Lập trình hướng đối tượng - Toán tử số học

 Khai báo và định nghĩa các phương thức và toán tử cần thiết để các câu lệnh sau có thể thực hiện: 3/12/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 7 => Phải khai báo và định nghĩa các toán tử số học *, -, *, / cho lớp đối tượng CPh

pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 879 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình hướng đối tượng - Toán tử số học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
G V : T H S . L Ê T H Ị N GỌC HẠN H TOÁN TỬ SỐ HỌC 3/12/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 1 VÍ DỤ  Viết chương trình nhập vào hai phân số. Tính tổng giữa chúng và xuất kết quả băng phương pháp lập trình hướng đối tượng. 3/12/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 2 VÍ DỤ 3/12/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 3 VÍ DỤ 3/12/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 4 VÍ DỤ 3/12/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 5 CÁC TOÁN TỬ SỐ HỌC 3/12/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 6 TOÁN TỬ SỐ HỌC  Khai báo và định nghĩa các phương thức và toán tử cần thiết để các câu lệnh sau có thể thực hiện: 3/12/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 7 => Phải khai báo và định nghĩa các toán tử số học *, -, *, / cho lớp đối tượng CPhanSo. ĐỊNH NGHĨA TOÁN TỬ CỘNG 3/12/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 8 ĐỊNH NGHĨA TOÁN TỬ TRỪ 3/12/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 9 ĐỊNH NGHĨA TOÁN TỬ NHÂN 3/12/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 10 ĐỊNH NGHĨA TOÁN TỬ CHIA 3/12/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 11 BÀI TẬP Hãy định nghĩa các toán tử +,-,*,/,+=,- =,*=,/= cho lớp đối tượng CSoPhuc 3/12/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 12