Quản trị Công tác xã hội

Cấu trúc: Ý nghĩa của việc lập kế hoạch Các bước lập kế hoạch Xác định mục đích và nhiệm vụ Phân tích điểm mạnh và điểm yếu Hình thành và phát triển các mục tiêu Quản lý trường hợp

ppt28 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị Công tác xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quản trị Công tác xã hộiChương 3: Lập kế hoạch chiến lượcCấu trúc:Ý nghĩa của việc lập kế hoạchCác bước lập kế hoạch Xác định mục đích và nhiệm vụ Phân tích điểm mạnh và điểm yếu Hình thành và phát triển các mục tiêuQuản lý trường hợpÝ nghĩa của việc lập kế hoạchViệc lập kế hoạch mang lại:Tính hiệu quảTính kết quảtrách nhiệmý chí, quyết tâmTính hiệu quả Tính hiệu quả được mong muốn ở mỗi hoạt động của quản trịKết quả mong muốn cuối cùng là đạt được mục đích, mục tiêu đề ra với chi phí và nỗ lực tối thiểuTrong CTXH, nhân sự và tài nguyên là hạn chế vì vậy việc quan trọng là cung ứng dịch vụ càng có hiệu quả càng tốtTính kết quả Nếu các hoạt động không được lập kế hoạch rõ ràng, cụ thể thì sẽ không đạt kết quả mong muốnNếu các nỗ lực của nhân viên và các tài nguyên của cơ sở bị phân tán, không có sự thống nhát và kết hợp sức mạnh thì mức độ thành công thấp Chịu trách nhiệm Mục tiêu chính trong CTXH là giúp những người cần giúp đỡKế hoạch công việc đã được lập và có sự phân công nhiệm vụ, các thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm về việc hoàn thành công việc của mình cũng như công việc của tổ chức Ý chí, quyết tâm Việc lập KH cụ thể, rõ ràng là cần thiết cho quyết tâm của cơ sởNhân viên cần có những suy nghĩ thành công và thỏa mãn để làm việc hết mìnhNhà quản trị và nhân viên cùng vạch kế hoạch hoạt động cho cơ sở làm cho mỗi nhân viên cảm thấy ràng họ rất hữu ích đối với cơ sởCác bước lập kế hoạch Xác định mục đích và nhiệm vụ Phân tích điểm mạnh và điểm yếu Hình thành và phát triển các mục tiêu Xem xét các phương thức hành động Dự báo kết quả và lựa chọn phương án Xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể Sẵn sàng thay đổi (linh hoạt trong việc thực hiện)1.Xác định mục đích và nhiệm vụ Mục đích của một tổ chức là những gì một tổ chức mong muốn đạt được, tất cả công việc, nguồn nhân lực hướng tới đạt mục đích đó VD:Các thành viên trong gia đình được ăn no mặc ấm Trẻ em sẽ được an toàn và không bị lạm dụngNhiệm vụ là những công việc đặt ra để thực hiện nhằm đạt được mục đích đề ra VD: giúp các gia đình phát triển các kỹ năng hay tìm kiếm các nguồn lực để sản xuất lương thực gia đình và cộng đồng được giáo dục để bảo vệ trẻ em hỗ trợ về nơi ăn chốn ở cho những trẻ em gặp nguy hiểm2. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu SWOTĐiểm mạnh (Strengths) Điểm yếu (Weaknesses)Cơ hội (Opportunities)Thách thức (Threats)3. Hình thành và phát triển các mục tiêu Mục tiêu có liên quan đến mục đích và chính sách của cơ sởCác mục tiêu đặt ra nhằm cụ thể hoá các mục đích của cơ sởXây dựng các mục tiêu dài hạn và mục tiêu cụ thểMục tiêu dài hạn bao gồm các mục tiêu cụ thểMục tiêu cụ thể là các công việc cụ thể theo từng ngày, từng tuần, từng tháng Phát triển các mục tiêu nhằm hoàn thành nhiệm vụ đề raTăng thu nhập của gia đình thông qua sản xuất hàng thủ công, sản xuất thực phẩm, đào tạo nghềTổ chức các buổi thảo luận về kiến thức làm cha mẹ trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng con em mìnhXây dựng những ngôi nhà tạm cho trẻ Phát triển các mục tiêu phải dựa trên việc phân tích về điểm mạnh và điểm yếu, như:Nguồn ngân sách hiện cóCác kỹ năng, kinh nghiệm của nhân viên và các yêu cầu về đào tạo/phát triểnHoạch định về thời gian 4. Xem xét các phương thức hành độngXem xét các phương thức khác nhau nhằm đạt được các mục tiêu đề ra sau khi các mục tiêu đã được thiết lậpThông thường các nhà quản trị sẽ cùng nhân viên vạch ra nhiều con đường/cách thức khác nhau, cẩn thận mô tả và dự kiến từng con đường một5. Dự báo kết quả và lựa chọn phương ánBởi vì kết quả là chưa nhìn thấy nên cần phải dự báo kết quả của việc lựa chọn các phương án đề ra sau đó lựa chọn phương án tốt nhấtLựa chọn phương án tốt nhất dựa vào việc phân tích điểm mạnh và điểm yếu của cơ sở cũng như tài nguyên và nhân lực hiện có của cơ sở6. Xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thểLà việc hình thành nên một chương trình cụ thể để đạt được những mục tiêu đã đặt raThể hiện qua việc sắp xếp thời gian, công việc, lên kế hoạch chi tiêumột cách cụ thểThực hiện theo chương trình kế hoạch đã vạch ra7.Sẵn sàng thay đổi (linh hoạt trong việc thực hiện)Tính linh hoạt hoạt là cần thiết trong tiến trình hoạch định toàn bộ.Kế hoạch ban đầu cần phải được tuân thủ trừ khi các sự kiện thay đổi hoặc có các phương thức tốt hơn Các nhà quản trị tài năng sẽ tán thành những kế hoạch thay đổi ở bất cứ lúc nào trong suốt quá trình thực hiện nếu sự thay đổi ấy mang lại các tài nguyên tạo thuận lợi và những biến đổi tốtBài tậpLàm bài tập theo nhómHãy tiến hành lập kế hoạch cho một công việc cụ thể theo các bước lập kế hoạch ở trênQuản lý trường hợp (xử lý ca) - Quản lý trường hợp nhấn mạnh vào việc hoạch định có kết quả, là một bộ phận của thực hành CTXH. - Cách tiếp cận bao gồm: đánh giá vấn đề và nhu cầu của thân chủ, sự thống nhất của việc hoạch định, sự phối hợp, liên kết các tài nguyên, điều hành các dịch vụ và theo dõi để đạt các mục tiêu cụ thể và các kết quả mong muốn Cã thÓ hiÓu: Nh©n viªn CTXH sÏ nhận ®èi t­îng cô thÓ và phèi hîp víi nh÷ng dÞch vô cÇn thiÕt ®­îc cung cÊp bëi c¸c tæ chøc, nguån dÞch vô x· héi; t¹o ra 1 m¹ng l­íi ®Ó h­íng tíi 1 môc ®Ých chung lµ ch¨m sãc vµ ®¸p øng nhu cÇu cña ®èi t­îngVí dụ: Kh là một thanh niên 28 tuổi, anh ta được chuẩn đoán bị bệnh tâm thần nặng. Anh đã học xong 2 năm đại học nhưng sau đó hoàn