Mục tiêu và biến số nghiên cứu

z Trình bày tầm quan trọng viết mục tiêu cho một nghiên cứu z Xác định đặc tính của mục tiêu nghiên cứu z Xây dựng mục tiêu nghiên cứu cho nghiên cứu cụthể. z Trình bày định nghĩa biến sốvà tầm quan trọng việc xác định biến số

pdf15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1556 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mục tiêu và biến số nghiên cứu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Mục tiêu và biến số nghiên cứu 2 Mục tiêu học tập z Trình bày tầm quan trọng viết mục tiêu cho một nghiên cứu z Xác định đặc tính của mục tiêu nghiên cứu z Xây dựng mục tiêu nghiên cứu cho nghiên cứu cụ thể. z Trình bày định nghĩa biến số và tầm quan trọng việc xác định biến số z Phân biệt được các loại biến số z Lựa chọn được biến số thích hợp cho mục tiêu nghiên cứu 23 ¾ Ñích nhaém vaøo cuûa moät haønh ñoäng ¾ Keát quaû maø ngöôøi nghieân cöùu mong ñaït ñöôïc ¾ Lôøi giaûi cuûa vaán ñeà nghieân cöùu Mục Tiêu Nghiên Cứu z Mục tiêu nghiên cứu là gì? ) Mục tiêu định ra những điều mong đợi cuả một nghiên cứu 4 ¾ Bieán soá nghieân cöùu ¾ Choïn thieát keá nghieân cöùu vaø phöông phaùp ¾ Choïn döõ kieän ¾ Keá hoaïch phaân tích döõ kieän z Sự quan trọng của mục tiêu ) Mục tiêu định hướng nghiên cứu Mục Tiêu Nghiên Cứu 35 ) Xuaát phaùt töø vaán ñeà lôùn z Caâu Hoûi Nghieân Cöùu Caâu Khaúng Ñònh Ð Xaùc ñònh + Muïc Tieâu Toång Quaùt Ð ? z Mục Tiêu Tổng Quát Mục Tiêu Nghiên Cứu 6 z Teân ñeà taøi Moái lieân quan giöõa nghieän thuoác vaø thaønh phaàn kinh teá xaõ hoäi ôû ngöôøi daân TP Caàn Thô, 2011 z Caâu hoûi nghieân cöùu Coù moái lieân quan giöõa nghieän thuoác vaø thaønh phaàn kinh teá xaõ hoäi ôû ngöôøi daân TP Caàn Thô, 2011 hay khoâng? Mục Tiêu Nghiên Cứu 47 Có hay không ? z Câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu tổng quát mối liên quan giữa nghiện thuốc và thành phần kinh tế xã hội ở người dân TP. CT, 2011 Xác định Mục Tiêu Nghiên Cứu 8 Tên đề tài Moái lieân quan giöõa nghieän thuoác vaø thaønh phaàn kinh teá xaõ hoäi ôû ngöôøi daân TP Caàn Thô, 2011 Câu hỏi nghiên cứu Coù moái lieân quan giöõa nghieän thuoác vaø thaønh phaàn kinh teá xaõ hoäi ôû nhöõng ngöôøi daân cö nguï taïi TP. CT, 2011 hay khoâng? Giả thuyết Ngöôøi ngheøo coù nguy cô nghieän thuoác cao hôn ngöôøi giaøu. Mục tiêu tổng quát Xaùc ñò h m ái lieâ quan giöõa nghieän thuoác vaø thaønh phaàn kinh teá xaõ hoäi. Mục Tiêu Nghiên Cứu 59 Vaán ñeà nghieân cöùu Caâu Hoûi Nghieân Cöùu (n) Ñieàu caàn bieát ñeå traû lôøi caâu hoûi nghieân cöùu Muïc Tieâu Toång Quaùt Muïc tieâu cuï theå 2 Muïc tieâu cuï theå 1 Muïc tieâu cuï theå n Mục Tiêu Nghiên Cứu 10 Vaán Ñeà Chung Vaán Ñeà Nhoû Muïc tieâu toång quaùt Vaán Ñeà Nhoû 1 Vaán Ñeà Nhoû 2 Muïc tieâu cuï theå 2 Muïc tieâu cuï theå 1 Vaán Ñeà Nhoû n Muïc tieâu cuï theå n Nhöõng keát quaû mong ñôïi cuï theå Mục Tiêu Nghiên Cứu 611 Nhöõng Tieâu Chí Cho Muïc Tieâu Cuï Theå 1. Ñuû 2. Cuï theå : Bieán Soá , Chæ Toá 3. Ño löôøng ñöôïc 4. Heä thoáng (Logic) Mục Tiêu Nghiên Cứu 12 ƒ Teân Ñeà Taøi Nguy cô suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû soác SXHD coù beùo phì ƒ Vaán Ñeà Chung (Caâu Hoûi Nghieân Cöùu) Beùo phì coù lieân quan ñeán söï gia taêng nguy cô suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû em soác SXHD hay khoâng? ƒ Muïc Tieâu Toång Quaùt Xaùc ñònh moái lieân quan giöõa söï gia taêng nguy cô suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû soác SXHD coù beùo phì Mục Tiêu Nghiên Cứu 713 Vaán Ñeà Nhoû 1 (Ñieàu caàn bieát thöù nhaát ñeå traû lôøi caâu hoûi nghieân cöùu) • Tæ leä suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû soác SXHD coù beùo phì laø bao nhieâu? Muïc Tieâu Cuï Theå 1 • Xaùc ñònh tæ leä suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû soác SXHD coù beùo phì Mục Tiêu Nghiên Cứu 14 Vaán Ñeà Nhoû 2 (Ñieàu caàn bieát thöù nhì ñeå traû lôøi caâu hoûi nghieân cöùu) • Tæ leä suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû soác SXHD khoâng beùo phì laø bao nhieâu? Muïc Tieâu Cuï Theå 2 • Xaùc ñònh tæ leä suy hoâ haáp vaø soác keùo daøi ôû nhöõng treû soác SXHD khoâng beùo phì Mục Tiêu Nghiên Cứu 815 Vaán Ñeà Nhoû 3 (Ñieàu caàn bieát thöù ba ñeå traû lôøi caâu hoûi nghieân cöùu) • Möùc ñoä khaùc bieät giöõa 2 tæ leä SHH vaø SKD ôû nhöõng treû soác SXHD coù vaø khoâng BP laø bao nhieâu, vaø söï khaùc bieät ñoù coù bò aûnh höôûng bôûi tuoåi, giôùi, vaø möùc ñoä soác hay khoâng? Muïc Tieâu Cuï Theå 3 • Xaùc ñònh möùc ñoä keát hôïp giöõa SHH vaø SKD vôùi BP ôû nhöõng treû soác SXHD, ñieàu chænh theo nhoùm tuoåi,giôùi, vaø möùc ñoä soác Mục Tiêu Nghiên Cứu 16 Tên đề tài Nguy cơ SHH và SKD ở những trẻ sốc SXHD có béo phì Mục tiêu tổng quát Xác định mối liên quan giữa sự gia tăng nguy cơ SHH và SKD ở những trẻ sốc SXHD có béo phì Câu hỏi nghiên cứu Béo phì có liên quan đến sự gia tăng nguy cơ suy hô hấp và sốc kéo dài ở những trẻ em sốc SXHD hay không? Giả thuyết Ở những trẻ sốc SXHD, trẻ có béo phì tăng nguy cơ SHH và SKD gấp 2 lần so với trẻ không có béo phì Mục tiêu cụ thể 1. Xác định tỉ lệ SHH và SKD ở những trẻ sốc SXHD có BP 2. Xác định tỉ lệ SHH và SKD ở những trẻ sốc SXHD không BP 3. Xác định mức độ kết hợp giữa SHH và SKD với BP ở những trẻ sốc SXHD, điều chỉnh theo nhóm tuổi, giới, và mức độ sốc Mục Tiêu Nghiên Cứu 917 Giới Tuổi Suy hô hấp Mức độ sốc Béo phì (Sốc SXHD) Sốc kéo dài Dàn Ý 18 BIẾN SỐ z Các đặc tính hay đại lượng của đối tượng nghiên cứu được gọi là biến số. z Biến số là những đại lượng hay những đặc tính có thể thay đổi từ người này sang người khác hay từ thời điểm này sang thời điểm khác. 10 19 • Bieán soá Ñònh Tính Giôùi tính nam , nöõ • Bieán soá Ñònh Löôïng Chieàu cao 1,60m ; 1,75m Mục Tiêu Nghiên Cứu 20 Biến định tính z Biến số nhị giá (binary): Bệnh (có, không) z Biến số danh định (nominal): nghề nghiệp (nông dân, cbcc, sinh viên, buôn bán…) z Biến số thứ tự (ordinal): kinh tế (nghèo, trung bình, khá, giàu), học vấn (mù chữ, cấp 1, cấp 