Qui trình thực hiện cam kết bảo vệ môi trường

Nội dung 1. Mục tiêu và nội dung 2. Một số khái niệm và yêu cầu pháp lý thực hiện Cam kết Bảo vệ môi trường (CKBVMT) 3. Nội dung lập Cam kết bảo vệ môi trường 4. Các vấn đề môi trường phát sinh trong thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ 5. Bài tập thực hành về xác định phạm vi ảnh hưởng khi lập Cam kết bảo vệ môi trường

pdf42 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 738 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Qui trình thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUI TRÌNH THỰC HIỆN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Nội dung 1. Mục tiêu và nội dung 2. Một số khái niệm và yêu cầu pháp lý thực hiện Cam kết Bảo vệ môi trường (CKBVMT) 3. Nội dung lập Cam kết bảo vệ môi trường 4. Các vấn đề môi trường phát sinh trong thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ 5. Bài tập thực hành về xác định phạm vi ảnh hưởng khi lập Cam kết bảo vệ môi trường 1 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG 1/ Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) là gì? 2/ Tại sao phải lập Cam kết bảo vệ môi trường ? 3/ Nội dung, thời gian và các bước lập Cam kết bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? 4/ Khi xây dựng công trình cơ sở hạ tầng những vấn đề ô nhiễm môi trường nào cần được xem xét, phân tích, đánh giá? 5/ Ai chịu trách nhiệm lập CKBVMT ? 6/ Ai kiểm tra, giám sát việc thực hiện CKBVMT? 2 Một số khái niệm và yêu cầu pháp lý về cam kết bảo vệ môi trường Câu hỏi: 1/ Theo Anh (Chị) môi trường là gì? 2/ Tiêu chuẩn môi trường là gì? 3/ Ô nhiễm môi trường là gì? 4/ Cam kết bảo vệ môi trường là gì? Lớp chia 04 nhóm, trả lời trong 10 phút Khái niệm môi trường? • Luật Bảo vệ Môi trường 2005: Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật (Luật Bảo vệ Môi trường, 2005). Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG ? Là giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường. Ô nhiễm môi trường? • Là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật (Luật Bảo vệ Môi trường, 2005) Thời gian N ồ n g đ ộ c h ấ t ô n h iễ m QCVN Môi trường nền Ví dụ: COD cho phép nước mặt <10mg/L Nhưng nồng độ trong nước là 15mg/L => Nước bị ô nhiễm COD Nồng độ vượt QCVN=> ô nhiễm CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ? Là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Ví dụ: Tác động môi trường từ dự án? Thời gian T ha y đổ i M T Không có DA T hô n g số M T => Cần phân tích, dự báo & đưa giải pháp hạn chế những thay đổi môi trường (lý hóa, sinh học, sinh thái, VH, KTXHvà những rủi ro khi thực hiện dự án Cần phối hợp nhiều chuyên môn khác nhau CKBVMTTrước khi mở rộng đường Khi thi công mở rộng đường Vai trò của CKBVMT với chu trình DA Hình thành DA Tiền khả thi Khả thi Thiết kế kỹ thuật Thực hiện Giám sát & đánh giá Chọn vị trí, sàng lọc, kiểm tra MT sơ bộ, xác định phạm vi Đánh giá chi tiết các tác động có ý nghĩa, xác định sự cần thiết giảm thiếu, phân tích chi phí & lợi ích Thiết kế cụ thể biện pháp giảm thiểu Thực hiện các biện pháp giảm thiểu Giám sát, kiểm toán tác động, điều chỉnh, rút ra bài học cho DA tiếp theo =>Rất có lợi khi thực hiện CKBVMT 3NỘI DUNG LẬP CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ PHÁP LÝ QUY ĐỊNH LẬP CKBVMT • Điều 24, Luật BVMT 2005 quy định: - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình trước khi hoạt động phải lập CKBVMT; • Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định: - Dự án đầu tư có tính chất quy mô, công suất nhỏ, không thuộc danh mục dự án hoặc dưới mức quy định tại phụ lục II Nghị định này phải làm CKBVMT; - Các hoạt động, sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư có phát sinh chất thải phải làm CKBVMT. • Thông tư 26/2011/TT-BTNMT có hướng dẫn chi tiết về CKBVMT ĐỐI TƯỢNG LẬP CKBVMT • Áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình quy định tại Điều 24 của LBVMT 2005; Cụ thể: • Dự án đầu tư có tính chất quy mô, công suất nhỏ, không thuộc danh mục dự án hoặc