Luận văn Khảo sát công ty công trình đường thủy

Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của Công ty , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng có hiệu quả chúng giúp cho Công ty tiết kiệm được nhiều chi phí. Mặt khác quản lý nguyên vật liệu con giúp cho công ty sử dụng nguyên vật liệu tốt trong thi công và trong sản xuất bảo đảm sản phẩm mà công ty làm ra đúng tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của nhà chủ công trình. Công cụ dụng cụ là phương tiên tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm nó tác động đến chất l ượng tốt sấu của sản phẩm, nếu công cụ dụng cụ dùng trong sản xuất thi công đầy đủ và đảm bảo tiêu chuẩn chất l ượng giúp người công nhân nâng cao năng suất lao động đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu của nhà quản lý Trong những năm gần đây do sự biến động của nền kinh tế đặc biệt là sự biến động của giá cả th ị trường thường là tăng cao không lường. Vì vậy mà chi phí về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn vốn lưu động của Công ty vì vậy việc quản lý và hạch toán chặt chẽ nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ giúp cho Công ty năng động hơn trong việc giảm chi phí giá thành các hợp đồng , nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

pdf49 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 1907 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát công ty công trình đường thủy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
…………..o0o………….. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY THÀNH PHỐ HCM, NGÀY………..THÁNG…………..NĂM Lêi nãi ®Çu Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ là đối tượng lao động và là phương tiện sản suất của Công ty , vì vậy hiểu và quản lý sử dụng có hiệu quả chúng giúp cho Công ty tiết kiệm được nhiều chi phí. Mặt khác quản lý nguyên vật liệu con giúp cho công ty sử dụng nguyên vật liệu tốt trong thi công và trong sản xuất bảo đảm sản phẩm mà công ty làm ra đúng tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của nhà chủ công trình. Công cụ dụng cụ là phương tiên tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm nó tác động đến chất lượng tốt sấu của sản phẩm, nếu công cụ dụng cụ dùng trong sản xuất thi công đầy đủ và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng giúp người công nhân nâng cao năng suất lao động đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu của nhà quản lý Trong những năm gần đây do sự biến động của nền kinh tế đặc biệt là sự biến động của giá cả thị trường thường là tăng cao không lường. Vì vậy mà chi phí về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tăng cao làm ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn vốn lưu động của Công ty vì vậy việc quản lý và hạch toán chặt chẽ nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ giúp cho Công ty năng động hơn trong việc giảm chi phí giá thành các hợp đồng , nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em t¹i ®­îc tr×nh bÇy thµnh 3 phÇn PhÇn 1 : §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña C«ng ty c«ng tr×nh ®­êng thuû PhÇn 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®­êng thuû PhÇn 3 : §¸nh gi¸ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®­êng thñy Thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty c¨n cø vµo lý thuyÕt víi sù vËn dông thùc tÕ t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®­êng thñy em ®· tr×nh bÇy mét sè ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý t¹i C«ng ty. Nh­ng do yÕu tæ chñ quan vÒ nhËn thøc vµ c¸ch nh×n nhËn cña mét sinh viªn thùc tËp v× vËy chuyªn ®Ò cña em sÏ cã nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh vËy em mong muèn nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña thÇy c« h­íng dÉn cïng c¸c c« c¸c chó trong phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty gióp bµi viÕt cña em ®­îc hoµn thiÖn Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn NguyÔn Anh TuÊn PhÇn 1 ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña c«ng ty c«ng tr×nh ®­êng