Phương pháp day học tín chỉ - Phần 4: Xây dựng mục tiêu học tập

Cung cấp các kiến thức và kĩ năng cơ sở giúp học viên có thể xây dựng một cách hệ thống và có định hướng mục tiêu học tập ở các cấp độ đào tạo Sau phần này, các học viên sẽ có thể: - Hiểu và trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan đến mục tiêu đào tạo

pdf55 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1603 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp day học tín chỉ - Phần 4: Xây dựng mục tiêu học tập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần 4 XÂY DỰNG  MỤC TIÊU HỌC TẬP Phương pháp dạy và học theo học chế tín chỉ Copyright © 2008 Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học Đại Học – ĐH KHTN TP HCM Phương pháp dạy và học theo học chế tín chỉ Xây dựng mục tiêu học tập Copyright © 2008 TT Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học Đại Học – ĐH KHTN TP HCM  www.cee.hcmuns.edu.vn  ĐỀ CƯƠNG CHỦ ĐỀ: XÂY DỰNG MỤC TIÊU HỌC TẬP • Giảng viên: o Lâm Quang Vũ lqvu@fit.hcmuns.edu.vn o Vũ Thị Lan Hương vtlhuong@hcmuns.edu.vn • Số tiết: 8 tiết (2 buổi) • Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ sở giúp học viên có thể xây dựng một cách hệ thống và có định hướng mục tiêu học tập ở các cấp độ đào tạo. Sau phần này, các học viên sẽ có thể : o Hiểu và trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan đến mục tiêu đào tạo o Vận dụng được các lý thuyết để xây dựng và trình bày một mục tiêu học tập của một môn học trong lĩnh vực của mình. o Vận dụng được các lý thuyết để đánh giá một mục tiêu học tập của một môn học trong lĩnh vực của mình • Đánh giá: o Thảo luận o Bài tập • Tài liệu tham khảo: o - a practical guide on developing learning objectives, produced by the University of Sydney. o - detailed discussion of writing learning objectives o - a brief explanation of aligning learning objectives and content and learning activities and assessment, with links to lists of action verbs you can use when writing objectives o - a brief discussion of aligning a course’s objectives, activities and assessments, with a Human Resources Management students’ perspective o Edonclark%2Fhrd%2Ftemplates%2Fobjectivetool.html -a quick step by step guide for writing learning objectives o - Bloom’s taxonomy of learning with an emphasis on asking assessment questions based on each cognitive domain o - looks at each of Bloom’s domains of learning (cognitive, affective, psychomotor) and suggests behaviour descriptions, activities and action verbs for each of the six levels of learning o - includes a table which clearly defines each of the six levels of learning in Bloom’s cognitive domain taxonomy, along with sample verbs and sample behaviours for writing learning objectives. o L'Allier, J. J. (1997). A Frame of Reference: NETg's Map to Its Products, Their Structures and Core Beliefs. See also: Phương pháp dạy và học theo học chế tín chỉ Xây dựng mục tiêu học tập Copyright © 2008 TT Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học Đại Học – ĐH KHTN TP HCM  www.cee.hcmuns.edu.vn  • Các hoạt động và nội dung chính: Nội dung Hoạt động Thời lượng Vai trò cuả LO Học viên cần : - nêu được các ích lợi của việc xây dựng LO - giải thích được mối quan hệ giữa LO và Learning Activities, Learning Assement Methods Hoạt động nhóm : nhận xét