Luận văn kế toán các nghiệp vụ thanh toán

Các nghiệp vụ thanh toán diễn ra trong các nghiệp vụ sau: + Phải trả người bán: Nghiệp vụ (1), (2), (4), (5) (7) , (11), (12), (17), (20). + Phải thu của hách hàng: nghiệp vụ (41), (42), (45), (46), (50)

doc99 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2557 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn kế toán các nghiệp vụ thanh toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần VIII: kế toán các nghiệp vụ thanh toán Các nghiệp vụ thanh toán diễn ra trong các nghiệp vụ sau: + Phải trả người bán: Nghiệp vụ (1), (2), (4), (5) (7) , (11), (12), (17), (20). + Phải thu của hách hàng: nghiệp vụ (41), (42), (45), (46), (50). Sổ chi tiết thanh toán Đối tượng: Phải trả người bán Trang số: 01 Đơn vị: Đồng Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số dư  Số Ngày  Nợ Có Nợ Có     42.960.00  311 1/2 NK vải của cty B.Minh chưa trả tiền 152  26.400.000    133  2.640.000   312 2/2 NK lưỡi trai của cty H. Gia 152  7.830.000    133  783.000   313 4/2 NK khoá của cty P. Nam 152  4.450.000    133  445.000   314 7/2 NK mác của cty N. Cường 152  2.640.000    133  264.000   511 7/2 Trả tiền cho cty B.Minh 111 29.040.000   512 8/2 Trả tiền cho cty H. Gia 111 8.613.000   317 9/2 NK chỉ của cty Phong Phú chưa trả tiền 152  41.850.000    133  4.185.000   514 10/2 Trả tiền cho cty P. Nam 111 4.895.000   515 11/2 Trả tiền cho cty N. Cường 111 2.904.000   319 13/2 NK xăng của cty Petrolimex chưa trả tiền 152  32.450.000    133  3.245.000   517 14/2 Trả tiền cho cty P.Phú 111 46.035.000   522 20/2 Trả tiền cho cty Petrolimex 111 35.695.000    Cộng  127.182.000 127.182.000  42.960.000  Đối tượng: Phải thu của khách hàng Trang số: 10 ĐVT;Đồng Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số phát sinh Số dư  Số Ngày  Nợ Có Nợ Có     181.900.000  611 17/2 Thu tiền nợ của Khách hàng từ đầu tháng 111  181.900.000   613 23/2 Hoa hang đại lý 3% 511 4.318.800     3331 431.880   423 23/2 Bán cho công ty Tuấn Việt chưa thu tiền 511 70.600.000     3331 7.060.000   614 24/2 Thu tiền của cty Tuấn Việt 111  77.660.000   424 25/2 Bán cho cty Hải Bình 511 69.800.000     3331 6.890.000   425 26/2 Bán cho cty P.Đông thu nửa tiền hàng 511 35.375.000     3331 3.537.500   616 27/2 Thu tiền của cty Hải Bình 111  76.780.000   617 28/2 Bán hàng cho cty P.Trang thu nửa tiền hàng 111  42.900.000   619 29/2 Thu nốt tiền của cty P.Trang 511 39.000.000     3331 3.900.000    Cộng  241.003.180 418.152.500 4.750.000  Sổ theo dõi thuế GTGT ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải Số thuế GTGT đầu ra phát sinh trong tháng Số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ  Số Ngày   4455645 1/2 Mua vải của cty Bình Minh  2.640.000  579898 2/2 Mua lưỡi trai của cty H. Gia  783.000  113325 4/2 Mua khoá của cty P. Nam  445.000  656733 5/2 Mua khuy chỏm của cty Đ.Bắc  525.000  513212 7/2 Mua mác của cty