Một số thông bào lỗi trong pascal

Đối với người mới học lập trình, viết chương trình bị lỗi là chuyện “thường ngày ở huyện”. Mỗi ngôn ngữ đều dự trù hằng trăm, nếu không nói là hàng ngàn, thông báo lỗi khác nhau như một sự trợ giúp để chúng ta khắc phục lỗi đó. Một số thông báo lỗi thì đơn giản, rõ ràng nhưng một số thông báo lỗi có thể dẫn những lập trình viên “mới chập chửng” vào một trò chơi trốn tìm rất đau đầu đến nỗi có khi chính sự trợ giúp này lại gây ra vấn đề còn lớn hơn cả bản thân lỗi. Vì lẽ đó đọc hiểu được các thông báo lỗi và từ đó suy ra cách khắc phục lỗi cũng là một yêu cầu quan trọng trong quá trình học lập trình.

doc15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2434 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số thông bào lỗi trong pascal, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TURBO PASCAL ERRORS CODES (CÁC MÃ LỖI CỦA TURBO PASCAL) Dịch và chú giải từ “Turbo Pascal 6: The Complete Reference” Vương Đức Bình Lời người dịch: Đối với người mới học lập trình, viết chương trình bị lỗi là chuyện “thường ngày ở huyện”. Mỗi ngôn ngữ đều dự trù hằng trăm, nếu không nói là hàng ngàn, thông báo lỗi khác nhau như một sự trợ giúp để chúng ta khắc phục lỗi đó. Một số thông báo lỗi thì đơn giản, rõ ràng nhưng một số thông báo lỗi có thể dẫn những lập trình viên “mới chập chửng” vào một trò chơi trốn tìm rất đau đầu đến nỗi có khi chính sự trợ giúp này lại gây ra vấn đề còn lớn hơn cả bản thân lỗi. Vì lẽ đó đọc hiểu được các thông báo lỗi và từ đó suy ra cách khắc phục lỗi cũng là một yêu cầu quan trọng trong quá trình học lập trình. Mặt khác, thực tế đa số sinh viên CNTT trong năm đầu thường không đủ vốn từ vựng về thuật ngữ tin học, cộng với sự yếu kém về giảng dạy ngoại ngữ thâm căn cố đế do các trường PTTH gây ra làm cho sinh viên không đủ năng lực đọc hiểu các thông báo lỗi trực tiếp bằng tiếng Anh. Tài liệu này chỉ mong làm được có một việc: giúp các bạn sinh viên đó tiếp cận dễ hơn với việc đọc hiểu thông báo lỗi. Nhưng các bạn cũng đừng ỷ lại vào tài liệu này. Tốt hơn hết các bạn nên tập làm quen dần với việc đọc trực tiếp, suy nghĩ trực tiếp bằng tiếng Anh. Tiếng Việt thì đẹp đẻ và là ngôn ngữ của cha ông mà chúng ta cần trân quí và làm cho nó phát triển. Nhưng ở đây là khoa học kỹ thuật, bạn cần xây dựng khả năng tiếp cận thật nhanh thông tin khoa học kỹ thuật. Để các bạn dễ tham khảo/so sánh tôi sẽ trình bày bản dịch này dưới dạng song ngữ. Tôi không hoàn toàn giữ nguyên gốc so với nguyên bản mà có thêm ít nhiều chú thích và thêm phần nguyên nhân phát sinh ra lỗi và cách khắc phục. Một số lỗi sẽ không có phần này (cách khắc phục) vì có thể tôi chưa gặp lỗi đó bao giờ … cho nên tôi không có kinh nghiệm khắc phục. Nếu bạn biết, xin thông báo cho tôi trên forum của Tổ bộ môn CNTT tôi sẽ rất cảm ơn và tôi sẽ bổ sung vào đây khi có thể. Compiler Error Messages (Các thông báo lỗi trong quá trình biên dịch) Compiler error messages refer to problems in your code or programming environment that prevent Turbo Pascal from produccing an executable file. In the integrated development environment, Turbo Pascal will attempt to locate the source-code location of the error. Các thông báo lỗi trong quá trình biên dịch liên quan đến những vấn đề trong mã chương trình hoặc môi trường lập trình gây cản ngại cho Turbo Pascal khi tạo ra file thực thi. Trong môi trường phát triển tích hợp, Turbo Pascal