một tình huống ví dụ (GV chuNn bị) trong đó một chương trình đào tạo được hoạch định không có mục tiêu rõ ràng. Học viên sẽ cùng phân tích theo nhóm để nêu được các điểm bất cập của chương trình ví dụ 45’ Định nghĩa và phân loại LO Học viên cần : - hiểu và phân biệt được khái niệm goal, learning objective, learning outcome - kể ra được một số LO tương ứng với các loại khác nhau thường có trong LO và ý nghĩa của từng thành phần Trình bày slide, cho ví dụ và xen kẽ với câu hỏi, bài tập ngắn làm theo nhóm 60’ Định nghĩa LO cho các cấp độ tổ chức, cấp độ nhận thức, kỹ năng, thái độ khác nhau Học viên cần : - hiểu và phân biệt được khái niệm (institutional goal; program goal; cours, unit, lesson, topic objective) cũng như quan hệ giữa các loại LO này - kể ra được các thang nhận thức trong Bloom, các thang về kỹ năng và thái độ Trình bày slide, cho ví dụ và xen kẽ với câu hỏi, bài tập ngắn làm theo nhóm 90’ Kiểm tra kiến thức Học viên cần chọn đúng đáp án cho các câu trắc nghiệm liên quan đến các khái niệm cơ bản của LO Học viên làm bài trắc nghiệm 20’ Bài tập về nhà ChuNn bị chọn một môn dạy trong chuyên môn của mình và phác thảo các nội dung muốn chuyển tải Mục tiêu: • Giúp học viên hiểu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của mục tiêu đào tạo • Cung cấp cho học viên các khái niệm về LO, các loại LO • Trình bày cho học viên nhu cầu khác biệt khi xây dựng LO cho từng cấp độ tổ chức. Giới thiệu cho học viên các cấp độ nhận thức khác nhau trong quá trình học tập, và cách vận dụng các thang nhận thức này khi xây dựng LO • Đánh giá sự tiếp thu của học viên về các nội dung trình bày trong Buổi 1: Phương pháp dạy và học theo học chế tín chỉ Xây dựng mục tiêu học tập Copyright © 2008 TT Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học Đại Học – ĐH KHTN TP HCM  www.cee.hcmuns.edu.vn  Nội dung Hoạt động Thời lượng Các tính chất nên có cuả LO Học viên cần: nêu và giải thích được ý nghĩa của các yêu cầu đối với một LO tốt (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely) Hoạt động nhóm: động não từng nhóm và đề xuất các tính chất cần có của một LO tốt, sau đó giảng viên trình bày slide đúc kết, đề nghị khung rubric 45’ Quy trình xây dựng LO Học viên cần: - nêu được các bước (theo quy trình đề nghị) cần thực hiện khi xây dựng LO - tự đề nghị quy trình phù hợp khi xây dựng một LO cụ thể trong bối cảnh cụ thể Trình bày slide, câu hỏi ngắn 20’ Trình bày LO Học viên cần: - kể ra được các cách trình bày LO (student, instructional, behavioural) - giải thích được tại sao cần sử dụng các động từ đánh giá/quan sát được khi mô tả LO - nêu và áp dụng được một số động từ nên dùng khi mô tả LO tương ứng với các thang nhận thức của Bloom Trình bày ví dụ về LO không được trình bày tốt, yêu cầu học viên thảo luận phân tích nguyên nhân, sau đó giảng viên đúc kết, trình bày slide lý thuyết 45’ Vận dụng kiến thức Học viên cần hoàn thành LO cho một môn học tự chọn trong lĩnh vực chuyên môn của mình Mỗi học viên xây dựng LO cho một môn học tự chọn trong lĩnh vực chuyên môn của mình 60’ Đánh giá Học viên có thễ đề nghị các tiêu chuNn cụ thể để đánh giá một LO theo rubric đề nghị Hoạt động nhóm: hoàn chỉnh rubric Hoạt động cá nhân: đánh giá LO của người khác 60’ Nhận xét N hận xét và đúc kết kiến thức, kinh nghiệm thu lượm được qua bài học 20’ Mục tiêu: • Giúp học viên ý thức được các yêu cầu đặt ra khi xây dựng LO • Hướng dẫn học viên xây dựng LO theo một quy trình hệ thống • Hướng dẫn cách diễn đạt LO sao cho cụ thể và đánh giá được • Vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng LO • Dựa trên khung rubric đã xây dựng, đề nghị các tiêu chuNn cụ thể để đánh giá LO. Vận dụng rubric đề nghị để đánh giá LO của người khác Buổi 2: 16/02/2009 1 NSU- 08 Jan 2009 MỤC TIÊU HỌC TẬP ( Learning Objective ) Vũ Thị Lan Hương Lâm Quang Vũ Nội dung „ Các loại mục tiêu học tập „ Bloom’s Taxonomy „ Các vấn đề lưu ý về mục tiêu học tập „ Mục tiêu chương trình và mục tiêu môn học „ Đánh giá mục tiêu học tập 2 16/02/2009 2 Các bạn sẽ học được gì trong buổi hôm nay ? ! ? Mục tiêu buổi trình bày „ Cung cấp : … các kiến thức về mục tiêu học tập. … cách thức xây dựng mục tiêu học tập … cách thức đánh giá mục tiêu học tập 4 16/02/2009 3 Các bạn sẽ làm được gì sau buổi hôm nay ? ! ? Làm sao biết các bạn đã tiếp thu được nội dung buổi trình bày ? ? Mục tiêu buổi trình bày - bản “đẹp” ☺ „ Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ sở giúp học viên có thể xây dựng một cách hệ thống và có định hướng mục tiêu học tập ở các cấp độ đào tạo. „ Sau phần này, các học viên sẽ có thể : … Hiểu và trình bày được các khái niệm cơ bản liên quan đến mục tiêu đào tạo … Vận dụng được các lý thuyết để xây dựng và trình bày một mục tiêu h ậ ủ ộ ô h lĩ h ủ ì h 6 ọc t p c a m t m n ọc trong n vực c a m n . … Vận dụng được các lý thuyết để đánh giá một mục tiêu học tập của một môn học trong lĩnh vực của mình 16/02/2009 4 Nội dung trình bày „ Các khái niệm cơ bản của Mục tiêu học tập (MTHT) … Vai trò của MTHT … Phân loại MTHT … Các cấp độ của MTHT „ Cách thức xây dựng và trình bày MTHT … Các tính chất của MTHT … Quy trình xây dựng MTHT 7 … Cách thức trình bày MTHT … Đánh giá MTHT Kế hoạch Thời gian Hoạt động 9h – 9h45 Giới thiệu - Thảo luận về vai trò của MTHT 9h45-10h45 Định nghĩa và phân loại MTHT 10h45-11h45 Định nghĩa MTHT cho các cấp độ tổ chức, cấp độ nhận thức 11h45 – 13h30 BREAK 13h30-14h15 Các tính chất của MTHT 14h15-14h30 Quy trình xây dựng MTHT 8 14h30-15h00 Trình bày MTHT 15h00-16h00 Thực tập xây dựng MTHT 16h-16h30 Thực tập đánh giá MTHT 16/02/2009 5 NSU- 08 Jan 2009 Các khái niệm cơ bản của Mục tiêu học tập „ Vai trò của MTHT „ Phân loại MTHT ấ ộ„ Các c p đ của MTHT Thảo luận „ Chia sẻ hiểu biết của bạn về MTHT „ Làm rõ tầm quan trọng của MTHT „ Suy nghĩ - bắt cặp – chia xẻ (10’) … Nhận xét các bản giới thiệu đầu tiên về mục tiêu buổi trình bày hôm nay ? „ Tổng hợp ý tưởng – Concept Map (15’) … Mục tiêu học tập là gì? 10Vai trò Phân loại Các cấp độ … Quan hệ giữa MTHT và các yếu tố khác trong học tập 16/02/2009 6 Vai trò của mục tiêu học tập „ THT = điều sinh viên mong đợi đạt được qua việc học „ Vì sao MTHT quan trọng ? … Định hướng cho người dạy soạn thảo nội dung và chọn phương pháp dạy phù hợp. „ Người dạy biết cần phải trình bày, chuyển tải những gì … Cơ sở để đánh giá được mức độ đạt của việc học „ Người dạy và người học biết rõ thế nào là hoàn thành việc học 11 … Định hướng cho người học xác định cách học và tìm kiếm tài liệu phù hợp để tiếp cận được kết quả học tập (goal). „ Người học biết họ cần gì và làm được gì. Vai trò Phân loại Các cấp độ Định nghĩa mục tiêu học tập „ Thuật ngữ … Mục tiêu học tập = Learning Goal / Learning Objective ? … Kết quả học tập = Learning Outcome ? „ THT = điều sinh viên mong đợi đạt được qua việc học … Điều gì ? … Việc học ở cấp độ nào ? 