N.Cường  264.000  545443 8/2 Mua nẹp nhựa của cty C.Long  349.000  177869 9/2 Mua chỉ của cty P.Phú  4.185.000  798232 11/2 Mua bao bì của cty L.Nguyên  889.000  355479 13/2 Mua xăng của cty LNguyên  3.245.000  652347 15/2 Chiphí hác ở bộ phận quản lý phân xưởng  3.214.000  519 15/2 Chi phí điện nước, điện thoại  5.245.000  689812 16/2 Mua máy thêu dàn của cty H.Tú  3.700.000     132948 19/2 Bán hàng cho cty Minh Sơn 7.225.000  522 22/2 Hàng bán bị trả lại của cty M.Sơn  4.625.000  613 23/2 Báo cao bán hàng của cơ ở đại lý 13.964.120    413.880  231949 23/2 Bán hàng cho cyt Tuấn Việt 7.060.000  231950 25/2 Bán hàng cho cty Hải Bình 6.980.000  231951 26/2 Bán hàng cho cty P.Đông 3.537.500    3.537.500  231952 29/2 Bán hàng cho cty P.Trang 3.900.000    3.900.000   Cộng 50.536.000 31.110.650  Số thuế GTGT đầu kì: 13.630.000 Số thuế phải nộp nhà nước là: 25.485.650 Số thuế GTGT còn phải nộp: 33.166.000 Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại Ngày 29/2/2004 Loại chứng từ gốc: Hoá đơn GTGT Số: 07 Chứng từ Diễn giải Ghi Nợ TK 331  Số Ngày  Tổng số tiền Tk 511 TK 3331  231949 23/2 Bán hàng cho cty Tuấn Việt chưa trả tiền 77.660.000 70.600.000 7.060.000  231950 25/2 Bán hàng ho cyt Hải Bình chưa trả tiền 76.780.000 69.800.000 6.980.000  231951 26/2 Cty Phương Đông nợ Nửa tiền hàng 38.912.500 35.375.000 3.537.500  231952 29/2 Cty Phong Trang nợ nửa tiền hàng 42.900.000 39.000.000 3.900.000   Cộng 236.252.500 214.775.000 21.477.500  Chứng từ ghi sổ XN Mũ XK Số: 16 CG- HN Ngày 29/2/2004 ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Thành tiền  Số Ngày  Nợ Có  07 29/2 Bán hàng chưa thu được tiền 131 511 214.775.000   Cộng  3331 21.477.500   Cộng  236.252.500  Kèm theo….. chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng Chứng từ ghi sổ XN Mũ XK Số:17 CG - XK Ngày 29/2/2004 ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Thành tiền  Số Ngày  Nợ Có   Kết chuyển thuế GTGT 3331 133 25.458.650   Cộng  25.458.650  kèm theo….chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng Phần IX: kế toán hoạt động nghiệp vụ tài chính bất thường Ta chỉ nghiên cứu kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh , không theo dõi hoạt động nghiệp vụ bất thường . Phần X:kế toán tổng hợp và chi tiết các nguồn vốn Kế toán các loại vốn: Nguồn vốn kinh doanh Kế toán các loại quĩ: Quĩ đầu tư phát triển Sổ kế toán chi tiết TK loại I: 138, 141, 311, 341, 411, 414, 441. Chứng từ Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số dư  Số Ngày  Nợ Có Nợ Có   TK 138   81.462.033        TK 141   14.300.000        TK 311   142.800.000       TK 341   891.900.000       TK 411   1.010.583.681       TK 414   462.664.663       TK 441   193.948.337      Phần XI: công tác kế toán và quyết toán Phương pháp xác định kết quả kinh doanh Sơ đồ: Xác định kết quả kinh doanh Nhìn vào sơ đồ trên muốn xác định được kết quả sản xuất kinh doanh thì phảI kết chuyển