thñy 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty c«ng tr×nh ®­êng thñy lµ Doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ®­îc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, cã con dÊu riªng, ®­îc phÐp më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong khu«n khæ cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty,.lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng ®­êng thñy. Tªn giao dÞch quèc tÕ : WACO Trô së chÝnh : 159 Th¸i Hµ - §èng §a - Hµ Néi Chi nh¸nh : 14B8 - Ng« TÊt Tè - TP Hå ChÝ Minh C«ng ty c«ng tr×nh t­êng thñy tiÒn th©n lµ C«ng ty c«ng tr×nh ®­êng s«ng 01 thuéc Côc ®­êng s«ng - Bé giao th«ng vËn t¶i, thµnh lËp ngµy 01/07/1972 theo quyÕt ®Þnh 288/Q§-TCCB cña Bé giao th«ng vËn t¶i. N¨m 1983 C«ng ty c«ng tr×nh ®­êng s«ng sè 1 ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp cÇu c¶ng 204 trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp giao th«ng 2 Bé giao th«ng vËn t¶i. N¨m 1986 , XÝ nghiÖp cÇu c¶ng 204 ®­îc ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp c«ng tr×nh ®­êng thñy trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c XÝ nghiÖp qu¶n lý giao th«ng ®­êng thñy 1. Th¸ng 1 n¨m 1990, XÝ nghiÖp c«ng tr×nh ®­êng thñy 1 ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty c«ng tr×nh ®­êng thñy trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng ®­êng thñy theo quyÕt ®Þnh sè 601/Q§/TCCB_L§ ngµy 05/04/1993 cña Bé Giao Th«ng VËn T¶i vÒ viÖc thµnh lËp l¹i vµ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc l¹i cña C«ng ty c«ng tr×nh ®­êng thuû. Cã thÓ nãi r»ng sau h¬n 30 n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c«ng tr×nh thuû, C«ng ty c«ng tr×nh thuû ®· cã rÊt nhiÒu biÕn ®æi vÒ tªn, quy m« ho¹t ®éng, h×nh thøc ho¹t ®éng. Sù thay ®æi nµy lµ mét tÊt yÕu vµ hoµn toµn phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña ngµnh x©y dùng nãi riªng. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc sau h¬n 30 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®· chøng tá C«ng ty ®· vµ ®ang ®i ®óng h­íng. HiÖn nay tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty cã quy m« kh¸ lín víi 8 ®¬n vÞ trong c¶ n­íc, víi 1124 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®ã cã 213 kü s­, 129 ng­êi cã tr×nh ®é tõ trung cÊp trë lªn, 782 c«ng nh©n c¸c ngµnh vµ mét sè l­îng lín c«ng nh©n lµm hîp ®ång ng¾n h¹n. HÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt cña C«ng ty còng rÊt ®a d¹ng vµ hiÖn ®¹i, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ngµnh víi h¬n 500 chñng lo¹i thiÕt bÞ thi c«ng c¬ giíi, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû bé. Víi sù nç lùc kh«ng ngõng cña ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty nªn tõ ngµy thµnh lËp cho ®Õn nay, ®Æc biÖt sau khi Nhµ n­íc chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ kinh tÕ qu¶n lý tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng ty lu«n ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, hoµn thµnh c¸c kÕ ho¹ch ®Æt ra vµ kÕ ho¹ch cña cÊp trªn giao cho. V× vËy, C«ng ty ®· t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng víi b¹n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông Qua sù ph¸t triÓn trªn cho thÊy h­íng ®i hoµn toµn ®óng ®¾n vµ cã lîi. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra n¨m 2005 C«ng ty sÏ tiÕp tôc ®Çu t­ chiÒu s©u mua s¾m míi tµi s¶n cè ®Þnh nh»m ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng ng©n s¸ch lao ®éng ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Còng trong n¨m 2005 C«ng ty sÏ nç lùc s¶n xuÊt kinh doanh nh­ t×m hiÓu thÞ tr­êng, tiÕp cËn c«ng nghÖ míi, t¨ng vßng quay cña vèn, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao chÊt l­îng vµ tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm truyÒn thèng, më réng thÞ tr­êng tiªu thô ®Ó phÊn ®Êu ®¹t kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Ò ra cho n¨m nay. Nh­ vËy, qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña m×nh, C«ng ty c«ng tr×nh ®­êng thuû ®· kh¼ng ®Þnh ­u thÕ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty sÏ lµ mét trong nh÷ng nh©n tè gióp ngµnh x©y dùng c«ng tr×nh ®­êng thuû nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc nãi chung ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n n÷a trong thêi gian tíi. 2 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty C«ng ty c«ng tr×nh ®­êng thñy lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc h¹ch to¸n ®éc lËp, lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty X©y dùng ®­êng thñy ho¹t ®éng theo ph©n cÊp cña ®iÒu lÖ Tæng c«ng ty vµ ®iÒu lÖ C«ng ty. C«ng ty ®­îc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh bëi Gi¸m ®èc c«ng ty, chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng c«ng ty. Ngoµi ra cßn cã c¸c Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, cã c¸c phßng ban nghiÖp vô trong C«ng ty thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chung cña C«ng ty, c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc ho¹t ®éng kinh tÕ theo chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc, tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Òu ph¶i th«ng qua C«ng ty. Mçi xÝ nghiÖp ®Òu cã mét ChØ huy tr­ëng vµ hai ChØ huy phã do C«ng ty bæ nhiÖm qu¶n lý chung vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc C«ng ty. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty c«ng tr×nh ®­êng thñy ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, ®­îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: Trong ®ã: Gi¸m ®èc: cã c¸c nhiÖm vô sau:  QuyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch, dù ¸n s¶n xuÊt - kinh doanh vµ c¸c chñ tr­¬ng lín cña C«ng ty.  QuyÕt ®Þnh viÖc hîp t¸c ®Çu t­, liªn doanh kinh tÕ cña C«ng ty, kÕ ho¹ch më réng kinh doanh trªn c¬ së sö dông tèi ­u mäi nguån lùc mµ C«ng ty cã vµ tù huy ®éng phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng. QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò tæ chøc ®iÒu hµnh ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cao, quyÕt ®Þnh viÖc ph©n chia lîi nhuËn, ph©n phèi lîi nhuËn vµo c¸c quü cña C«ng ty. Lµ chñ tµi kho¶n cña C«ng ty, trùc tiÕp ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng, phª chuÈn quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ duyÖt tæng quyÕt to¸n cña C«ng ty. QuyÕt ®Þnh viÖc chuyÓn nh­îng, mua b¸n, cÇm cè c¸c lo¹i tµi s¶n chung cña C«ng ty theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, quyÕt ®Þnh viÖc Gi¸m ®èc Phã G§ K.ho¹ch-T.tr­êng Phã G§ Kü thuËt thi c«ng Phã G§ Chi nh¸nh Phã G§ ThiÕt bÞ Phßng KHTT Phßng KTTC Phßng TBVT Phßng TCL§ Phßng TCKT Phßng QLDA Phßng HCYT XN 4 XN 6 XN 8 XN 10 XN 12 XN 18 XN 20 XN 75 S¬ ®å 01 – Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty. thµnh lËp míi, s¸p nhËp gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt - kinh doanh thuéc nguån vèn ®Çu t­ cña C«ng ty.  QuyÕt ®Þnh viÖc ®Ò b¹t, bæ nhiÖm, bæ nhiÖm l¹i, lu©n chuyÓn, miÔn nhiÖm Phã Gi¸m ®èc C«ng ty, Gi¸m ®èc c¸c XÝ nghiÖp trùc thuéc, chi nh¸nh, kÕ to¸n tr­ëng C«ng ty vµ c¸c chøc danh kh¸ch trong C«ng ty. Tæ chøc thanh tra vµ xö lý c¸c vi ph¹m ®iÒu lÖ C«ng ty, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty vµ thùc hiÖn nép Ng©n s¸ch hµng n¨m. Gi¸m ®èc C«ng ty cã thÓ chØ ®Þnh trùc tiÕp c¸c phßng, c¸ nh©n thùc hiÖn nhiÖm vô mµ kh«ng th«ng qua c¸c phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c¸c lÜnh vùc ®ã. C¸c phã gi¸m ®èc C«ng ty: lµ ng­êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc, ®­îc Gi¸m ®èc uû quyÒn hoÆc chÞu tr¸ch nhiÖm trong mét sè lÜnh vùc chuyªn m«n, chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi Gi¸m ®èc vÒ phÇn viªc ®­îc ph©n c«ng. Trong tõng thêi kú cã thÓ ®­îc Gi¸m ®èc uû nhiÖm trùc tiÕp quyÕt ®Þnh mét sè vÊn ®Ò thuéc nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc. Phßng kÕ ho¹ch - thÞ tr­êng: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - B¸m s¸t, t×m hiÓu thÞ tr­êng, xö lý th«ng tin, tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tiÕp thÞ thÞ tr­êng, x©y dùng h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ng¾n