Nhập môn Cơ sở dữ liệu

Cuốn Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu này cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quát về cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu là gì? Nó được ứng dụng như thế nào trong cuộc sống? Giáo trình tập trung vào cả hai nội dung: lý thuyết lẫn thực tiễn như : Làm quen với cơ sở dữ liệu như, Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, SQL và cơ sở dữ liệu, Cơ sở dữ liệu Access, Lập trình kết nối cơ sở dữ liệu.

pdf224 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3334 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nhập môn Cơ sở dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
N H P M Ô N DB2 Express-C  R A U L C H O N G, I A N H A K E S, R A V A H U J A L i n ó i  u D R . A R V I N D K R I S H N A Mt cun sách ca cng ng dành cho cng ng by the community    Nhp môn H qun tr c s d liu DB2 1 Xut bn ln hai (tháng 2 nm 2008) Tài liu này s dng cho IBM DB2 Express-C phiên bn 9.5 vi h i u hành Linux, UNIX và Windows Bn quy n thu c công ty IBM Nhp môn H qun tr c s d liu DB2 2 Nhp môn H qun tr c s d liu DB2 3 Mc Lc V cun sách này ............................................................................................................... 8 Thông cáo và Nhãn hiu hàng hóa..................................................................................... 8 Ai nên c cun sách này?................................................................................................. 9 C u trúc c a quy n sách này nh th nào? ........................................................................ 9 Mt quy n sách do cng ng làm và giành cho cng ng ............................................. 9 Tác gi và nhng ng i óng góp ................................................................................... 10 Li cm n ....................................................................................................................... 11 Li cm n bn ti ng Vit ............................................................................................... 12 Li nói u ....................................................................................................................... 14 Phn I – Tng quan và Cài t ......................................................................... 15 Ch ng 1 – DB2 Express-C là gì? .................................................................. 15 1.1 T do phát tri n, tri n khai và phân phi…không có gii hn!................................. 15 1.2 H tr k thut ........................................................................................................... 16 1.3 Các máy ch DB2 ...................................................................................................... 16 1.4 Máy khách DB2 ......................................................................................................... 17 1.5 T do phát tri n phn mm ng dng........................................................................ 18 1.6 Phiên bn và n bn DB2 (version and edition) ........................................................ 18 1.7 Chuy n sang n bn DB2 khác .................................................................................. 19 1.8 Bo trì DB2 Express-C .............................................................................................. 19 1.9 Mt s phn mm min phí có liên quan................................................................... 19 1.9.1 IBM Data Studio (b công c phát tri n)............................................................ 20 1.9.2 DB2 9 Embedded Application Server (máy ch nhúng) ................................... 20 1.9.3 DB2 9.5 Net Search Extender (m rng tìm ki m) ............................................ 20 1.9.4 B công c bt u Rails cho DB2 ..................................................................... 20 1.9.5 B công c bt u Web 2.0 dành cho DB2....................................................... 20 Ch ng 2 – Các tính n ng liên quan và các s n phm................................. 21 2.1 Các tính nng bao hàm trong ng ký s dng DB2 Express-C ............................... 23 2.1.1 Các ch ng trình s a li ..................................................................................... 23 2.1.2 Tính s!n sàng cao và khôi phc sau s c (HADR) ........................................... 23 2.1.3 Kh nng tái to d liu (di trú d liu).................................................................. 24 2.2 Các tính nng không có trong bn DB2 Express-C ................................................... 25 2.2.1 Phân vùng c s d liu...................................................................................... 25 2.2.2 B tp trung k t ni............................................................................................. 25 2.2.3 B m rng không gian "a lý ............................................................................ 25 2.2.4 B ki m soát truy v n ......................................................................................... 25 2.3 Các sn ph#m có tr phí liên quan n DB2.............................................................. 25 2.3.1 DB2 Connect....................................................................................................... 25 2.3.2 WebSphere Federation Server ............................................................................ 26 2.3.3 WebSphere Replication Server ........................................................................... 27 Ch ng 3 – Cài t DB2 .................................................................................. 29 3.1 Các iu kin tr c khi cài $t .................................................................................. 29 3.2 Quyn cài $t h iu hành........................................................................................ 29 3.3 Cài $t theo h ng d%n t&ng b c............................................................................. 30 3.4 Cài $t hàng lot (Silent Install) ................................................................................ 34 Bài tp nhanh #1: Cài $t DB2 Express-C và to ra c s d liu m%u .......................... 35 Ch ng 4 - Môi tr ng ca DB2.................................................................... 39 Bài tp nhanh #2 - To mt CSDL mi .......................................................................... 47 4.1 C u hình DB2 ............................................................................................................ 47 4.1.1 Các bi n môi tr ng ........................................................................................... 48 Nhp môn H qun tr c s d liu DB2 4 4.1.2 Tp c u hình qun tr" c s d liu (dbm cfg) ....................................................48 4.1.3 Tp c u hình c s d liu (db cfg).....................................................................50 4.1.4 'ng ký lý l"ch DB2 (profile). ............................................................................51 4.2 Máy ch qun tr" DB2................................................................................................52 Bài tp nhanh #3 – Làm vic vi th hin, c s d liu và c u hình..............................53 Ch ng 5 – Các công c DB2..........................................................................55 5.1 Trung tâm iu khi n .................................................................................................56 5.2 Nhp lnh trc ti p.....................................................................................................59 5.3 Trình tr giúp SQL ....................................................................................................61 5.4 Nút “Show SQL”........................................................................................................63 Bài tp nhanh #4: S dng k"ch bn vi c s d liu EXPRESS ..................................64 5.5 To k"ch bn ...............................................................................................................65 5.5.1 Các k"ch bn SQL ...............................................................................................65 5.5.2 Các k"ch bn vi h iu hành ............................................................................66 Bài tp nhanh #5 – To mt k"ch bn cài $t cho c s d liu EXPRESS ....................67 5.6 Trung tâm tác v (Task Center) .................................................................................70 5.6.1 C s d liu Tools Catalog................................................................................70 5.7 Nht ký .......................................................................................................................71 5.8 Giám sát tình trng (health)........................................................................................73 5.8.1 Trung tâm tình trng............................................................................................73 Phn II – Hc DB2: Qu n tr C s d liu .....................................................77 Ch ng 6 – Kin trúc ca DB2 ........................................................................77 6.1 Mô hình quy trình x lý c a DB2 ..............................................................................77 6.2 Mô hình b nh c a DB2 ...........................................................................................79 6.3 Mô hình l u tr c a DB2 ...........................................................................................80 6.3.1 Trang và phm vi.................................................................................................80 6.3.2 Vùng nh m .....................................................................................................80 6.3.3 Các không gian bng ...........................................................................................83 Ch ng 7 – Kt ni máy khách DB2 ...............................................................87 7.1 Th mc DB2.............................................................................................................87 7.2 Tr giúp c u hình .......................................................................................................88 7.2.1 Nhng cài $t bt buc trên máy ch ..................................................................88 7.2.2 Nhng cài $t cn thi t trên máy khách..............................................................90 7.2.3 To lý l"ch cho máy khách và máy ch ...............................................................93 Bài tp nhanh #6 – S dng Tr giúp thi t lp c u hình..................................................97 Ch ng 8 – Làm vic vi các i t ng d liu ...........................................99 8.1 S ...........................................................................................................................99 8.2 Bng ...........................................................................................................................99 8.2.1 Ki u d liu.......................................................................................................100 8.2.2 Ct khoá chính (Identity columns)....................................................................102 8.2.3 Các i t ng tun t (Sequence object) ..........................................................103 8.2.4. Các bng danh sách h thng ...........................................................................103 8.2.5. Khai báo các bng tm thi ..............................................................................104 Bài tp nhanh #7 – Khi to mt bng mi ...................................................................105 8.3 Các khung nhìn (Views)...........................................................................................107 8.4 Các ch( mc (Index) .................................................................................................107 8.4.1 Tr giúp thi t k (Design Advisor) ...................................................................108 8.5 Tính toàn v)n tham chi u .........................................................................................109 Ch ng 9 – Tin ích di chuyn d liu .........................................................111 9.1 Công c EXPORT (xu t) .........................................................................................112 Nhp môn H qun tr c s d liu DB2 5 9.2 Công c IMPORT (nhp)......................................................................................... 113 9.3. LOAD (np) ............................................................................................................ 113 9.4 Công c db2move .................................................................................................... 115 9.5 Công c db2look ...................................................................................................... 115 Bài tp nhanh #8 – Trích xu t DDL t& c s d liu EXPRESS .................................. 118 Ch ng 10 – B o mt c s d liu............................................................. 121 10.1 '"nh danh............................................................................................................... 122 10.2 Quyn hn .............................................................................................................. 