các TK liên quan sang TK 911 + Kết chuyển chi phí: Nợ TK 911: 25.261.476 Có TK 641: 14.001.870 Có TK 642: 11.259.606 + Kết chuyển hàng bán bị trả lại Nợ TK 511: 46.250.000 Có TK 531: 46.250.000 + Kết chuyển gía vốn hàng bán Nợ TK 911: 315.128.390 Có TK 632: 315.128.390 Giá vốn hàng bán = 456.566.900 (Tổng TK 632) – 31.438.510 ( Hàng bán bị trả lại) + Kết chuyển doanh thu thuần Nợ TK 511: 459.110.000 ( 505.360.000 – 46.250.000 ) Có TK 911: 459.110.000 Lãi ( lỗ) = Có TK 911 – Nợ TK 911 Nếu ( + ) : Lãi Nếu ( - ) : Lỗ Có TK 911 – Nợ TK 911 = 459.110.000 – (25.261.476+315.128.390 ) = 118.720.134 Kết chuyển lãi Nợ TK 911: 118.720.134 Có TK 421: 118.720.134 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doand tháng- 2/2004 ĐVT: Đồng stt chỉ tiêu Số tiền  1 Tổng doanh thu 505.360.000  2 Các khoản giảm trừ 46.250.000  3 Doanh thu thuần (1) – (2) 459.110.000  4 Giávốn hàng bán 315.128.390  5 Lợi nhuận gộp (3) – (4) 143.981.610  6 Chi phí quản lý 11.259.606  7 Chi phí bán hàng 14.001.870  8 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất KD [ (5)-(6+7)] 118.720.134  9 Tổng lợi nhuận trước thuế 118.720.134  10 Thuế thu nhập doanh nghiệp (32%) 37.990.443  11 Tổng lợi nhuận sau thuế (9) – (10) 80.729.691  Chứng từ ghi sổ XN Mũ XK Số: 18 CG - HN Ngày 29/2/2004 ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Thành tiền  Số Ngày  Nợ Có   Kết chuyển chi phí bán hàng 911 641 14.001.870   Kết chuyển chi phí QLDN 911 642 11.259.606   Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 632 315.128.390   Kết chuyển lãi 911 421 118.720.134   Cộng  459.110.000  Kèm theo….chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng Chứng từ ghi sổ XN Mũ XK Số:19 CG - HN Ngày 29/2/2004 ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Thành tiền  Số Ngày  Nợ Có   Kết chuyển doanh thu thuần 511 911 459.110.000    459.110.000  Kèm theo…chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng Chứng từ ghi sổ XN Mũ XK Số:20 CG - HN Ngày 29/2/2004 ĐVT: Đồng Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Thành tiền  Số Ngày  Nợ Có   Kết chuyển hàng bán bị trả lại 511 531 46.250.000   Cộng  46.250.000  Kèm theo …chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Trang số: 01 Chứng từ Số tiền Chứng từ Số tiền  Số Ngày  Số Ngày  01 29/2 46.966.938 11 29/2 346.566.900  02 29/2 28.290.350 12 29/2 101.458.800  03 29/2 127.182.000 13 29/2 31.438.510  04 29/2 96.473.000 14 29/2 198.063.500  05 29/2 5.925.000 15 29/2 271.763.300  06 29/2 67.130.000 16 29/2 236.252.500  07 29/2 16.782.500 17 29/2 25.458.650  08 29/2 308.597.662 18 29/2 459.110.000  09 29/2 348.044.100 19 29/2 459.110.000  10 29/2 733.045.320 20 29/2 46.250.000   Cộng  Sổ cáI – chứng từ ghi sổ Trang: 01 Tên tài khoản: Tiền mặt Số hiệu: 111 Đơn vị: Đồng NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền  Số Ngày  Nợ Có   Số dư ĐK  392.640.000  29/2 314 5/2 Mua khuy chỏm của cty