Phương pháp phát triển hệ thống thông tin

Lý do phát triển HTTT  Phương pháp phát triển HTTT  Các thành viên chính của dự án phát triển HTTT  Vai trò phân tích viên hệ thống.

pdf16 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1456 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp phát triển hệ thống thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PT HTTT 1 PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Bài 9 PT HTTT 2 Nội dung trình bày Lý do phát triển HTTT Phương pháp phát triển HTTT Các thành viên chính của dự án phát triển HTTT Vai trò phân tích viên hệ thống. PT HTTT 3 Mục tiêu  Các nguyên tắc cơ bản phát triển HTTT  Các công đoạn phát triển HTTT  Các thành viên tham gia phát triển HTTT  Vai trò người phân tích phát triển HTTT  Các vấn đề khác có liên quan. PT HTTT 4 Lý do phát triển một HTTT  Cung cấp cho các thành viên của tổ chức những công cụ quản lý tốt nhất.  Phân tích hệ thống đang tồn tại, thiết kế một hệ thống mới, thực hiện và tiến hành cài đặt nó.  Phát triển hệ thống thông tin liên quan tới xây dựng mô hình vật lý của hệ thống mới và chuyển mô hình đó sang ngôn ngữ tin học.  Cài đặt một hệ thống, tích hợp nó vào hoạt động của tổ chức. PT HTTT 5 Lý do phát triển một HTTT  Yêu cầu mới về bài toán quản lý, sự phức tạp của hệ thống thực tế.  Sự phát triển của khoa học công nghệ.  Sự thay đổi của các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội.  Sự thay đổi về con người, tư duy quản lý.  Các yêu cầu về quy phạm pháp luật cần phải điểu chỉnh hệ thống. PT HTTT 6 Các nguyên tắc phát triển HTTT  Sử dụng triệt để các mô hình,  Chuyển từ cái chung sang cái riêng, từ cái phức tạp ra cái đơn giản hơn,  Chuyển từ mô hình vật lý sang mô hình lôgíc khi phân tích và từ mô hình lôgíc sang mô hình vật lý khi thiết kế. PT HTTT 7 Các giai đoạn phát triển HTTT  Phân hoạch các giai đoạn hợp lý,  Đầu mỗi giai đoạn cần phải xác định rõ những yêu cầu đặt ra,  Mỗi giai đoạn là những công việc xác định,  Cuối mỗi giai đoạn cần phải đánh giá và những kiến nghị cho giai đoạn sau,  Phát triển hệ thống là một quá trình lặp, có những giai đoạn phải được lặp lại. PT HTTT 8 Giai đoạn 1: Đánh giá yêu cầu  Lập kế hoạch đánh giá yêu cầu,  Làm rõ, đầy đủ, chi tiết các yêu cầu,  Xây dựng các phương án thực thi,  Đánh giá khả năng thực thi của các phương án, tìm phương án tối ưu,  Chuẩn bị và trình bày báo cáo đánh giá yêu cầu và giải pháp thực hiện. PT HTTT 9 Giai đoạn 2: Phân tích chi tiết  Lập kế hoạch phân tích chi tiết,  Nghiên cứu môi trường của hệ thống thực tại  Nghiên cứu hệ thống thực tại  Chẩn đoán và xác định các yếu tố liên quan đến giải pháp thực hiện  Đánh giá lại tính khả thi của việc phát triển  Sửa đổi đề xuất phát triển hệ thống thông tin  Chuẩn bị và trình bày báo cáo phân tích chi tiết. PT HTTT 10 Giai đoạn 3: Thiết kế mô hình logic  Thiết kế mô hình dữ liệu  Thiết kế mô hình xử lý, tương tác  Thiết kế các kiểm soát của hệ thống thông tin  Đánh giá mô hình thiết kế với mô hình hiện tại  Hoàn chỉnh tài liệu mô hình lôgíc  Hợp thức hoá mô hình lôgíc. PT HTTT 11 Giai đoạn 4: Đề xuất phương án giải pháp  Xác định các ràng buộc tổ chức và công nghệ,  Xác định các yêu cầu cấp thiết, các yêu cầu chưa cấp thiết, mục tiêu chính, mục tiêu chấp nhận được,  Xây dựng các phương án của giải pháp,  Đánh giá các phương án của giải pháp,  Chuẩn bị và trình bày báo cáo về các phương án của giải pháp. PT HTTT 12 Giai đoạn 5: Thiết kế vật lý  Lập kế hoạch thiết kế vật lý,  Thiết kế chi tiết các giao diện vào/ra,  Thiết kế phương thức giao tác với phần tin học hoá,  Thiết kế các thủ tục thủ công,  Thiết kế các kiểm soát hệ thống,  Chuẩn bị và trình bày báo cáo thiết kế vật lý. PT HTTT 13 Giai đoạn 6: Triển khai hệ thống  Lập kế hoạch thực hiện kỹ thuật  Thiết kế chi tiết hệ thống,  Triển khai các yếu tố công nghệ, thiết bị, lập trình  Thử nghiệm kiểm tra, đánh giá, hiệu chỉnh,  Chuẩn bị các tài liệu cho hệ thống. PT HTTT 14 Giai đoạn 7: Cài đặt và khai thác  Lập kế hoạch triển khai áp dụng,  Triển khai hoạt động thử nghiệm,  Chuyển đổi mô hình, dữ liệu,  Triển khai hoạt động thực tế,  Chuyển giao thực hiện  Khai thác và bảo trì,  Đánh giá. 15 Các thành viên tham gia phát triển HTTT  Những người ra quyết định,  Những nhà quản lý,  Phân tích viên và thiết kế viên,  Triển khai, lập trình, xây dựng hệ thống,  Những người quản trị hệ thống,  Những thao tác viên,  Hướng dẫn viên,  Người sử dụng gián tiếp. 16 Yêu cầu của phân tích viên tham gia phát triển HTTT  Quản lý, Hệ thống TT, Kỹ thuật,  Hiểu thấu đáo hệ thống,  Mô hình hóa các vấn đề thực tế,  Phân tích mô hình một cách đúng đắn, chặt chẽ, chi tiết,  Biết đề xuất các giải pháp thực thi,  Đánh giá được mô hình xây dựng.
Tài liệu liên quan