Quy trinh Project

1 Các vai trò tham gia vào quy trình 1.1 Academic Administration Executive (AAE)  Thu nhận và quản lý các tài liệu làm project của các nhóm.  Tính và công bố điểm project. 1.2 Academic Head (AH)  Quyết định thành lập hội đồng chấm project, chỉ định nhiệm vụ của từng thành viên trong hội đồng. 1.3 Group Leader (GL)  Cùng với giáo viên hướng dẫn đánh giá học viên trong quá trình làm project. 1.4 Project Supervisor (PS)  Chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn làm project.  Điều khiển các buổi review trong thời gian làm project.  Đánh giá kết quả làm việc của từng thành viên trong nhóm. 1.5 System Administrator (SA)  Cấp phát tài nguyên cho các nhóm khi bắt đầu làm project.  Thu nhận mã nguồn của project do các nhóm nộp.  Phụ trách kỹ thuật của giai đoạn bảo vệ project. 2 Các tài liệu, biểu mẫu đi kèm với quy trình 2.1 Tài liệu hướng dẫn làm project học kỳ 1 Là tài liệu chủ yếu dành cho học viên, trong đó hướng dẫn học viên làm project theo một quy trình đơn giản, các mốc thời gian khi làm project và các yêu cầu phải đạt được khi hoàn thành một giai đoạn trong quá trình làm project. PS dựa trên tài liệu này hướng dẫn học viên làm project. 2.2 Form-1: Nhật ký làm project Là biểu mẫu ghi lại những điểm chính trong quá trình làm project. Biểu mẫu ghi lại danh sách các thành viên của nhóm, các mốc thời gian chính khi làm project, các đánh giá về tài liệu thiết kế, các thành phần project được nhóm giao nộp và các thay đổi cần chú ý trong quá trình làm project. 2.3 Form-2: Biên bản chấm project Là biểu mẫu ghi lại những điểm chính trong buổi bảo vệ project. Giáo viên phản biện có trách nhiệm ghi lại các ý kiến của các thành viên hội đồng trong buổi bảo vệ, bao gồm: Các ưu điểm, các nhược điểm và điểm số của nhóm. 2.4 Form-3: Biên bản review project Là biểu mẫu ghi lại những điểm chính trong các buổi review project. PS ghi lại các điểm chính trong buổi làm việc với nhóm, gồm: Các kết quả đã đạt được cho đến trước buổi review, nhận xét về từng thành viên trong nhóm, nhiệm vụ phải làm trong thời gian tiếp theo. Các biểu mẫu này là tài liệu chính để đánh giá từng thành viên trong nhóm

doc8 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2345 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trinh Project, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số: Người duyệt / Ngày: Trương Xuân Nam Ngày bắt đầu hiệu lực: Ngày hết hiệu lực: QUY TRÌNH LÀM PROJECT – SEMESTER 1 – ACCP2005 Revision History Date Version Description Author 06/29/2003 1.0 Created TXNam 07/25/2003 1.1 Modified TXNam 08/01/2003 1.2 Modified TXNam 08/23/2003 1.3 Modified TXNam Các vai trò tham gia vào quy trình Academic Administration Executive (AAE) Thu nhận và quản lý các tài liệu làm project của các nhóm. Tính và công bố điểm project. Academic Head (AH) Quyết định thành lập hội đồng chấm project, chỉ định nhiệm vụ của từng thành viên trong hội đồng. Group Leader (GL) Cùng với giáo viên hướng dẫn đánh giá học viên trong quá trình làm project. Project Supervisor (PS) Chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn làm project. Điều khiển các buổi review trong thời gian làm project. Đánh giá kết quả làm việc của từng thành viên trong nhóm. System Administrator (SA) Cấp phát tài nguyên cho các nhóm khi bắt đầu làm project. Thu nhận mã nguồn của project do các nhóm nộp. Phụ trách kỹ thuật của giai đoạn bảo vệ project. Các tài liệu, biểu mẫu đi kèm với quy trình Tài liệu hướng dẫn làm project học kỳ 1 Là tài liệu chủ yếu dành cho học viên, trong đó hướng dẫn học viên làm project theo một quy trình đơn giản, các mốc thời gian khi làm project và các yêu cầu phải đạt được khi hoàn thành một giai đoạn trong quá trình làm project. PS dựa trên tài liệu này hướng dẫn học viên làm project. Form-1: Nhật ký làm project Là biểu mẫu ghi lại những điểm chính trong quá trình làm project. Biểu mẫu ghi lại danh sách các thành viên của nhóm, các mốc thời gian chính khi làm project, các đánh giá về tài liệu thiết kế, các thành phần project được nhóm giao nộp và các thay đổi cần chú ý trong quá trình làm project. Form-2: Biên bản chấm project Là biểu mẫu ghi lại những điểm chính trong buổi bảo vệ project. Giáo viên phản biện có trách nhiệm ghi lại các ý kiến của các thành viên hội đồng trong buổi bảo vệ, bao gồm: Các ưu điểm, các nhược điểm và điểm số của nhóm. Form-3: Biên bản review project Là biểu mẫu ghi lại những điểm chính trong các buổi review project. PS ghi lại các điểm chính trong buổi làm việc với nhóm, gồm: Các kết quả đã đạt được cho đến trước buổi review, nhận xét về từng thành viên trong nhóm, nhiệm vụ phải làm trong thời gian tiếp theo. Các biểu mẫu này là tài liệu chính để đánh giá từng thành viên trong nhóm. Quy trình thực hiện Project Các bước chuẩn bị (Bước này khởi động quá trình làm project trong học viên bằng cách cung cấp cho học viên các thông tin nhắm xây dựng được kế hoạch học tập để có đầy đủ kiến thức làm project). Thông báo khi bắt đầu vào khoá học Thời điểm: Lớp bắt đầu khóa học. Việc: AH thông báo cho toàn thể học viên về việc học viên cần phải có 20% kiến thức làm project là tự học. AAE Phát cho học viên tài liệu “hướng dẫn làm project học kỳ 1 - ACCP2005”. Khởi động project Thời điểm: Lớp kết thúc môn học “HTML, DHTML and JavaScript” Việc: SP thông báo với lớp về các vấn đề sau: Học viên được cung cấp các kiến thức cơ bản về ASP để làm project của học kì I sau khi học xong Concepts of RDBMS and SQL Server 2000. Cung cấp các hướng dẫn về tài liệu để học viên tự đặt kế hoạch học thêm. Lịch làm WorkShop để giới thiệu về ASP cho các học viên trong lớp. Nhắc nhở học viên đọc kỹ phần quy định về chia nhóm và chọn đề tài trong tài liệu “hướng dẫn làm project học kỳ 1 - ACCP2005” để các học viên trong lớp xúc tiến việc chia nhóm và suy nghĩ về đề tài làm project. Bắt đầu project Chia nhóm và chỉ định nhóm trưởng, Chọn đề tài làm project Thời điểm: PRJ-T1 Lớp chia thành các nhóm, một nhóm gồm 3 hoặc 4 thành viên. Giáo viên hướng dẫn chỉ định một trưởng nhóm (có tham khảo ý kiến các thành viên trong nhóm), trưởng nhóm có nhiệm vụ đại diện cho nhóm làm việc với giáo viên hướng dẫn, quản trị mạng, giáo vụ,… Nhóm trưởng và các thành viên chọn đề tài làm project hoặc bốc thăm , đề tài phải phù hợp với yêu cầu làm project và phải được giáo viên hướng dẫn đồng ý. Giáo viên hướng dẫn có thể gợi ý các đề tài thích hợp cho học viên. Giáo viên hướng dẫn lập danh sách các nhóm, tên các thành viên trong nhóm và tên đề tài project gửi lại cho AAE (theo FORM-1). Form cần lấy đầy đủ chữ ký của các thành viên trong nhóm. Tất cả các mốc thời gian trên form, ngoại trừ thời điểm bảo vệ project, phải được điền đầy đủ (gồm thờì điểm bắt đầu làm project = PRJ-T1, thời điểm nộp thiết kế = PRJ-T1+ 9 tuần, thời điểm nộp toàn bộ project = PRJ-T10+ 13 tuần). AAE nhận đăng ký, lưu giữ lại để làm hồ sơ về project. Đăng