Đ.Bắc 152  5.250.000    133  525.000  29/2 511 7/2 Trả tiền cho cty B.Minh 331  29.040.000  29/2 512 8/2 Trả tiền cho cty H. Gia 331  8.613.000  29/2 316 8/2 NK nẹp nhựa của cty C. Long 152  3.490.000    133  349.000  29/2 514 10/2 Trả tiền cho cty Phương Nam 331  4.895.000  29/2 515 11/2 Trả tiền cho cty N. Cường 331  2.904.000  29/2 318 11/2 NK bao bì của cty L.Nguyên 153  17.787.000    133  889.350  29/2 516 14/2 Trả tiền cho cty P.Phú 331  46.035.000  29/2 517 15/2 Chi phí khác ở bộ phận QLPX 627  32.147.000    133  3.214.700  29/2 518 16/2 Mua máy thêu dàn của cty H.Tú 211  37.000.000    133  3.700.000  29/2 611 17/2 Thu tiền nợ của khách hàng 131 181.900.000  29/2 612 19/2 Bán hàng cho cty M. Sơn thu được tiền 511 72.250.000    3331 7.225.000  29/2 519 20/2 Ch tạm ứng lương cho CNV 641  9.929.300    642 7.467.200 7.467.200  29/2 520 20/2 Trả tiền cho cty Petrolimex 331  35.695.000  29/2 521 21/2 Chi phí vận chuyển 641  2.610.000  29/2 522 22/2 Trả tiền hàng bán bị trả lại cho cty M. Sơn 531  46.250.000    3331  4.625.000  29/2 613 23/2 Thu tiền hàng của cơ sở đại lý – 3% hoa hồng 511 139.641.200    3331 13.964.120  29/2 523 24/2 Xuất tiền mặt gửi vào ngân hàng 112  138.000.000  29/2 614 24/2 Thu tiền bán hàng của cty Tuấn Việt 131 77.760.000  29/2 615 26/2 Thu nửa tiền hàng của cty P.Đông 511 35.375.000    3331 3.537.500  29/2 616 27/2 Thu tiền của cty Hải Bình 131 76.780.000  29/2 617 28/2 Thu trước một nửa tiền của cty Phong Trang 131 42.900.000  29/2 618 28/2 Thu nốt tiền hàng của cty P.Đông 131 38.912.500  29/2 619 29/2 Thu nốt tiền hàng của cty Phong Trang 511 39.000.000    3331 3.900.000    Cộng số phát sinh  733.045.320 498.117.150   Số dư CK  564.568.170  Trang: 02 Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng Số hiêụ: 112 ĐVT:Đồng NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền  Số Ngày  Nợ Có   Số dư ĐK  952.000.000  29/2 525 24/2 Xuất tiền mặt gửi vào ngân hàng 111 138.000.000    Cộng số phát sinh  138.000.000    Số dư CK  1.090.000.000  Trang: 03 Tên tài khoản: Phải thu của khách hàng Số hiệu: 131 ĐVT:Đồng NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền  Số Ngày  Nợ Có   Số dư ĐK  181.900.000  29/2 611 17/2 Thu tiền nợ của khách hàng 111  181.900.000  29/2 613 23/2 Báo cáo bán hàng của cơ sở đại lý 511 4.318.800    3331 431.880  29/2 423 23/2 Bán hàng cho cty Tuấn Việt chưa thu tiền 511 70.600.000    3331 7.060.000  29/2 614 24/2 Thu tiền của cty T. Việt 111  77.660.000  29/2 424 25/2 Bán hàng cho cty H. Bình chưa thu được tiền 511 69.800.0000    3331 6.980.000  29/2 615 26/2 Bán hàng cho cty P.Đông thu được nửa tiền hàng 111  38.912.500  29/2 616 27/2 Thu tiền của cty H. Bình 111  76.780.000  29/2 617 28/2 Thu nửa tiền hàng của cty P.Trang 111  42.900.000  29/2 618 28/2 Thu nốt tiền của cty P.