Lesson 6: Ship Equipment

It is absolutely necessary for a ship to beequipped with varied ship equipment to satisfy the needs of voyage, harbour, operation and safety. Ship equipment varies according to different purposes of vessels, and usually concerns the equipment for the rudder and anchor as well as for the life-saving, cargo-lifting and mooring.

pdf8 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2455 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lesson 6: Ship Equipment, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lesson 6 Ship Equipment It is absolutely necessary for a ship to be equipped with varied ship equipment to satisfy the needs of voyage, harbour, operation and safety. Ship equipment varies according to different purposes of vessels, and usually concerns the equipment for the rudder and anchor as well as for the life-saving, cargo-lifting and mooring. 1. The Rudder Equipment The rudder equipment is a plant to maneuverability, by which a vessel is able to ensure Fig. 10. 1 Anchor equipment thiết bị neo 1-Anchor neo ;2-hawse pipe ống neo ; 3-chain cable xích ;4-anchor windlass tời neo ; 5-chain stopper cái chặn xích ; 6-chain pipe ống xích ; 7-mooring pipe ống dây chằng buộc ; 8-fairlead sô ma dẫn dây ;9-wire reel tang quấn cáp ; 10- bollard cột buộc dây vessel sail along a given course, alter the course or perform a turning motion, as we mentioned in the chapters of seakeeping performances. The main components of the rudder equipment include steering wheel, drive mechanism, steering gear, steering mechanism, rudder, rudder stock, rudder carrier, rudder stopper and rudder angle indicator. As far as the drive mechanism, steering gear and steering mechanism are concerned, a choice may be made among three different operation modi, namely, mechanical, hydraulic or electrical-driven. Moreover, an automatic steering gear has already found wide application at the present time, which joins the traditional steering gear to an electrical compass and calibrates course errors automatically during voyage. 2. The Anchor Equipment Vessels in harbour will, if not moored, drift away due to the external forces of wind, current and wave impact and so forth. The anchor equipment acts the role of a mooring unit to stop a vessel from drifting and, under certain particular conditions, it can be applied to handle a vessel as some auxiliary means as well. The anchor equipment is made up of anchor, anchor chain (cable chain), hawsepipe, chain stopper, chain pipe, chain locker, anchor windlass ( chain windlass) and capstan windlass ( anchor winch). One technical term here worth special attention is the integral stud anchor chain which is manufactured by integral casting without any welding. Fig. 6.2 Anchor neo (a) stocked anchor neo có ngáng ; (b) mushroom anchor neo nấm ; (c) double-fluked anchor neo hai sừng ; (d) grapnel anchor neo móc ; (e) floating anchor neo nổi ; (f)stockless anchor neo không ngáng ; (g)one-armed anchor neo một sừng 3. The Life-Saving Equipment In the event sea damage occurs, a vessel will be in want of various life-saving means apart from a radio message for rescue so as to secure the lives of passengers and crew. Among them are lifeboats, life-rafts, life-belts and life-jackets. The most important life-saving means of all is life-boats that are placed symmetrically port and starboard on the boat deck, with special davits provided for them. 4. The Cargo-Lifting Equipment The cargo-lifting equipment consists of some special equipment for loading and Fig. 6. 3 unloading cargoes, such as a transfer pump on board for liquid cargo, a conveyor for dry bulk cargo and a marine crane and derrick for large pieces of cargo often packed in boxes or containers . Fig. 6. 4 5. The Mooring Equipment The mooring equipment is also composed of some differential equipment which fastens a vessel to a landing-place, the shore, an adjacent vessel or an anchorage buoy. The principal components of the mooring equipment are ropes, wire cables, bollards,fairleads, docking winches, etc. Fig. 6. 