h¹n trªn c¬ së c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· vµ sÏ ®­îc kÝ kÕt, n¨ng lùc cña C«ng ty vµ tõng ®¬n vÞ. - ChuÈn bÞ c¸c thñ tôc cho Gi¸m ®èc C«ng ty giao kÕ ho¹ch cho c¸c ®în vÞ trùc thuéc C«ng ty. KiÓm tra, ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kÕ ho¹ch, thùc hiÖn c¸c thñ tôc XDCB, cïng c¸c ®¬n vÞ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c tiÕn ®é, chÊt l­îng, uy tÝn víi kh¸ch hµng, gióp Gi¸m ®èc kiÓm tra vµ tæng hîp t×nh h×nh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, giao kÕ ho¹ch cho c¸c XÝ nghiÖp, c¸c ®éi trùc thuéc vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiªn kÕ ho¹ch theo tuÇn, th¸ng, quý, n¨m. C«ng t¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸ phôc vô c«ng t¸c ®Êu thÇu c«ng tr×nh, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ. Phßng kü thuËt - thi c«ng: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Tham m­u cho l·nh ®¹o C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt vµ qu¶n lý chÊt l­îng, an toµn thi c«ng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶, nghiªn cøu c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý hãa s¶n xuÊt, cïng phßng nghiÖp vô tham m­u trong c«ng t¸c ®Çu t­, më réng ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm x©y dùng. - LËp thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng ë d¹ng s¬ ®å c«ng nghÖ cho c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ tõ 1 tû ®ång trë lªn, phôc vô c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ thi c«ng c«ng tr×nh cã tÝnh kh¶ thi cao ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p thi c«ng ®Èy nhanh tiÕn ®é c«ng tr×nh, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh thi c«ng. - Qu¶n lý kü thuËt c¸c c«ng tr×nh, lËp ph­¬ng ¸n thi c«ng, theo dâi khèi l­îng thùc hiÖn vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh. LËp biªn b¶n xö lý sù cè c«ng tr×nh vµ biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. KiÓm tra, ký x¸c nhËn khèi l­îng theo giai ®o¹n, gióp C«ng ty øng vèn cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng kÞp thêi, chÝnh x¸c. Phßng thiÕt bÞ vËt t­: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau:  Qu¶n lý thiÕt bÞ. - H­íng dÉn, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc qu¶n lý, khai th¸c c¸c thiÕt bÞ ®óng quy tr×nh, quy ph¹m. Nghiªn cøu c¶i tiÕn c¸c trang thiÕt bÞ, dông cô s¶n xuÊt, øng dông vµo s¶n xuÊt nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng thêi gian sö dông trang thiÕt bÞ, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng hiÖn tr­êng, ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt cho phÐp. - LËp kÕ ho¹ch, ph­¬ng ¸n söa ch÷a ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ, theo dâi, ®«n ®èc kiÓm tra chÊt l­îng c«ng t¸c b¶o d­ìng söa ch÷a ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ t¹i c¸c ®¬n vÞ, nghiªn cøu tÝnh n¨ng kü thuËt cña c¸c thiÕt bÞ míi, lËp quy tr×nh vµ h­íng dÉn ®¬n vÞ qu¶n lý sö dông vµ khai th¸c c¸c thiÕt bÞ. Tham m­u cho ban Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ khai th¸c thiÕt bÞ, kÕ ho¹ch ®Çu t­ thiÕt bÞ, thanh lý thiÕt bÞ cò háng hoÆc sö dông kÐm hiÖu qu¶, ®iÒu ®éng c¸c thiÕt bÞ trong C«ng ty phôc vô s¶n xuÊt vµ tæ chøc thùc hiÖn. - Tham m­u cho ban l·nh ®¹o C«ng ty vÒ viÖc khen th­ëng nh÷ng c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ qu¶n lý khai th¸c thiÕt bÞ tèt vµ sö lý kû luËt nh÷ng c¸ nh©n ®¬n vÞ qu¶n lý khai th¸c thiÕt bÞ kh«ng ®óng h­íng dÉn, quy tr×nh, quy ph¹m ®Ó x¶y ra mÊt an toµn, g©y thiÖt h¹i cho s¶n xuÊt vµ con ng­êi, tæng hîp b¸o c¸o c«ng t¸c khai th¸c, söa ch÷a thiÕt bÞ cña c¸c ®¬n vÞ vµ toµn C«ng ty, b¸o c¸o Gi¸m ®èc vµ c¬ quan cÊp trªn theo quy ®Þnh.  