Luận văn Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán hình thức sổ kế toán tại nhà máy chỉ khâu Hà Nội

Nhà máy chỉ khâu Hà Nội. Là một doanh nghiệp nhà nước đã thực hện chế độ hạch toán kinh tế từ nhiều năm nay. Việc tổ chức công tác kế toán thực hiện nghiêm chỉnh theo chế độ của nhà nước và có sự vận dụng phù hợp với đặc điểm của xí nghiệp. Hiện nay, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất của xí nghiệp dược tập hợp theo những khoản mục sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: + Nguyên vật liệu chính: Để tạo ra những sản phẩm của xí nghiệp là chỉ và sợi thì nguyên vật liệu là nhưng loại Xơ …… + Nguyên vật liệu phụ: Là nhhưng nguyên vật liệu như: ống nhựa, khuyên, chỉ,xăng dầu… - Chi phí nhân công trực tiếp: Là những khoản phảI chi trả cho công nhân trực tiếp sản xuất như: lương chính, lương phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lương, các khoản trích nộp theo lương như: BHH, BHYT, KPCĐ. - Chi phí sản xuất chung: Bao gồm các chi phí trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất ở phạm vi phân xưởng gồm: + Chi phí chi trả lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ quản lý phân xưởng. + Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ sản xuất ding cho phân xưởng. + Chi phí khấu hao TSCĐ: bao gồm nhà cửa, máy móc, thiết bị, vật kiến trúc… + Chi phí dịch vụ mua ngoài: như tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, chi phí sửa chưa TSCĐ cho thuê ngoài. + Chi phí khác bằng tiền: bao gồm các khoản chi hội họp, hiếu hỉ, tiền bồi dưỡng ca ăn đêm

doc78 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2038 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán hình thức sổ kế toán tại nhà máy chỉ khâu Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán- hình thức sổ kế toán tại nhà máy chỉ khâu Hà Nội I>Đặc điểm sản xuất kinh doanh nhà máy chỉ khâu Hà Nội Nhà máy chỉ khâu Hà Nội. Là một doanh nghiệp nhà nước đã thực hện chế độ hạch toán kinh tế từ nhiều năm nay. Việc tổ chức công tác kế toán thực hiện nghiêm chỉnh theo chế độ của nhà nước và có sự vận dụng phù hợp với đặc điểm của xí nghiệp. Hiện nay, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất của xí nghiệp dược tập hợp theo những khoản mục sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: + Nguyên vật liệu chính: Để tạo ra những sản phẩm của xí nghiệp là chỉ và sợi thì nguyên vật liệu là nhưng loại Xơ …… + Nguyên vật liệu phụ: Là nhhưng nguyên vật liệu như: ống nhựa, khuyên, chỉ,xăng dầu… - Chi phí nhân công trực tiếp: Là những khoản phảI chi trả cho công nhân trực tiếp sản xuất như: lương chính, lương phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lương, các khoản trích nộp theo lương như: BHH, BHYT, KPCĐ. - Chi phí sản xuất chung: Bao gồm các chi phí trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất ở phạm vi phân xưởng gồm: + Chi phí chi trả lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ quản lý phân xưởng. + Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ sản xuất ding cho phân xưởng. + Chi phí khấu hao TSCĐ: bao gồm nhà cửa, máy móc, thiết bị, vật kiến trúc… + Chi phí dịch vụ mua ngoài: như tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, chi phí sửa chưa TSCĐ cho thuê ngoài. + Chi phí khác bằng tiền: bao gồm các khoản chi hội họp, hiếu hỉ, tiền bồi dưỡng ca ăn đêm. II>Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Nhà máy chỉ khâu Hà Nội Xí nghiệp Nhà máy chỉ khâu Hà Nội áp dụng hình thức kế toán tập trung để phù hợp với điều kiện, trình độ của cán bộ kế toán và quản lý. Bộ máy kế toán bao gômg 5 người: có 2 nhân viên trình độ đại học, 3 nhân viên trình độ trung cấp. 4 người tập trung tại phòng tài vụ, một người tập trung tại phòng lao đông tiền lương. III>Hình thức sổ kế toán được sử dụng tại xí nghiệp: Xí nghiệp áp dụng hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ, các loại sổ được sử dụng trong xí nghiệp: Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ Sổ cái Sổ kế toán chi tiết Sổ quĩ tiền mặt Sổ tàI sản cố định Sổ lương - Sổ chi tiết vật tư, thành phẩm, hàng hoá Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh Thẻ tính giá thành sản phẩm Sổ chi tiết tiền gửi, tiền vay Sổ chi tiết thanh toán Sổ chi tiết chi phí trả trước, chi phí phải trả. Đề bài Xí nghiệp may mũ xuất khẩu hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ. Hoạt động của xí nghiệp trong tháng 2 năm 2004. ( Chỉ hạch toán tiêu thụ trong nước). A Số dư đầu kỳ các tàI khoản: TK Tên tàI khoản Dư nợ Dư có  111 Tiền mặt 329.640.000  112 Tiền gửi ngân hàng 952.000.000  131 Phải thu của khách hàng 181.900.000  138 Các khoản phải thu khác 81.462.033  141 Tạm ứng 14.300.000  142 Chi phí trả trước 16.345.000  152 Nguyên liệu vật liệu 11.830.000  153 Công cụ, dụng cụ 23.750.000  154 Chi phí sản xuất kinh doanh DD 39.457.967  155 Thành phẩm 18.115.000  211 TSCĐ hữu hình 1.835.600.000  214 Khấu hao TSCĐ  19.163.319  311 Vay ngắn hạn  142.800.000  331 Phải trả người bán  42.960.000  333 Thuế và các khoản phải nộp NN  13.630.000  334 Phải trả công nhân viên  26.890.000  338 Phải trả phải nộp khác  29.860.000  341 Vay dàI hạn  891.900.000  411 Nguồn vốn kinh doanh  1.010.583.681  414 Quĩ đầu tư phát triển  462.664.663  421 Lợi nhuận chưa phân phối  670.000.000  441 Phải thu nội bộ khác  193.948.337  Cộng 3.504.400.000 3.504.400.000  B số dư chi tiết các tàI khoản * TK 131: Phải thu của khách hàng Mã khách Tên khách Dư nợ  KINH Tế Công ty XNK Khánh Thành 56.700.000  BL Công ty TNHH Bảo Long 91.282.000  PĐ Công ty Phương Đông 33.918.000  *TK 331: Phải trả cho người bán Mã khách Tên khách Dư có  NL Công ty TNHH Nhật Linh 12.080.000  NK