Luận văn Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cơ Khí Quang Trung

Để hoà nhập với xu thế thời đại, với nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã và đang từng bước phát triển vững chắc theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN. Mô hình nền kinh tế thị trường đã tạo cho mỗi doanh nhiệp sự năng động, linh hoạt, sáng tạo và cạnh tranh là vấn đề tất yếu xảy ra. Các doanh nghiệp sản xuất ngoài việc sản xuất ra sản phẩm thì phải chủ động tìm biện pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tăng sản lượng giảm thiểu chi phí, giá thành, mở rộng thị trường, chọn kênh phân phối với mục đích tiên thụ sản phẩm và thu được lợi nhuận tối đa. Vì vậy, sản xuất ra sản phẩm và tiêu thụ được sản phẩm là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất. Chúng phải luôn gắn liền với nhau một cách chặt chẽ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Qua đó đánh giá được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào đó chủ doanh nghiệp có thể tìm ra các biện pháp tối ưu đảm bảo duy trì sự cân đối thường xuyên, nhịp nhàng các yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất. Qua thời gian tìm hiểu thực tế của công ty với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty, các CBCNV phòng TCKT, sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Minh Phương với sự cố gắng của bản thân, em đã lựa chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp là “ Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cơ Khí Quang Trung “. Trong phạm vi của bản chuyên đề tốt nghiệp này, em xin trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty, và xin được nêu lên một số ý kiến nhằm hoàn thiện thêm một bước công tác kế tóan thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm góp phần vào sự quản lý ngày càng tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty, CBCNV phòng TCKT, thầy giáo Nguyễn Minh Phương đã giúp em hoàn thành bản chuyên đề tốt nghiệp này. Nội dung chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Cơ Khí Quang Trung. Chương 2: Tình hình thực tế về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ Khí Quang Trung. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ Khí Quang Trung. Với kiến thức và thời gian còn hạn chế, mặc dù rất cố gắng nhưng cuốn chuyên đề tốt nghiệp vẫn không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo, các cô các chú trong phòng TCKT để cuốn chuyên đề được hoàn thiện hơn.

doc75 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 2148 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cơ Khí Quang Trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục lục Lời mở đầu :……………………………………………………....................4 Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty cơ khí quang trung: …………………………….6 1.1. ý NGHĩA CủA THàNH PHẩM Và TIÊU THụ THàNH PHẩM TRONG NềN KINH Tế THị TRƯờng:………………………………………………………...6 1.1.1. Khái niệm thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm:....7 1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý:…………………9 1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toàn thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất: ………………10 1.2.1. Vai trò của kế toán thành phẩm – tiêu thụ thành phẩm:...10 1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán đối với việc quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm: ………………………………………………...10 1.3. Nội dung công tác kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất:…………………………………………………………….........11 1.3.1. Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành phẩm:……………...11 1.3.2. Phương pháp đánh thành phẩm:…………………………12 1.3.3. Hạch toán chi tiết thành phẩm:…………………………..14 1.3.4. Hạch toán tổng hợp thành phẩm:………………………...17 1.4. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm:………………………………….19 1.4.1. Tài khoản sử dụng và các sổ sách được áp dụng:………..19 1.4.2. Nội dung doanh thu, tiêu thụ, thuế GTGT và các khoản giảm trừ:...............................................................................................20 1.4.2.1. Doanh thu tiêu thụ:………………………………………………....20 1.4.2.2. Thuế GTGT:………………………………………………………....22 1.4.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu:…………………………………….23 1.4.3. Hạch toán giá vốn hàng bán:……………………………...23 1.4.4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:…..............................................................................................24 1.4.4.1. Chi phí bán hàng - TK 641:…………………………………………24 1.4.4.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp – TK 642:…………………………...24 1.4.5. Các phương thức bán hàng và các phương pháp kế toán tiêu thụ thành phẩm:……………………………………………………...25 1.4.5.1. Các phương thức bán hàng:……………………………………...…25 1.4.5.2. Kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên:………………....26 1.4.5.3. Kế toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ :……………………....31 1.5. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm của hoạt động sản xuất kinh doanh: ……………………………….33 Chương 2: Tinh hình thực tế về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí quang trung: …….............................................................34 2.1. Đặc điểm chung tại công ty cơ khí quang trung:……….34 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công Ty Cơ Khí Quang Trung:...................................................................................................34 2.1.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất………………………………35 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty Cơ Khí Quang Trung…………………….……..35 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thúc áp dụng tại Công Ty Cơ Khí Quang Trung…………..…………………………………………….......38 2.3. Tinh hình thực tế kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại Công Ty Cơ Khí Quang Trung……………………………....41 2.3.1. Hạch toán thành phẩm tại Công Ty Cơ Khí Quang Trung:…………...................................................................................41 2.3.1.1. Phương pháp tính giá thành thành phẩm xuất kho tại Công Ty….....41 2.3.1.2. Các chứng từ kế toán sử dụng trong quá trình hạch toán thành phẩm…………………………………......………………………………….........45 2.3.1.3. Hạch toán chi tiết thành phẩm……………………………………......45 2.3.1.4. Hạch toán tổng hợp thành phẩm………………………………..........50 2.3.2. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm……………..…………...….51 2.3.2.1. Đặc điểm về tiêu thụ thành phẩm tại Công Ty:……………………....51 2.3.2.2. Hạch toán doanh thu tiêu thụ:………………………………..............52 2.3.2.3. Hạch toán giá vốn hàng bán:………………………………................55 2.3.2.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu:……………………...........56 2.3.3. Hạch toán xác đinh kết quả hoạt động tiêu thụ thành phẩm…………………………………………………………………58 2.3.3.1. Hạch toán chi phí bán hàng………………....…………......................58 2.3.3.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp:………………………........58 2.3.3.3. Hạch toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ thành phẩm……......59 Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại Công Ty Cơ Khí Quang Trung: ……...................................62 3.1. Đánh giá khái quát về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công Ty Cơ Khí Quang Trung…......…...62 3.2. Những tồn tại và phương hướng hoàn thiện nội dung hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công Ty Cơ Khí Quang Trung:………................................................................................63 Kết Luận ………………………………………………………………73 Ký hiệu viết tắt trong bài CPBH: Chi Phí bán hàng CHQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp GTGT: Giá trị gia tăng CNXH: Chu nghĩa xã hội CBCNV: Cán bộ công nhân viên TCKT: Tài chính kế toán CHNVL: Chi phí nguyên vật liêụ CPNC: Chi phí nhân công CHSXC: Chi phí sản xuất chung TK: Tài Khoản NKCT: Nhật ký chứng từ KQ: Kết quả HĐSXKD: Hoạt động sản xuất kinh doanh HĐBT: Hoạt động bất thường TTTP: Tiêu thụ thành phẩm HĐTC: Hoạt động tài chính VL - CCDC: Vật liệu - công cụ dụng cụ TSCĐ: Tài sản cố định KKTX: Kê khai thường xuyên KKĐK: Kiểm kê định kỳ XNK : Xuất nhập khẩu lời mở đầu Để hoà nhập với xu thế thời đại, với nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đã và đang từng bước phát triển vững chắc theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN. Mô hình nền kinh tế thị trường đã tạo cho mỗi doanh nhiệp sự năng động, linh hoạt, sáng tạo và cạnh tranh là vấn đề tất yếu xảy ra. Các doanh nghiệp sản xuất ngoài việc sản xuất ra sản phẩm thì phải chủ động tìm biện pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, tăng sản lượng giảm thiểu chi phí, giá thành, mở rộng thị trường, chọn kênh phân phối với mục đích tiên thụ sản phẩm và thu được lợi nhuận tối đa. Vì vậy, sản xuất ra sản phẩm và tiêu thụ được sản phẩm là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất. Chúng phải luôn gắn liền với nhau một cách chặt chẽ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Qua đó đánh giá được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào đó chủ doanh nghiệp có thể tìm ra các biện pháp tối ưu đảm bảo duy trì sự cân đối thường xuyên, nhịp nhàng các yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất. Qua thời gian tìm hiểu