Luận văn Sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Hiện nay giá vàng biến động liên tục với mức chênh lệch khá lớn tạo ra khả năng sinh lời cao. Điều này đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng. Tham gia đầu tư vàng có rất nhiều ưu điểm như an toàn vốn, cả khi lạm phát cao, và lợi nhuận thu về lớn gấp nhiều lần so với gửi tiền tiết kiệm ngân hàng và tính thanh khoản của vàng cũng làm các nhà đầu tư dễ chịu. Vì vậy, đã có rất nhiều hình thức đầu tư cũng như rất nhiều các phương pháp đầu tư cho các nhà đầu tư vàng, song đầu tư vàng là kênh đầu tư ẩn chứa nhiều rủi ro khó dự đoán. Để có thể lựa chọn cách đầu tư thích hợp nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa những rủi ro, nhà đầu tư phải hiểu rõ ưu nhược điểm của từng loại hình đầu tư này và chọn ra cách đầu tư thích hợp. Với ý nghĩa đó, đề tài: “Sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam” sẽ giới thiệu cho các nhà đầu tư rõ hơn về hình thức đầu tư này, phương pháp tính toán, ưu nhược điểm so với các loại hình đầu tư khác; đồng thời đánh giá những kết quả, những hạn chế, nguyên nhân hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức tín dụng vàng tại Eximbank.

pdf123 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 1900 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
---------- LUẬN VĂN Sử dụng công cụ tín dụng tài trợ đầu tư kinh doanh vàng tại Ngân hang TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Trang - 1 - LÔØI CAÛM ÔN Toâi xin göûi lôøi caûm ôn ñeán Quyù thaày coâ Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP HCM ñaõ taän tình giaûng daïy vaø höôùng daãn cho toâi nhieàu kieán thöùc quyù baùu trong thôøi gian toâi hoïc taïi tröôøng. Xin chaân thaønh caûm ôn thaày Traàn Hoaøng Ngaân - ngöôøi ñaõ taän tình höôùng daãn toâi thöïc hieän luaän vaên naøy. Xin chaân thaønh caûm ôn Quyù thaày coâ trong Hoäi ñoàng chaám luaän vaên ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp yù kieán thieát thöïc cho luaän vaên Xin chaân thaønh caûm ôn caùc caùn boä laõnh ñaïo taïi Ngaân haøng TMCP XNK Vieät Nam, caùc baïn ñoàng nghieäp ñaõ hoã trôï cho toâi trong quaù trình toâi thu thaäp thoâng tin ñeå hoaøn thaønh luaän vaên naøy Ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi Trang - 2 - LÔØI CAM ÑOAN Toâi xin cam ñoan ñaây luaän vaên naøy laø do baûn thaân töï nghieân cöùu vaø thöïc hieän döôùi söï höôùng daãn khoa hoïc cuûa PGS. TS Traàn Hoaøng Ngaân. Caùc soá lieäu, keát quaû nghieân cöùu trong coâng trình naøy laø trung thöïc, noäi dung cuûa luaän vaên naøy chöa töøng ñöôïc ai coâng boá trong baát kyø coâng trình naøo. Toâi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm veà tính phaùp lyù quaù trình nghieân cöùu khoa hoïc cuûa luaän vaên naøy. Tp. HCM, ngaøy 22/06/2009 Nguyeãn Thò Thaønh Taâm Trang - 3 - MUÏC LUÏC Trang Trang phuï bìa Lôøi cam ñoan Muïc luïc Danh muïc caùc kyù hieäu, chöõ vieát taét Môû ñaàu CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ VAØNG, KINH DOANH VAØNG VAØ TÍN DUÏNG VAØNG 1.1 Toång quan veà vaøng..............................................................................................10 1.1.1 Chöùc naêng cuûa vaøng.........................................................................................10 1.1.2 Ñôn vò ño löôøng vaø caùch qui ñoåi giaù vaøng theá giôùi vaø vaøng trong nöôùc .........11 1.1.3 Caùc yeáu toá cô baûn aûnh höôûng ñeán giaù vaøng.....................................................12 1.2 Kinh doanh vaøng.................................................................................................18 1.2.1 Khaùi nieäm..........................................................................................................18 1.2.2 Phaân loaïi kinh doanh vaøng...............................................................................18 1.2.3 Caùc vaên baûn phaùp lyù lieân quan ñeán kinh doanh vaøng......................................20 1.3 Tín duïng vaøng.................................................................................................