Qu¶n lý vËt t­. - N¾m v÷ng th«ng tin gi¸ c¶ vËt t­ t¹i thêi ®iÓm theo khu vùc thi c«ng phôc vô cho c«ng t¸c ®Êu thÇu c«ng tr×nh vµ kho¸n c«ng tr×nh cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng, n¾m v÷ng kÕ ho¹ch thi c«ng cña tõng c«ng tr×nh theo dù to¸n vµ c¸c khèi l­îng ph¸t sinh kh¸c phôc vô cho viÖc qu¶n lý h¹n møc vËt t­ thi c«ng vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoµn thµnh. - Cung øng vËt t­ cho c¸c c«ng tr×nh theo lÖnh cña ban Gi¸m ®èc nh­ c¸c lo¹i vËt t­ ®Æc chñng, c¸c lo¹i vËt t­ trong n­íc kh«ng s¶n xuÊt ph¶i hîp ®ång mua cña n­íc ngoµi, c¸c c«ng tr×nh cã khèi l­îng vËt t­ lín tËp trung, n¾m ch¾c t×nh h×nh vËt t­ tån ®äng cña c¸c ®¬n vÞ, c«ng tr×nh, tham m­u cho Gi¸m ®èc ®iÒu chuyÓn vËt t­ néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, lµm träng tµi gi÷a c¸c ®¬n vÞ vÒ gi¸ c¶ vËt t­ ®iÒu chuyÓn, ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n khai th¸c vËt t­ sö dông lu©n chuyÓn nhiÒu lÇn trong thi c«ng. - Th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh trong c«ng t¸c cung øng, qu¶n lý, sö dông vËt t­ cña c¸c ®¬n vÞ, cã quyÒn ®×nh chØ viÖc cung øng vËt t­ ®èi víi c¸c chñng lo¹i vËt t­ cã chÊt l­îng kÐm, kh«ng ®óng quy ®Þnh, gi¸ thµnh cao trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i cña thÞ tr­êng. §Ò nghÞ khen th­ëng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh vÒ cung øng, qu¶n lý vËt t­ vµ ng­îc l¹i, h­íng dÉn ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú vµ thùc hiÖn kiÓm kª tån kho 6 th¸ng hoÆc 1 n¨m, tham gia ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, xÐt quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m cña ®¬n vÞ. - LËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. T×m kiÕm nguån hµng, mua b¸n vËt t­, phô tïng ®¶m b¶o tèt rÎ, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh. - X©y dùng ph­¬ng ¸n qu¶n lý, sö dông tiÕt kiÖm vËt t­ ®¶m b¶o hiÖu qu¶, KiÓm tra chÊt l­îng vËt t­ ®­a vµo c¸c c«ng tr×nh do c¸c ®¬n vÞ c¬ së tù mua. Phßng tæ chøc lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Tham m­u cho Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ tæ chøc bé m¸y SX - KD vµ bè chÝ nh©n sù phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, qu¶n lý hå s¬ lÝ lÞch nh©n viªn toµn C«ng ty, gi¶i quyÕt thñ tôc vÒ chÕ ®é tuyÓn dông, th«i viÖc, bæ nhiÖm, b·i miÔn, kû luËt, khen th­ëng, n©ng l­¬ng, nghØ chÕ ®é, BHXH, lµ thµnh viªn cña héi ®ång thi ®ua vµ héi ®ång kØ luËt cña C«ng ty, quy ho¹ch c¸n bé, tham m­u cho Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh viÖc ®Ò b¹t vµ ph©n c«ng c¸n bé l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - X©y dùng kÕ ho¹ch, ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô, thi tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty, qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng, x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ xÐt duyÖt chi phÝ tiÒn l­¬ng. Cïng c¸c phßng nghiÖp vô nghiªn cøu viÖc tæ chøc lao ®éng khoa häc, x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng, chi phÝ tiÒn l­¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. H­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ lËp sæ s¸ch thèng kª, b¸o c¸o vÒ lao ®éng - tiÒn l­¬ng theo ph¸p lÖnh thèng kª vµ thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c lao ®éng - tiÒn l­¬ng. - H­íng dÉn, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn c«ng t¸c an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng theo quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng, c«ng t¸c phßng chèng b·o lò, ch¸y næ, c«ng t¸c an ninh, b¶o vÖ, qu©n sù ®Þa ph­¬ng, qu¶n lý hé khÈu tËp thÓ, trong tõng tr­êng hîp ®­îc Gi¸m ®èc C«ng ty uû quyÒn ®¹i diÖn cho ng­êi sö dông lao ®éng gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp khiÕu l¹i vÒ lao ®éng, chÕ ®é chÝnh s¸ch, tho¶ ­íc lao ®éng vµ hîp ®ång lao ®éng. - C«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý nh©n lùc, ®µo t¹o, lao ®éng tiÒn l­¬ng, n©ng l­¬ng, n©ng bËc, thi ®ua khen th­ëng, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch víi ng­êi lao ®éng. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - ChÞu sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc, tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n vÒ c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ n­íc. Qu¶n lý toµn bé vèn, nguån vèn, quü trong toµn C«ng ty, ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ cã hÖ thèng diÔn biÕn c¸c nguån vèn, lµm chøc n¨ng cña ng©n hµng cho vay vµ lµ thung t©m thanh to¸n cña c¸c ®¬n vÞ trong néi bé C«ng ty, tæng hîp b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕt qu¶ kinh doanh, lËp b¸o c¸o thèng kª, ph©n tÝch ho¹t ®éng SX-KD ®Ó phôc vô cho viÖc kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña C«ng ty. - Gi¸m ®èc kÕ to¸n tµi vô ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, kiÓm so¸t vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, thèng kª kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, theo dâi vµ h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong viÖc lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¸c lo¹i vèn. Theo dâi c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n kÕ to¸n, h­íng dÉn lËp c¸c b¸o c¸o vÒ c¸c nguån vèn cÊp, vèn vay nhËn ®­îc, thùc hiÖn thèng kª - kÕ to¸n theo ph¸p lÖnh thèng kª - kÕ to¸n, tham m­u cho ban Gi¸m ®èc trong C«ng ty trong viÖc ®Êu thÇu vµ giao kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng tõng c«ng tr×nh, c¬ chÕ ph©n phèi lîi nhuËn, chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh, tiÒn tÖ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cÊp trªn. - LËp vµ qu¶n lý kÕ ho¹ch tµi chÝnh kÕ to¸n theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quý, n¨m cña C«ng ty. Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hµng quý ®Ó gióp Gi¸m ®èc n¾m ®­îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, chØ ra nh÷ng mÆt cßn yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ cho C«ng ty. Phßng hµnh chÝnh y tÕ - Tæ chøc c«ng t¸c lÔ t©n, ®ãn tiÕp, bè chÝ ¨n ë ®i l¹i cho kh¸ch cña C«ng ty vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¬n vÞ vÒ c«ng t¸c t¹i v¨n phßng C«ng ty. Tham m­u cho l·nh ®¹o C«ng ty duy tr× mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan ®Þa ph­¬ng, qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n néi bé C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nÕu cã yªu cÇu, qu¶n lý l­u tr÷ c«ng v¨n giÊy tê, sæ s¸ch hµnh chÝnh, con dÊu, ®¶m b¶o trang thiÕt bÞ lµm viÖc, ph­¬ng tiÖn phôc vô c«ng t¸c vµ tæ chøc c¸c héi nghÞ th­êng kú vµ ®ét xuÊt cña C«ng ty. - §¶m b¶o c¶nh quan m«i tr­êng C«ng ty lu«n s¹ch ®Ñp, qu¶n lý hå s¬ ®Êt ®ai toµn C«ng ty, tham m­u cho l·nh ®¹o C«ng ty s¾p xÕp æn ®Þnh vÒ n¬i ë cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn chÕ ®é thuÕ nhµ ®Êt, kÕt hîp víi phßng tæ chøc lao ®éng - tiÒn l­¬ng vÒ c«ng t¸c y tÕ, tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú, mua b¶o hiÓm y tÕ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty, tham gia b¶o vÖ m«i sinh m«i tr­êng, an ninh chËt tù, phßng ch¸y ch÷a ch¸y cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Phßng qu¶n lý dù ¸n: cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: - Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c phßng ban, ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty lËp hå s¬ dù thÇu vµ ®Êu thÇu c«ng tr×nh, khi c«ng tr×nh tróng thÇu, bãc t¸ch c¸c chi phÝ ®Çu vµo göi c¸c phßng cã liªn quan theo dâi thùc hiÖn, chuÈn bÞ c¸c thñ tôc tham m­u cho Gi¸m ®èc hîp ®ång kho¸n gän toµn bé c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®èi víi c¸c ®în vÞ trùc thuéc, quyÕt to¸n thanh lý c¸c hîp ®ång khi c«ng tr×nh hoµn thµnh. - KiÓm tra, h­íng dÉn ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ®óng tr×nh tù x©y dùng c¬ b¶n, ®óng víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ C«ng ty, cïng c¸c ®¬n vÞ hoµn thµnh hå s¬ nghiÖm thu c«ng tr×nh, hå s¬ hoµn c«ng, thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh. KÕt hîp víi phßng kÕ to¸n tµi chÝnh vµ c¸c ®¬n vÞ thu håi vèn c«ng tr×nh, qu¶n lý toµn bé c¸c hîp ®ång kinh tÕ t¹i C«ng ty (kÓ c¶ c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc Gi¸m ®èc C«ng ty uû quyÒn cho Gi¸m ®èc chi nh¸nh, Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ký víi kh¸ch hµng). C¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quý, n¨m do C«ng ty giao, ®Æc biÖt lµ kÕ