sẽ cố gắng định vị trí lỗi trong mã nguồn. Lưu ý của người dịch: Nếu bạn sử dụng IDE (integrated development environment) thông thường vị trí phát sinh ra lỗi trong mã nguồn nằm ngay trước vị trí con trỏ văn bản. Còn nếu bạn dịch mã nguồn FILENAME.PAS bằng TPC.EXE (Turbo Pascal Compiler) theo cú pháp [drive:][path]TPC.EXE FILENAME.PAS ¿ thì một thông báo lỗi dạng: Error nnn: Error message Với nnn là mã lỗi và dòng lệnh bị lỗi sẽ được hiển thị sau dấu nhắc hệ thống cùng với một dấu “^” chỉ vị trí phát sinh lỗi. Tiếng Anh và tiếng Việt không hoàn toàn tương đồng cho nên với cùng một thuật ngữ tiếng Anh tôi có thể sử dụng khá nhiều cách nói tiếng Việt khác nhau để dịch. Ví dụ rõ nhất là đối với từ “expected”, tôi có thể dịch là “chờ, đợi, chưa thấy, không thấy, yêu cầu, …tùy vào ngữ cảnh mà thuật ngữ đó được sử dụng … và đôi khi còn tùy vào tình huống lỗi. Trong trường hợp này - rất tiếc – đôi khi suy nghĩ trực tiếp bằng tiếng Anh là dễ dàng hơn. Mã lỗi và thông báo lỗi Ý nghĩa Các nguyên nhân có thể Hướng khắc phục Out of memory Không đủ vùng nhớ Mã chương trình quá lớn. Mã dữ liệu quá lớn. Bị virus. Các chương trình thường trú chiếm bớt vùng nhớ qui ước (conventional memory). Hoặc phải gở bỏ các chương trình đang chạy trong chế độ thường trú (SIDEKICK, v.v.) hoặc xem xét liệu virus có đang chiếm mất vùng nhớ hoặc phải sử dụng biện pháp overlay. Thông thường điều này chỉ xảy ra trong môi trường thực (Real mode). Nếu bạn chạy Borland Pascal trong môi trường giả lập được bảo vệ (protected mode) của Windows thì không xảy ra trường hợp này được (Windows cho phép sử dụng bộ nhớ ảo) Identifier expected Chờ một danh biểu Unknown identifier Không biết danh biểu này Quên khai báo biến. Gõ sai tên biến trong chương trình. Gọi tới biến, danh biểu này ở ngoài tầm vực của nó. Khai báo danh biểu này. Sửa chữa lỗi gõ sai. Xem xét lại tầm vực của danh biểu. Duplicate identifier Danh biểu bị trùng lặp Tên biến trùng với tên chương trình. Khai báo lại tên biến với kiểu dữ liệu khác trong cùng một khối. Đặt lại tên biến hoặc tên chương trình. Syntax error Lỗi cú pháp Sửa lỗi cú pháp Error in real constant Lối về hằng số thực Error in integer constant Lỗi về hằng số nguyên String constant exceeds line Chuỗi dài quá một dòng Quên dấu nháy “’” kết thúc chuỗi.Thông thường là do lập trình viên quên dấu nháy kết thúc chuỗi trong câu lệnh WRITE hoặc WRITELN. Bổ sung dấu nháy đằng sau chuỗi. Too many nested files Quá nhiều file lồng nhau Unexpected end of file Không tìm thấy kết thúc file Quên từ khóa “END.” Thông thường do lập trình viên quên hoặc dùng “END;” ở cuối chương trình chính. Line too long Dòng quá dài Câu lệnh viết dài quá cột 128. Ngắt câu lệnh thành nhiều dòng. Type identifier expected Không thấy kiểu của danh biểu Quên khai báo kiểu của biến. Too many open files Mở quá nhiều file cùng lúc Mở file C:\CONFIG.SYS sửa lại dòng lệnh Files=. Hệ điều hành DOS dùng con số này để quyết định cho phép mở bao nhiêu file cùng một lúc. Tăng cho thích hợp với chương trình đang viết. Mặc định là 15 nếu không được khai báo trong CONFIG.SYS. Không gặp lỗi này nếu chạy trong môi trường giả lập của Windows. Invalid filename Tên file không hợp lệ. Không tìm thấy thư mục đã định nghĩa trong [Options >Directories ] để lưu file này Thư mục để lưu file này bị xác lập thuộc tính Hidden hoặc Read Only Khai báo lại thư mục hoặc xác định thư mục có thuộc tính Archive, bỏ thuộc tính hidden, bỏ thuộc tính read only. File not found Không tìm thấy file Xem lại đường dẫn tới tên file Disk full Đĩa bị đầy Xóa bớt các file không cần thiết trên đĩa để lấy thêm chổ trống cho thao tác trên đĩa. Invalid compiler directive Dẫn hướng biên dịch không hợp lệ Dùng một dẫn hướng biên dịch không có trong qui định Xem lại khai báo dẫn hướng biên dịch. Gõ CTRL-O-O để xem các dẫn hướng biên dịch được Pascal hỗ trợ mặc định. Too many files Có quá nhiều file Undefined type in pointer definition Định nghĩa con trỏ trỏ tới một kiểu chưa được định nghĩa Xem lại định nghĩa kiểu sau từ khóa TYPE / Xem lại tên kiểu coi có gõ nhầm không. Variable identifier expected Yêu cầu danh biểu là biến Thông thường là do truyền trị cho tham biến Chỉ được phép truyền biến cho tham biến mà thôi. Error in type Lỗi về kiểu dữ liệu Xem lại kiểu dữ liệu qui định ở vị trí này. Structure too large Cấu trúc quá lớn Set base type out of range Kiểu cơ sở bị vượt quá phạm vi dữ liệu File components may not be files or objects Không cho phép thành phần của file là file hoặc đối tượng Invalid string length Chiều dài chuỗi không hợp lệ Type mismatch Không khớp kiểu dữ liệu Hai vế của phép gán không thuộc về cùng một kiểu dữ liệu Hoặc khai báo lại kiểu dữ liệu cho phù hợp hoặc phải dùng biện pháp ép kiểu (type casting). Invalid subrange base type Phạm vi không khớp với phạm vi của kiểu cơ sở Lower bound greater than upper bound Cận dưới lớn hơn cận trên Khai báo lại Ordinal type expected Yêu cầu kiểu dữ liệu có thứ tự Sử dụng kiểu dữ liệu có thứ tự (kiểu đếm được) Integer constant expected. Yêu cầu hằng số nguyên Constant expected Yêu cầu hằng số Integer or real constant expected. Yêu cầu hằng số nguyên hoặc hằng số thực Type identifier expected Không thấy định nghĩa kiểu Khai báo kiểu Invalid function result type Kiểu dữ liệu trả về của hàm không hợp lệ Kiểu dữ liệu trả về của hàm không phải là kiểu đơn giản, chuẩn Khai báo lại kiểu dữ liệu trả về. Label identifier expected Yêu cầu danh biểu là một nhãn Quên khai báo LABEL trước khi dùng câu lệnh GOTO Begin expected Không thấy BEGIN Thông thường lỗi này là do lập trình viên gõ sai các từ khóa trước BEGIN của chương trình chính nên trình biên dịch hiểu nhầm đã bắt đầu câu lệnh mà không có BEGIN. Kiểm tra lỗi gõ sai các từ khóa, các khai báo trước BEGIN của chương trình chính. End expected Không thấy END Thiếu từ khóa END tương ứng của BEGIN hoặc của khai báo RECORD hoặc của cấu trúc CASE Integer expression expected Chờ một biểu thức nguyên Ordinal expression expected Chờ một biểu thức thứ tự Boolean expression expected Chờ một biểu thức logic Operand types do not match operator Toán hạng không phù hợp với toán tử Xem xét lại biểu thức xảy ra lỗi. Error in expression Có lỗi trong biểu thức Illegal assignment Phép gán bất hợp lệ Field identifier expected Chờ một danh biểu trường Object file too large File đối tượng quá lớn Undefined external Chưa định nghĩa External Sử dụng/gọi một thủ tục biên dịch sẳn dạng thức .BIN nhưng chưa khai báo thủ tục này là EXTERNAL Khai báo thủ tục hoặc hàm EXTERNAL. Invalid object-file record Bản ghi của đối tượng file không đúng Code segment too large Đoạn mã chương trình quá lớn Data segment too large Đoạn mã dữ liệu quá lớn Do expected Chờ DO Viết thiếu từ khóa DO sau câu lệnh FOR hoặc WHILE Invalid public definition Định nghĩa public không đúng Invalid Extern