Lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội

Khái niệm lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội 1. Khái niệm lệch lạc xã hội: - Định nghĩa - Các yếu tố của hành vi lệch lạc - Phân loại lệch lạc 2. Khái niệm kiểm soát xã hội: - Nghĩa rộng - Nghĩa hẹp 3.Hành vi lệch lạc và hành vi tội phạm

pdf8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1590 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 8: Lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội I. Khái niệm lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội 1. Khái niệm lệch lạc xã hội: - Định nghĩa - Các yếu tố của hành vi lệch lạc - Phân loại lệch lạc 2. Khái niệm kiểm soát xã hội: - Nghĩa rộng - Nghĩa hẹp 3.Hành vi lệch lạc và hành vi tội phạm - Hai quan điểm về hành vi tội phạm a) quan điểm 1: b) quan điểm 2 II. Caùc lyù thuyeát giaûi thích veà haønh vi leäch laïc: A. Loái giaûi thích sinh vaät hoïc B. Loái giaûi thích taâm lyù hoïc: - Cuûa S. Freud - Cuûa W. Reckless & S. Dinitz - Nhaän xeùt: öu / khuyeát C. Lyù thuyeát chöùc naêng: - Quan ñieåm cuûa EÙ. Durkheim 1. Khía cạnh xaõ hoäi cuûa llxh 2. Chöùc naêng cuûa llxh 3. lyù thuyeát anomie - Quan ñieåm cuûa R. Merton 1. khaùi nieäm muïc ñích/phöông tieän 2. Caùc loaïi hình leäch laïc Caùc haïng ngöôøi: Muïc ñích : Phöông tieän: Tuaân thuû: + + Canh taân: + - Nghi thöùc chuû nghóa: - + Ruùt khoûi xaõ hoäi: - - Noãi loaïn: + - + - D Caùc lyù thuyeát maâu thuaãn: D1: LT maâu thuaãn vaên hoùa D2: LT maâu thuaãn kh maùc xít 1. LL laø do maâu thuaãn quyeàn lôïi 2. Xaùc ñònh llxh do ngöôøi coù qlöïc 3. LL khi ñi ngöôïc heä thoáng kt chuû ñaïo 4. Toäi phaïm cuûa giôùi “coå coàn traéng” 5. Ll do vò trí xaõ hoäi Pb: (+) (-) E. Các lý thuyết tương tác: 1. LL là do tác động của môi trường xã hội 2. LL là một quá trình 3. LL do quá trình gán nhãn: LL sơ cấp/thứ cấp III. Các chức năng của kiểm soát xã hội (ví dụ: nhà tù, cải tạo) 1. Chức năng cô lập/cách ly. Quan điểm 2. Chức năng trừng phạt/đền bù. Qđiểm. 3. Chức năng can ngăn, răn đe. Qđiểm 4. Chức năng phục hồi. Quan điểm Nhận xét: Thảo luận. • Tục ngữ Việt Nam có câu: "Bần cùng sinh đạo tặc". Anh chị hãy dùng các lối tiếp cận xã hội học để giải thích và nhận định câu tục ngữ trên. Có tương quan nào giữa sự phân tầng xã hội, sự nghèo đói và các hành vi lệch lạc trong xã hội không?
Tài liệu liên quan