ký tài nguyên phòng máy để làm project Thời điểm: ngay sau PRJ-T1 hoặc PRJ-T2. Việc: Trưởng nhóm dựa trên danh sách các nhóm làm project yêu cầu SA tạo thư mục, cấp quyền để làm việc chung cho từng nhóm trên máy APTECH03 (\\APTECH03\PROJECTS\\SEMI\GROUP). PHÂN PHỐI THỜI GIAN LÀM PROJECT (NẾU THEO ĐÚNG LỊCH TRÌNH) Proj-Design Chuẩn bị PRJ-T1 Thiết kế (9 tuần) Thi công (4 tuần) 1 tuần Nộp toàn bộ project Nộp thiết kế project Nộp đăng ký project Bảo vệ project Giai đoạn “thiết kế” Thiết kế project và review Thời gian: Từ PRJ-T1 đến PRJ-T4 Giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm chính trong giai đoạn này, gồm: Hướng dẫn học viên làm project theo đúng quy trình của APTECH. Hỗ trợ học viên trong những vấn đề khó của việc thiết kế phần mềm. Tổ chức các buổi review để các thành viên trong nhóm nhìn lại quá trình làm việc của mình, học tập được cách làm phối hợp làm việc nhóm, học các kiến thức trong design. Biên bản làm việc của các buổi review này được ghi theo FORM-3. Ghi nhận quá trình làm việc, sự tích cực làm việc và đóng góp của từng thành viên vào giai đoạn này (để có sự đánh giá công bằng và chính xác về điểm số project sau cùng cho học viên). Nộp tài liệu thiết kế Thời gian: Trước buổi PRJ-T4 (có thể nộp bản mềm trước để xem xét các sai sót). Sau 9 tuần làm phần “thiết kế”, các nhóm phải nộp phần tài liệu thiết kế cho AAE, tài liệu phải viết và đóng quyển theo quy định. Đánh giá giai đoạn thiết kế GL và giáo viên hướng dẫn xem xét tài liệu thiết kế của nhóm, sau đó đưa ra đánh giá. Đánh giá có thể gồm một trong loại sau, đánh giá này dựa trên QUY-ĐỊNH-1: Thiết kế đạt: Thiết kế bảo đảm được các yêu cầu đặt ra. Thiết kế hỏng: Thiết kế không bảo đảm được các yêu cầu cơ bản hoặc phạm phải các sai lầm nghiêm trọng, nhóm sẽ bị tính là đã 1 lần fail project. Nhóm phải làm lại tài liệu thiết kế, bị phạt 10% số điểm làm project và phải nộp lại sau 1 tuần, thời gian một tuần này lấy từ một tuần chuẩn bị bảo vệ Project. Các đánh giá này được ghi tiếp vào FORM-1 (lấy từ AAE). Nếu sau 1 tuần nhóm thiết kế hỏng không nộp lại tài liệu thiết kế sẽ xem như hỏng toàn bộ project, nhóm sẽ phải chọn lại đề tài và làm lại từ đầu với lớp sau, giáo viên hướng dẫn không có nhiệm vụ hướng dẫn tiếp. PHÂN PHỐI THỜI GIAN LÀM PROJECT CHẬM THIẾT KẾ 1 TUẦN Proj-Design PRJ-T1 Thiết kế (10 tuần) Thi công (4 tuần) Nộp toàn bộ project Nộp lại thiết kế project Nộp đăng ký project Bảo vệ project Giai đoạn “thi công” Xây dựng chương trình và review Thời gian: Từ sau PRJ-T4 đến PRJ-T10. Giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm chính trong giai đoạn này, gồm: Hướng dẫn học viên làm project theo đúng quy trình của APTECH. Chỉ dẫn cho học viên cách thức giải quyết những vấn đề khó trong project. Tổ chức các buổi review để các thành viên trong nhóm nhìn lại quá trình làm việc của mình. Biên bản làm việc của các buổi review này được ghi theo FORM-3. Ghi nhận quá trình làm việc, sự tích cực làm việc và đóng góp của từng thành viên vào giai đoạn này (để có sự đánh giá công bằng và chính xác về điểm số project sau cùng cho học viên). Nộp project Thời gian: 1 tuần sau PRJ-T10. Nhóm nộp toàn bộ đề tài cho trung tâm, cụ thể như sau: Giải pháp của project (mã nguồn của chương trình), nộp cho SA. Phần còn lại của tài liệu thiết kế sản phẩm, tài liệu này được nộp cho AAE. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Admin, tài liệu này được nộp cho AAE. Hoàn thành phần “giao nộp project” của FORM-1 (lấy từ AAE). Bảo vệ project Học viên chuẩn bị bảo vệ Hai ngày trước khi bảo vệ project, nhóm chuẩn bị bảo vệ project, công việc chuẩn bị gồm các việc cụ thể sau: Sao chép các tài liệu dùng để bảo vệ project lên của máy SA, máy SA sẽ dùng làm máy client để demo sản phẩm trong buổi bảo vệ project, các tài liệu bao gồm: Slide dạng PowerPoint dùng để giới thiệu project. File dữ liệu Microsoft Access hoặc Database để add vào SQL Server trung tâm dùng trong project (để xem và phản biện thiết kế database). Cài đặt sản phẩm lên máy tính do SA chỉ định để dùng demo trong bảo vệ project. Nếu không hoàn thành được hai việc trên, nhóm được xem như không bảo vệ kịp project. Nhóm sẽ phải bảo vệ lại ở lần sau (chỉ làm lại phần cài đặt) và bị trừ 10% số điểm project. Thành lập hội đồng chấm project AH thành lập hội đồng chấm project theo FORM-2, cụ thể như sau: Hội đồng gồm 3 thành viên, trong đó nhất thiết phải có giáo viên hướng dẫn. Chỉ định cụ thể thành viên phản biện cho mỗi project. Thành viên phản biện project có trách nhiệm xem xét kĩ project phải phản biện để có thể phản biện một cách chính xác. Thành viên phản biện project nào có trách nhiệm ghi chú các ý kiến nhận xét về project và thành viên làm project đó, các ý kiến này là tài liệu chính để đánh giá toàn bộ project. Bảo vệ project Với mỗi nhóm làm project, việc bảo vệ project sẽ diễn ra như sau: Chuẩn bị: Nhóm có 2 phút để chuẩn bị (ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị slide). Thuyết trình: Nhóm cử một người thuyết trình theo slide đã có sẵn trên máy local, việc thuyết trình không được kéo dài quá 10 phút. Nếu thời gian trình bày quá 10 phút, việc thuyết trình sẽ được yêu cầu ngắt và nhóm sẽ bị trừ điểm. Demo chương trình: Chương trình được demo trong vòng tối đa 20 phút, trong đó trọng tâm nói về các chức năng quan trọng của chương trình, các chức năng không quan trọng chỉ cần nói lướt qua. Nếu demo chương trình quá 20 phút, demo sẽ được yêu cầu ngắt và nhóm sẽ bị trừ điểm Hội đồng hỏi: Các thành viên trong hội đồng có quyền hỏi bất kỳ thành viên nào. Tất cả các thành viên trong nhóm đều sẽ được hỏi, các câu hỏi liên quan đến các nội dung sau: Các phần việc mà thành viên đó tham gia (cả coding và document). Quy trình làm dự án: Nhiệm vụ của từng phần trong quy trình. Kết quả của từng phần trong quy trình. Các kiến thức khác liên quan đến các công cụ và ngôn ngữ sử dụng trong việc xây dựng Project Nhận xét: Hội đồng sẽ cho nhận xét về project (chủ yếu là giáo viên phản biện). Chú ý: Các buổi bảo vệ sẽ có danh sách bảo vệ được công bố trước, nếu đên lượt nhóm nào bảo vệ mà sau 5 phút không có mặt, hoặc cố tình kéo dài thời gian chuẩn bị thì sẽ bị chấm trượt. Chấm điểm Việc chấm điểm project được tiến hành ngay trong quá trình bảo vệ và được công bố không quá 4 ngày sau buổi bảo vệ. Các giáo viên trong hội đồng cho điểm từng phần theo FORM-2 và nộp lại cho AAE ngay sau buổi bảo vệ. AAE dựa trên công thức có sẵn tính và công bố điểm project của mỗi nhóm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docProject 1 - Quy trinh Project.doc
  • docDRAFT - Tai lieu huong dan lam Project - Semester 1 - ACCP2005.doc
  • vsdERD.vsd
  • pptLam_the_nao_de_co_Project_thanh_cong.ppt
  • docProject 1 - Document Template.doc
  • docProject 1 - Lich trinh lam project.doc
  • rarSQL Injection va cach phong chong.rar
  • rarTrinh bay do an hieu qua.rar
Tài liệu liên quan