…..22 1.3.1 Caùc khaùi nieäm cô baûn.......................................................................................22 1.3.2 Caùc nguyeân taéc tín duïng...................................................................................24 1.3.3 Laõi suaát tín duïng...............................................................................................24 1.3.4 Ruûi ro................................................................................................................25 1.3.5 Baûo ñaûm tín duïng..............................................................................................26 Keát luaän chöông 1.....................................................................................................27 Trang - 4 - CHÖÔNG II: SÖÛ DUÏNG COÂNG CUÏ TÍN DUÏNG TAØI TRÔÏ ÑAÀU TÖ KINH DOANH VAØNG TAÏI EXIMBANK 2.1 Giôùi thieäu chung Ngaân haøng TMCP Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nam....................28 2.2 Giôùi thieäu nghieäp vuï söû duïng coâng cuï tín duïng taøi trôï ñaàu tö kinh doanh vaøng ...................................................................................................................................32 2.2.1 Ñoái töôïng vaø ñieàu kieän.....................................................................................32 2.2.2 Ñaëc tính saûn phaåm............................................................................................33 2.2.3 Phöông phaùp thöïc hieän.....................................................................................33 2.2.4 Xöû lyù taøi saûn .....................................................................................................43 2.3 Thöïc traïng vieäc söû duïng coâng cuï tín duïng taøi trôï ñaàu tö kinh doanh vaøng.....45 2.3.1 Ñoái töôïng vay....................................................................................................46 2.3.2 Doanh soá trung bình thaùng...............................................................................46 2.3.3 Ñaùnh giaù hieäu quaû............................................................................................49 2.3.3.1 Ruûi ro.............................................................................................................49 2.3.3.2 Öu ñieåm so vôùi caùc hình thöùc ñaàu tö khaùc ....................................................50 2.3.3.3 Nhöõng haïn cheá vaø nguyeân nhaân.....................................................................53 2.3.3.3.1 STK ngoaïi teä chæ chieám 1 tyû leä raát thaáp......................................................53 2.3.3.3.2 Doanh soá cho vay khoâng oån ñònh................................................................54 2.3.3.3.3 Do bieán ñoäng cuûa thò tröôøng.......................................................................54 2.3.3.3.4 Quy ñònh cuûa NHNN...................................................................................55 2.3.3.3.5 Coâng taùc marketing haïn cheá.......................................................................55 2.3.3.3.6 Phaàn meàm chöông