thực tế của công ty với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty, các CBCNV phòng TCKT, sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Minh Phương với sự cố gắng của bản thân, em đã lựa chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp là “ Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cơ Khí Quang Trung “. Trong phạm vi của bản chuyên đề tốt nghiệp này, em xin trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty, và xin được nêu lên một số ý kiến nhằm hoàn thiện thêm một bước công tác kế tóan thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm góp phần vào sự quản lý ngày càng tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty, CBCNV phòng TCKT, thầy giáo Nguyễn Minh Phương đã giúp em hoàn thành bản chuyên đề tốt nghiệp này. Nội dung chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Cơ Khí Quang Trung. Chương 2: Tình hình thực tế về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ Khí Quang Trung. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ Khí Quang Trung. Với kiến thức và thời gian còn hạn chế, mặc dù rất cố gắng nhưng cuốn chuyên đề tốt nghiệp vẫn không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo, các cô các chú trong phòng TCKT để cuốn chuyên đề được hoàn thiện hơn. Chương 1 những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty cơ khí quang trung 1.1. ý nghĩa của thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong nền kinh tế thị trường: Đánh dấu bước thay đổi căn bản của nền kinh tế nước ta, năm 1986 nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, các mối quan hệ hàng hoá, tiền tệ ngày càng mở rộng và phát triển, với việc đa dạng hoá các thành phần kinh tế đã tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp trước pháp luật. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất, trước đây trong thời kỳ bao cấp, các doanh nghiệp chủ yếu chú trọng đến khâu sản xuất theo đúng chỉ tiêu mà nhà nước giao, thì trong nền kinh tế thị trường không chỉ có khâu sản xuất mà cả khâu tiêu thụ sản phẩm, khâu này sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của các doanh nghiệp. Do vậy, vấn đề “tiêu thụ” trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với bản thân mỗi doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung. Xét trên góc độ luân chuyển vốn thì khâu tiêu thụ sản phẩm là quá trình chuyển hoá vốn từ hình thái vật chất sang hình thái giá trị. Ta có thể xét đến quá trình tái sản xuất giản đơn bằng sơ đồ sau: - ĐTLĐ T - H : - TLLĐ ... SX ... H’ – T’ SLĐ Quá trình này bắt đầu từ những đồng vốn ban đầu được dùng để mua các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất lúc này đồng vốn được chuyển hoá thành hình thái vật chất, tiếp đến qua giai đoạn sản xuất tạo ra thành sản phẩm, hàng hoá sau đó mang đi tiêu thụ, kết quả của quá trình này là thu được tiền về. Lúc này lại trở lại hình thái giá trị ban đầu, nhưng T’>T đó là mục tiêu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đặt ra. Đối với quá trình sản xuất thì khâu tiêu thụ là khâu cuối cùng thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá - sản phẩm sản xuất ra, quá trình tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng kết thúc một chu kỳ sản xuất và mở đầu cho một chu kỳ sản xuất tiếp theo. Chu kỳ sản xuất tiếp theo sẽ là quá trình tái sản xuất mở rộng của chu kỳ trước. Chỉ có khâu tiêu thụ mới giúp cho quá trình sản xuất được thực hiện thường xuyên và liên tục. 1.1.1. Khái niệm thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm: Sản phẩm nói chung mà các doanh nghiệp sản xuất ra để đáp ứng cho nhu cầu của nền kinh tế đều là kết quả của quá trình sản xuất. Như chúng ta đã biết sản phẩm hàng hoá của các doanh nghiệp sản xuất gồm: thành phẩm, bán thành phẩm và lao vụ - dịch vụ, trong đó thành phẩm chiếm phần lớn. - Thành phẩm: là những sản phẩm đã được gia công chế biến xong ở bước công nghệ cuối cùng của quy trình sản xuất sản phẩm đó, đã được kiểm tra được xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng qui định. Có thể nói thành phẩm là sản phẩm cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật. - Bán thành phẩm: là những sản phẩm của doanh nghiệp chế tạo đã hoàn thành một bước hoặc một số bước công nghệ chế tạo, chưa qua giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, nhưng do yêu cầu sản xuất và tiêu thụ, nó được nhập kho thành phẩm và khi bán cho khách hàng, bán thành phẩm cũng có ý nghĩa như thành phẩm. Giữa thành phẩm và sản phẩm có phạm vi giới hạn khác nhau, thành phẩm là kết quả của quá trình sản xuất gắn với quy trình công nghệ nhất định trong phạm vi một