Đông 111  38.912.500  29/2 619 29/2 Thu nốt tiền của cty P.trang 511 39.000.000    3331 3.900.000    Cộng số phát sinh  241.003.180 418.152.500   Số dư CK  4.750.680  Trang: 04 Tên tài khoản: Các khoản phải thu khác Số hiệu: 138 ĐVT:VNĐ NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền  Số Ngày  Nợ Có   Số dư ĐK  81.462.033    Sô dư CK  81.462.033  Trang : 05 Tên tài khoản: Tạm ứng Số hiệu: 141 ĐVT:VNĐ NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền  Số Ngày  Nợ Có  29/2  Số dư ĐK  14.300.000  29/2  Số dư CK  14.300.000  Trang: 06 Tên tài khoản: Chi phí trả trước Số hiệu: 142 ĐVT:VNĐ NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền  Số Ngày  Nợ Có  29/2  Số dư ĐK  16.345.000  29/2  Số dư CK  16.345.000  Trang: 07 Tên tài khoản: Nguyên liệu vật liệu Số hiệu: 152 ĐVT:VNĐ NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền  Số Ngày  Nợ Có   Số dư ĐK  11.830.000  29/2 311 1/2 NK vải của cty Bình Minh 331 26.400.000  29/2 312 2/2 NK lưỡi trai của cty H. Gia 331 7.830.000  29/2 411 2/2 Xuất vải cho PXSX 621  25.600.000  29/2 313 4/2 Nk khoá của cty P.Nam 331 4.450.000  29/2 314 5/2 NK Khuy chỏm của cty Đ.Bắc 111 5.250.000  29/2 412 6/2 Xuất lưỡi trai cho PXSX 621  7.695.000  29/2 315 7/2 NK mác của cty N.Cường 331 2.640.000  29/2 413 7/2 Xuất khoá cho PXSX 627  4.287.500  29/2 316 8/2 NK nẹp nhựa của cty C.Long 111 3.490.000  29/2 317 9/2 NK chỉ của cty P.Phú 331 41.850.000  29/2 414 9/2 Xuất khuy chỏm cho PXSX 627  5.136.000  29/2 415 10/2 Xuất mác cho PXSX 627  2.575.500  29/2 416 12/2 Xuất nẹp nhựa cho PXSX 627  3.340.000  29/2 417 12/2 Xuất chỉ cho PXSX 627  15.178.000  29/2 319 13/2 NK xăng của cty Petrolimex 331 32.450.000  29/2 418 13/2 Xuất NVL phụ cho PXSX 627  211.000  29/2 420 14/2 Xuất xăng cho PXSX 627  32.450.000   Cộng số phát sinh  124.360.000 96.473.000   Số dư CK  39.717.000  Trang: 08 Tên tài khoản: Công cụ dụng cụ Số hiệu: 153 ĐVT:VNĐ NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền  Số Ngày  Nợ Có   Số dư ĐK  23.750.000  29/2 318 11/2 NK bao bì của cty bao bì L.Nguyên 111 17.787.000  29/2 419 13/2 Xuất bao bì cho PXSX 627  5.925.000   Công phát sinh  17.787.000 5.925.000   Số số dư CK  25.612.000  Trang: 09 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu: 154 ĐVT:VNĐ NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền  Số Ngày  Nợ Có   Số dư ĐK  39.457.967  29/2 320 16/2 Kết chuyển CPNVLTT 621 33.295.000  29/2 320 16/2 Kết chuyển CPNCTT 622 68.270.300  29/2 320 16/2 Kết chuyển CPSXC 627 207.032.362  29/2 320 16/2 NK từ bộ phận SX 155  384.044.100   Cộng số phát sinh  308.597.622 384.044.100   Số dư CK  51.489  Trang: 10 Tên tài khoản:Thành phẩm Số hiệu: 155 ĐVT:VNĐ NT GS Chứng từ GS Diễn giải TK ĐƯ Số tiền  Số Ngày  Nợ Có   Số dư ĐK  18.115.000  29/2 320 16/2 NK từ bộ phận SX 154 348.044.100  29/2 421 19/2 Bán cho cty M.Sơn 632  49.188.350  29/2 42 19/2 Chuyển sang kho đại lý 157  101.458.800  29/2 321 23/2 NK hàng bán bị trả lại của cty M/Sơn 632 31.438.510  29/2 423 
Tài liệu liên quan