Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu

Cho phép xử lý, trích rút DL từ CSDL  Các loại ngôn ngữ  Ngôn ngữ thủ tục  Đại số quan hệ (tập các quan hệ)  SQL  Ngôn ngữ phi thủ tục (khai báo)  Phép tính quan hệ bộ (tập các bộ)  Phép tính quan hệ miền (tập các miền)  QBE: Sử dụng trong Access, giao diện đồ họa  Datalog: Cú pháp như Prolog

pdf32 trang | Chia sẻ: mamamia | Lượt xem: 1619 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu  Cho phép xử lý, trích rút DL từ CSDL  Các loại ngôn ngữ  Ngôn ngữ thủ tục  Đại số quan hệ (tập các quan hệ)  SQL  Ngôn ngữ phi thủ tục (khai báo)  Phép tính quan hệ bộ (tập các bộ)  Phép tính quan hệ miền (tập các miền)  QBE: Sử dụng trong Access, giao diện đồ họa  Datalog: Cú pháp như Prolog 2Đại số quan hệ  Mô hình quan hệ hỗ trợ truy vấn mạnh, đơn giản  Các loại phép toán 1. Phép toán cơ sở  Chọn: σ (Select)  Chiếu: π (Project)  Hợp: ⋃ (Union)  Hiệu: – (Set difference)  Tích Descartes: x (Cartesian product)  Đổi tên: ρ (Rename) 2. Phép toán dẫn xuất  Giao: ⋂ (Intersection)  Nối Theta ⋈θ, nối bằng ⋈=, nối tự nhiên ⋈  Nối nửa trái ⋉ và phải ⋊  Chia quan hệ ÷ 3Phép chọn (1) 4Phép chọn (2)  Cho lược đồ  Phim(Mã phim, Tên phim, Giá thuê, Năm SX)  Cần biết  Xem danh sách phim có giá thuê từ 4 USD trở lên  Hiển thị các phim có giá thuê dưới 4 USD sản xuất từ năm 2002 trở lại đây. 5Phép chọn (3) Tìm các sinh viên sinh sau năm 1980 Tìm các sinh viên sinh sau năm 1980 hoặc có mã là A01 6Phép chiếu π (1) 7Phép chiếu π (2)  Cho lược đồ  Đặtphim(Mã phim, Mã KH, Ngày đặt)  Cần biết  Xem mã phim và ngày đặt thuê của phim đó  Xem các mã KH đã đặt thuê phim. 8Phép chiếu π (3) Hiện ra họ tên và địa chỉ của các sinh viên 9Phép hợp ⋃ (1) 10 Phép hợp ⋃ (2) 11 Phép trừ - (1) 12 Phép trừ - (2) 13 Tích Descartes x (1) 14 Tích Descartes x (2) 15 Đổi tên ρ 16 Phép giao ⋂ (1) 17 Phép giao ⋂ (2) 18 Các phép nối 19 Phép nối theta ⋈θ (1) 20 Phép nối theta ⋈θ (2) 21 Phép nối tự nhiên ⋈ (1) 22 Phép nối tự nhiên ⋈ (2) 23 Phép nối tự nhiên ⋈ (3) 24 Phép nối nửa ⋉ (1) 25 Phép nối nửa ⋉ (2) 26 Phép nối nửa ⋉ (3) 27 Phép chia ÷ (1) 28 Phép chia ÷ (2) 29 Phép gán 30 Kết hợp các phép toán 31 Nhận xét 32 Giới hạn của Đại số quan hệ
Tài liệu liên quan