doanh nghiệp, còn sản phẩm chỉ nói đến kết quả của quá trình xản xuất chế ra nó, sản phẩm có thể gồm: thành phẩm và bán thành phẩm. Việc phân định thành phẩm và bán thành phẩm chính xác sẽ giúp doanh nghiệp trong công tác hạch toán tập hợp chi phí tính giá thành. Bất cứ loại thành phẩm nào cũng biểu hiện trên hai mặt: số lượng và chất lượng. Số lượng của thành phẩm được xác định bằng đơn vị đo lường như kg, m, bộ ... còn chất lượng của thành phẩm được xác định bằng tỷ lệ % tốt, xấu hoặc phẩm cấp, thứ cấp ... Sản xuất ra sản phẩm, hàng hoá là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp sản xuất và ngày càng đòi hỏi sự chuyên môn hoá - đa dạng hoá cao sản phẩm của doanh nghiệp có thể là thành phẩm, bán thành phẩm, nếu doanh nghiệp sản xuất không hoàn thành kế hoạch sản xuất sản phẩm thì không những ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp nói riêng mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị kinh tế khác. Mặt khác, trong mỗi doanh nghiệp sản xuất, khối lượng thành phẩm sản xuất hoàn thành trong từng thời kỳ là cơ sở để đánh giá quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tỷ trọng cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp là căn cứ để chứng minh rằng doanh nghiệp có hoàn thành kế hoạch sản xuất hay không hoàn thành ở mức độ nào. Đồng thời qua đó chúng ta phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, quyết định đến các mối quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp. Cũng như các đối tượng khác có liên quan. Thành phẩm là thành quả lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, đồng thời cũng là tài sản XHCN cần phải được bảo vệ an toàn. Vì vậy để quản lý chặt chẽ thành phẩm doanh nghiệp cần làm tốt hai mặt sau: - Về mặt số lượng: Phải thường xuyên phản ảnh giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, tình hình nhập - xuất - tồn kho thành phẩm, phát hiện kịp thời hàng hoá ứ đọng tồn kho để tìm ra biện pháp tiêu thụ nhanh chóng. - Về mặt chất lượng: Để duy trì - phát triển trong nền kinh tế thị trường mà đòi hỏi sức cạnh tranh ngày càng cao thì điều cốt lõi của mỗi doanh nghiệp là chữ “Tín” trên thị trường. Do vậy mỗi doanh nghiệp cần phải làm tốt công tác kiểm tra, phân cấp chất lượng sản phẩm và có chế độ bảo quản riêng đối với từng loại sản phẩm nhất là các sản phẩm yêu cầu chất lượng cao, dễ hư hỏng kịp thời phát hiện các mặt hàng kém phẩm chất, lạc hậu, lỗi thời loại ra khỏi quá trình sản xuất. 1.1.2. Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý: Tiêu thụ thành phẩm hay còn gọi là bán hàng, là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của hàng hoá, thông qua tiêu thụ, hàng hoá sẽ chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị và kết thúc một vòng chu chuyển vốn của doanh nghiệp. Trong giai đoạn hiện nay, tiêu thụ sản phẩm là vấn đề quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Thông qua tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp mới bù đắp được chi phí sản xuất đã bỏ ra như: CPNVL, CPNC, CPSXC, chi phí ngoài sản xuất gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Để tiếp tục thực hiện chu kỳ sản xuất mới, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sẽ góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, tiết kiệm vốn cho doanh nghiệp, qua đó nói lên được hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là cao hay thấp. Đối với các bạn hàng của doanh nghiệp, việc cung cấp sản phẩm kịp thời, đúng quy cách phẩm chất, đúng số lượng theo yêu cầu sẽ giúp cho doanh nghiệp giữ chữ “Tín” và thu được lợi nhuận. Do đó việc quản lý tiêu thụ thành phẩm là rất cần thiết và quan trọng. Để quản lý tốt khâu tiêu thụ cần phải tổ chức theo dõi, phản ánh và giám đốc chặt chẽ quá trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ, kịp thời. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ, giá bán, phương thức thanh toán theo đúng hợp đồng đã ký kết và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay, ngoài việc hoàn thành tốt kế hoạch tiêu thụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết, các doanh nghiệp còn phải làm tốt công tác mở rộng - nghiên cứu thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng. Đồng thời doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm một cách khoa học - hợp lý theo đúng qui định chế độ và chuẩn mực của Bộ Tài chính. 1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất: 1.2.1. Vai trò của kế toán thành phẩm - tiêu thụ thành phẩm: Các thông tin kế toán có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường, không những cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp biết được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra những quyết định phù hợp về đường hướng phát triển của doanh nghiệp mà còn cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước và bên thứ 3 ( nhà đầu tư, ngân hàng, doanh nghiệp khác...) Mỗi doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức tốt công tác thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm sẽ tạo điều kiện để sản xuất phát triển, hạn chế được sự thất thoát thành phẩm, phát hiện ra những thành phẩm chậm luân chuyển để từ đó đề xuất các biện pháp thích hợp với chủ doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn. Số liệu mà kế toán thành phẩm và tiêu thụ cung cấp sẽ giúp cho: * Chủ doanh nghiệp: đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, giá thành và lợi nhuận thu được, phát hiện kịp thời những thiếu sót, mất cân đối của từng khâu trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch. * Cơ quan nhà nước: Có thể kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành luật pháp về kinh tế tài chính nói chung và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với ngân sách Nhà nước, nghĩa vụ tài chính đối với các bên có quan hệ kinh tế nói riêng. * Bên thứ 3 gồm: Chủ đầu tư ngân hàng sẽ biết được khả năng sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng của Doanh nghiệp trên thị trường, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó họ có thể lựa chọn quyết định đầu tư, cho vay hoặc có quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp. 1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán đối với việc quản lý thành phẩm và tiêu thụ sản phẩm. Giữa sản xuất và tiêu thụ có quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ và thúc đẩy nhau phát triển. Nếu sản xuất không theo kịp tiến độ thì tất yếu sẽ kéo theo kế hoạch tiêu thụ không thực hiện được. Ngược lại, nếu sản xuất được sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ sẽ giúp cho khâu tiêu thụ được thực hiện một cách dễ dàng. Tổ chức một cách khoa học công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm rất cần thiết sẽ giúp cho việc xác định chính xác doanh thu tiêu thụ, kết quả tiêu thụ. Mặt khác, còn cung cấp kịp thời số liệu kế toán cho các bộ phận kế toán khác cho các đơn vị, cá nhân có liên quan đến doanh nghiệp. Để phát huy vai trò của kế toán đối với công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh, kế toán thành phẩm và tiêu thụ cần phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ sau: - Phản ảnh, giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm về mặt số lượng, chất lượng và chủng loại. - Phản ảnh, giám đốc tình hình tồn kho thành phẩm, tình hình bảo quản kho thành phẩm. - Phản ảnh giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ tính toán, phân bổ chính xác các chi phí cho sản phẩm tiêu thụ, xác định đúng đắn doanh thu, tình hình thanh toán tiền hàng, thanh toán với ngân sách và xác định kết quả tiêu thụ. - Phân tích, lập báo cáo về giá trị sản lượng hàng hoá, báo cáo tình hình tiêu thụ một cách đúng đắn, kịp thời. 1.3. Nội dung công tác kế toán thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 1.3.1. Nguyên tắc tổ chức hạch toán thành phẩm. Trong các doanh nghiệp sản xuất, thành phẩm thường rất đa dạng , mỗi doanh nghiệp có thể sản xuất nhiều mặt hàng và trong mỗi mặt hàng này lại được phân chia thành sản phẩm chủ yếu và sản phẩm thứ yếu, chính phẩm và thứ phẩm loại 1, loại 2... Vì vậy, tổ chức một cách khoa học công tác kế toán thành phẩm là việc làm rất cần thiết và không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất. Do đó, để quản lý và hạch toán chặt chẽ thành phẩm, công tác tổ chức kế toán thành phẩm phải được tổ chức theo các nguyên tắc sau: + Phải tổ chức kế toán thành phẩm theo từng loại, từng thứ đơn vị sản xuất theo đúng số lượng và chất lượng của sản phẩm. + Phải có sự phân công và kết hợp công tác trong việc ghi chép kế toán thành phẩm giữa phòng kế toán với nhân viên hạch toán phân xưởng, giữa kế toán thành phẩm với thủ kho thành phẩm, đảm bảo cho số liệu kế toán thành phẩm được chính xác, kịp thời phục vụ cho việc quản lý thành phẩm chặt chẽ. + Thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất khi hạch toán nhập - xuất kho phải ghi theo giá thành thực tế. Thành phẩm trong kho doanh nghiệp luôn biến động do nhiều nguyên nhân: nhập kho thành phẩm khi sản xuất xong, do mua bên ngoài của các đơn vị hoặc xuất kho thành phẩm đem tiêu thụ xuất cho các bộ phận sản xuất tiếp. Vì vậy, cần tổ chức công tác ghi chép ban đầu thật khoa học hợp lý, đúng với những quy định đã ghi trong chế độ chứ
Tài liệu liên quan