5 1-anchor windlass tời neo ; 2-guided roller con lăn dẫn hướng ; 3-bollard cột buộc dây ; 4-fairlead thanh dẫn hướng ; 5-shark sừng trâu ; 6-rope winch tời dây ; 7-guided roller con lăn dẫn hướng ; 8,9-bollard cột buộc dây ; l 0-fairlead thanh dẫn hướng New Words and Expressions 1. ship equipment trang thiết bị 2. harbour n.cảng 3. rudder n.bánh lái 4. anchor n .neo 5. life-saving n.cứu sinh 6. cargo-lifting n.nâng hàng 7. moor v. buộc tàu 8 . plant n .thiết bị 9. turning motion chuyển động quay trở 10. steering wheel tay vô lăng 11. drive mechanism cơ cấu truyền động 12. steering gear máy lái 13. steering mechanism cơ cấu lái 14. rudder stock cần lái 15. rudder carrier giá đỡ bánh lái 16. rudder stopper cái chặn lái 17. rudder angle indicator cái chỉ thị góc lái 18. modus n . (pl. modi ) kiểu 19. hydraulic a. thủy lực 20. electrical-driven a. dẫn động điện 21. electrical compass la bàn điện 22. calibrate v .căn chỉnh 23. error n .sai số 24. drift v. trôi giạt 25. handle v.điều khiển 26. auxiliary means biện pháp phụ 27. anchor chain (cable chain) xích 28. hawsepipe n .ống neo 29. chain stopper cái chặn xích 30. chain pipe ống xích 31. chain locker cái khóa xích 32. anchor windlass (chain windlass) tời neo 33. capstan windlass (anchor winch) tời (đứng) neo 34. the integral stud anchor chain xích có ngàng 35. integral casting đúc toàn bộ 36. welding n.hàn 37. implication n.sự hàm ý 38. tuition n.học phí 39. radio message bức điện báo vô tuyến 40. rescue v. n.cứu 41. life-raft n.bè cứu sinh 42. life-belt n.đai cứu sinh 43. life-jacket n .áo cứu sinh 44. davit n. cẩu 45. transfer pump bơm chuyển 46. conveyor n.băng chuyền 47. marine crane cần cẩu tàu 48. derrick n .cẩu trục 49. container container 50landing-place n.bến đỗ 51. anchorage buoy phao neo 52. rope n.dây 53. wire cable cáp 54. bollard n .cột buộc dây 55. fairlead n.thanh dẫn hướng 56. docking winch tời buộc dây Verb Phrases and Collocations 1. satisfy the needs of thỏa mãn nhu cầu 2. vary according to thay đổi theo 3. as far as A is concerned còn về việc A 4. make a choice between (among) chọn lựa trong số 5.at the present time hiện nay 6. join A to B nối A với B 7. act the role of đóng vai trò 8. stop sth. from ngăn chặn khỏi 9. draw (learn)a lesson rút ra bài học 10. in the event (that) trong trường hợp 11. be in want of mong muốn 12. fasten sth to buộc với BÀI 6 –TRANG BỊ CỦA TÀU Thật vô cùng cần thiết phải trang bị cho tàu những trang thíet bị khác nhau để thỏa mãn các nhu cầu trong hành trình,tại cảng , khi khai thác và an toàn.Tùy theo mục đích khác nhau của contàu mà trang bị cũng thay đổi và thông thường trang bị là thiết bị lái,neo cũng như cứu sinh,cẩu hàng và chằng buộc. 1-Thiết bi lái. Lái là thiết bị cho tính quay trở tức là có thể đảm bảo cho con tàu đi theo một hành trình đã định ,đổi hướng hay thực hiện quay trở như chúng ta đã nói trong chương trước về tính hàng hải.Thành phần chủ yếu của thiết bị lái là vô lăng lái,cơ cầu truyền động,máy lái,cơ cấu lái .bánh lái,trục lái ,giá đỡ bánh lái,cái chặn góc lái và cái chỉ thị góc lái.Về cơ cấu dẫn động,máy lái và cơ cấu lái có thể lựa chọn trong ba kiểu sau đây:cơ khí,thủy lực và dẫn động điện.Ngoài ra hiện nay,người ta đã sửdụng rộng rãi máy lái tự động là thiết bị nối máy lái truyền thống với la bàn điện và tự động căn chỉnh các sai số hành trình trong khi tàu chạy 2-Thiết bị neo. Tàu thuyền trong cảng nếu không được neo buộc sẽ bị trôi do tácdụng của gió,dòng chảy và sóng va đập...Thiết bị neo đóng vai trò của thiết bị chằng buộc để chặn cho tàu không trôi ,và trong những trường hợp cụ thể nào đó ,nó có thể dùng để điều hành tàu như một phương tiện phụ trợ nào đó.Thiết bị neo gồm có neo,xích neo,ông neo,cái chặn xích,ống xích,khóa xích ,tời đứng kéo neo và tời năm kéo neo..Một thuật ngữ tại đây mà ta cần chú ý là xích neo có ngáng được đúc liền chứ không phải hàn. Hình 6-2- Neo a) neo có ngáng;b)neo nấm;c)neo hai sừng;d)neo móc;e)neo nổi;f)neo không ngáng;g)neo một luỡi 3-Thiết bị cứu sinh. Trong trường hợp xảy ra tai nạn trên biển ,con tàu cần các loại thiết bị cứu sinh ngoài ản thông điệp kêu cứu truyền bằng radio ,để có thể cứu hành khách và thuyền viên.Trong số đó có xuồng cứu sinh,bè cứu,đai cứu và áo cứu sinh.Phương tiện cứu sinh quan trọng nhất là xuồng đặt đối xứng tại mạn trái và phải của boong xuồng ,với các cẩu chuyên dùng. 4.Thiết bị cẩu hàng Thiết bị cẩu hàng gồm một số các thiết bị chuyên dùng để bốc và dỡ hàng,ví như bơm chuyển hàng lỏng,băng chuyền cho hàng khô chở xô và cần trục hay cẩu trục cho các các hàng lớn thường đóng trong hòm hay container. 5-Thiết bị chằng buộc- Thiết bị chằng buộc cũng gồm một số trang bị để buộc tàu vào vị trí đổ bộ lên bờ.buộc với bờ,với con tàu bên cạnh hay một phao nổi.Thành phần chính của thiết bị chằng buộc là dây buộc,cáp,cột buộc dây,thanh dẫn,tời ...
Tài liệu liên quan