Nhận định sau đây đúng hay sai? Vì sao?

“Số lượng ủy viên BCH cấp nào do BCH cấp đó quyết định”. 2. “Đoàn viên A không phải là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu của Đoàn, nhưng vẫn có thể ứng cử vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên”. 3. “Chi Đoàn cơ sở được quyền kết nạp Đoàn 3. “Chi Đoàn cơ sở được quyền kết nạp Đoàn viên mới và quản lý Đoàn viên”. 4. “Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn là đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi ngoài ra không còn nhiệm vụ nào khác”.

pdf8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1488 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhận định sau đây đúng hay sai? Vì sao?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhận định sau đây đúng hay sai? Vì sao? BÀI GIẢNG CÔNG TÁC ĐOÀN - ĐỘI 1. “Số lượng ủy viên BCH cấp nào do BCH cấp đó quyết định”. 2. “Đoàn viên A không phải là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu của Đoàn, nhưng vẫn có thể ứng cử vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên”. 3. “Chi Đoàn cơ sở được quyền kết nạp Đoàn viên mới và quản lý Đoàn viên”. 4. “Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đoàn là đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi ngoài ra không còn nhiệm vụ nào khác”. 5. “Về nguyên tắc, khi Đoàn viên thay đổi đơn vị công tác, học tập phải chuyển sinh hoạt Đoàn (kể cả Đoàn viên là Đảng viên)”. 6. “Ủy viên Ban chấp hành không tham gia sinh hoạt Ban chấp hành 3 kỳ trong nhiệm kỳ mà không có lý do chính đáng thì xóa tên trong Ban chấp hành”. 7. “Đoàn viên không tham gia sinh hoạt chi đoàn hoặc không đóng đoàn phí 3 tháng mà không có lý do chính đáng thì hội nghị chi đoàn xem xét, quyết định xóa tên trong danh sách đoàn viên”. 8. “Đoàn viên có quyền bầu cử trong tất cả các đại hội, hội nghị của Đoàn”. 9. “Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là ban Thường vụ Trung ương Đoàn”. 10. “Việc xóa tên trong danh sách Đoàn viên là hình thức kỷ luật của Đoàn”. 11. “Việc kết nạp Hội viên Hội LHTN Việt Nam vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thủ tục phải do đoàn viên chi đoàn giới thiệu, đảm bảo”. “Các cấp bộ Đoàn đều có quyền được kết nạp 12. Đoàn viên danh dự”. 13. “Việc thành lập và giải thể một tổ chức Đoàn do Ban cấp hành cùng cấp quyết định”. 14. “Đơn vị có từ 2 chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên thì có thể thành lập Đoàn cơ sở”. 15. “Giải tán một tổ chức Đoàn hay một cấp bộ Đoàn do hội nghị Ban chấp hành cùng cấp trực tiếp quyết định với sự đồng ý của quá ½ số ủy viên Ban chấp hành”. 16. “Số lượng ủy viên ban Thường vụ các cấp không quá 1/3 số lượng ủy viên ban chấp hành cùng cấp”. 17. “Ban chấp Trung ương Đoàn khi khuyết thì hội nghị Ban chấp hành Trung ương bầu bổ sung nhưng không quá 2/3 số lượng ủy viên Ban chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định”. 18. “Việc trích nộp đoàn phí của cấp bộ Đoàn nào thì do Ban chấp hành cấp đó quy định”. 19. “Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, hiện đang tham gia sinh hoạt Đoàn thì vẫn phải đóng đoàn phí”. 20. “Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn là biểu hiện sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”. 21. “Hội Đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh ở cấp nào do Ban chấp hành Đoàn cấp đó lập ra và lãnh đạo”. 22. “Việc bầu cử của Đoàn chỉ được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín”. 23. “Tổ chức Đoàn mới được thành lập, Đoàn cấp trên được quyền trực tiếp chỉ định Ban chấp hành lâm thời”. 24. “Ủy viên Ban chấp hành từ Đoàn cơ sở trở xuống không phải tham gia sinh hoạt với một chi đoàn cụ thể mà có thể tham gia sinh hoạt bất kỳ với chi đoàn khác tại địa phương, đơn vị. 25. “Các hình thức khen thưởng của Đoàn do Ban chấp hành Trung ương Đoàn quy định”. 26. “Chi đoàn có quyền xem xét và kỷ luật đối với đoàn viên vi phạm với hình thức khiển trách và cảnh cáo”. 27. “Ủy ban kiểm tra các cấp của Đoàn được thành lập từ Trung ương đến Đoàn cơ sở và tương đương do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra”. 28. “Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Đoàn ở nước ngoài do ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định”. 29. “Chỉ có Ban chấp hành Trung ương Đoàn mới có quyền sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Đoàn”. 30. “Ủy ban kiểm tra các cấp làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đoàn cùng cầp và sự chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên”.
Tài liệu liên quan