Phân tích ma trận SWOT của công ty cổ phần sữa VinaMilk

Công ty có trụ sở chính tại Số 10 phố Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu tổ chức gồm 17 đơn vị trực thuộc và 1 Văn phòng. Tổng số CBCNV 4.500 người. Chức năng chính : Sản xuất sữa và các chế phẩm từ Sữa. Nhiều năm qua, với những nỗ lực phấn đấu vượt bậc, Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trên tất cả các mặt.

ppt25 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 12656 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích ma trận SWOT của công ty cổ phần sữa VinaMilk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Néi dung bµi thuyÕt trinh Công ty có trụ sở chính tại Số 10 phố Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu tổ chức gồm 17 đơn vị trực thuộc và 1 Văn phòng. Tổng số CBCNV 4.500 người. Chức năng chính : Sản xuất sữa và các chế phẩm từ Sữa. Nhiều năm qua, với những nỗ lực phấn đấu vượt bậc, Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trên tất cả các mặt. Giới thiệu chung Tính theo doanh số và sản lượng, Vinamilk là nhà sản suất sữa hàng đầu tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm của Vinamilk bao gồm:sản phẩm chủ lực là sữa nước và sữa bột;sản phẩm có giá trị cộng thêm như sữa đặc, yoghurt ăn và yoghurt uống, kem và phó mát. Giới thiệu chung Giới thiệu chung Các yếu tố vĩ mô Quy mô và tốc độ tăng dân số: Dân số của Việt Nam 2011 là 87,84 triệu người, dự báo năm 2012 có thể vượt ngưỡng 88 triệu người; tốc độ tăng dân số cao 1,04% Các yếu tố vĩ mô Yếu tố kinh tế Các yếu tố vĩ mô Yếu tố văn hóa xã hội Môi trường chính phủ, luật pháp và chính trị Thuế đánh vào sản phẩm sữa nhập khẩu cao làm tăng giá sữa nhập khẩu tạo điều kiệncho sản xuất sữa trong nước phát triển. Việc hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu hóa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sảnxuất và chế biến sữa tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại. Các yếu tố vĩ mô Yếu tố khoa học công nghệ Các yếu tố vĩ mô Yếu tố địa lí Khí hậu gió mùa, nóng ẩm. Có được nguồn nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất với chi phí thấp hơn rất nhiều so với việc sản xuất các sản phẩm mà phải nhập khẩu nguyên liệu C¸c yÕu tè vi m« KH C«ng chóng trùc tiÕp ®èi thñ c¹nh tranh Nh­ng ng­êi m«i giíi Marketing Nh­ng nhµ cung øng Phân tích ma trận Swot Vinamilk 1.®iÓm m¹nh + Thương hiệu mạnh , thị phần lớn (75%). + Mạng Lưới phân phối rộng khắp (64 tỉnh thành ). + Sản phẩm đa dạng, giá cả cạnh tranh. + Dây chuyền sản xuất tiên tiến + Ban lãnh đạo có năng lực quản lý tốt.  + Danh mục sản phẩm đa dạng và mạnh (150 chủng loại sản phẩm) + Quan hệ bền vững với các đối tác. + Đội ngủ tiếp thị và nghiên cứu sản phẩm giàu kinh nghiệm Chủ yếu tập trung sản phẩm vào thị trường trong nước. 2.®iÓm yÕu Hoạt động Marketing của công ty chủ yếu tập trung ở miền Nam. 3.C¬ héi 4. Th¸ch thøc C¸c chiÕn l­îc, ®Ò xuÊt vµ gi¶i ph¸p 1. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn 1. Cñng cè, x©y dùng vµ ph¸t triÓn mét hÖ thèng c¸c th­¬ng hiÖu cùc m¹nh 2. Ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu thµnh th­¬ng hiÖu dinh d­ìng cã uy tÝn 3. N©ng cao nang lùc qu¶n lý hÖ thèng cung cÊp 4. N©ng cao nang suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ, tang lîi nhuËn 5. Ph¸t triÓn nguån nguyªn liÖu ®Ó ®¶m b¶o nguån cung cÊp s­a t­¬i æn ®Þnh Đánh Giá và Đề Xuất Chiến lược chức năng ChiÕn l­îc Marketing ChiÕn l­îc R & D Chiến Lược Sản Xuất Chiến Lược MARKETING Chiến lược R & D +Theo kế hoạch của Vinamilk, chiến lược trong năm nay là phát triển mạnh quy mô sản xuất và đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh. Công ty đã chính thức công bố kế hoạch đầu tư sản xuất các sản phẩm mới trong thời gian tới đây. +Theo đó ngoài sữa và các sản phẩm từ sữa, công ty sẽ đầu tư thêm các mặt hàng bia cho phụ nữ, cà phê, bao bì, … Chiến lược nhân sự Vinamilk có những con người biết làm việc và cầu tiến. Trên thực tế, trong nhiều năm qua, họ đã làm bằng kinh nghiêm và tấm lòng nên đã đạt được những kết quả nhất định và khả quan Đánh giá và đề xuất      Điểm mạnh của Vinamilk là có những thương hiệu mạnh, những sản phẩm tốt với chất lượng cao nhưng năng lực quản lý chiến lược, định hướng phát triển lâu dài thì lại yếu, không tương xứng với tiềm lực của công ty. bộ phận quản lý chưa xây dùng được một chiến lược hợp lý để khuyếch trương những ưu thế của công ty.   ®¸nh gi¸ Vinamilk cần có những chuyên gia hỗ trợ cách làm bài bản, chiến lược rõ ràng, cũng như từng chiến thuật trên thị trường cần được định hướng đúng. Xây dựng chiến lược truyền thông và những thông diệp hiệu quả để phát huy những điểm mạnh và ưu thế của Vinamilk. Đề xuất
Tài liệu liên quan