trình.............................................................................56 2.3.3.3.7 Vaán ñeà nhaân söï...........................................................................................57 Keát luaän chöông 2.....................................................................................................58 Trang - 5 - CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG TAØI TRÔÏ ÑAÀU TÖ KINH DOANH VAØNG TAÏI EXIMBANK 3.1 Nhoùm giaûi phaùp daønh cho nhaø ñaàu tö...............................................................59 3.2 Nhoùm giaûi phaùp vi moâ daønh cho ngaân haøng.....................................................61 3.2.1 Caïnh tranh tyû giaù ngoaïi teä................................................................................61 3.2.2 Naâng caáp coâng ngheä.........................................................................................61 3.2.3 Xaây döïng Web - hình thöùc phuïc vuï khaùch haøng hieäu quaû................................62 3.2.4 Taêng cöôøng marketing vaø quaûng caùo...............................................................65 3.2.5 Naâng cao thaùi ñoä phuïc vuï khaùch haøng.............................................................66 3.2.6 Thöïc hieän toát coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng..................................................68 3.2.7 Coâng taùc tuyeån duïng vaø ñaøo taïo.......................................................................70 3.3 Nhoùm giaûi phaùp vó moâ daønh cho caùc cô quan quaûn lyù......................................72 3.3.1 Neân cho nhaäp khaåu vaøng ñeå thò tröôøng vaøng lieân thoâng...................................72 3.3.2 Giaûm thueá nhaäp khaåu vaøng...............................................................................73 3.3.3 Haïn cheá nhaäp vaøng baèng giaáy pheùp ................................................................76 3.3.4 Chính saùch xuaát khaåu vaøng phuø hôïp.................................................................76 3.3.5 Chính saùch tyû giaù..............................................................................................78 3.3.6 Taïo haønh lang phaùp lyù quaûn lyù saøn vaøng.........................................................85 3.3.7 Lieân keát thaønh laäp saøn giao dòch vaøng quoác gia...............................................88 3.3.8 Môû roäng ñoái töôïng kinh doanh vaøng treân taøi khoaûn ôû nöôùc ngoaøi...................91 Keát luaän chöông 3.....................................................................................................95 Keát luaän.....................................................................................................................96 Taøi lieäu tham khaûo....................................................................................................97 Phuï luïc......................................................................................................................99 Trang - 6 - CHÖÕ VIEÁT TAÉT ACB : Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu BIDV : Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam CNTT : Coâng ngheä thoâng tin DN : Doanh nghieäp EIB : Ngaân haøng TMCP Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nam Eximbank : Ngaân haøng TMCP Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nam LSCB : Laõi suaát cô baûn NH : Ngaân haøng NHNN : Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam NHTM : Ngaân haøng thöông maïi NHTÖ : Ngaân haøng Trung öông SJC : Coâng ty Vaøng baïc ñaù quyù Saøi Goøn STK : Soå tieát kieäm TCKT : Toå chöùc kinh teá TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thöông maïi coå phaàn TSÑB : Taøi saûn ñaûm baûo XNK : Xuaát Nhaäp Khaåu VN : Vieät Nam Trang - 7 - LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. Söï caàn thieát cuûa ñeà taøi: Hieän nay giaù vaøng bieán ñoäng lieân tuïc vôùi möùc cheânh leäch khaù lôùn taïo ra khaû naêng sinh lôøi cao. Ñieàu naøy ñaõ thu huùt raát nhieàu nhaø ñaàu tö tham gia ñaàu tö vaøng. Tham gia ñaàu tö vaøng coù raát nhieàu öu ñieåm nhö an toaøn voán, caû khi laïm phaùt cao, vaø lôïi nhuaän thu veà lôùn gaáp nhieàu laàn so vôùi göûi tieàn tieát kieäm ngaân haøng vaø tính thanh khoaûn cuûa vaøng cuõng laøm caùc nhaø ñaàu tö deã chòu. Vì vaäy, ñaõ coù raát nhieàu hình thöùc ñaàu tö cuõng nhö raát nhieàu caùc phöông phaùp ñaàu tö cho caùc nhaø ñaàu tö vaøng, song ñaàu tö vaøng laø keânh ñaàu tö aån chöùa nhieàu ruûi ro khoù döï ñoaùn. Ñeå coù theå löïa choïn caùch ñaàu tö thích hôïp nhaèm toái ña hoùa lôïi nhuaän vaø toái thieåu hoùa nhöõng ruûi ro, nhaø ñaàu tö phaûi hieåu roõ öu nhöôïc ñieåm cuûa töøng loaïi hình ñaàu tö naøy vaø choïn ra caùch ñaàu tö thích hôïp. Vôùi yù nghóa ñoù, ñeà taøi: “Söû duïng coâng cuï tín duïng taøi trôï ñaàu tö kinh doanh vaøng taïi Ngaân haøng TMCP Xuaát Nhaäp Khaåu Vieät Nam” seõ giôùi thieäu cho caùc nhaø ñaàu tö roõ hôn veà hình thöùc ñaàu tö naøy, phöông phaùp tính toaùn, öu nhöôïc ñieåm so vôùi caùc loaïi hình ñaàu tö khaùc; ñoàng thôøi ñaùnh giaù nhöõng keát quaû, nhöõng haïn cheá, nguyeân nhaân haïn cheá vaø ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän hình thöùc tín duïng vaøng taïi Eximbank. 2. Muïc tieâu nghieân cöùu: Nghieân cöùu caùc hình thöùc ñaàu tö vaøng ôû Vieät Nam vaø phaân tích hình thöùc ñaàu tö vaøng döïa treân vieäc söû duïng caùc coâng cuï tín duïng. Treân cô sôû nghieân cöùu caùc kòch Trang - 8 - baûn bieán ñoäng cuûa giaù vaøng ñeå ñöa ra caùc giaûi phaùp mang tính thöïc tieãn nhaèm hoaøn thieän hình thöùc ñaàu tö vaøng naøy. 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu: Ñoái töôïng : hình thöùc tín duïng vaøng Phaïm vi nghieân cöùu: taïi Eximbank 4. Phöông phaùp nghieân cöùu: Vieäc nghieân cöùu cuûa taùc giaû döïa treân caùc taøi lieäu höôùng daãn cho vay baûo ñaûm baèng vaøng, ngoaïi teä maët, tieàn göûi, STK, giaáy tôø coù giaù cuûa Eximbank. Caùc taøi lieäu phaân tích giaù vaøng vaø caùc hình thöùc ñaàu tö vaøng maø taùc giaû thu thaäp töø saùch giaùo khoa, töø internet, vaø tham khaûo caùc yù kieán töø caùc chuyeân gia trong lónh vöïc kinh doanh vaøng. Ñeå coù theå nghieân cöùu caùc vaán ñeà cho keát quaû moät caùch chính xaùc vaø hieäu quaû khi aùp duïng vaøo thöïc teá, taùc giaû ñaõ söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu sau: 4.1 Phöông phaùp tham khaûo: Tham khaûo yù kieán caùc chuyeân gia trong lónh vöïc kinh doanh vaøng. 4.2 Phöông phaùp nghieân cöùu taïi saøn: Nguoàn thoâng tin ñöôïc thu thaäp vaø söû duïng chuû yeáu laáy töø caùc nguoàn thoáng keâ cuûa Ngaân haøng TMCP XNK Vieät Nam. 5. YÙ nghóa khoa hoïc vaø thöïc tieãn: + Phaân tích vaø ñuùc keát hoaït ñoäng ñaàu tö kinh doanh vaøng döïa treân vieäc söû duïng caùc coâng cuï tín duïng. + Goùp phaàn hoaøn thieän vaø naâng cao hoaït ñoäng tín duïng taøi trôï ñaàu tö kinh doanh vaøng cuûa Eximbank. 6. Nhöõng ñieåm noåi baät cuûa luaän vaên: Trang - 9 - + Luaän vaên ñi saâu nghieân cöùu moät vaán ñeà laø söû duïng coâng cuï tín duïng trong ñaàu tö kinh doanh vaøng cuûa moät boä phaän khaùch haøng cuûa Eximbank. + Luaän vaên ñaõ toång keát caùc hoaït ñoäng tín duïng vaøng. Neâu ra öu ñieåm so vôùi caùc hình thöùc ñaàu tö vaøng khaùc vaø ñöa ra nhöõng haïn cheá vaø nguyeân nhaân cuûa noù. + Luaän vaên ñaõ ñöa ra nhöõng bieän phaùp coù khaû naêng öùng duïng nhaèm thu huùt khaùch haøng vaø goùp phaàn thöïc hieän muïc tieâu môû roäng tín duïng cuûa ngaân haøng. 