Công ty XNK Ngọc Khánh 17.000.000  ML Công ty Mai Linh 13.880.000  *TK 152: Nguyên liệu, vật liệu Mã số Loại vật liệu ĐVT Số lượng Thành tiền  KC Khuy chỏm Cái 900 270.000  VI VảI cotton M 1400 11.200.000  LT Lưỡi trai Cái 800 360.000  *TK 155: Thành phẩm Mã số Tên thành phẩm ĐVT Số lượng Thành tiền  VH. 212 Mũ lưỡi trai Chiếc 300 3.060.000  MA .234 Mũ lưỡi trai Chiếc 400 4.520.000  TG .198 Mũ lưỡi trai Chiếc 250 2.875.000  HVM.753 Mũ lưỡi trai Chiếc 200 2.060.000  TH .2412 Mũ lưỡi trai Chiếc 500 5.600.000  * TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang phân bổ cho 3 sản phẩm Mã số Tên thành phẩm Số tiền  MA.234 Mũ lưỡi trai 13.627.289  TG.198 Mũ lưỡi trai 15.649.923  HVM.753 Mũ lưỡi trai 10.180.000  C các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ; 1.Phiếu nhập kho số 311, ngày 1/2. Hoá đơn GTGT số 455645, xí nghiệp nhập kho vải của công ty Bình Minh. Đơn giá chưa có thuế VAT 10%. Xí nghiệp chưa thanh toán tiền hàng. Tên NVL ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Vải cotton m 3.300 8.000 26.400.000  2.Phiếu nhập kho số 312, ngày 2/2. Hoá đơn GTGT số579898, xí nghiệp nhập kho lưỡi trai của công ty Hoàng Gia. Đơn giá chưa thuế VAT 10%. Xí nghiệp chưa thanh toán tiền hàng. Tên NVL ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Lưỡi trai Cái 17.400 450 7.830.000  3.Phiếu xuất kho số 411, ngày 2/2. Xuất vải cotton cho phân xưởng sản xuất: - Mũ MA.234: 1.100 m - Mũ TG.198:1.100 m - Mũ HVM.753: 1.000 m. 4.Phiếu nhập kho số 313, ngày 4/2. Hoá đơn GTGT số113325. Xí nghiệp mua hàng của công ty Phương Nam, đơn giá chưa có thuế VAT 10%, chưa thanh toán tiền hàng. Tên NVL ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Khoá Cái 17.800 250 4.450.000  5.Phiếu nhập kho số 314, ngày 5/2. Hoá đơn GTGT số656733. Xí nghiệp mua hàng của công ty Đài Bắc, đã thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt. Đơn giá chưa có thuế VAT 10%. Phiếu chi số 510 Tên NVL ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Khuy chỏm Cái 17.500 300 5.250.000  6.Phiếu xuất kho số 412, ngày 6/2, xuất kho lưỡi trai cho phân xưởng sản xuất: - Mũ MA.234: 6.300 cái - Mũ TG.198: 6.100 cái - Mũ HVM.753: 4.700 cái. 7.Phiếu nhập kho số 315, ngày 7/2.Hoá đơn GTGT số 513212. Xí nghiệp mua hàng của công ty Nam Cường, tiền hàng chưa thanh toán. Đơn giá chưa có thuế VAT 10%. Tên NVL ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Mác Cái 17.600 150 2.640.000  8.Phiếu chi tiền mặt số 511 ngày 7/2, xí nghiệp trả tiền cho công ty Bình Minh số tiền là 29.040.000 đ. 9.Phiếu xuất kho số 413 ngày 7/2, xuất khoá cho phân xưởng sản xuất: - Mũ MA.234: 6.200 cái - Mũ TG.198: 6.050 cái - Mũ HVM.753: 4.900 cái. 10.Phiếu chi tiền số 512 ngày 8/2, trả tền cho công ty Hoàng Gia số tiền là:8.316.000 đ. 11.Phiếu nhập kho số 316 ngày 8/2. Hoá đơn GTGT số545443. Xí nghiệp