2, cấp 3, trên cấp 3) 11 21 ¾ Bieán soá Lieân Tuïc • Chieàu cao 1,60m 1,601m… 1,609m… 1,61m ¾ Bieán soá Khoâng Lieân Tuïc • Soá ngöôøi trong gia ñình 2 ngöôøi 2,5 ngöôøi 3 ngöôøi Biến số định lượng 22 z ¾ Biến nhị giá theo thời gian • Ung Thư đang điều trị z Thời gian bị tử vong (thời gian sống thêm) Biến số sống còn 12 23 • Bieán soá Ñoäc Laäp • Bieán soá Phuï Thuoäc Huùt thuoác laù Beänh maïch vaønh Coù beänh Khoâng beänhKhoâng huùt Coù huùt Biến Số (quan hệ giữa các biến số) 24 z Bieán soá Gaây Nhieãu Huùt thuoác laù Beänh maïch vaønh Coù beänhCoù huùt Giôùi tính Nam TOÂI Biến Số 13 25 Phân biệt biến số và giá trị biến số z Cần phân biệt biến số và giá trị biến số z Ví dụ: z Giới tính: Biến số z Nam, nữ: giá trị biến số z Hãy cho ví dụ về biến số và giá trị biến số 26 Định nghĩa cụ thể của biến số z Là mệnh đề về cách đo lường biến số. z Tiêu chuẩn một định nghĩa tốt: z Rõ ràng (không mơ hồ) zMột cách lý giải duy nhất, z Đủ thông tin cho phép có thể lập lại kỹ thuật đo lường 14 27 Ví dụ z Tên đề tài: TÁC ĐỘNG VỀ MẶT KiNH TẾ Xà HỘi CỦA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT ĐỐi VỚi GiA ĐìNH VÀ BẢN THÂN NGƯỜi BỆNH TẠi THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG NĂM 2006 z Mục tiêu tổng quát: Xác định chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp và các ảnh hưởng khác về kinh tế, xã hội của bệnh sốt xuất huyết tại quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Điền của Thành Phố Cần Thơ năm 2006. z Mục tiêu cụ thể: z Xác định chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp của bệnh sốt xuất huyết tại Thành Phố Cần Thơ năm 2006. z Đánh giá ảnh hưởng về mặt kinh tế, xã hội của bệnh sốt xuất huyết tại Thành Phố Cần Thơ năm 2006. 28 Thảo luận nhóm Lo sợ của gia đình về bệnh Hàng xóm xa lánh Tác động khác 10. Các tác động khác Phỏng vấnLà số ngày thực tế nạn nhân phải nghỉ học, nghỉ làm do bệnh sốt xuất huyết 9. Số ngày nghỉ học, nghỉ làm P. vấn Bệnh án Là số ngày thực tế nạn nhân phải nằm điều trị nội trú 8. Số ngày nằm viện P. vấn - Thời gian bệnh nhân cần đến sự chăm sóc, trợ giúp của người nhà như ăn, uống vệ sinh cá nhân... lúc bệnh nhân bị bệnh (Những công việc này trước lúc bị bệnh, bệnh nhân tự làm được) 7. Thời gian cần sự chăm sóc, số người chăm sóc Bệnh ánPhân độ dựa vào chẩn đoán lúc ra viện của cơ sở y tế, chia thành 4 độ: độ i, ii, iii, iV 6. Phân độ bệnh sốt xuất huyết P. vấn Toàn bộ thu nhập của các thành viên gia đình bao gồm các khoản thu từ nông nghiệp, lương, các khoản thu khác của gia đình. 5. Tổng thu nhập trong gia đình P. vấnNghề nghiệp chính mà đối tượng làm trước lúc mắc bệnh 4. Nghề nghiệp của đối tượng P. vấnLớp học mà đối tượng đang đi học lúc bị bệnh SXH3. Trình độ học vấn P. vấnNam, nữ2. Giới P.vấnTính theo tuổi dương lịch, phân theo các nhóm tuổi1. Tuổi PP thu thậpKhái niệm biếnBiến số 15 29 Bài tập z Viết mục tiêu cho các vấn đề sức khoẻ z Lựa chọn biến số cho từng mục tiêu z Chọn phương pháp thu thập số liệu phù hợp