12Vai trò Phân loại Các cấp độ 16/02/2009 7 Thuật ngữ „ Learning Goal = Mục tiêu đào tạo … những điều việc học tập sẽ trang bị cho sinh viên … rộng, chung, chưa chi tiết … dùng cho cấp độ chương trình đào tạo (của 1 trường, 1 khoa) „ Learning Outcome = Kết quả học tập … những điều sinh viên được mong đợi là sẽ có được qua việc học tập „ Learning Objective = Mục tiêu học tập … những kết quả học tập đánh giá được của sinh viên qua việc học tập 13 … chi tiết, thể hiện được thu nhận của sinh viên … dùng cho cấp độ khoá học, môn học Vai trò Phân loại Các cấp độ Ví dụ „ Learning Goal: Our students will be effective communicators „ Learning Outcome : Effective communication capacity „ Learning Objective: Our graduates will be able to prepare and deliver a persuasive, professional speech on a current topic in their discipline. 14 16/02/2009 8 Các yếu tố của Mục tiêu học Mục tiêu học ă ái ộ 15 Kiến thức Kỹ n ng Th đ Vai trò Phân loại Các cấp độ Suy nghĩ – làm việc nhóm – chia xẻ „ Các bạn hiểu thế nào về các yếu tố trên? Cho ví dụ về: … Kiến thức … Kỹ năng … Thái độ 16Vai trò Phân loại Các cấp độ 16/02/2009 9 Ví dụ „ Kiến thức: … Các loại đá có trong vỏ trái đất … Ngữ pháp Anh văn (các cấu trúc câu cơ bản) … Cấu trúc cơ bản của mạng máy tính „ Kỹ năng: … Nhận biết và phân loại … Giải quyết vấn đề … Viết và giao tiếp „ Thái độ: 17 … Ý thức sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên … Ý thức bảo vệ môi trường … Sẵn sàng tiếp cận và ý thức tìm tòi cái mới Vai trò Phân loại Các cấp độ Các yếu tố thông thường của Mục tiêu học ¾ Thuật ngữ và dữ kiện ¾ Nhớ Các kiến thức cụ thể Kỹ năng tư duy ¾ Khái niệm và lý thuyết ¾ Phương pháp, sự phân loại và các tiêu chí ¾ Công cụ và công nghệ Cá điể à iá ị ¾ Hiểu ¾ Áp dụng ¾ Phân tích ¾ Tổng hợp và tích hợp 18 ¾ c quan m v g tr ¾ Đánh giá 16/02/2009 10 Department: Biology - use the knowledge to their Course: Fieldwork on Biodiversity know the plants and Level Objective Thực tập : xác định các yếu tố trong MTMH professional career related to Biology: agriculture, aquaculture, environment, pharmacy, and medicine. - obtain the practical skills in Biology. - animals at the studying site. - learn about the biodiversity and the effect of the environment on these living organisms. f h t 19 - form the love of nature. - orm researc compe ence. Hãy xác định các loại yếu tố của mục tiêu học ? Vai trò Phân loại Các cấp độ Các cấp độ tổ chức của mục tiêu học tập One Approach to Organizing Course Objectives General Course GOALS Session Module General Objectives Unit Objectives Specific Objectives 20Vai trò Phân loại Các cấp độ Labs 16/02/2009 11 Các cấp độ yêu cầu của mục tiêu Các cấp độ suy nghĩ (level of thinking) trong quá trình học (Bloom’s taxonomy) Đ iả hứ t„ ơn g n → p c ạp „ Thấp → cao 21Vai trò Phân loại Các cấp độ BLOOM’s Taxonomy Đánh giá (Evaluation) Đánh giá được giá trị của tài liệu hay phương pháp khi chúng được áp dụng vào trong các trường hợp đặc biệt, đánh giá với những tiêu chuNn xác định. Tổng hợp Tạo ra cái mới bằng cách kết hợp các ý tưởng khác nhau lại với (Synthesis) nhau. Phân tích (Analysis) Phân tích và xác định các phần khác nhau của