Quản lý rủi ro môi trường

• Kiểm soát các thành phần đã được lựa chọn, tài chính và chiến lược truyền đạt • Những nhà quản lý RR đánh giá hiệu quả của quá trình quyết định quản lý RR • Thiết lập quá trình kiểm soát liên tục

pdf33 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2607 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý rủi ro môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN LÝ RỦI RO MÔI TRƯỜNG GV: ThS. LÝ THUẬN AN TỔNG QUAN • Thiết lập và thực hiện chính sách phản ứng lại RR và giảm bớt RR  cung cấp các thông tin nguy cơ cho các nhà quản lý dự án • Là cách tiếp cận tốt nhất để cân bằng giữa lợi ích kinh tế và RRMT • Đặc biệt quan trọng và nghiêm trọng đối với các nước đang phát triển? Bản chất của chương trình QLRR Đọc sách trang 160  bản chất chương trình QLRR??? Những yếu tố quyết định Xem trang 162  những yếu tố nào thuộc mô hình đánh giá rủi ro??? Các nguyên tắc chung - Nguyên tắc 1 - RR có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra trong tương lai. - RR = tần suất xảy ra * mức độ thiệt hại - Nguyên tắc 2 Sẽ có thể không có RR hay giảm thiểu RR nếu như thiết lập mục tiêu, kế hoạch rõ ràng (đối với RR cố ý)  Nguyên tắc 3: Mục tiêu phải rõ ràng và xác định trước khi bắt đầu QLRRMT  Nguyên tắc 4: Quan tâm đến các vấn đề chính:  Chất lượng,  Chi phí,  thời gian thực hiện Các nguyên tắc chung  Nguyên tắc 5: Lựa chọn hành động QLRR và cân đối RR  Né tránh RR  Chấp nhận  Chấp nhận + biện pháp giảm thiểu  Quan trắc RR  Không làm gì cả Vai trò của QLRR Xem trang 163  Nêu vai trò của QLRR??? Hệ thống thiết lập các nhu cầu QLRR Các thành phần then chốt: • Đánh giá sơ bộ • Đánh giá môi trường • Đánh giá RR • Nhận dạng RR • Giải pháp giảm thiểu Giải pháp giảm thiểu Quản lý RR và xử lý sự cố • Thiết lập hệ thống • Kế hoạch ứng phó các sự cố và đáp ứng khẩn cấp • Phải được chuẩn bị chu đáo và thường xuyên ngay khi chưa xảy ra sự cố Giải pháp giảm thiểu • Xây dựng ban phòng chống khẩn cấp – Phân công rõ trách nhiệm • Qui trình bảo trì thiết bị ứng cứu – Phải thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng • Qui trình ứng cứu – Xây dựng sẵn sàng một trình tự công việc • Huấn luyện và đào tạo – Tổ chức tập huấn thường xuyên Phương pháp giảm thiếu sự cố - Đánh giá RR  dự báo - Áp dụng các biện pháp kỹ thuật  hạn chế và giảm thiểu khả năng - Lập kế hoạch ứng cứu  bảo vệ con người và tài sản - Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị - Tổ chức công tác huấn luyện - Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh các công việc cần thiết - Xác định sự cố có thể xảy ra - Ước lượng nguy hiểm đối với những công ty sản xuất - Xây dựng thông tin liên lạc khi có sự cố Khung chương trình QLRR • Các quyết định QLRR là một quá trình phức tạp liên quan đến: – Kinh tế – Xã hội – Chính sách – Kỹ thuật • Dựa vào ĐRM đưa ra quyết định QLRR • Đảm bảo phúc lợi và an toàn cộng đồng Nhận diện vấn đề -Xác định quan tâm -Nhận diện nguồn ô nhiễm Phân tích mối nguy hại -Mô tả những nguồn ô nhiễm -Bản đồ ranh giới nguồn ô nhiễm Đánh giá tiếp xúc -Nhận diện con đường di chuyển tiềm ẩn -Nhận diện cơ quan cảm thụ tiềm ẩn -Trình bày mô hình đại diện dựa trên khái niệm -Xác định phạm vi ô nhiễm Đánh giá kết quả -Đánh giá những độc chất ô nhiễm -Mô tả sức khỏe con người và RRMT -Đánh giá tác động kinh tế - XH tiềm ẩn Ý nghĩa những RR biểu hiện? Dự án giảm thiểu RR -Trình bày những miêu tả RR ở nơi xảy ra -Ưu tiên những vấn đề quan tâm -Phát triển chiến lược QLRR và hiệu chỉnh chương trình hành động Đòi hỏi khắc phục giới hạn? Dự án hành động khắc phục -Trình bày việc lựa chọn hành động khắc phục -Xác định mục đích khắc của vấn đề ô nhiễm quan tâm -Xác định mục tiêu hành động để có thể thay thế sự khắc Quyết định QLRR -Thiết lập và bổ sung giới hạn cho chương trình kiểm tra định lượng (nếu cần) nhằm đáp ứng việc kiểm tra Hiệu chỉnh quyết định hành động -Phát triển chương trình ngăn ngừa RR -Phát triển cơ quan kiểm soát và làm giảm giới hạn Dự án QLRR -Thiết lập và bổ sung chương trình kiểm tra định lượng (lúc cần) nhằm thực hiện đánh giá Không Có Không Có Xem trang 170 và 171 PP CÂN BẰNG RR – CHI PHÍ – LỢI ÍCH • So sánh với RR thay thế • So sánh RR với lợi ích • Mô hình chi phí rủi ro và lợi ích: – Xác định rõ ràng chi phí ban đầu – Chi phí kiểm soát lâu dài – Chi phí cho các trường hợp khẩn cấp – Chi phí cho các hoạt động đã lên kế hoạch – Chi phí cho việc thu gom chất thải – Chi phí cho việc tiêu hủy chất thải XU HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QLRRMT • Đánh giá RR và QLRR • Đánh giá RR chiến lược Đánh giá RR và QLRR • Cơ quan thẩm định về RR do ô nhiễm và vận hành OPRA  hỗ trợ công việc kiểm tra lập kế hoạch cho kiểm soát ô nhiễm tích hợp (IPC) Hệ thống đánh giá RR do ô nhiễm môi trường TIẾN TRÌNH IPC VÀ THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG OPA -Thu thập và sử dụng thông tin - Kiến thức và việc thực hiện bảo quản các thiết bị cho phép - Quản lý – huấn luyện - Các hoạt động của nhà máy - Hệ thống quản lý môi trườngvề các sự cố, khiếu nại, mâu thuẫn PHA - Sự hiện diện của chất nguy hại - Tỷ lệ sử dụng chất nguy hại - Tần suất và bản chất các tác động nguy hại - Kỹ thuật ngăn ngừa và tối thiểu hóa - Kỹ thuật giảm thiểu - Vị trí của quá trình - Bản chất của quá trình Tỷ lệ OPRA Kế hoạch chiến lược công việc Thiết lập tần suất thanh tra các quá trình riêng lẻ ĐÁNH GIÁ RR CHIẾN LƯỢC (SRA) ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHIẾN LƯỢC • So sánh tính RR khắc nghiệt từ các nguồn • Xác định rõ khu vực có thể giảm thiểu chỉ số RR lớn nhất • Xác định các chính sách thân thiện cho một số vấn đề quy định để đạt lợi ích lớn nhất Cách tiếp cận RỦI RO ƯU THẾ THIỆT HẠI RỦI RO ƯU TIÊN TÍNH KHÔNG CHẮC CHẮN ĐẶC TÍNH RỦI RO Chi phí Lợi ích Nhận thức RR Nguồn Sự tiếp xúc, phơi nhiễm Chỉ tiêu đánh giá Xác suất Kết quả Dữ liệu Giá trị chấp nhận Phạm vi thiệt hại Sự phục hồi Khung quản lý RR khi có hợp tác giữa các bên liên quan Sự kết hợp giữa đánh giá và quản lý RR ĐÁNH GIÁ RỦI RO Xác định vấn đề Phân tích Tác nhân Sự phơi nhiễm Tác động Nhận diện RR QUẢN LÝ RỦI RO Quyết định RR cho phép Quyết định ước tính RR Thực hiện giảm thiểu RR với chi phí thấp Thảo luận giữa người quản lý RR và người đánh giá RR (lập kế hoạch) Thảo luận giữa người quản lý RR và người đánh giá RR (kết quả) • Công cụ pháp lý • Công cụ kỹ thuật • Truyền thông RRMT • Các công cụ kinh tế • Công cụ giáo dục Các công cụ QLRRMT Các bước tiến hành thực hiện đánh giá và quản lý RR trong ISO14001 • Đề xuất • Phân tích sơ bộ • Phân tích RR • Đánh giá RR • Kiểm soát RR và tài chính • Thực hiện Đề xuất • Xác định vấn đề rủi ro hoặc cơ hội dẫn đến RR • Thành lập ban quản lý • Xác định trách nhiệm, quyền hạn và phương sách • Xác định chiến lược Phân tích sơ bộ • Xác định phạm vi quyết định • Bắt đầu phân tích • Bắt đầu phát triển cơ sở thông tin RR • Xác định khả năng giảm thiểu biến cố RR Phân tích RR • Ước lượng tần suất xuất hiện của biến cố • Đánh giá hậu quả của biến cố • Phân tích để xác định lại chiến lược thông qua thảo luận • Cập nhật cơ sở thông tin rủi ro Đánh giá RR • Những nhà quản lý RR tổng hợp thông tin từ các phân tích RR, bao gồm chi phí • Tổng hợp các lợi ích và cập nhật cơ sở thông tin • Đánh giá khả năng gây ra của RR Kiểm soát RR và tài chính • Xác định phương pháp kiểm soát có thể làm được • Đánh giá PP kiểm soát RR trong nhóm hiệu quả, chi phí,… • Đánh giá chiến lược chấp nhận những RR còn lại • Đánh giá những lựa chọn tài chính của RR • Đánh giá chiến lược chấp nhận những đề nghị Thực hiện • Kiểm soát các thành phần đã được lựa chọn, tài chính và chiến lược truyền đạt • Những nhà quản lý RR đánh giá hiệu quả của quá trình quyết định quản lý RR • Thiết lập quá trình kiểm soát liên tục THANKS!
Tài liệu liên quan