123 10.3 Quyn qun tr" c s d liu DBADM.................................................................. 125 10.4 Nhóm PUBLIC ...................................................................................................... 126 10.5 Lnh GRANT và REVOKE................................................................................... 126 10.6 Ki m tra vic c p quyn và quyn......................................................................... 126 10.7 Xem xét quyn trên nhóm...................................................................................... 128 Bài tp nhanh #9 – Cho phép và h y b* (phân quyn) quyn ng i s dng. ............. 129 Ch ng 11 – Sao l u và khôi phc .............................................................. 131 11.1 Nht ký c s d liu ............................................................................................. 131 11.2 Các ki u nht ký..................................................................................................... 132 11.3 Các ki u ghi nht ký............................................................................................... 132 11.3.1 Ghi tun t quay vòng..................................................................................... 132 11.3.2 Nht ký l u tr ................................................................................................ 133 11.4 Nht ký c s d liu t& Trung tâm iu khi n...................................................... 133 11.5 Các tham s c a nht ký ....................................................................................... 134 11.6 Sao l u c s d liu.............................................................................................. 135 Bài tp nhanh #10 – Lp l"ch sao l u ............................................................................ 137 11.7 Khôi phc c s d liu......................................................................................... 139 11.7.1 Các ki u khôi phc d liu ............................................................................. 139 11.7.2 Khôi phc c s d liu .................................................................................. 139 11.8 Các hot ng khác vi BACKUP và RESTORE................................................. 140 Ch ng 12 – Nhim v b o trì....................................................................... 141 12.1 REORG, RUNSTATS, REBIND .......................................................................... 141 12.1.1 Lnh REORG.................................................................................................. 141 12.1.2 Lnh RUNSTATS........................................................................................... 142 12.1.3 BIND/REBIND............................................................................................... 142 12.1.4 Các công vic duy trì t& Trung tâm iu khi n............................................... 143 12.2 Các la chn bo trì ............................................................................................... 145 Bài tp nhanh #11 – C u hình vic bo trì t ng ....................................................... 147 Ch ng 13 – Truy cp ng thi và khóa.................................................... 149 13.1 Các giao d"ch.......................................................................................................... 149 13.2 Truy cp ng thi ................................................................................................. 150 13.3 Các v n khi không ki m tra truy cp ng thi ................................................ 151 13.3.1 M t d liu cp nht ....................................................................................... 151 13.3.2 'c vi không cam k t ................................................................................... 152 13.3.3 'c không l$p li ............................................................................................ 152 13.3.4 'c th&a.......................................................................................................... 153 13.4 Các mc cô lp....................................................................................................... 154 13.4.1 'c vi không cam k t ................................................................................... 154 13.4.2 +n "nh con tr* ............................................................................................... 154 13.4.3 'c ,n "nh..................................................................................................... 155 13.4.4 'c l$p li ....................................................................................................... 155 13.4.5 So sánh các mc cô lp d liu.................................................................. 155 Nhp môn H qun tr c s d liu DB2 6 13.4.6 '$t mc cô lp ................................................................................................156 13.5 Khóa leo thang .......................................................................................................157 13.6 Ki m soát khóa.......................................................................................................158 13.7 Ch khóa ................................................................................................................158 13.8 V n khóa ph thuc và phát hin ......................................................................159 13.9 Truy cp ng thi và thc tin khóa tt nh t........................................................160 PHN 3: HC DB2 – PHÁT TRIN NG DNG.............................................161 Ch ng 14 – Các th tc SQL PL..................................................................163 14.1 IBM Data Studio ....................................................................................................164 14.1.2 To mt th tc l u trong Data Studio............................................................165 14.2 Mt s khái nim v th tc SQL PL:....................................................................169 14.2.1 C u trúc c a th tc.........................................................................................169 14.2.2 Nhng thuc tính tùy chn c a th tc ...........................................................169 14.2.3 Các loi tham s ..............................................................................................169 14.2.4 Chú thích trong th tc SQL PL........................................................
Tài liệu liên quan