vấn đề, nhận ra mối quan hệ giữa chúng, nhận ra nguồn gốc cấu tạo của chúng. Ứng dụng (Application) sử dụng các khái niệm chung để giải quyết vấn đề trong trường hợp đặc biệt, sử dụng các kiến thức đã học trong từng trường hợp cụ thể. p độ s uy n gh ĩ 22 Nhận thức (Comprehension) Hiểu kiến thức đã học mà chưa thể kết nối được với các kiến thức khác. Kiến thức (Knowledge) Có thể lặp lại và nhớ những gì đã học, nhưng chưa hiểu rõ, để có thể sử dụng hay thay đổi chúng. C ấp Vai trò Phân loại Các cấp độ 16/02/2009 12 Department: Biology - use the knowledge to their Course: Fieldwork on Biodiversity know the plants and Level Objective Thực tập : xác định cấp độ suy nghĩ trong MTMH professional career related to Biology: agriculture, aquaculture, environment, pharmacy, and medicine. - obtain the practical skills in Biology. - animals at the studying site. - learn about the biodiversity and the effect of the environment on these living organisms. f h t 23 - form the love of nature. - orm researc compe ence. Hãy xác định cấp độ suy nghĩ của mục tiêu học ? Vai trò Phân loại Các cấp độ Thực tập : xác định MTMH „ Chọn một chương trình đào tạo trong chuyên môn của mình … Cho biết mục tiêu đào tạo „ Chọn một môn học thuộc chương trình đào tạo này … Cho biết các mục tiêu học tập của môn học (phân rã thành 3 cấp) „ N hận xét quan hệ giữa mục tiêu học tập và mục tiêu đào tạo „ Cho biết cấp độ suy nghĩ yêu cầu cho các mục tiêu trên. 24Vai trò Phân loại Các cấp độ 16/02/2009 1 NSU- 08 Jan 2009 Cách thức xây dựng và trình bày MTHT „ Các tính chất của MTHT „ Cách thức trình bày MTHT „ Quy trình xây dựng MTHT „ Đánh giá MTHT Các tính chất mong muốn của MTHT „ SMART Learning Objectives … Specific „ Cụ thể … Measurable „ Đo lường / Quan sát được … Attainable „ Khả thi … Results-oriented 2 „ Hướng đến kết quả có ý nghĩa … Targeted to Needs „ Có định hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, người học 16/02/2009 2 Tính cụ thể „ Tránh sự mập mờ, diễn giải sai … Ex : „ “Biết/Nắm được các kiến thức”.? „ “kể tên được các khái niệm” „ to know = to recall / to define / to describe / to identify / to list? 3 Tính đo lường / quan sát được „ Cho phép đánh giá mức độ đạt của người học đối với MTHT … Ex : „ “biết”Æ làm sao đánh giá ai đó “biết” điều gì ? “biết” đến mức độ nào „ to defineÆ có thể đánh giá được định nghĩa đưa ra có chính xác „ Kể tên được 12 tháng của năm☺ 4 16/02/2009 3 Tính khả thi „ Cho phép người học có cơ hội hoàn thành mục tiêu đề ra … Ex : „ Môn Triết học đại cương … thuộc lòng tên tất cả các triết gia từ cổ chí kim trên thế giới … !!! … thuộc lòng tên các triết gia tiêu biểu của trường phái hiện sinh 5 Tính hướng kết quả „ Thông qua việc hoàn thành một số MTHT có thể đạt được một mục tiêu lớn hơn, có ý nghĩa … Ex : „ “thuộc 30.000 từ tiếng Anh sơ cấp” „ “biết được tên các ca sĩ nổi tiếng ngưới Anh năm 2008” „ Đạt được gì ? „ “thuộc 30.000 từ tiếng Anh sơ cấp” „ “hiểu và vận dụng được các điểm ngữ pháp sơ cấp” „ Nghe hiểu viết được các câu tiếng Anh trình đô sơ cấp ? 