mua hàng của công ty Châu Long. Đơn giá chưa thuế VAT 10%. Xí nghiệp đã thanh toán bằng tiền mặt. Phiếu chi số 513. Tên NVL ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Nẹp nhựa Cái 17.450 200 3.490.000  12.Phiếu nhập kho số 317, ngày 9/2. Hoá đơn GTGT số177869. Xí nghiệp mua hàng của công ty Phong Phú chưa thanh toán tiền hàng. Đơn giá chưa có thuế VAT 10%. Tên NVL ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Chỉ đen kg 150 119.000 17.850.000  Chỉ trắng kg 200 120.000 24.000.000  13.Phiếu xuất kho số 414 ngày 9/2, xuất khuy chỏm cho phân xưởng sản xuất: - Mũ MA.234: 6.220 cái - Mũ TG.198: 6.150 cái - Mũ HVM.753: 4.750 cái. 14.Phiếu chi tiền số 514 ngày 10/2, xí nghiệp trả tiền cho công ty Phương Nam số tiền là 4.895.000 đ. 15.Phiếu xuất kho số 415 ngày 10/2, xuất kho mác cho phân xưởng sản xuất: - Mũ MA.234: 6.250 cái - Mũ TG.198: 6.120 cái - Mũ HVM.753: 4.800 cái. 16.Phiếu chi tiền số 515 ngày 11/2, trả tiền cho công ty Nam Cường số tiền là 2.904.000 đ. 17.Phiếu nhập kho số 318, ngày 11/2. Hoá đơn GTGT số 798232. Xí nghiệp mua hàng của công ty bao bì Long Nguyên đã thanh toán tiền hàng. Đơn giá chưa có thuế VAT 10%.Phiếu chi số 516 Tên NVL ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Thùng catton Cái 2.500 4.500 11.250.000  Túi nilon kg 2.100 3.500 6.300.000  Băng dán Cuộn  327.000  18.Phiếu xuất kho số 416 ngày 12/2, xuất nẹp nhựa cho phân xưởng sản xuất: - Mũ MA.234: 6.300 cái - Mũ TG.198: 6.000 cái - Mũ HVM.753: 4.400 cái. 19.Phiếu xuất kho số 417 ngày 12/2, xuất kho chỉ cho phân xưởng sản xuất: + Chỉ đen: Mũ MA.234: 40 kg Mũ TG.198: 22 kg + Chỉ trắng: Mũ HVM.753: 65 kg. 20.Phiếu nhập kho số 319 ngày 13/2. Hoá đơn GTGT số 355479. Xí nghiệp mua hàng của công ty xăng dầu Petrolimex.Đơn giá chưa có thuế VAT 10%. Xí nghiệp chưa trả tiền. Tên NVL ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Xăng lít 5.500 5.900 32.450.000  21.Phiếu xuất kho số 418 ngày 13/2 nguyên vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm: - Mũ MA.234: 87.000 đ - Mũ TG.198: 65.000 đ - Mũ HVM.753: 59.000 đ. 22.Phiếu xuất kho số 419 ngày 13/2, xuất kho bao bì cho phân xưởng sản xuất: + Thùng catton: Mũ MA.234: 500 cái Mũ TG.198: 350 cái + Túi nilon: Mũ HVM.753: 700 kg. 23.Phiếu chi tiền số 517 trả tiền cho công ty Phong Phú số tiền là:46.035.000đ Ngày 14/2 24.Phiếu xuất kho số 420 ngàu 14/2, xuất xăng cho phân xương sản xuất: - Mũ MA.234: 2.300 lít - Mũ TG.198: 2.000 lít - Mũ HVM.753: 1.200 lít. 26.Tính ra tiền lương phải trả công nhân viên trong tháng. Ngày 15/2: + CNTTSX: Mũ MA.234: 22.180.000 Mũ TG.198: 18.600.000 Mũ HVM.753: 16.590.000. + Bộ phận quản lý phân xưởng: 9.760.000 ( được phân bổ theo tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất ). 27.Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỉ lệ qui định ( 25% ). 