7. Keát caáu cuûa luaän vaên: Ngoaøi phaàn môû ñaàu, keát luaän, danh muïc taøi lieäu tham khaûo, phuï luïc bieåu maãu luaän vaên goàm 03 chöông: Chöông 1: Toång quan veà vaøng, tín duïng vaø kinh doanh vaøng. Chöông 2: Söû duïng coâng cuï tín duïng taøi trôï ñaàu tö kinh doanh vaøng taïi Eximbank. Chöông 3: Giaûi phaùp phaùt trieån hoaït ñoäng tín duïng taøi trôï ñaàu tö kinh doanh vaøng taïi Eximbank. Maëc duø ñaõ heát söùc coá gaéng vaø noã löïc nghieân cöùu thöïc hieän ñeà taøi naøy, tuy nhieân ñaây laø moät ñeà taøi môùi, soá lieäu phaûi ñöôïc thu thaäp töø nhieàu nguoàn khaùc nhau, nhöng quan trong hôn caû laø soá lieäu khoâng ñöôïc coâng boá coâng khai neân chaéc chaén luaän vaên naøy seõ coù moät soá thieáu soùt, raát mong ñöôïc thaày höôùng daãn, caùc thaày coâ trong hoäi ñoàng chaám luaän vaên, caùc baïn ñoïc goùp yù ñeå luaän vaên naøy hoaøn thieän hôn. Xin chaân thaønh caùm ôn. Traân troïng. Ngöôøi thöïc hieän ñeà taøi Trang - 10 - CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ VAØNG, KINH DOANH VAØNG VAØ TÍN DUÏNG VAØNG 1.1 Toång quan veà Vaøng: Ñeå hieåu roõ veà vaøng, tröôùc heát caàn tìm hieåu chöùc naêng cuûa vaøng: 1.1.1 Chöùc naêng cuûa vaøng: 1.1.1.1 Chöùc naêng haøng hoùa: Vôùi tính chaát laø moät kim loaïi quyù, vaøng ñaõ ñöôïc söû duïng qua caùc thôøi ñaïi. Thoâng qua lao ñoäng, con ngöôøi ñaõ cheá taùc vaøng thaønh nhöõng vaät duïng höõu ích phuïc vuï cho cuoäc soáng cuûa mình: caùc ñoà trang söùc, ñoà duøng baèng vaøng... Sau khi vaøng ñöôïc khai thaùc nhieàu hôn, noù ñöôïc söû duïng roäng raõi trong coâng nghieäp nhôø nhöõng tính naêng ñaëc bieät: cheá taïo linh kieän ñieän töû phuïc vuï lónh vöïc haøng khoâng, vuõ truï; cheá taïo duïng cuï quang hoïc.... Nhö vaäy tröôùc khi trôû thaønh tieàn teä, vaøng cuõng chæ laø moät loaïi haøng hoùa thoâng thöôøng. Vai troø cuûa vaøng chæ thöïc söï quan troïng keå töø khi noù mang hình thaùi tieàn teä vì luùc ñoù noù coù theå tröïc tieáp ñöôïc chuyeån hoùa thaønh baát kyø thöù haøng hoùa naøo. 1.1.1.2 Chöùc naêng tieàn teä: Vaøng coù ñaày ñuû chöùc naêng tieàn teä sau ñaây: _ Chöùc naêng phöông tieän thanh toaùn: (thanh toaùn trong nöôùc vaø thanh toaùn quoác teá) giuùp cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, trao ñoåi haøng hoùa ñöôïc thuaän lôïi. _ Chöùc naêng phöông tieän thöôùc ño giaù trò: khi noù xaùc ñònh chi phí saûn xuaát vaø giaù caû cuûa haøng hoùa ñöôïc mua baùn. Trang - 11 - _ Chöùc naêng phöông tieän tích tröõ höõu hieäu: vieäc tích tröõ vaøng khoâng chæ dieãn ra ôû moät caù nhaân maø caû ôû Nhaø nöôùc döôùi daïng taøi saûn quoác gia. 1.1.2 Ñôn vò ño löôøng vaø caùch qui ñoåi giaù vaøng theá giôùi vaø vaøng trong nöôùc: - Caùc ñôn vò ño löôøng cuûa Vaøng: Trong ngaønh kim hoaøn ôû Vieät Nam, khoái löôïng cuûa vaøng ñöôïc tính theo ñôn vò laø caây (löôïng hay laïng) hoaëc laø chæ. Moät caây vaøng naëng 37,50 gram. Moät chæ baèng 1/10 caây vaøng. Treân thò tröôøng theá giôùi, vaøng thöôøng ñöôïc tính theo ñôn vò laø ounce hay troy ounce. 