Phát triển ứng dụng mã nguồn mở - Bài 1: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở

Giới thiệu các hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, đặc biệt chú trọng đến MySQL và PostGreSQL. • Cài đặt và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. • Cài đặt và sử dụng phần mềm giao tiếp và quản trị MySQL: MySql Workbench. • Cài đặt và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostGreSQL. • Cài đặt và sử dụng phần mềm giao tiếp và quản trị PostGreSQL: pgAdmin3

pdf40 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 905 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phát triển ứng dụng mã nguồn mở - Bài 1: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 1/40 Phát triển ứng dụng mã nguồn mở Bài 1: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở GV: ĐOÀN THIỆN NGÂN dngan2003@gmail.com – ngan@ueh.edu.vn Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 2/40 Mục tiêu • Giới thiệu các hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, đặc biệt chú trọng đến MySQL và PostGreSQL. • Cài đặt và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. • Cài đặt và sử dụng phần mềm giao tiếp và quản trị MySQL: MySql Workbench. • Cài đặt và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostGreSQL. • Cài đặt và sử dụng phần mềm giao tiếp và quản trị PostGreSQL: pgAdmin3. Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 3/40 Nội dung • Tổng quan. • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. • Phần mềm giao tiếp và quản trị MySQL Workbench. • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostGreSQL. • Phần mềm giao tiếp và quản trị PostGreSQL – pgadminIII. Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 4/40 Tổng quan – OSS DBMS • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System - DBMS): – MySQL – PostGreSQL – SqLite, Firebird, mSql, – Sybase – IBM DB2 Express C – MS SQL Server Express – Oracle Express – Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 5/40 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu MySQL Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 6/40 Tài liệu tham khảo 1. MySQL Reference Manual. 2. Beginning PHP and MySQL 5: From Novice to Professional, 4th Edition; W. Jason Gilmore; Apress; 2010. 3. Xem cú pháp, cách sử dụng MySQL Manual trước khi bắt đầu. Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 7/40 MySQL • Open source software DBMS • • • • Môi trường cài đặt: – MS Windows – Linux – Unix – Mac OS – Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 8/40 MySQL – MS Windows • Cài đặt MySQL trên MS Windows (nên download MySQL Installer) • MySQL Community Server chứa đầy đủ: – Server – Client – Workbench – • Xem MySQL Manual: cú pháp, cách sử dụng, Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 9/40 Cài đặt MySQL – Linux – FC20 • Download MySQL Yum Repository • Cài đặt MySQL Yum Repository trên Fedora 20 # yum localinstall mysql-community-release-fc20-5.noarch.rpm (hay # rpm –Uvh mysql-community-release-fc20-5.noarch.rpm) • Cài đặt MySQL Community Server trên Fedora 20 (yum tự động cài MySql Client và các thư viện kèm theo) # yum install mysql-community-server • Cấu hình để khởi động MySQL lúc boot hệ thống # chkconfig --levels 235 mysqld on Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 10/40 MySQL – Linux • Khởi động MySQL # service mysqld start hay dùng trình system-config-service • Thử lệnh $ mysql mysql> show databases; mysql> \h mysql> \q • Để an toàn trước khi sử dụng MySQL, chạy mysql_secure_installation hay đơn giản đặt mật khẩu cho root qua lệnh sql $ mysql –u root mysql> set pasword for root@localhost=pasword('secret') ; Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 11/40 MySQL Admin Tools • MySQL Workbench • phpMyAdmin • Webmin • SQL Maestro • Navicat Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 12/40 MySQL Workbench • Cài đặt MySQL Workbench # yum install mysql-workbench-community • Gọi MySQL Workbench $ mysql-workbench & hay gọi menu Applications/ MySQL Workbench • Đọc Help của MySQL Workbench học cách sử dụng • MySQL Workbench tương tự Microsoft SqlServer Data Management Studio, nó rất cần thiết khi sử dụng MySQL. Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 13/40 MySQL Workbench Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 14/40 MySQL Workbench Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 15/40 MySQL Workbench Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 16/40 MySQL Workbench • MySQL Workbench is a visual database design tool that is developed by MySQL. • It is the successor application of the DBDesigner4 project. • MySQL Workbench is available in three editions. – The Community Edition is available free of charge (open source edition). – The Standard Edition provides additional Enterprise features, such as database documentation generation, at low cost (paying customers). – The Enterprise Edition (Commercial) • MySQL Workbench provides three main areas of functionality: – SQL Development – Data Modeling – Server Administration Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 17/40 MySQL Workbench • SQL Development: create and manage connections to database servers. As well as allowing you configure connection parameters, MySQL Workbench provides the capability to execute SQL queries on the database connections using the built- in SQL Editor. (Query Browser) • Data Modeling: create models of your database schema graphically, reverse and forward engineer between a schema and a live database, and edit all aspects of your database using the comprehensive Table Editor. The Table Editor provides easy-to-use facilities for editing Tables, Columns, Indexes, Triggers, Partitioning, Options, Inserts and Privileges, Routines and Views. • Server Administration: create and administer server instances (MySQL Administrator). Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 18/40 Cơ sở dữ liệu mẫu sakila • Download cơ sở dữ liệu mẫu từ MySQL • • Chọn cơ sở dữ liệu sakila, download. • Mở nén, có 2 scripts và 1 mô hình • Dùng MySQL Workbench, sử dụng Execute SQL file chạy 2 scripts – sakila-schema.sql (tạo csdl) – sakila-data.sql (chèn dữ liệu vào csdl) Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 19/40 ??? • MySQL là gì? – Cài đặt – Khởi động • Phần mềm quản trị MySQL? • Cách sử dụng MySQL Workbench? – Tạo database – Tạo table mới – Tạo View, Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 20/40 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu PostGreSQL Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 21/40 Tài liệu tham khảo 1. PostGreSQL Manual. 2. PHP and PostgreSQL 8, W. Jason Gilmore and Robert H. Treat, Apress, 2006 3. Đọc kỹ hướng dẫn cài đặt và sử dụng trong PostGreSQL Manual Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 22/40 General Concepts • PostgreSQL is an object-relational database management system (ORDBMS) based on POSTGRES, Version 4.21 - University of California at Berkeley Computer Science Department. • POSTGRES pioneered many concepts that only became available in some commercial database systems much later. • PostgreSQL is an open-source descendant of this original Berkeley code. It supports a large part of the SQL standard and offers many modern features: – complex queries – foreign keys – triggers – views – transactional integrity – multiversion concurrency control Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 23/40 PostGreSQL • • • • Môi trường cài đặt: – MS Windows – Linux – Unix – Mac OS – Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 24/40 PostGreSQL trên MS Windows • Download www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows postgresql-9.3.4-4-windows-x64.exe • Cài đặt PostgreSQL thì mặc định PgAdminIII được cài theo. • Chú ý vai trò người quản trị postgres của Hqtcsdl PostgreSQL • Chú ý mật khẩu postgres trong quá trình cài đặt. Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 25/40 PostGreSQL • Cài đặt PostGreSQL trên Fedora 20 # yum install postgresql-server postgresql • Khởi tạo nơi chứa cơ sở dữ liệu với user postgres # su – postgres -bash-4.2 $ initdb –D /var/lib/pgsql/data/ • Khởi động postgresql # service postgresql start hay dùng trình system-config-service • Thử lệnh gọi postgresql với user postgres $ psql –U postgres postgres=# help • Khởi động PostGreSQL khi hệ thống boot # chkconfig --levels 235 postgresql on Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 26/40 DBA user postgres • User postgres: database system administrator ( ~ sa trong MS SQL Server) • Nên tạo password cho postgres để dễ làm việc với vai trò postgres # passwd postgres • Làm việc với tính cách user postgres $ su – postgres • Gọi postgresql client (cpmmand line) với vai trò quản trị postgres $ psql –U postgres Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 27/40 postgres & psql scripting Lệnh dùng cho DBA postgres • createuser -bash-4.2-postgres $ createuser myname • dropuser • createdb $ createdb myname $ psql -l $ psql myname • dropdb Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 28/40 PostGreSQL Admin Tools • PostGreSQL pgAdmin3 • phpPgAdmin • Webmin • SQL Maestro • Navicat • Tổng quát wiki PostgreSQL_GUI_Tools Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 29/40 PgAdmin3 • Cài đặt pgAdmin 3 # yum install pgadmin3 • Gọi PG Admin III $ pgadmin3 & hay gọi menu Applications/ pgAdmin III • Đọc Help của pgAdmin để dễ sử dụng Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 30/40 PgAdmin III Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 31/40 PgAdmin III Help Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 32/40 Tạo Server • Đặt pwd user postgres # passwd postgres • Name • Host • Port (mặc định) • Maintenanca DB: postgres • Username: postgres • Password Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 33/40 Password • Cảnh báo khi lưu mật khẩu Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 34/40 Cơ sở dữ liệu mặc định postgres Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 35/40 Tạo cơ sở dữ liệu Pagila • Lấy cơ sở dữ liệu mẫu • Chọn cơ sở dữ liệu pagila • Dùng pgAdmin III, tạo cơ sở dữ liệu mới pagila (utf-8) – Di chuyển vào csdl pagila – Gọi Query Tool: pgAdmin III/ Tools/ Qyery tool – Chạy script pagila-schema.sql – Chạy script pagila-insert-data.sql Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 36/40 Script pagila-schema.sql Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 37/40 Tables Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 38/40 • Kiểm tra dữ liệu • với select Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 39/40 • Kiểm tra tất cả cơ sở dữ liệu Đoàn Thiện Ngân Bài 1 - 40/40 ??? • PostGreSQL là gì? – Cài đặt – Khởi động – User postgres và DBA postgres – psql • Phần mềm quản trị PostGreSQL? • Cách sử dụng pgAdmin3? – Tạo database – Tạo table mới – Tạo View, – Sử dụng Query Tool