definition Định nghĩa External không đúng Too many Extern definitions Quá nhiều định nghĩa External Of expected Chờ OF Viết thiếu từ khóa OF trong câu lệnh CASE Interface expected Chờ INTERFACE Viết thiếu từ khóa INTERFACE trong cấu trúc của UNIT. Invalid relocatable reference Liên hệ tái định vị không đúng. Then expected Chờ THEN Viết thiếu từ khóa THEN trong câu lệnh IF To or Downto expected Chờ TO hoặc DOWNTO Viết thiếu từ khóa TO/DOWNTO trong câu lệnh FOR Undefined forward Chưa định nghĩa FORWARD Các thủ tục gọi lẫn nhau nhưng quên khai báo FORWARD. Thường xảy ra trong trường hợp đệ qui hỗ tương. Phải khai báo FORWARD cho tất cả thủ tục, hàm có gọi lẫn nhau. Too many procedures Quá nhiều PROCEDURE Invalid typecast Ép kiểu không đúng Division by zero Chia cho số 0 Thực hiện một phép chia cho 0 trong biểu thức. Unit CRT bị lỗi do tốc độ bộ xử lí lớn hơn 300 MHz. (Từ các đời máy 80846 trở đi) Xem lại biểu thức. Cập nhật file TURBO.TPL (Trong hướng dẫn sửa lỗi khi cài đặt TURBO PASSCAL) Invalid file type Kiểu file không đúng Cannot read or write variables of this type Không thể đọc hoặc ghi biến thuộc kiểu dữ liệu này Thông thường là do muốn đọc hoặc ghi trực tiếp dữ liệu kiểu Boolean Đọc/Ghi gián tiếp cho kiểu dữ liệu này. Pointer variable expected Chờ biến kiểu con trỏ String variable expected Chờ biến kiểu chuỗi String expression expected Chờ biểu thức chuỗi Circular unit reference Liên hệ Unit lòng vòng Các Unit gọi lẫn nhau. Unit name mismatch Tên Unit không khớp Unit version mismatch Phiên bản Unit không khớp Duplicate unit name Trùng lặp tên Unit Unit file format error Lỗi trong dạng thức file Unit Implementation expected Chờ IMPLEMENTATION Viết thiếu từ khóa IMPLEMENTATION trong cấu trúc của UNIT. Constant and case types do not match Hằng và kiểu giá trị hằng không khớp. Record variable expected Chờ đợi biến kiểu bản ghi Constant out of range Hằng vượt quá phạm vi File variable expected Chờ biến kiểu File Pointer expression expected Chờ biểu thức kiểu con trỏ Integer or real expression expected Chờ biểu thức nguyên hoặc thực Label not within current block Nhãn không thuộc về block hiện tại Xem lại vị trí định nghĩa nhãn hoặc xem lại tầm vực của nhãn. Label already defined Nhãn này đã được định nghĩa rồi Undefined label in preceding statement part Nhãn chưa được định nghĩa trong phần phát biểu trước Invalid @ argument Sử dụng sai đối số @ Unit expected Chờ đợi Unit “;” expected Chờ đợi “;” Đây là những lỗi khá phổ biến. Thông thường là do gõ sai hoặc gõ sót các token “;”,…. Thêm “;” “:” expected Chờ đợi “:” Thêm “:” “,” expected Chờ đợi “,” Thêm “,” “(“ expected Chờ đợi “(“ Thêm “(“ “)” expected Chờ đợi “)” Thêm “)” “=” expected Chờ đợi “=” Thêm “=” “:=” expected Chờ đợi “:=” Thêm “:=” “[“ or “(.” expected Chờ đợi “[“ hoặc “(.” Thêm “[“ hoặc “(.” “]” or “.)” expected Chờ đợi “]” hoặc “.)” Thêm “]” hoặc “.)” “.” expected Chờ đợi “.” Thêm “.” “..” expected Chờ đợi “..” Thêm “..” Too many variables Quá nhiều biến Giảm bớt số biến đã khai báo. Thông thường nên tăng cường sử dụng biến cục bộ thay cho biến toàn cục Invalid For control variable Biến điều khiển vòng lặp FOR không thích hợp Đã dùng biến điều khiển vòng lặp thuộc kiểu không có thứ tự Thay đổi kiểu của biến điều khiển vòng lặp FOR. Integer variable expected Chờ một biến kiểu số nguyên Files are not allowed here Không cho phép dùng File ở đây String length mismatch Chiều dài của chuỗi không khớp Invalid ordering of fields Thứ tự các field không đúng String constant expected Chờ đợi một hằng chuỗi Integer or real variable expected Chờ đợi biến nguyên hoặc thực Ordinal variable expected Chờ đợi biến thứ tự Inline error Lỗi INLINE Chèn mã assembly trực tiếp vào chương trình nguồn gây ra lỗi. Xem lại các đoạn mã assembly. Đảm bảo đúng cú pháp của Microsoft Assembly. Character expression expected Chờ đợi biểu thức kí tự Too many relocation items Quá nhiều mục tái định vị Case constant out of range Hằng trị trong câu lệnh CASE vượt quá phạm vi Error in statement Sai lầm trong câu lệnh Cannot call an interrupt procedure Không gọi được thủ tục ngắt Must be in 8087 mode to compile this Cần bộ xử lí dấu chấm động 8087 để biên dịch phần này - Lỗi này không xảy ra nữa kể từ thế hệ máy 80386 DX. - Trong menu [Options > Compiler] đánh dấu kiểm vào ô 8087/80287. Target address not found Không tìm thấy địa chỉ mục tiêu Include files are not allowed here Không được phép INCLUDE file ở vị trí này Nil expected Chờ đợi con trỏ NIL Invalid qualifier Danh biểu không đúng Invalid variable reference Liên hệ biến không đúng Too many symbols Có quá nhiều kí hiệu Statement part too long Câu lệnh quá dài Files must be Var parameters Phải sử dụng tham biến cho kiểu dữ liệu File Đã khai báo biến kiểu file như là một tham trị trong header Phải khai báo tham biến cho mọi tham số kiểu File trong header của Procedure hoặc Function. Too many conditional symbols Quá nhiều kí hiệu điều kiện Misplaced conditional directive Đặt dẫn hướng điều kiện không đúng chỗ ENDIF directive missing Sai lầm ở dẫn hướng ENDIF Error in initial conditional defines Sai lầm ở khởi tạo định nghĩa điều kiện Header does not match previous definition HEADER không khớp với định nghĩa trước đó. Khai báo các header trong phần INTERFACE và trong IMPLEMENTATION của Unit phải khớp nhau. Critical disk error Đĩa có lỗi nghiêm trọng Đây là lỗi khá khó chịu! Có thể đĩa bị hỏng, bị lỗi CRC, quên bẻ chốt khóa (đối với ổ đĩa mềm),… Xem xét lại ổ đĩa và đĩa Cannot evaluate this expression Không lượng giá biểu thức này được Xem xét lại cú pháp của biểu thức. Expression incorrectly terminated Biểu thức kết thúc sai Thông thường là do thiếu toán hạng, thiếu dấu “)” Invalid format specifier Sai ở bộ xác định dạng thức Invalid indirect reference Liên hệ gián tiếp sai Structured variables are not allowed here. Không cho phép biến có cấu trúc ở đây. Sử dụng biến kiểu đơn giản. Cannot evaluate without SYSTEM unit Không thể lượng giá mà không có unit SYSTEM Thông thường Unit SYSTEM được tải lên mặc định khi gọi Pascal mà không cần khai báo qua câu lệnh USES. Có thể là do Unit SYSTEM đã bị gỡ bỏ khỏi TURBO.TPL. Dùng TPUMOVER.EXE để xem lại các Unit còn đang được tích hợp trong TURBO.TPL Tích hợp SYSTEM.TPU vào TURBO.TPL trở lại. Khai báo USES SYSTEM; Cannot access this symbol Không thể truy cập kí hiệu này Có thể phải khai báo dẫn hướng biên dịch {$ F+} -Force far call - để truy cập/ gọi được kí hiệu này Invalid floating-point operation Tác vụ xử lí dấu chấm động sai Cannot compile overlays to memory Không thể biên dịch Overlay vào bộ nhớ Procedure or function variable expected Chờ đợi biến thủ tục hoặc biến hàm. Invalid procedure or function reference Liên hệ thủ tục hoặc hàm sai Cannot overlay this unit Không thể overlay unit này Object type expected Chờ đợi kiểu đối tượng