1 ounce töông ñöông 31.103476 gram. - Tuoåi vaøng (hay haøm löôïng vaøng) ñöôïc tính theo thang ñoä K (karat). Moät Karat töông ñöông 1/24 vaøng nguyeân chaát. Vaøng 9999 töông ñöông vôùi 24K. Khi ngöôøi ta noùi tuoåi vaøng laø 18K thì noù töông ñöông vôùi haøm löôïng vaøng trong maãu xaáp xæ 75%. Vaøng duøng trong ngaønh trang söùc thoâng thöôøng coøn goïi laø vaøng taây coù tuoåi khoaûng 18K - Thò tröôøng vaøng theá giôùi  Ñôn vò yeát giaù (thoâng thöôøng): USD/ounce (USD/oz)  ounce = 1 troy ounce = 0.83 löôïng  1löôïng = 1.20556 ounce - Thò tröôøng vaøng trong nöôùc  Ñôn vò yeát giaù: VND/löôïng  Coâng thöùc quy ñoåi giaù vaøng töø ñôn vò tính USD/Oz thaønh ñôn vò tính VND/löôïng: (Theo oâng Huyønh Trung Khaùnh, Phoù chuû tòch Hieäp hoäi kinh doanh vaøng Vieät Nam) = (Giaù vaøng theá giôùi (USD/Oz) + Chi phí vaän chuyeån + Phí baûo hieåm) * (1+ Thueá nhaäp khaåu) * 1.20556 * Tyû giaù USD/VND + Phí gia coâng (1.1) Trang - 12 - Chi phí vaän chuyeån öôùc tính : 0.75 USD/ounce Phí baûo hieåm öôùc tính : 0.25 USD/ ounce Thueá nhaäp khaåu vaøng : 1% Tyû giaù USD/ VNÑ : 17.780 VNÑ/USD (ngaøy 22/05/09) Phí gia coâng vaøng mieáng : 30.000 VNÑ Ví duï: giaù vaøng theá giôùi laø 950 ñoâ la Myõ/ounce thì giaù vaøng trong nöôùc trong ñieàu kieän bình thöôøng seõ baèng:  (950 + 0.75 + 0.25) * 1.01 * 17.780 * 1.2 + 30.000 VNÑ = 20.523 trieäu ñoàng VNÑ 1.1.3 Caùc yeáu toá cô baûn aûnh höôûng ñeán giaù vaøng theá giôùi vaø giaù vaøng trong nöôùc Gaàn ñaây, giaù vaøng dao ñoäng baát thöôøng laøm ngaïc nhieân caû nhöõng chuyeân gia kinh nghieäm nhaát. Naém baét ñöôïc chieàu dao ñoäng cuûa giaù vaøng laø naém baét ñöôïc khaû naêng ñaàu tö kieám lôïi hay ít nhaát coù theå haïn cheá moät phaàn ruûi ro do thò tröôøng mang laïi. Tuy nhieân, taát caû coøn chôø khaû naêng phaân tích vaø döï baùo cuûa caùc nhaø ñaàu tö qua nhöõng neùt chính döôùi ñaây: 1.1.3.1 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán giaù vaøng theá giôùi: 1.1.3.1.1 Söï bieán ñoäng cuûa giaù ñoâ la Myõ Hieän nay, ñoâla Myõ ñöôïc xem laø ñoàng tieàn mang tính thanh toaùn toaøn caàu, do ñoù, caùc loaïi haøng hoùa hay ngoaïi teä khi giao dòch treân theá giôùi thöôøng ñöôïc ñònh giaù theo ñoâla vaø vaøng cuõng khoâng ngoaïi leä. Vì vaäy, baát cöù taùc ñoäng naøo aûnh höôûng ñeán giaù trò ñoàng ñoâla Myõ thì cuõng taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán bieán ñoäng giaù caû cuûa vaøng. . Khi xem xeùt giaù trò ñoàng ñoâla Myõ, ngöôøi ta thöôøng ñaùnh giaù thoâng qua:  Tình traïng caùn caân taøi khoaûn vaõng lai cuûa Myõ. Trang - 13 -  Ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi (FDI).  Cho vay theá chaáp yeáu.  Vieäc caùc nöôùc, nhaát laø caùc nöôùc xuaát khaåu daàu moû vaø nöôùc coù döï tröõ ngoaïi teä lôùn chuyeån moät phaàn döï tröõ ngoaïi teä cuûa mình sang caùc ñoàng tieàn khaùc cuõng goùp phaàn laøm giaûm giaù ñoàng ñoâla Myõ.  Söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá Myõ.  Chính saùch cuûa chính phuû Myõ.  Quyeát ñònh veà laõi suaát cuûa Cuïc Döï tröõ Lieân bang Myõ (FED). 1.1.3.1.2 Baát oån chính trò vaø söï bieán ñoäng cuûa giaù daàu Söï töông quan trong bieán ñoäng giaù caû giöõa caùc loaïi haøng hoùa treân thò tröôøng laø ñieàu khoâng traùnh khoûi, nhaát laø caùc loaïi haøng hoùa cuøng ñöôïc ñònh giaù baèng moät loaïi tieàn teä, trong ñoù vaøng vaø daàu laø 2 loaïi haøng hoùa coù moái quan heä chaët cheõ veà giaù. Khu vöïc khai thaùc vaø xuaát khaåu daàu moû lôùn nhaát theá giôùi ñöôïc bieát ñeán laø vuøng Trung Ñoâng vaø caùc nöôùc khu vöïc naøy thöôøng döï tröõ taøi saûn döôùi daïng vaøng, do ñoù chính nguoàn cung daàu moû vaø nguoàn caàu veà vaøng cuûa khu vöïc Trung Ñoâng quaù lôùn, aûnh höôûng ñeán giaù caû 2 loaïi haøng hoùa naøy neân nhieàu nhaø ñaàu tö thöôøng nhìn vaøo dieãn bieán giaù daàu trong hieän taïi vaø dieãn bieán ñöôïc döï ñoaùn trong töông lai cuûa daàu ñeå töø ñoù döï ñoaùn cho xu höôùng dao ñoäng cuûa vaøng. Tuy nhieân, caàn coù söï phaâ
Tài liệu liên quan