28.Trích khấu hao ở bộ phận sản xuất: - Mũ MA.234: 18.332.542 - Mũ TG.198: 12.960.000 - Mũ HVM.753: 10.419.420 29.Các chi phí khác ở bộ phận quản lý phân xưởng. Phiếu chi số 518, hoá đơn thuế GTGT số 652347, chưa thuế VAT 10%. Ngày 15/2. - Mũ MA.234: 11.923.000 - Mũ TG.198: 10.593.000 - Mũ HVM.753: 9.631.000 30.Ngày 15/2, tổng tiền điện , nước, điện thoại ở bộ phận sản xuất ( thuế VAT 10%. Phiếu chi số 519 - Mũ MA.234: 18.860.900 - Mũ TG.198: 17.362.700 - Mũ HVM.753: 16.232.400 31.Phiếu nhập kho số 320, ngày 16/2 nhập kho từ bộ phận sản xuất: - Mũ MA.234: 6.100 chiếc - Mũ TG.198: 5.900 chiếc - Mũ HVM.753: 4.000 chiếc. 32. Xí nghiệp mua máy thêu dàn của công ty TNHH Hoàng Tú, Hoá đơn GTGT số 689812, tỉ lệ khấu hao 14%. Giá mua thoả thuận chưa thuế VAT 10% là 35.000.000. Chi phí lắp đặt, vận chuyển chưa thuế 10% là 1.500.000. Tất cả đã trả bằng tiền mặt ngày 16/2, phiếu chi số 518. Biên bản giao nhân số 28 33.Phiếu thu tiền số 611 ngày 17/2, xí nghiệp thu tiền nợ của khách hàng từ đầu tháng: - Công ty NK Khánh Thành: 56.700.000 - Công ty TNHH Bảo Long: 91.282.000 - Công ty Phương Đông: 33.918.000 34.Ngày 18/2,Trích khấu hao TSCĐ tại bộ phân bán hàng và bộ phận quản lý doanh nghiệp: - Bộ phận bán hàng: 1.462.570 - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 3.792.406 35.Ngày 19/2, hoá đơn bán hàng số 231948. Phiếu xuất kho số 421, bán cho công ty Minh Sơn ( đơn giá chưa thuế VAT 10% ). Xí nghiệp đã thu được tiền hàng theo phiếu thu số 612. Tên TP ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Mũ MA.234 Chiếc 1.200 30.000 36.000.000  Mũ TG.198 Chiếc 1.250 29.000 36.250.000  36.Phiếu xuât kho số 422 điều chuyển từ kho của xí nghiệp sang kho đại lý số 891 Lý Thường Kiệt ngày 19/2. Tên TP ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Mũ MA.234 Chiếc 2.900 30.000 87.000.000  Mũ HVM.753 Chiếc 1.780 32.000 56.960.000  37.Chi tạm ứng lương cho công nhân viên, phiếu chi số 520 ngày 20/2: - Bộ phận bán hàng: 9.929.300 - Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 7.464.200. 38.Phiếu chi tiền số 521 ngày 20/2, trả tiền cho công ty xăng dầu Petrolimex, số tiền là 35.695.000 đ. 39.Ngày 21/2, chi phí vận chuyển hàng hoá đem tiêu thụ , xí nghiệp đã chi trả bằng tiền mặt theo phiếu chi số 522 số tiền là 2.610.000. 40.Công ty Minh Sơn trả lai 720 chiếc mũ MA.234 và 850 chiếc mũ TG.198 do may sai qui cách, xí nghiệp đã kiểm nhận và nhập kho đủ theo phiếu nhập kho số 321, xí nghiệp đã trả bằng tiền mặt theo phiếu chi số 523 ngày 22/2. 41.Báo cáo bán hàng của cơ sở đại lý, đại lý đã thanh toán tiền hàng cho xí nghiệp bằng tiền mặt sau khi trừ 3% hoa hồng được hưởng. Phiếu thu số 613 ngày 23/2. 