toàn mất chức năng. Bố mẹ anh ta cố gắng giúp đỡ anh vài tháng đầu khi anh gặp khó khăn nhưng không lâu sau họ yêu cầu trung tâm sức khoẻ tâm thần giúp đỡ. Nhân viên trung tâm đưa anh ta vào điều trị thuốc nhằm giúp anh ta ổn định. Kh cũng được yêu cầu đến tư vấn tâm lý trị liệu 2 lần/tháng. Trong thời gian 2 năm, nhân viên đã động viên Kh điều trị và dự các buổi tư vấn. Kh chỉ đáp ứng phần nào chế độ điều trị và cuộc sống anh ta không cải thiện chút nào. Anh ta đã quên một vài lần hẹn và nhiề lần từ chối không uống thuốc Các nguyên tắc quản lý trường hợpTÝnh c¸ thÓ ho¸ cña dÞch vôTÝnh toµn diÖn cña dÞch vôTÝnh tiÕt kiÖm – hîp lýTÝnh liªn tôcTÝnh tù chñ ®­îc khuyÕn khÝch(Th¶o luËn vÒ c¸c nguyªn t¾c)TÝnh c¸ thÓ ho¸ cña dÞch vô Mçi ®èi t­îng ®Õn víi tæ chøc cïng nh÷ng vÊn ®Ò riªng biÖt, nhu cÇu riªng biÖt víi nh÷ng ®Æc ®iÓm, kh¶ n¨ng vµ hoµn c¶nh sèng riªng biÖt... Do ®ã ph¶i x©y dùng nh÷ng nguån dÞch vô x· héi riªng biÖt øng víi nh÷ng nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng vµ hoµn c¶nh cña ®èi t­îngTÝnh toµn diÖn cña dÞch vôNguyªn t¾c nµy chØ ra r»ng tÊt c¶ c¸c dÞch vô cho ®èi t­îng bao gåm Nhµ ë, nghØ ng¬i gi¶i trÝ, viÖc lµm, ®Þa vÞ x· héi, tµi chÝnh, thuèc men, søc khoÎ t©m thÇn, tinh thÇn ®Òu ph¶i ®­îc xem xÐt toµn diÖn. Nguyªn t¾c nµy gióp ®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c nhu cÇu cña ®èi t­îng ®Òu ®­îc quan t©m xem xÐt ®Õn.C¸c dÞch vô tiÕt kiÖm§iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c dÞch vô lÆp l¹i sÏ kh«ng ®­îc khuyÕn khÝch vµ chi phÝ cña dÞch vô sÏ bÞ kiÓm so¸t. C¸c dÞch vô kh«ng phèi hîp víi nhau cã thÓ dÉn ®Õn tíi kÕt qu¶ mét sè nhu cÇu ®­îc ®¸p øng trïng l¾p bëi c¸c tæ chøc trong khi ®ã nh÷ng nhu cÇu kh¸c bÞ bá quaTÝnh liªn tôcNguyªn t¾c nµy chØ ra r»ng c¸c dÞch vô trî gióp tõ phÝa c¸c trung t©m vµ céng ®ång ph¶i ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc trong cuéc sèng cña ®èi t­îng. C¸c vÊn ®Ò vµ nhu cÇu cña hä trong nhiÒu tr­êng hîp lµ kh«ng thÓ mau chãng kh¾c phôc ngay ®­îc. §iÒu nµy ®Æc biÖt ®óng víi c¸c ®èi t­îng lµ ng­êi khuyÕt t©t nÆng hoÆc bÖnh nh©n m¾c bÖnh t©m thÇn Do ®ã nh©n viªn CTXH víi vai trß lµ ng­êi ®¹i diÖn cho ®èi t­îng trong m¹ng l­íi sÏ lu«n ph¶i ®¶m b¶o c¸c dÞch vô cung cÊp cho ®èi t­îng ph¶i mang tÝnh liªn tôc dùa trªn nhu cÇu thiÕt thùc cña ®èi t­îng. NÕu tÝnh liªn tôc kh«ng ®­îc duy tr× th× sÏ dÉn ®Õn viÖc ¶nh h­ëng xÊu tíi kÕt qu¶ cña c¸c dÞch vô ®­îc cung cÊp tr­íc ®©y còng nh­ nÈy sinh thªm c¸c nhu cÇu vµ vÊn ®Ò míiTÝnh tù chñ ®­îc khuyÕn khÝchMét träng t©m chÝnh cña qu¶n lý ca lµ gióp cho ®èi t­îng t¨ng thªm sù tù tin ®Ó gióp ®ì chÝnh b¶n th©n hä, cã nghÜa lµ trë nªn tù chñ h¬n.§iÒu ®ã cã nghÜa lµ cung cÊp c¸c dÞch vô trªn c¬ së t¨ng c­êng n©ng cao n¨ng lùc cho ®èi t­îng ®Ó ®èi t­îng ngµy cµng ®­a ra ®­îc nhiÒu quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c cµng tèt