Quản lý nhà nước - Chương II: Phân tích tổ chức

Quan nim v phân tích và phân tích t chc 2. Mc ñích, v trí, tm quan tr ng c a phân tích t chc 3. Phân tích các y u t (môi trưng) bên trong t chc 4. Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài của tổ chức

pdf73 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1843 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý nhà nước - Chương II: Phân tích tổ chức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1hongtcns@yahoo.com Chương II Phân tích tổ chức 2hongtcns@yahoo.com Chương I 1. Quan nim v phân tích và phân tích t chc 2. Mc ñích, v trí, tm quan tr ng c a phân tích t chc 3. Phân tích các y u t (môi trưng) bên trong t chc 4. Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài của tổ chức 3hongtcns@yahoo.com Quan nim v phân tích và phân tích t chc Phân tích ? Phân tích tổ chức ? 4hongtcns@yahoo.com Khái niệm về phân tích Một phương pháp khám phá, trong ñó một trạng thái ñược chia thành nhiều phần nhỏ, và các phần này sẽ ñược nghiên cứu kỹ ñể hiểu cách chúng tác ñộng lẫn nhau như thế nào. Phân tích là quá trình phân chia một chủ ñề phức tạp hoặc một sự vật thành nhiều phần nhỏ dễ hiểu hơn . 5hongtcns@yahoo.com Phân tích tổ chức là một hoạt ñộng mang tính thường xuyên của mọi tổ chức Phân tích tổ chức là một hoạt ñộng cần thiết nhằm làm cho tổ chức luôn thích ứng với ñòi hỏi của phát triển tổ chức trong môi trường mà tổ chức ñó tồn tại. Phân tích tổ chức thực chất chính là nhận biết một cách chi tiết các yếu tố cấu thành nên tổ chức cũng như các yếu tố tác ñộng ñến sự tồn tại, vận ñộng và phát triển của tổ chức 6hongtcns@yahoo.com Phân tích tổ chức theo tiếp cận của khoa học quản lý: - Đó là một tập hợp nhiều người ñược liên kết lại trên nguyên tắc như một người; - Thực hiện những mục tiêu, mục ñích cụ thể và có giới hạn (tổ chức ñược sinh ra ñể làm gì?); - Những người sáng lập ra tổ chức mong muốn không chỉ hoàn thành một công việc ñơn giản mà là một tập các hoạt ñộng. 7hongtcns@yahoo.com Tiếp cận theo quan ñiểm hệ thống, phân tích tổ chức là: - Phân tích các cá nhân riêng lẻ tạo nên tổ chức; - Phân tích tổ chức như là một hệ thống phan tich he thong.ppt - Phân tích tổ chức nhằm xác ñịnh những loại chủ thể khác nhau cùng quản lý tổ chức. - Phân tích tổ chức nhằm chỉ ra những vấn ñề liên quan ñến quản lý hoạt ñộng của tổ chức. 8hongtcns@yahoo.com Phân tích tổ chức là quá trình xem xét cụ thể thực trạng hiện tại của tổ chức trong khuôn khổ hoạt ñộng của tổ chức theo: - Năng suất; - Hiệu quả; - Nhóm làm việc; - Giao tiếp trong tổ chức. 9Ph©n tÝch tæ chøc: ho¹t ®éng t×m kiÕm/ nhËn biÕt tæ chøc ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng lo¹i dÞch vô g× mµ tæ chøc cung cÊp Ph©n tÝch tæ chøc: -Ph©n tÝch c¬ cÊu -V¨n ho¸ tæ chøc -M« h×nh l·nh ®¹o, qu¶n lý; -Vai trß, tr¸ch nhiÖm cña tõng vÞ trÝ/ ph©n tÝch c«ng viÖc - N¨ng lùc cña tõng con ng−êi ®ñ ®Ó thùc thi c«ng viÖc; - Hµi lßng kh¸ch hµng, b¹n hµng, nh÷ng ng−êi cã liªn quan (cæ ®«ng,v.v). 