Local object types are not allowed here Không cho phép dùng kiểu đối tượng ở đây. VIRTUAL expected Chờ đợi VIRTUAL (phương thức ảo) Method identifier expected Chờ đợi danh biểu là phương thức Virtual constructors are not allowed Không cho phép phương thức thiết lập ảo Constructor identifier expected Chờ đợi danh biểu CONSTRUCTOR (phương thức thiết lập) Destructor identifier expected Chờ đợi danh biểu DESTRUCTOR (phương thức hủy) Fail only allowed within constructors Chỉ cho phép Fail bên trong CONSTRUCTOR Invalid combination of opcode and operands Sai lầm trong phối hợp mã lệnh và toán hạng Memory reference expected Chờ đợi một tham khảo đến bộ nhớ. Cannot add or substract relocatable symbols Không thể thêm hoặc bớt các kí hiệu khả tái định vị Invalid register combination Phối hợp sai thanh ghi 286/287 Instructions are not enabled Không thể dùng các chỉ thị 286/287 Chỉ xảy ra trên các máy 8088/8086. Invalid symbol reference Liên hệ kí hiệu sai Code generation error. Lỗi phát sinh mã Run-time error messages A run-time error is an error condition that occurs while your program is running. When such an error occurs, Turbo Pascal display this message: Run-time error nnn at xxxx:yyyy Where nnnn is the numeric code for the run-time error, xxxx is the program segment in which the error occurred, and yyyy is the offset of the location of the error. Lỗi trong thời gian chạy là lỗi xảy ra khi bạn đang cho chương trình hoạt động. Khi loại lỗi này xảy ra, Turbo Pascal cho hiện thông báo này: Run-time error nnn at xxxx:yyyy Trong đó nnn là mã lỗi, xxxx là phân đoạn của chương trình và yyyy là độ dời trong phân đoạn tại vị trí mã lệnh gây ra lỗi. Dos Errors Lỗi thuộc hệ điều hành đĩa. Mã lỗi và thông báo lỗi Ý nghĩa Các nguyên nhân có thể Hướng khắc phục 2 File not found Không tìm thấy File Xem lại tên file, đường dẫn. 3 Path not found Không tìm thấy đường dẫn 4 Too many open files Mở quá nhiều File cùng lúc Như lỗi số 13 compile time error. 5 File access denied Bị từ chối truy cập File 1. File còn đang được mở bởi một chương trình khác. 2. Ghi đè lên một file đang có thuộc tính read only. 6 Invalid file handle Sai ở thẻ File 12 Invalid file access code Sai khi truy cập File 15 Invalid drive number Sai ở số hiệu ổ đĩa Truy cập một ổ đĩa không được hỗ trợ bởi Turbo Pascal. 16 Cannot remove current directory Không gỡ bỏ thư mục này được 1. Thư mục đang được gán thuộc tính Read only. 2. Thư mục đang còn chứa File. 1. Set lại thuộc tính thư mục. 2. Xóa hết các File đang còn tồn tại trong thư mục, kể cả các file ẩn. 17 Cannot rename across drives Không thể đặt lại tên File từ đĩa này qua đĩa kia File cũ và File đó mới được đặt tên lại phải nằm trong cùng thư mục. I/O Errors Lỗi các thao tác nhập/xuất Mã lỗi và thông báo lỗi Ý nghĩa Các nguyên nhân có thể Hướng khắc phục 100 Disk read error Lỗi đọc đĩa Xem lại đĩa 101 Disk write error Lỗi ghi đĩa 102 File not assigned File chưa được gán Thiếu câu lệnh Assign(File, Filename) Xem lại chương trình 103 File not open File chưa được mở Thiếu câu lệnh Reset(File) 104 File not open for input File chưa được mở để ghi Thiếu câu lệnh Rewrite(File) 105 File not open for output File không được mở để ghi Ghi lên một File đã bị đóng bởi lệnh Close(File) 106 Invalid numeric format Sai dạng thức dữ liệu số Thủ tục Read hoặc Readln của Pascal được quá tải cho nhiều kiểu dữ liệu khác nhau nên gây r
Tài liệu liên quan