Nhập môn cơ sở dữ liệu - Chương 1 Tổng quan về CSDL – CSDL quan hệ

Giới thiệu CSDL Yêu cầu của một CSDL Các mô hình Hệ quản trị CSDL CSDL Quan hệ

ppt26 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nhập môn cơ sở dữ liệu - Chương 1 Tổng quan về CSDL – CSDL quan hệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu Chương 1 : Tổng quan về CSDL, CSDL Quan hệ Chương 2 : Ngôn ngữ đại số quan hệ Chương 3 : Ngôn ngữ truy vấn CSDL SQL Chương 4 : Ràng buộc toàn vẹn Chương 5 : Phụ thuộc hàm, Khóa Chương 6 : Chuẩn hóa CSDL GV: Nguyễn Duy Nhất nhatnd@hcm.fpt.vn BÀI GIẢNG Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu Chương 1 Tổng Quan Về CSDL – CSDL Quan Hệ Tổng Quan Về CSDL – CSDL Quan Hệ Giới thiệu CSDL Yêu cầu của một CSDL Các mô hình Hệ quản trị CSDL CSDL Quan hệ Bài tập Tổng Quan Về CSDL – CSDL Quan Hệ Giới thiệu CSDL Yêu cầu của một CSDL Các mô hình Hệ quản trị CSDL CSDL Quan hệ Bài tập Giới thiệu CSDL Nhu cầu quản lý dữ liệu là cần thiết trong thao tác quản lý của mọi ngành. Đặc biệt đối với các hệ thống thông tin. Khuyết điểm của việc quản lý dữ liệu thủ công (lưu trữ trong file, giấy tờ): Dư thừa, trùng lắp dữ liệu Khó tìm kiếm, thêm, xóa, sửa (cập nhật) Gây mâu thuẫn trong dữ liệu  Cần có các mô hình quản lý dữ liệu  Sự xuất hiện của các mô hình CSDL Giới thiệu CSDL Ý nghĩa môn học : Giúp người học có ý thức và phương pháp tổ chức – quản lý dữ liệu. Phát triển các phần mềm quản lý thông tin – dữ liệu. Tiền đề cho môn học “Khai thác dữ liệu và ứng dụng”. Giới thiệu CSDL Vai trò của CSDL Tổng Quan Về CSDL – CSDL Quan Hệ Giới thiệu CSDL Yêu cầu của một CSDL Các mô hình Hệ quản trị CSDL CSDL Quan hệ Bài tập Yêu cầu của một CSDL Về mặt cấu trúc : Cấu trúc vật lý Cấu trúc luận lý. Không dư thừa, trùng lắp dữ liệu. Dễ dàng truy xuất, bảo trì. Giao tiếp tốt với các ngôn ngữ lập trình. Quản lý được đầy đủ thông tin – dữ liệu của vấn đề cần quản lý. Đạt các tiêu chuẩn về mặt lý thuyết do mô hình đặt ra. Tổng Quan Về CSDL – CSDL Quan Hệ Giới thiệu CSDL Yêu cầu của một CSDL Các mô hình Hệ quản trị CSDL CSDL Quan hệ Bài tập Các mô hình CSDL Mô hình mạng Mô hình phân cấp Mô hình quan hệ Mô hình hướng đối tượng Mô hình mạng Mô hình mạng Tổng quan : Được biểu diễn bởi một đồ thị có hướng. Các khái niệm : Bản ghi / mẩu tin Đặc trưng cho thực thể dữ liệu Loại bản ghi / Liên kết 1 – 1, 1 – n, n – 1, đệ quy. Mô hình mạng Tính chất : Ưu điểm : Đơn giản, dễ sử dụng, dễ cài đặt. Diễn đạt được các liên hệ dữ liệu phức tạp. Khuyết điểm : Truy xuất chậm. Không thích hợp với các CSDL có quy mô lớn. Mô hình phân cấp Mô hình phân cấp Tổng quan : Tổ chức theo hình cây, mỗi nút biểu diễn một thực thể dữ liệu. Liên hệ dữ liệu thể hiện trên liên hệ giữa nút cha và nút con. 1 – 1 1 - n Mô hình quan hệ Tổng quan : Đề xuất vào năm 1971, rất phổ biến cho đến nay. Các thành phần: Hệ thống các khái niệm, ký hiệu mô tả dữ liệu ở dạng bảng (gồm các dòng và cột): Quan hệ, bộ, thuộc tính, khóa, … Các phép toán thao tác trên dữ liệu. Ràng buộc toàn vẹn trên các quan hệ. Mô hình quan hệ Ví dụ : CSDL Quản Lý Sinh Viên SINHVIEN(MaSV, Ho, Ten, MonHoc, Khoa, DiemThi) Chuẩn hóa CSDL  Đảm bảo các yêu cầu cho 1 CSDL tối ưu : SINHVIEN(MaSV, Ho, Ten, NamSinh, GioiTinh) KHOA(MaKhoa, TenKhoa) MONHOC(MaMon, TenMon, SoTinChi) BANGDIEM(MaSV, MaKhoa, MaMon, Diem) Tối ưu hơn nữa : Tách bảng MaKhoa khỏi BANGDIEM Mô hình hướng đối tượng Tổng quan : Ra đời vào khoảng đầu năm 90, dựa trên cách tiếp cận của phương pháp lập trình hướng đối tượng. Các khái niệm : Đối tượng - Hành vi, thuộc tính của đối tượng Thừa kế đối tượng, nạp chồng, … Tổng Quan Về CSDL – CSDL Quan Hệ Giới thiệu CSDL Yêu cầu của một CSDL Các mô hình Hệ quản trị CSDL CSDL Quan hệ Bài tập Hệ quản trị CSDL Phần mềm cho phép quản trị cơ sở dữ liệu. Được thiết kế cho một mô hình cụ thể. Ví dụ : SQL Server, Microsoft Access, Oracle : mô hình quan hệ. Hệ IMS của IBM : mô hình phân cấp Hệ IDMS : mô hình mạng Hệ Orion, Illustra, Itasca : mô hình HĐT Hệ quản trị CSDL Các chức năng của một HQT CSDL : Quản trị các CSDL Giao diện truy cập che giấu các đặt tính phức tạp về mặt cấu trúc vật lý. Hỗ trợ ngôn ngữ giao tiếp : Ngôn ngữ mô tả, định nghĩa dữ liệu – DDL Ngôn ngữ thao tác dữ liệu – DML Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc – SQL Cơ chế an toàn, bảo mật. Tổng Quan Về CSDL – CSDL Quan Hệ Giới thiệu CSDL Yêu cầu của một CSDL Các mô hình Hệ quản trị CSDL CSDL Quan hệ Bài tập CSDL Quan hệ Xem slide ThietKeCoSoDuLieu1 Tổng Quan Về CSDL – CSDL Quan Hệ Giới thiệu CSDL Yêu cầu của một CSDL Các mô hình Hệ quản trị CSDL CSDL Quan hệ Bài tập Bài tập Xây dựng CSDL quan hệ cho dự án Quản Lý Sinh Viên : xác định các khái niệm. Tương tự bài 1, cho các dự án : Quản Lý Nhân Sự Quản Lý Kinh Doanh Linh Kiện Máy Tính Quản Lý Phần Mềm Quản Lý Thư Viện …