10 GS. Bïi ThÕ VÜnh •Sø mÖnh tæ chøc •Chøc n¨ng, nhiÖm vô, thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm/ quyÒn h¹n. • C¬ cÊu • Thñ tôc, lÒ lèi lµm viÖc • §Þnh biªn •Tr×nh ®é hîp t¸c, ®iÒu hoµ, phèi hîp 11 GS. Bïi ThÕ VÜnh • TÝnh hîp lý trong viÖc lùa chän lo¹i h×nh tæ chøc; • Møc ®é ¸p dông c¸c tr−êng ph¸i khoa häc tæ chøc; •Tr×nh ®é thiÕt kÕ tæ chøc vµ thiÕt kÕ c«ng viÖc •Møc ®é thùc hiÖn nguyªn t¾c vËn hµnh tæ chøc; •Hµi hoµ môc tiªu tæ chøc vµ môc tiªu c¸ nh©n. 12 GS. Bïi ThÕ VÜnh • Ph©n tÝch thêi c¬ •Ph©n tich nguy c¬ • Ph©n tÝch mÆt m¹nh • Ph©n tÝch mÆt yÕu 13 GS. Bïi ThÕ VÜnh • Møc ®é ®¸p øng yªu cÇu cña cÊp trªn; • §¸p øng ®ßi hái cña cÊp d−íi; • Møc ®é ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c c¬ quan h÷u quan; • Møc ®é tho¶ m·n ®ßi hái cña c«ng d©n vµ tæ chøc. Ph©n tÝch c«ng viÖc/ m« t¶ c«ng viÖc phan tich vi tri - cong viec.ppt 14 hongtcns@yahoo.com Mục ñích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phân tích tổ chức 15 hongtcns@yahoo.com • X¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng biÕn sè quan träng cña tæ chøc • Dù b¸o ®−îc hËu qu¶ kÌm theo sù thay ®æi cña c¸c biÕn sè • Lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p t¸c ®éng thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ TC Gióp: 16 hongtcns@yahoo.com X¸c ®Þnh ®ßi hái cña tæ chøc ®èi víi c«ng viÖc/ thùc thi sø mÖnh cña tæ chøc 1. Nhu cÇu cña tõng c¸ nh©n 2. Nhu cÇu cña nhãm 3. Nhu cÇu cña tæ chøc 17 hongtcns@yahoo.com Phân tích tổ chức nhằm mục ñích: -Chỉ ra sự không chắc chắn của môi trường mà tổ chức ñang tồn tại dựa trên; - Độ phức tạp hoặc ổn ñịnh của môi trường; - Nhận biết ñược môi trường; - Thích ứng với môi trường bên ngoài; - Kiểm soát môi trường bên ngoài; - Thiết kế và thiết kế lại tổ chức phù hợp với môi trường; - Chỉ ra những liên kết hoặc tư vấn bên ngoài. 18 hongtcns@yahoo.com Ph©n tÝch tæ chøc nh»m chØ ra nh÷ng c¸ch thøc thay ®æi tæ chøc Më réng tæ chøc T¸ch tæ chøc NhËp tæ chøc Thu hÑp tæ chøc Duy tr× tæ chøc theo h−íng æn ®Þnh. 19 hongtcns@yahoo.com • Gi¶i thÝch ®−îc qu¸ khø cña tæ chøc • HiÓu ®−îc thùc tr¹ng cña tæ chøc • Dù b¸o ®−îc t−¬ng lai ph¸t triÓn tæ chøc • Chñ ®éng g©y ¶nh h−ëng nh»m gi¶m bít nh÷ng rñi ro trong t−¬ng lai gióp tæ chøc thÝch nghi tèt h¬n trong m«i tr−êng thay ®æi 20 hongtcns@yahoo.com • M« t¶ c¸c tiÕn tr×nh diÔn ra trong tæ chøc vµ ph©n tÝch mèi liªn quan ®Õn hiÖu qu¶ tæ chøc • X¸c ®Þnh c¬ cÊu thÝch hîp cña tæ chøc vµ ®−a ra c¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ c¶i tiÕn tæ chøc • Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i tr−êng nh»m t×m ra c¸ch tiÕp cËn thÝch hîp • Dù b¸o vµ x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn tæ chøc 21 hongtcns@yahoo.com Phân tích các yếu tố bên trong tổ chức (môi trường) 1. Mục tiêu, sứ mệnh của tổ chức 2. Chức năng, Nhiệm vụ của tổ chức 3. Cơ cấu của tổ chức 4. Quyền lực trong tổ chức 5. Nguồn lực của tổ chức 6. Phạm vi kiểm soát 7. Phong cách lãnh ñạo 8. Văn hóa tổ chức 9. Môi trường bên trong tổ chức 22 hongtcns@yahoo.com 1. Mục tiêu, sứ mệnh của tổ chức Mục tiêu của tổ chức Mục tiêu của tổ chức.ppt Sứ mệnh của tổ chức su menh.ppt 23 hongtcns@yahoo.com Mục tiêu, sứ mệnh của tổ chức Tầm nhìn Chiến lược Kế hoạch Ngân sách Triển vọng lôi cuốn về tương lai của tổ chức Làm sao ñể ñạt ñược tầm nhìn Các giai ñoạn và thời gian cụ thể thực hiện chiến lược Tài chính, các nguồn lực và các mục tiêu cần ñạt ñược 24 hongtcns@yahoo.com Các ñặc ñiểm của một tầm nhìn thiết thực • Dễ hình dung – mô tả triển vọng tương lai; • Đáng mong muốn – thôi thúc sự quan tâm lâu dài của nhân viên, khách hàng, cổ ñông, và những người có liên quan; • Khả thi – thực tế, có thể ñạt ñược; 25 hongtcns@yahoo.com Các ñặc ñiểm của một tầm nhìn thiết thực • Rõ ràng – ñủ rõ ñể ñịnh hướng ra quyết ñịnh; • Linh hoạt – cho phép sáng tạo cá nhân và ñưa ra những kiến nghị phù hợp với ñường lối thay ñổi của tổ chức; • Dễ truyền ñạt – có thể giải thích tóm lược ñược với thời gian ngắn nhất. 26 hongtcns@yahoo.com Hệ thống các mục tiêu của tổ chức Tổng quát Giai ñoạn Chương trình hành ñộng Ngắn hạn Chức năng Tác nghiệp Định tính Định lượng Phương hướng Cụ thể Mục tiêu Kế hoạch Nhiệm vụ 27 hongtcns@yahoo.com Mục tiêu của tổ chức • Các mục tiêu phải lập thành một hệ thống hỗ trợ lẫn nhau; • Các mục tiêu phải mang tính xác ñáng; • Sự hòa nhập của mục ñích/mục tiêu trong tổ chức hieu luc hieu qua.ppt 28 hongtcns@yahoo.com Peter F. Drucker ñã ñưa ra một hệ thống phân cấp các mục tiêu của tổ chức như sau: • Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; • Nhiệm vụ của tổ chức; • Mục tiêu chiến lược dài hạn của tổ chức; • Các mục tiêu cụ thể hơn; • Các mục tiêu của từng bộ phận trong tổ chức • Các mục tiêu nhóm; • Các mục tiêu cá nhân 29 hongtcns@yahoo.com Phân tích các mục tiêu mục tiêu Phân tích chức năng, nhiệm vụ Phân tích công việc 30 hongtcns@yahoo.com Chức năng, Nhiệm vụ của tổ chức • Để thực hiện ñược mục tiêu của tổ chức cần tiến hành những nhóm hoạt ñộng (chức năng) mang tính ñộc lập tương ñối nào? • Các chức năng ñó có quan hệ với nhau như thế nào? • Mỗi chức năng bao gồm những nhiệm vụ nào? Các nhiệm vụ ñó có quan hệ với nhau như thế nào? • Các nhiệm vụ ñó có tương ứng với chức năng của tổ chức hay không? 31 hongtcns@yahoo.com Tiếp... • Để thực hiện mỗi nhiệm vụ cần tiến hành những công việc nào? Các công việc ñó có quan hệ với nhau như thế nào? • Mỗi công việc ñược tiến hành ở ñâu? • Thời gian tiến hành mỗi công việc trong một chu kỳ hoạt ñộng ? • Những phẩm chất và năng lực cần thiết ñể tiến hành công việc? 32 hongtcns@yahoo.com Các hoạt ñộng hỗ trợ Các hoạt ñộng chính Tìm kiếm ý tưởng Thử nghiệm ý tưởng Phân tích mẫu Sản xuất thử Phân phối thử Sản xuất ñại trà -Xây dựng cơ sở hạ tầng -Quản trị nguồn nhân lực -Phát triển công nghệ -Dịch vụ pháp lý -Dịch vụ ñối ngoại -Nghiên cứu môi trường Thiết kế Cung ứng ñầu vào Sản xuất Phân phối sản phẩm Dịch vụ hậu mãi -Nghiên cứu cơ bản -Hoàn thiện, cải tiến, ñổi mới -Nghiên cứu các ñối thủ cạnh tranh -Sáng kiến của người tiêu dùng -Mua phát minh, sáng chế Các công việc Mục tiêu của tổ chức 33 hongtcns@yahoo.com Tổ chức Chức năng hoạt ñộng Nhiệm vụ Nhiệm vụ Công việc Công việc Công việc Công việc Công việc Công việc Chức