dưới mức quy định tại phụ lục II NĐ29/2011; • Các hoạt động, sản xuất, kinh doanh không thuộc phải lập dự án đầu tư có phát sinh chất thải. Thời điểm lập bản CKBVMT Điều 13, Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định: • Đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, chủ dự án phải đăng ký bản CKBVMT trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác. • Đối với dự án thăm dò dầu khí, chủ dự án phải đăng ký bản CKBVMT trước khi khoan thăm dò. • Đối với dự án đầu tư có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng, chủ dự án phải đăng ký bản CKBVMT trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng. • Đối với các dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, chủ dự án hoặc chủ cơ sở phải đăng ký bản CKBVMT trước khi thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh. => PHẢI TIẾN HÀNH TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI DỰ ÁN, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NỘI DUNG VÀ HỒ SƠ LẬP CKBVMT A) Nội dung: - Bản cam kết BVMT đối với các dự án đầu tư lập theo mẫu Phụ lục 5.1 và 5.2 Thông tư số 26/2011/TT- BTNMT. - Bản cam kết BVMT đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo mẫu Phụ lục 5.1 và 5.3 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT. B) Hồ sơ đăng ký bản cam kết BVMT bao gồm: - 03 bản cam kết BVMT; - 01 dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc phương án sản xuất, kinh doanh. Quy định trách nhiệm của chủ dự án sau khi bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký a) Thực hiện các biện pháp giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường trong bản cam kết BVMT đã được đăng ký. b) Dừng hoạt động và báo cáo kịp thời cho UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi có dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý trong trường hợp để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án, sản xuất, kinh doanh. Quy định trách nhiệm của chủ dự án sau khi bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký c) Trường hợp dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức tương đương với đối tượng phải lập báo cáo ĐTM được quy định tại Phụ lục II Nghị định này, chủ dự án, chủ cơ sở phải lập báo cáo ĐTM gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này để được thẩm định, phê duyệt theo quy định. d) Xây dựng kế hoạch giám sát, báo cáo định kỳ với cơ quan chức năng quản lý. Theo cam kết với chính phủ Canada, chủ dự án phải niêm yết công khai bản Cam kết bảo vệ môi trường để cộng đồng có thể nắm rõ và thực hiện việc giám sát. 4 Các vấn đề môi trường phát sinh trong thực hiện xây dựng CSHT quy mô nhỏ Các thành phần môi trường cần quan tâm • Môi trường vật lý có thể bị tác động như: – Không khí – Nước mặt, nước ngầm – Đất Các thành phần môi trường cần quan tâm • Môi trường sinh học có thể bị tác động như: – Thực vật và động vật trên cạn – Thực và động vật thủy sinh Các thành phần môi trường cần quan tâm • Môi trường KT-XH có thể bị tác động như: – Nơi ở, – Nghề nghiệp, việc làm, thu nhập Các thành phần môi trường cần quan tâm • Những rủi ro Tác động liên quan chất thải • Chất thải khí và bụi – Thường phát sinh do phương tiện giao thông, vận chuyển, đào đắp trong san lắp mặt bằng, thi công công trình; • Chất thải lỏng – Nước thải sinh hoạt phát sinh do sinh hoạt con người; – Nước chảy tràn bề mặt do mưa và san lắp; Tác động liên quan chất thải • Chất thải rắn: – Sinh khối thực vật do phát hoang và bóc tách bề mặt, giải phóng mặt bằng; – Rác thải xây dựng, sinh hoạt con người • Chất thải khác – Dầu, mỡ phát sinh do máy móc tham gia thi công; Tác động không liên quan chất thải giai đoạn thi công • Có thể xảy ra tranh chấp, xung đột do thiệt hại đất, tài sản trong giải phóng mặt bằng; • Có thể ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập cộng đồng; • Thường làm phát sinh ồn, rung từ phương tiện vận chuyển, đào đắp; Tác động không liên quan chất thải giai đoạn thi công • Có thể xảy ra ngập úng, bồi lắng do mưa và san lắp mặt bằng; • Lưu ý nguy cơ rủi ro do bom mìn tàn dư trong lòng đất, tai nạn giao thông, xây dựng?; • Lưu ý khả năng xảy ra mâu thuẫn công nhân xây dựng – dân địa phương; Trách nhiệm các bên tham gia Trách nhiệm Cơ quan Quản lý Nhà nước về môi trường Trách nhiệm Chủ đầu tư Lược duyệt - Đánh giá môi trường chiến lược - Đánh giá tác động môi trường - Cam kết bảo vệ môi trườngLập CKBVMT Xác định -Phạm vi tác động -Giải pháp giảm thiểu Báo cáo CKBVMT Xem xét Phê duyệt Cần sửa Giám sát môi trường Xây dựng chương trình giám sát Xây dựng chương trình giám sát Xây dựng chương trình giám sát trong 3 giai đoạn: • Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng • Trong giai đoạn thi công • Trong giai đoạn đưa vào sử dụng (nếu có) Trong giải phóng mặt bằng Thông tin Tình trạng (Có/không) Ghi chú Thông tin phương án giải phóng mặt bằng cho cộng đồng Khiếu nại, kiện cáo về mặt bằng thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt Thực hiện bồi hoàn, tái định cư đúng tỏa thuận Thực hiện san lấp, thi công có đúng hồ sơ thiết kế đã phê duyệt Khác (Ghi cụ thể) Giám sát trong thi công Thông tin Tình trạng (Có/không) Giảm thiểu (Có/không) Ghi chú Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công Bụi Ồn Nước thải sinh hoạt Nước mưa chảy tràn Chất thải rắn xây dựng Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải nguy hại Rủi ro giao thông Rủi ro xây dựng Khác (ghi cụ thể) Giám sát đưa vào sử dụng Thông tin Tình trạng (Có/không) Giảm thiểu (Có/không) Ghi chú Khí thải Bụi Mùi Ồn Nước thải sinh hoạt Rác thải hữu cơ Rác thải vô cơ Rủi ro giao thông Rủi ro cháy nổ Các yếu tố gây phiền toái cộng đồng Khác (ghi cụ thể) Sử dụng kết quả giám sát • Nếu phát hiện biện pháp giảm thiểu không được thực hiện hoặc không hiệu quả => Báo cáo BQL dự án và chính quyền địa phương để tìm giải pháp khắc phục kịp thời. • Viết báo cáo giám sát (biểu số 6 về giám sát đánh giá) có đánh giá hiệu quả giải pháp giảm thiểu. • Rút ra bài học kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo. BÀI TẬP THỰC HÀNH Bài tập 1 • Xác định các yếu tố và phạm vi tác động dự án xây dựng cầu 30/4 ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Cầu 3x30m, chiều dài 122,6m bằng cách phân tích các tác động và điền vào bảng sau. Bài tập 2 • Xác định các yếu tố và phạm vi tác động của dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng công trình đường Lương Định Của, huyện Long Phú (Đoạn từ chùa Năm Ông đến KM 0+782,19), tỉnh Sóc Trăng. Đường có tổng chiều dài 782,189 mét bằng cách phân tích các tác động và điền vào bảng sau. Bài tập 3 • Xác định các yếu tố và phạm vi tác động dự án đầu tư xây dựng Chợ khu vực trước đình Nam Chánh (ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề). Diện tích 158 m2 bằng cách phân tích các tác động và điền vào bảng sau Tác động qua từng giai đoạn Loại chất thải Nguồn phát sinh Biện pháp giảm thiểu Đơn vị thực hiện Giai đoạn giải phóng mặt bằng Khí thải Nước thải Chất thải rắn Khác Giai đoạn thi công Khí thải Nước thải Chất thải rắn Khác Giai đoạn hoạt động Khí thải Nước thải Chất thải rắn Khác TÓM TẮT - Các công trình cơ sở hạ tầng do Chính phủ Canada tài trợ phải lập bản Cam kết Bảo vệ môi trường theo mẫu 5.3 Thông tư 26/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án xã/thị trấn) có trách nhiệm lập bản CKBVMT; - UBND cấp huyện có quyền phê duyệt CKBVMT. - Ban Quản lý Dự án xã/thị trấn phải niêm yết công khai bản Cam kết bảo vệ môi trường tại khu vực xây dựng công trình và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết; - Ban Giám sát Nhân dân, Ban Quản lý Dự án và giám sát công trình phải giám sát đơn vị thi công việc thực hiện đúng nội dung bản CKBVMT - Khi phát hiện sai phạm về vấn đề môi trường liên quan đến dự án báo ngay với Ban Quản lý dự án xã/thị trấn để giải quyết; - Khi giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của đơn vị thi công nên có chụp ảnh (có ngày giờ) hoặc báo cáo giám sát (biểu số 6 Giám sát tác động môi trường). TÓM TẮT Cám ơn sự chú ý lắng nghe của Quý đại biểu