Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ

Khửng phaói ngờợu nhiùn maõ nhiùỡu ngỷỳõi coỏ chỷọ viùởt rờởt àeồp nhỷ rửỡng bay phỷỳồng muỏa. Laồi coỏ lựổm ngỷỳõi khửng daỏm àỷa chỷọ cuóa mũnh cho ai xem. Vờồy laõm thùở naõo àùớ treó viùởt chỷọ àeồp ỳó nhỷọng nựm tiùớu hoồc? Uửởn nựổntreó tỷõ thuỳó ban àờỡu Hựốn caỏc baồn khửng quùn cờu: “Daồy con tỷõ thuỳó coõn thỳ”, cửng viùồc khi àaọ thaõnh thoỏi quen, thaõnh nùởp seọ rờởt khoỏ chỷọa. Chỷọ viùởt cuóa treó cuọng vờồy, xờởu do nhiùỡu lyỏ do, nhỷng nguyùn nhờn quan troồng nhờởt laõ treó khửng viùởt àuỏng caỏch tỷõ nhỷọng ngaõy àờỡu tờồp viùởt. Vaõ sau àờy laõ caỏch tờồp viùởt cho treó. Phờỡn chuờớn bừ phaói àỷỳồc àùỡ cao Vỳó saồch chỷọ àeồp laõ tiùu chủ haõng àờỡu ỳó nhỷọng nựm tiùớu hoồc. Treó dùợ thủch thuỏ, say mù vaõ ham hoồc hỳn vỳỏi àiùỡu kiùồn hoồc tờồp thoaói maỏi. Do vờồy, baồn nùn àờỡu tỷ ngay tỷõ ban àờỡu, vỷõa àaồt hiùồu quaó cao vỷõa àỳọ tửởn keỏm vùỡ sau. Baõn vaõ ghùở phaói vỷõa àuỏng tờỡm cuóa treó, sao cho khi treó ngửỡi thũ khuyóu tay vỷõa chờởm xuửởng mựồt baõn. Nùởu baõn quaỏ thờởp, treó phaói khom lỷng xuửởng, lờu ngaõy seọ bừ guõ hoựồc tùồ hỳn nỷọa laõ veồo cửồt sửởng. Nhỷng nùởu baõn quaỏ cao, treó phaói nhỷỳỏn ngỷỳõi lùn, hoựồc cuỏi saỏt àùớ viùởt dùợ dờợn àùởn cờồn thừ.

pdf191 trang | Chia sẻ: ttlbattu | Lượt xem: 2432 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên