Luận văn Hoàn thiện cơ chế tài chính của công ty dịch vụ - Du lịch dầu khí theo mô hình công ty mẹ, công ty con

1. Sự cần thiết của đề tài Hiện nay, kinh tế Việt Nam đang trong qúa trình phát triển, năm 2006 Việt Nam đã chính thức ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Trong hoàn cảnh đó, các doanh nghiệp phải tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, để có thể tồn tại và phát triển. Một trong những vấn đề được Nhà nước quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung là chuyển đổi cơ chế tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp cho phù hợp với xu thế phát triển mới. Việc chuyển đổi mô hình tổ chức các DNNN, các Tổng công ty, sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con là một biện pháp được Nhà nước đưa ra nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNN. Luật DNNN năm 2003 và Nghị định 153/2004/NĐ-CP ra đời đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi. Cho đến năm 2005, sau 5 năm thực hiện việc chuyển đổi các Tổng công ty, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ – công ty con, tất cả các công ty sau chuyển đổi đều hoạt động hiệu quả, khả năng cạnh tranh được nâng cao. Hiện nay, Tổng Công ty Dầu khíViệt Nam đang thực hiện chuyển đổi thành tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các công ty thành viên thuộc Tổng công ty sẽ thực hiện cổ phần hoá và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Một trong những vấn đề quan trọng đối với các Công ty khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con là phải xây dựng được một cơ chế tài chính phù hợp, đây là một vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt độngcủa toàn bộ mô hình. Xuất phát từ thực tế về tầm quan trọng của cơ chế tài chính khi Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện cơ chế tài chính của Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí theo mô hình công ty mẹ – công ty con” 2. Mục đích, ý nghĩa của luận văn Làm rõ một số nội dung về cơ chế tài chính của mô hình công ty mẹ – công ty con. Nghiên cứu thực trạng cơ chế tài chính của Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí trên cơ sở phân tích những tồn tại của cơ chế tài chính hiện nay. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tài chính của Công ty theo mô hình công ty mẹ – công ty con. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là cơ chế tài chính đang được áp dụng tại Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí. Phạm vi nghiên cứu của luận văn được giới hạn trong mô hình công ty mẹ – công ty con tại Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, khảo sát thực tiễn. Phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá tình hình thực tế. 5. Nội dung của luận văn Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: - Chương I:Tổng quan về cơ chế tài chính của công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. - Chương II:Thực trạng cơ chế tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí. - Chương III:Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện cơ chế tài chính của PETROSETCO theo mô hình công ty mẹ – công ty con

pdf81 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2369 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện cơ chế tài chính của công ty dịch vụ - Du lịch dầu khí theo mô hình công ty mẹ, công ty con, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan