Lập trình hướng đối tượng - Phương pháp lập trình hướng đối tượng

Khái niệm: Biến toàn cục là biến được khai báo bên ngoài tất cả các hàm và được hiểu bên trong tất cả các hàm. Thông thường biến toàn cục được khai báo ở đầu chương trình. Lƣu ý: Biến khai báo bên trong thân hàm main không là biến toàn cục mà là biến cục bộ của hàm main

pdf26 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 785 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình hướng đối tượng - Phương pháp lập trình hướng đối tượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
G V : T H S . L Ê T H Ị N GỌC HẠN H PHƢƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Viết chương trình nhập họ tên, điểm toán, điểm tin của một học sinh. Tính điểm trung bình và xuất kết quả. 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 2 BIẾN TOÀN CỤC Khái niệm: Biến toàn cục là biến được khai báo bên ngoài tất cả các hàm và được hiểu bên trong tất cả các hàm. Thông thường biến toàn cục được khai báo ở đầu chương trình. Lƣu ý: Biến khai báo bên trong thân hàm main không là biến toàn cục mà là biến cục bộ của hàm main. 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 3 BIẾN CỤC BỘ  Khái niệm: Biến cục bộ là biến được khai báo và được hiểu bên trong một phạm vi nào đó của chương trình, ra khỏi phạm vi này biến không còn được biết đến nữa vì không gian bộ nhớ cấp phát cho biến được tự động thu hồi.  Thông thường biến cục bộ được khai báo bên trong thân của một hàm hay một khối lệnh.  Lƣu ý: Một biến được khai báo bên trong thân hàm main là biến cục bộ của hàm main. 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 4 BIẾN TOÀN CỤC VÀ BIẾN CỤC BỘ 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 5 DEMO 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 6 DEMO 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 7 KIẾN TRÚC 1 CHƢƠNG TRÌNH C ĐƠN GIẢN 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 8 KIẾN TRÚC 1 CHƢƠNG TRÌNH C ĐƠN GIẢN  Khối khai báo: chứa các khai báo hàm, khai báo biến toàn cục, khai báo sử dụng thư viện, khai báo hằng, khai báo kiểu dữ liệu  Khối hàm main: chứa duy nhất hàm main và thân hàm của nó. Trong thân hàm main chứa các lời gọi hàm cần thiết cho chương trình.  Khối định nghĩa hàm: chứa các định nghĩa hàm đã được khai báo trong khối khai báo 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 9 THAM SỐ VÀ HÀM  Khái niệm: Các thông số đầu vào của một hàm được gọi là tham số của hàm.  Phân loại tham số: có 2 loại tham số là tham trị và tham biến. • Tham trị: Không đổi. • Tham biến: Thay đổi.  Cấp phát bộ nhớ: • Tham trị: Cấp phát. • Tham biến: Không cấp phát bộ nhớ khi hàm được gọi thực hiện mà sử dụng bộ nhớ của đối số tương ứng. 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 10 TRỪU TƢỢNG HÓA DỮ LIỆU  Khái niệm: Trừu tượng hóa dữ liệu là một phương pháp tích hợp các kiểu dữ liệu đơn, các kiểu dữ liệu có sẵn nhằm mô tả, biểu diễn một khái niệm hay một đối tượng trong thế giới thực.  Cú pháp: struct kieudulieu { //thành phần 1; // thành phần 2; }; typedef struct kieudulieu KIEUDULIEU; 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 11 PHƢƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG  Khái niệm: • Thành phần dữ liệu: là các thông tin về chính đối tượng, còn được gọi là thành phần thuộc tính, thành phần thông tin. • Thành phần hành động: là các khả năng mà đối tượng có thể thực hiện. Thành phần này còn có các tên gọi như sau: phương thức, hàm thành phần, hành vi. 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 12 PHƢƠNG PHÁP LẬP TRÌNH HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG Mỗi một đối tượng sẽ được cài đặt bên trong chương trình dưới dạng đơn thể chứa dữ liệu. Thêm vào đó tính chất kế thừa cho phép chúng ta xây dựng đối tượng mới dựa trên cơ sở đối tượng đã có. 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 13 LỚP ĐỐI TƢỢNG  Khái niệm: Lớp đối tượng tượng hiểu một cách đơn giản nhất là sự tích hợp của hai thành phần: Thành phần dữ liệu và Thành phần xử lý.  Cú pháp khai báo lớp: 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 14 LỚP ĐỐI TƢỢNG  Ví dụ: Hãy khai báo lớp cho bài toán được nêu ra trong phần đặt vấn đề. 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 15 LỚP ĐỐI TƢỢNG 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 16 ĐỐI TƢỢNG  Khái niệm: Đối tượng là một sự thể hiện của một lớp. Trong một lớp có thể có nhiều sự thể hiện khác nhau. Nói một cách khác: có thể có nhiều đối tượng cùng thuộc về một lớp.  Cú pháp khai báo đối tƣợng: CTenlop ; 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 17 ĐỐI TƢỢNG  Ví dụ 1: CHocSinh x; Trong ví dụ trên ta nói x là một đối tượng thuộc về lớp đối tượng CHocSinh.  Ví dụ 2: CHocSinh a,b; CHocSinh y; Trong ví dụ trên ta nói a,b,y là ba đối tượng thuộc về lớp đối tượng CHocSinh. Nói một cách khác: Lớp đối tượng CHocSinh có ba sự thể hiện khác nhau. 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 18 PHƢƠNG THỨC Khái niệm: Phương thức là khả năng mà đối tượng thuộc về lớp có thể thực hiện. Cú pháp định nghĩa phƣơngthức: KDL::PhuongThuc() { // Thân phương thức } 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 19 PHƢƠNG THỨC Ví dụ 1: Định nghĩa phương thức nhập của lớp CHocSinh. 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 20 PHƢƠNG THỨC Ví dụ 2: Định nghĩa phương thức tinhdtb của lớp CHocSinh 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 21 PHƢƠNG THỨC Ví dụ 3: Định nghĩa phương thức Xuat của lớp CHocSinh 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 22 ĐỐI TƢỢNG HÀNH ĐỘNG  Khái niệm: Đối tượng hành động là đối tượng gọi thực hiện phương thức mà lớp đối tượng nó thuộc về cung cấp.  Cú pháp: TenDoiTuong.Phuongthuc();  Ví dụ: => đối tượng hs gọi thực hiện phương thức nhap() 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 23 ĐỐI TƢỢNG HÀNH ĐỘNG 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 24 DEMO 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 25 BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài 1: Viếtchương trình nhập vào một phân số. Rút gọn phân số đó và xuất kết quả. Bài 2: Viết chương trình nhập vào hai phân số. Tính tổng, hiệu, tích, thương giữa chúng và xuất kết quả. Bài 3: Viết chương trình nhậpvào tọa độ 2 điểm trong mặt phẳng Oxy. Tính khoảng cách giữa chúng và xuất kết quả. Bài 4: Viết chương trình nhập vào 2 số phức. Tính tổng, hiệu, tích và xuất kết quả. Bài 5: Viết chương trình nhập toạ độ 3 đỉnh A,B,C của 1 tam giác trong mặt phẳng Oxy. Tính chu vi, diện tích và tìm tọa độ trọng tâm. 2/2/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 26
Tài liệu liên quan