Mô tả công việc của giám đốc tài chính

III/ Nhiệm vụcụthể: 1. Lập kếhoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ. 2. Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. 3. Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp. 4. Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý. 5. Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sửdụng một cách hợp lý và sinh lợi. 6. Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng 7. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dựbáo hoạt động tài chính kếtoán của các bộphận, các hợp đồng, dựán.

pdf18 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 1910 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mô tả công việc của giám đốc tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 1 of 18 Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc Quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của công ty. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ. 2. Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. 3. Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp. 4. Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý. 5. Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi. 6. Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng 7. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án. 8. Theo dõi việc xử lý hàng hoá không phù hợp đối với hàng nhập mua và ra quyết định xử lý hàng không phù hợp đối với hàng hỏng không thể sửa chữa được 9. Tổ chức kiểm tra và thử nghiệm hàng mua. 10. Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận. 11. Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo cấp bộ phận về Hệ thống chất lượng tại bộ phận. 12. Lập và gửi các yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty. Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 2 of 18 Document name: 13. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cấp bộ phận. 14. Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại. 15. Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty. 16. Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt. IV/ Tiêu chuẩn: Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học Trình độ chuyên môn Kế toán, tài chính, quản trị Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh - Trình độ C trở lên Kinh nghiệm thực tế 02 năm Yêu cầu khác Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao. Giỏi trong các lĩnh vực của kế toán, tài chính, thống kê. Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 3 of 18 Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc Chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính của công ty. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê. 2. Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty. 3. Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị. 4. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê . 5. Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán. 6. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty. 7. Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của doanh nghiệp. 8. Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn. IV/ Tiêu chuẩn: Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 4 of 18 Document name: Trình độ chuyên môn Kế toán, tài chính, quản trị Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh - Trình độ C trở lên Kinh nghiệm thực tế 02 năm Yêu cầu khác Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao. Giỏi trong các lĩnh vực của kế toán, tài chính, thống kê. Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 5 of 18 Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỔNG HỢP I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. 2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. 3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp 4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết. 5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty. 6. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. 7. In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định. 8. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. 9. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. 10. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở. 11. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo. 12. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. 13. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. 14. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 6 of 18 Document name: theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV. 15. Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến 16. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính. 2. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. 3. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công . 4. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định. 5. Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty 6. Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán). Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 7 of 18 Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CÔNG NỢ I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc Quản lý toàn bộ công nợ của công ty. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận: - Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán. - Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Solomon đối với các khách hàng mới - Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi - Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng 2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp 3. Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán 4. Kiểm tra công nợ: - Khách hàng mua hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng. - Khách hàng mua hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng, chủng loại hàng hoá, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán. - Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 8 of 18 Document name: - Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn, số tiền PP và báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên 5. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng. 6. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng. 7. Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận. 8. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ 9. Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty 10. Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty 11. Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp 12. Kiểm tra báo cáo công nợ trên soft. 13. Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt 14. Lập thông báo thanh toán công nợ 15. Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ. 16. Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp. 17. Công nợ tạm ứng của cán bộ công ty/CN: - Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tượng, bộ phận - Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tượng, bộ phận. - Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận. 18. Công nợ ủy thác: Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 9 of 18 Document name: - Quản lý các HĐUT theo từng khách hàng: kiểm tra nội dung, vào sổ theo dõi các HĐUT khi nhận được hợp đồng. - Khi hàng về, trên cơ sở HĐUT, tờ khai hải quan để kiểm tra, đối chiếu, tra mã hàng, vào soft, in phiếu nhập kho, hóa đơn trả hàng ủy thác. Định khoản hoá đơn, vào soft các nghiệp vụ phát sinh (phần nghiệp vụ khác). - Kiểm tra các số liệu đã vào soft, in bảng kê chứng từ chuyển cho kế toán trưởng kiểm soát - Nhận lại chứng từ đã kiểm soát để lưu trữ. - Theo dõi việc thực hiện HĐUT và nhắc thanh toán khi đến hạn. - Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá theo từng hợp đồng khi thực hiện xong. - Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận công nợ các khoản công nợ ủy thác theo từng HĐUT, từng khách hàng, từng bộ phận. 19. Công nợ khác: - Phần hàng hóa: theo dõi và nhắc làm các thủ tục xuất trả vay, trả bảo hành khi có hàng. - Phần phải thu, phải trả khác: theo dõi và nhắc thanh toán khi có phát sinh. - Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ các khoản công nợ phải thu, phải trả theo từng khách hàng, từng bộ phận. 20. Các khoản vay cá nhân và cán bộ trong công ty: - Quản lý các hợp đồng, biên bản thanh toán hợp đồng vay cá nhân và cán bộ. - Theo dõi các hợp đồng và nhắc thanh toán khi đến hạn. - Làm thanh lý hợp đồng cũ và hợp đồng mới khi có phát sinh. - Điều chỉnh các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh. - Tính lãi phải trả cho từng đối tượng và từng hợp đồng. IV/ Tiêu chuẩn: Trình độ học vấn Tốt nghiệp đại học Trình độ chuyên môn Kế toán Tài chính Trình độ Ngoại ngữ Tiếng Anh - Trình độ C trở lên Kinh nghiệm thực tế ít nhất 01 năm làm kế toán chuyên nghiệp Yêu cầu khác Cẩn thận, kiên trì, giao tiếp tốt Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 10 of 18 Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc Quản lý toàn bộ các tài khoản tại ngân hàng của công ty. III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ. 2. Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng 3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng. 4. Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng 5. Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng. 6. Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký. 7. Nộp hồ sơ cho ngân hàng 8. Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng 9. Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay. 10. Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký. 11. Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng. 12. Chuẩn bị hồ sơ mở L/C. 13. Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 11 of 18 Document name: 14. Nhận chứng từ từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung 15. Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.- Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng. 16. In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát 17. Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ. 18. Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng. 19. In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ. 20. Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền 21. Nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ các hoạt động của công ty 22. Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng IV/ Tiêu chuẩn: Trình độ học vấn Tốt nghiệp Đại học Trình độ chuyên môn Kế toán Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh - Trình độ B trở lên Kinh nghiệm thực tế Có ít nhất 01 năm làm kế toán chuyên nghiệp Yêu cầu khác Cẩn thận, hiểu biết các thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, bảo lãnh, vay vốn, các nguyên tắc thu phí, lãi vay ngân hàng, hiểu biết về nghiệp vụ ngoại thương và thanh toán quốc tế. Khả năng giao tiếp tốt Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 12 of 18 Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN HÀNG HÓA I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Thêm mã hàng mới 2. Lập phiếu nhập kho (nhập hàng mua) 3. Lập phiếu nhập chi phí 4. Lập phiếu xuất kho kiêm vẫn chuyển nội bộ 5. Lập phiếu xuất hàng trả vay, tặng biếu, bảo hành, chào và nhập lại hàng chào, chi phí 6. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp và chính xác của tất cả các chứng từ hàng hoá trong toàn Công ty/CN 7. Theo dõi hàng gửi bảo hành 8. Kiểm kê kho hàng hoá và hàng gửi bảo hành 9. Tổng hợp và kiểm tra số liệu hàng hoá 10. Sắp xếp và lưu trữ chứng từ hàng hoá IV/ Tiêu chuẩn: Trình độ học vấn Tốt nghiệp đại học Trình độ chuyên môn Kế toán Trình độ Ngoại ngữ Tiếng Anh - Trình độ C Kinh nghiệm thực tế ít nhất 1 năm làm kế toán chuyên nghiệp Yêu cầu khác Cẩn thận, kiên trì, chịu khó và hiểu biết về các sản phẩm Công ty/CN đang kinh doanh. Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 13 of 18 Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KHO I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra. 2. Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ. 3. Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV 4. Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan. 5. Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn 6. Kiểm soát nhập xuất tồn kho 7. Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. 8. Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền 9. Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV. 10. Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Trình độ: Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên. Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 14 of 18 Document name: 2. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán. 3. Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc. 4. Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng qui định. 5. Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán). Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 15 of 18 Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN XDCB VÀ TSCD I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập. 2. Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty. 3. Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản. 4. Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành. 5. Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm. 6. Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán. 7. Lập biên bản thanh lý TSCĐ. 8. Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ. 9. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ. 10. Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm. 11. Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên. 2. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán. Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 16 of 18 Document name: 3. Biết học hỏi và thu thập kiến thức về máy móc thiết bị đang sử dụng tại công ty. 4. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán TSCĐ. Code : Version : 1.0 Dated : 10/01/2008 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Page : Page 17 of 18 Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THUẾ I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh . 2. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở. 3. Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu 4. Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty ,phân loại theothuế suất . 5. Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ . 6. Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty . 7. Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán . 8. Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh. 9. Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh . 10. Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở). 11. Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan . 12. Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn Cty . 13. Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa
Tài liệu liên quan