6 , 16/02/2009 4 Tính hướng nhu cầu „ MTHT phải xuất phát từ nhu cầu xã hội, người học để kết quả học tập sử dụng được, có ích lợi đóng góp cho xã hội … Ex : „ Đồng bằng sông Cửu long : … Mục tiêu đào tạo 200.000 nhà thơ vào năm 2008 ! „ Ngôn ngữ lập trình (năm 2008) … Sử dụng được ngôn ngữ Pascal 7 Department: Biology - use the knowledge to their Course: Fieldwork on Biodiversity (1st year) know the plants and Level Objective Thực tập : phân tích tính chất của MTHT professional career related to Biology: agriculture, aquaculture, environment, pharmacy, and medicine. - obtain the practical skills in Biology. - animals at the studying site. - learn about the biodiversity and the effect of the environment on these living organisms. f i i 8 - form the love of nature. - orm wr t ng paper competence. 16/02/2009 5 Trình bày MTMH „ SMART … Specific … Measurable „ Độ chi tiết thích hợp … Không quá ít „ Chung chung … Không quá nhiều „ Thiếu tập trung 9 „ Nên : … khoảng 3-4 MTĐT … MTHT của môn có thể nhiều hơn Làm thế nào để MTHT là đánh giá được know, understand, Động từ không đo lường được recall, define, describe, identify, list, label,Kiến thức (Knowledge) Động từ đo lường đượcCấp độ suy nghĩ improve, develop, increase, prepare, form build, change, combine, compose, create, design,Tổng hợp (Synthesis) analyze, compare, contrast, diagram, differentiate, distinguish, Phân tích (Analysis) apply, collect, construct, demonstrate, illustrate, discover, Ứng dụng (Application) alter, account for, calculate, change, convert, explain, Nhận thức (Comprehension) 10 accept, assess, choose, evaluate, grade, judge, select Đánh giá (Evaluation) plan 16/02/2009 6 Các mục tiêu/hành vi „ Sinh viên sẽ thể hiện được việc: … Nhắc lại hoặc nhận ra – đếm, xác định mô tả, liệt kê … Hiểu ý nghĩa – phân loại, trích dẫn, kết luận, chuyển đổi … Áp dụng – chọn lựa, thu thập, tính toán, mở rộng, … Phân tích – chia nhỏ, đặc trưng hoá, phân loại, so sánh, đối chiếu … Tổng hợp – tạo thành, xây dựng, tạo ra, thiết kế, phát triển, … Đánh giá – đánh giá, nhận xét, phê bình, phán xét, xếp loại, 11 Department: Biology - apply the knowledge to their Course: Fieldwork on Biodiversity recognize the plants and Level Objective Thực tập : trình bày lại MTHT professional career related to Biology: agriculture, aquaculture, environment, pharmacy, and medicine. - use the practical skills in Biology. - animals at the studying site. - explain the biodiversity and the effect of the environment on these living organisms. b ild h 12 - create the love of nature. - u researc competence. 16/02/2009 7 Quy trình xây dựng MTĐT cho một chương trình học „ Phân tích yêu cầu … Đánh giá các phát biểu hiện có về sứ mạng của trường và của các chương trình đào tạo, các mô tả trong văn bản giới thiệu và các tài liệu khác … Xem xét các tiêu chuNn chuyên môn nghề nghiệp và ngành học … Khảo sát nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và những nhà chuyên môn khác … Xác định các hy vọng và mong đợi của học viên Xâ d MTĐT ủ h ì h h 13 „ y ựng c a c ương tr n ọc Quy trình xây dựng MTHT cho một môn học „ Thiết kế các môn học giúp đạt các phần khác nhau trong MTĐT của chương trình „ Thiết kế MTHT của từng môn học … Về Kiến thức : „ Xác định các chủ đề kiến thức chínhÆ tập hợp các Đơn vị kiến thức (Unit) „ Mỗi Unit xác định các chủ đề muốn chuyển tải qua từng bài học (Lesson) „ Mỗi Lesson xác định các chủ để cụ thể tương ứng với 1 MTHT đánh giá được. … Về kỹ năng và thái độ „ Xác định những kỹ năng giúp thu nhận được kiến thức trong MTHT; giúp vận dụng 14 thực hành, phát triển
Tài liệu liên quan