc et câu hDi (nu có th). — Câu tr lSi ph i là m#t cuthnangm tucthhuyen ngcn gNn, m#t tucthhuyen hoec m#t con s.. — Tructhhuyen ch0 tr.ng T cu.i câu. — Tránh dùng lSi l} trong sách giáo khoa. — H tr.ng m#t tucthhuyen quan trNng (không nên tr.ng tucthhuyen không quan trNng). — Ch7 m#t n hai ch0 tr.ng. — H# r#ng cuthhoia các ch0 tr.ng c*n bdng nhau và cùng m#t hình thucthsacc nhucth trong các câu hDi khác. — Có câu hucthng dfn cho hNc sinh hNc sinh có câu tr lSi chính xác (nu hMp lí). — Tránh l0i ngucthnga pháp hay l# các
Tài liệu liên quan