năng hoạt ñộngChức năng hoạt ñộng Nhiệm vụ Nhiệm vụ Nhiệm vụ Nhiệm vụ Phân chia công việc Hợp nhóm công việc Bộ phận Bộ phận Các công việc 34 hongtcns@yahoo.com Phân tích Cơ cấu của tổ chức - Ph¶i lµm viÖc g×, c«ng vô g×? - Ai lµ ng−êi l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh, chØ huy qu¶n lý m×nh? - CÇn ph¶i lµm g× trong tr−êng hîp khÈn cÊp khi ng−êi l·nh ®¹o, qu¶n lý trùc tiÕp v¾ng mÆt? - Ph¶i b¸o c¸o, xin ý kiÕn, chØ thÞ cña ai? - Møc ®é tËp quyÒn - Sù chÝnh thøc hãa - TÝnh phøc t¹p 35 hongtcns@yahoo.com Phân tích Cơ cấu của tổ chức • Tập quyền • Phân quyền • Sự chính thức hóa • Tính phức tạp 36 hongtcns@yahoo.com Phân tích cơ cấu tổ chức là phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến cơ cấu tổ chức • Quy mô của tổ chức • Công nghệ mà tổ chức sử dụng • Môi trường • Quyền hạn, sức mạnh của tổ chức ñối với tổ chức khác 37 hongtcns@yahoo.com Những nhân tố cụ thể chi phối cơ cấu tổ chức Mức ñộ chuyên môn hóa công việc Tổ chức các bộ phận chức năng Hệ thống ñiều khiển, chỉ huy Tầm kiểm soát Cân nhắc sự tập trung/phân quyền Hình thức, nghi thức Chia các nhiệm vụ thành các ñầu việc riêng rẽ Nhóm các công việc gần nhau, có quan hệ với nhau Ai phải báo cáo cho ai Số người, bộ phận mà nhà quản lý kiểm soát có hiệu quả Mức ñộ phân bổ quyền lực trong tổ chức Điều lệ, quy tắc, quy chế, nội quy 38 hongtcns@yahoo.com Quyền lực trong tổ chức • Quyền lực của tổ chức chính là sức mạnh ñể tạo nên tổ chức và tiến hành các hoạt ñộng ñể ñạt ñược mục tiêu ñề ra. – Tài chính – Nhân lực – Công nghệ – Khả năng cung cấp các yêu cầu 39 hongtcns@yahoo.com Quyền lực của tổ chức Quyền lực bên trong tổ chức phu luc 1.ppt Quyền lực của tổ chức ñối với bên ngoài Quyền lực cá nhân (uy quyền) phu luc 2.ppt Quyền lực ñịa vị (thẩm quyền) phu luc 3.ppt 40 hongtcns@yahoo.com Quyền hạn ? • Quyền hạn của một cá nhân, một tổ chức luôn gắn liền với quyền lực. • Quyền hạn ñược hiểu là khi ñã có quyền thì người ñược trao quyền có thể: - Cưỡng bức, bắt buộc người khác phải làm như ñã thỏa thuận; - Có quyền kiểm soát và ra lệnh người khác phải làm; - Có quyền ra quyết ñịnh, có quyền phán xét. 41 hongtcns@yahoo.com C¸ch thøc sö dông quyÒn lùc trong tæ chøc • Tập trung ? • Phân quyền, phân công, phân cấp ? • Mức ñộ ủy quyền ? • Mức ñộ phi tập trung hóa ? • Sự tham gia của công dân/khách hàng trong hoạt ñộng quản lý ? 42 hongtcns@yahoo.com Ph©n quyÒn trong ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n−íc t¹i ®Þa ph−¬ng 43 hongtcns@yahoo.com Sù tham gia cña c«ng d©n trong ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n−íc t¹i ®Þa ph−¬ng 44 hongtcns@yahoo.com Phân tích nguồn lực của tổ chức • Nguồn lực của tổ chức dựa trên 2 khía cạnh căn bản: – Nguồn lực ñặc trưng của tổ chức – Năng lực chức năng của tổ chức 45 hongtcns@yahoo.com Nguồn lực ñặc trưng của tổ chức • Sở hữu nguồn tài nguyên, công nghệ cao và thiết bị tiên tiến • Có những loại chuyên môn quan trọng: công nghệ bí quyết, lợi thế cạnh tranh. • Có giá trị nguồn nhân lực: năng lực, kinh nghiệm, ñộng cơ, niềm tin... • Nguồn tài nguyên trí tuệ duy