42.Hoá đơn bán hàng số 231949, xí nghiệp bán hàng cho công ty Tuấn Việt (hoá đơn chưa có thuế VAT 10% ). Phiếu xuất kho số 423, khách hàng chưa thanh toán. Ngày 23/2. Tên TP ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Mũ TG.198 Chiếc 1.000 29.000 29.000.000  Mũ HVM.753 Chiếc 1.300 32.000 41.600.000  43.Phiếu chi tiền số 524 ngày 24/2, xuất tiền mặt gửi vào ngân hàng số tiền là 138.000.000 đ. 44.Phiếu thu tiền số 614 ngày 24/2 thu tiền của công ty Tuấn Việt số tiền là 77.660.000 đ. 45.Hoá đơn bán hàng số 231950, phiếu xuất kho số 424, xí nghiệp bán hàng cho công ty Hải Bình chưa thu được tiền ( đơn giá chưa có thuế VAT 10%).Ngày 25/2. Tên TP ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Mũ VH.212 Chiếc 300 20.000 6.000.000  Mũ TG.198 Chiếc 2.200 29.000 63.800.000  46.Hoá đơn bán hàng số 231951 ngày 26/2, phiếu xuất kho số 425, bán hàng cho công ty Phương Đông , công ty ứng trước một nửa số tiền , số còn lại nợ (đơn giá chưa có thuế VAT 10% ).Phiếu thu số 615 Tên TP ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Mũ TH.2412 Chiếc 500 21.500 10.750.000  Mũ MA.234 Chiếc 2.000 30.000 60.000.000  47.Phiếu thu tiền số 616, công ty Hải Bình thanh toán tiền hàng cho xí nghiệp số tiền là 76.780.000 đ. Ngày 27/2 48.Ngày 28/2 công ty Phong Trang ứng trước một nửa tiền hàng cho xí nghiệp để mua hàng , đơn giá chưa thuế VAT 10%, phiếu thu số 617. Tên TP ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền  Mũ TG.198 Chiếc 1.200 29.000 34.800.000  Mũ HVM.753 Chiếc 1.350 32.000 43.200.000  49.Công ty Phương Đông thanh toán nốt số tiền còn nợ bằng tiền mặt , phiếu thu số 617. Ngày 28/2. 50.Phiếu thu tiền mặt số 618 ngày 29/2, cửa hàng Phong Trang sau khi kiểm tra và nhận đủ hàng đã thanh toán nốt số tiền còn nợ . Hoá đơn GTGT số 231952, phiếu xuất kho số 426. Định khoản 1. Nợ TK 152(vải): 26.400.000 Nợ TK 133: 2.640.000   Có TK 331( Bình Minh): 29.040.000  2. Nợ TK 152( lưỡi trai): 7.830.000  Nợ TK 133: 783.000   Có TK 331( Hoàng Gia): 8.613.000  3.Nợ TK 621: 25.600.000 - Mũ MA.234: 8.800.000 - Mũ TG.198: 8.800.000 - Mũ HVM.753: 8.000.000   Có TK 152( vải):25.600.000  4.Nợ TK 152( khoá): 4.450.000 Nợ TK 133: 445.000   Có TK 331( Phương Nam): 4.895.000  5.Nợ TK 152( khuy chỏm):5.250.000 Nợ TK 133: 525.000   Có TK 111( Đài Bắc): 5.775.000  6. Nợ TK 621: 7.695.000 - Mũ MA.234: 2.835.000 - Mũ TG.198: 2.745.000 - Mũ HVM753: 2.115.000   Có TK 152( Lưỡi trai): 7.695.000  7. Nợ TK 152( Mác): 2.640.000 Nợ TK 133: 264.000   Có TK 331(Nam Cường):2.904.000  8. Nợ TK 331(Bình Minh): 29.040.000   Có TK 111: 29.040.000  9. Nợ TK 627: 4.287.500 - Mũ MA.234: 1.550.000 - Mũ TG.198: 1.512.500 - Mũ HVM.753: 1.225.000   Có TK 152( Khoá): 4.287.500  10. Nợ TK 331(Hoàng Gia): 8.613.000   Có TK 111: 8.613.000  11. Nợ TK 152(Nẹp nhựa): 3.490.000 Nợ TK 133: 349.000   Có TK 111(Châu Long): 3.839.000  12. Nợ TK 152(Chỉ): 41.850.000 - Chỉ trắng: 24.000.000 - Chỉ đen:17.850.000 Nợ TK 133: 4.185.000   Có TK 331( Phong Phú): 46.035.000  13. Nợ TK 627: 5.136.000 - Mũ MA.234: 1.866.000 - Mũ TG.198: 1.845.000 - Mũ HVM.753: 1.425.000   Có TK 152( Khuy chỏm): 5.136.000  14. Nợ TK 331(Phương Nam): 4.895.000   Có TK 111: 4.895.000  15. Nợ TK 627: 2.575.500 - Mũ MA.234: 937.000 - Mũ TG.198: 918.000 - Mũ HVM.753: 720.000   Có TK 152(Mác): 2.575.000  16.Nợ TK 331(Nam Cường): 2.904.000   Có TK 111: 2.904.000  17. Nợ TK 153(Bao bì): 17.787.000 Nợ TK 133: 889.350   Có TK 111(Long Nguyên): 18.676.350  18. Nợ TK 627: 3.340.000 - Mũ MA.234: 1.260.000 - Mũ TG.198: 1.200.000 - Mũ HVM.753: 880.000   Có TK 152(Nẹp nhựa): 3.340.000  19. Nợ TK 627: 15.178.000 - Mũ MA.234: 4.760.000 - Mũ TG.198: 2.618.000 - Mũ HVM.753: 7.800.000   Có TK 152(Chỉ): 15.178.000  20. Nợ TK 152(xăng): 32.450.000 Nợ TK 133: 3.245.000   Có TK 331(Petrolimex): 35.695.000  21. Nợ TK 627: 211.000 - Mũ MA.234: 87.000 - Mũ TG.198: 65.000 - Mũ HVM.753: 59.000   Có TK 152: 211.000  22. Nợ TK 627: 5.925.000 - Mũ MA.134: 2.250.000 - Mũ TG.198: 1.575.000 - Mũ HVM.753: 2.100.000   Có TK 153(Bao bì): 5.925.000  23. Nợ TK 331(Phong Phú): 46.035.000   Có TK 111: 46.035.000  24. Nợ TK 627: 32.450.000 - Mũ MA.234: 13.570.000 - Mũ TG.198: 11.800.000 - Mũ HVM: 7.080.000   Có TK 152(xăng): 32.450.000  26.Nợ TK 622: 57.370.000 - Mũ MA.234: 22.180.000 - Mũ TG.198:18.600.000 - Mũ HVM.753: 16.590.000 Nợ TK 627: 9.760.000   Có TK 334: 67.130.000  Phân bổ chi phí sản xuất chung theo chi phí nhân công trực tiếp 22.180.000 - Mũ MA.234 = ----------------- = 3.773.345 57.370.000 18.600.000 - Mũ TG.198 = ----------------- = 3.164.302 57.370.000 16.590.000 - Mũ HVM.753 = ---------------- = 2.822.353 57.370.000  27. Nợ TK 622: 10.900.300 Mũ MA.2434: 4.214.200 Mũ TG.198: 3.534.000 Mũ HVM.753: 3.152.4100 Nợ TK 627: 1.854.400 Mũ MA.234: 716.935,55 Mũ TG.198: 601.217,38 Mũ HVM.753: 536.247,07 Nợ TK 334: 4.027.800   Có TK 338: 16.782.500   28. Nợ TK 627: 41.711.962 - Mũ MA.234: 18.332.542 - Mũ TG.198: 12.960.000 - Mũ HVM.753: 10.419.420   Có TK 214: 41.711.962  29.Nợ TK 627: 32.147.000 - Mũ MA.234: 11.923.000 -Mũ TG.198: 10.593.000 -Mũ HVM.753: 9.631.000 Nợ TK 133: 3.214.700   Có TK 111: 35.361.000  30.Nợ TK 627: 52.456.000 -Mũ MA.234: 18.860.900 -Mũ TG.198: 17.362.700 -Mũ HVM.753: 16.232.400 Nợ TK 133:5.245.600   Có TK 111: 57.701.600  31.a,Nợ TK154: 308.597.662 -Mũ MA.234: 117.916.423 -Mũ TG. 98: 99.893.719 -Mũ HVM.753: 90.787.520  31.b,Nợ TK 155: 348.044.100 Có TK 621: 33.295.000 -Mũ MA.234: 11.635.000 -Mũ TG198: 11.545.000 -Mũ HVM753: 10.115.000 Có TK 622: 68.270.300 -Mũ MA234: 26.394.200 -Mũ TG198: 22.134.000 -Mũ HVM153: 19.742.100 Có TK 627: 207.032.362 -Mũ MA234: 79.887.223 -Mũ TG198: 66.214.719 -Mũ HVM753: 60.930.420 Có TK 154: 348.044.100 -Mũ MA234: 131.540.400 -Mũ TG198: 115.539.700 -Mũ HVM753: 100.964.000  32.Nợ TK 211: 37.000.000 Nợ TK 133: 3.700.000   Có TK 111: 40.700.000  33.Nợ T
Tài liệu liên quan