nhất: thương hiệu có giá trị, bằng sáng chế, thương hiệu, uy tín, khách hàng trung thành... • Đặc thù chuyên biệt của tổ chức 46 hongtcns@yahoo.com Năng lực chức năng của tổ chức • Năng lực tài chính • Năng lực thị trường • Năng lực sản xuất • Nguồn nhân lực • Nghiên cứu, triển khai 47 hongtcns@yahoo.com Phạm vi kiểm soát 48 hongtcns@yahoo.com Phong cách lãnh ñạo, quản lý • Phong cách cạn kiệt (A1) • Phong cách quản lý theo bổn phận (A4) • Phong cách quản lý câu lạc bộ (A2) • Phong cách quản lý quan tâm ñến nhiệm vụ, công việc (A3) • Phong cach quản lý ñồng ñội (A5) 49 hongtcns@yahoo.com A4 Q u a n t © m c o n n g − êi A5 A3 A1 A2 Quan t©m c«ng viÖc 50 hongtcns@yahoo.com Nhà quản lý nhìn chung là người: - Thiết lập viễn cảnh, thúc ñẩy hi vọng và sứ mệnh, dịch chuyển những hi vọng và sứ mệnh này thành thực tế; - Quản trị, coi sóc và tích hợp các nguồn lực ñể tạo ra lợi ích cho tổ chức; - Khuyến khích các cá nhân hay nhóm thực hiện các mục tiêu cho tổ chức; - Thực hiện truyền thông ñể kết hợp mọi nỗ lực của tổ chức; 51 hongtcns@yahoo.com - Tạo ra sự ñồng lòng nhằm tạo sự thống nhất về mục ñích của tổ chức; - Thực hiện giao quyền, khuyến khích sự thành thật ñể thực hiện quyền lực ñược giao, và tạo ra cơ hội ñể học hỏi; - Thuyết phục người khác ñể luôn hướng vào những kết quả tuyệt hảo trong việc thực hiện mục tiêu chung của tổ chức. 52 hongtcns@yahoo.com V¨n hãa tæ chøc • V¨n hãa tæ chøc cã thÓ coi nh− lµ tËp hîp c¸c gi¸ trÞ ®−îc chia sÎ, nh÷ng quy t¾c bÊt thµnh v¨n ®−îc c«ng nhËn vµ h−íng dÉn c¸c thµnh viªn cña tæ chøc h−íng ®Õn nh÷ng hµnh vi ®−îc chÊp nhËn vµ t¸n th−ëng. 53 hongtcns@yahoo.com Văn hóa tổ chức • Nhóm các yếu tố nhìn thấy (hữu hình): – các chế tác, – những biểu tượng, – những hành vi thể hiện ra bên ngoài; • Nhóm các yếu tố không nhìn thấy (vô hình): – các giá trị ñược chấp nhận – và người lao ñộng ñưa ra những cử chỉ ñược hay không ñược chấp thuận. 54 hongtcns@yahoo.com • Văn hóa tổ chức là hệ con của văn hóa xã hội nói chung. Ba nền tảng căn bản ñể nghiên cứu văn hóa tổ chức là: – Nhân chủng học; – Xã hội học – Tâm lý học 55 hongtcns@yahoo.com Các dạng văn hóa tổ chức • Các dạng văn hóa tổ chức của Harrison/Handy • Các dạng văn hóa tổ chức của Deal và Kenedy • Các dạng văn hóa tổ chức của Quinn và McGrath • Các dạng văn hóa tổ chức của Daft • Các dạng văn hóa tổ chức của Sethia và Klinow 56 hongtcns@yahoo.com Các dạng văn hóa tổ chức của Harrison/Handy - Văn hóa quyền lực - Văn hóa vai trò - Văn hóa nhiệm vụ - Văn hóa cá nhân 57 hongtcns@yahoo.com Các dạng văn hóa tổ chức của Deal và Kenedy • Văn hóa nam nhi • Văn hóa làm ra làm/chơi ra chơi • Văn hóa phó thác • Văn hóa quy trình 58 hongtcns@yahoo.com Các dạng văn hóa tổ chức của Quinn và McGrath • Văn hóa kinh tế hay văn hóa thị trường • Văn hóa triết lý hay văn hóa ñặc thù • Văn hóa ñồng thuận hay văn hóa phường hội • Văn hóa thứ bậc 59 hongtcns@yahoo.com Các dạng văn hóa tổ chức của Daft • Văn hóa thích ứng • Văn hóa sứ mệnh • Văn hóa hòa nhập • Văn hóa nhất quán 60 hongtcns@yahoo.com Các dạng văn hóa tổ chức của Sethia và Klinow • Văn hóa thờ ơ • Văn hóa chu ñáo • Văn hóa thử thách • Văn hóa hiệp lực 61 hongtcns@yahoo.com V¨n hãa tæ chøc m« t¶ nh÷ng ®Æc tÝnh chung vµ æn ®Þnh nhÊt cho phÐp ph©n biÖt ®−îc tæ chøc nµy víi tæ chøc kh¸c. Sù kh¸c nhau vÒ v¨n hãa tæ chøc dÉn ®Õn sù kh¸c nhau trong viÖc lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp => ¶nh h−ëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ tæ chøc vµ ph−¬ng thøc tån t¹i cña nã. 62 hongtcns@yahoo.com Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài của tổ chức 1. Nhóm các yếu tố chính trị - pháp luật 2. Nhóm các yếu tố kinh tế 3. Nhóm các yếu tố kỹ thuật – công nghệ 4. Nhóm các yếu tố văn hóa – xã hội 5. Nhóm các yếu tố thị trường 6. Nhóm các yếu tố môi trường 63 hongtcns@yahoo.com Môi trường của tổ chức là tất cả các yếu tố nằm bên ngoài ranh giới của tổ chức nhưng có ảnh hưởng ñến hoạt ñộng mục tiêu, mục ñích của tổ chức theo nhiều cách thức khác nhau 64 hongtcns@yahoo.com khác Toàn cầu Khách hàng Nhân khẩu học Người lao ñộng Nguyên Vật liệu Tài chính Công nghệ Luật quy tắc Quan hệ sản xuất Tổ chức 65 hongtcns@yahoo.com Những yếu tố môi trường tổ chức Đầu vào Đầu raTổ chức Môi trường Kinh tế Văn hóa Tổ chức Kỹ thuật Chính trị Pháp luật Con người Khách hàng Thị trường 66 hongtcns@yahoo.com Phân tích chính trị - pháp luật • Sự ổn ñịnh về chính trị • Môi trường chính sách • Bảo mật sở hữu trí tuệ • Hỗ trợ giáo dục • Mức thuế và các khuyến khích • Sự tôn nghiêm của pháp luật 67 hongtcns@yahoo.com Phân tích kinh tế • Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế • Trình ñộ tay nghề của lực lao ñộng • Chất lượng của cơ sở hạ tầng • Tỷ lệ thất nghiệp • Tỷ lệ học sinh bỏ học • Chi phí nhân công • Những thay ñổi về hệ thống kinh tế • Các chính sách kinh tế của nhà nước • Các ñiều kiện và nhóm tổ chức khác 68 hongtcns@yahoo.com Phân tích xã hội • Nhân khẩu học • Cấu trúc phân tầng • Giáo dục • Văn hoá ( vai trò của các giới . . .) • Tinh thần tự kinh doanh • Thái ñộ (sức khoẻ, môi trường tinh thần) • Thay ñổi mức sống chung • Thay ñổi văn hóa xã hội • Quy mô dân số • Đô thị hóa • Vấn ñề dân tộc 69 hongtcns@yahoo.com Phân tích công nghệ • Cấp ñộ của công nghệ • Tốc ñộ thay ñổi công nghệ • Những phát triển gần ñây về công nghệ • Sự ảnh hưởng của công nghệ tới các chương trình ñào tạo hoặc dịch vụ • Ảnh hưởng tới chi phí • Mức ñộ truyền tải công nghệ • Tốc ñộ áp dụng công nghệ 70 hongtcns@yahoo.com Phân tích thị trường • Phân tích thị trường ñể nhận biết thị trường trong ñó tổ chức tồn tại, vận ñộng và phát triển – Sức mạnh của thị trường – Khả năng ảnh hưởng ñến ñối thủ cạnh tranh, – Xác lập ñược thị phần – Phân khúc thị trường của tổ chức – Phát triển thị trường 71 hongtcns@yahoo.com Phân tích môi trường tác ñộng từ bên ngoài ñến tổ chức chỉ ra: • Sự không chắc chắn của môi trường • Độ phức tạp của môi trường • Sự ổn ñịnh của môi trường • Nhận biết môi trường • Liên kết, tư vấn bên ngoài • Thích ứng với môi trường bên ngoài • Dự báo về môi trường • Kiểm soát môi trường bên ngoài 72 hongtcns@yahoo.com 73 hongtcns@yahoo.com
Tài liệu liên quan