Sáng kiến kinh nghiệm - Xây dựng mô hình học tập bên ngoài lớp học tại trường

Trong trường tiểu học, ngoài việc dạy cho học sinh những kiến thức từ SGK thì môi trường học tập bên ngoài lớp học cũng vô cùng quan trọng. Thông qua môi trường học tập bên ngoài lớp học, học sinh được ôn luyện những kiến thức đãhọc đồngthời giúpcácem thu nhận kiến thức từmôi trường xung quanh vận dụngvào quátrìnhhọc tập, rèn kỹnăng sốngvàqua đógiáodụccácem biếtbảovệcảnh quang môi trường . Xuấtpháttừnhu cầu thực tế đó, đồngthời với sựchỉ đạotận tìnhcủacánbộ chuyên môn PGD, nhà trườngquyết địnhxây dựng môhìnhhọc tập bên ngoàilớp học tạitrườngvới các mảng kiến thức đơn giản nhưng thiết thực: Mảng kiến thức Tóan , Tiếng Việt, ATGT, QTE, và TNXH Vậy để môhìnhhọc tập bên ngoàilớp học đạthiệu quả vàcótínhkhảthi thìbảnthân người hiệu trưởng phải chuẩn bịnhững gì? Gặp những khókhăn vàtrở ngại gì trong quátrìnhthực hiện ?

pdf6 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 1816 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Xây dựng mô hình học tập bên ngoài lớp học tại trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong trường tiểu học, ngoài việc dạy cho học sinh những kiến thức từ SGK thì môi trường học tập bên ngoài lớp học cũng vô cùng quan trọng. Thông qua môi trường học tập bên ngoài lớp học, học sinh được ôn luyện những kiến thức đã học đồng thời giúp các em thu nhận kiến thức từ môi trường xung quanh vận dụng vào quá trình học tập, rèn kỹ năng sống và qua đó giáo dục các em biết bảo vệ cảnh quang môi trường . Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đồng thời với sự chỉ đạo tận tình của cán bộ chuyên môn PGD, nhà trường quyết định xây dựng mô hình học tập bên ngoài lớp học tại trường với các mảng kiến thức đơn giản nhưng thiết thực: Mảng kiến thức Tóan , Tiếng Việt, ATGT, QTE, và TNXH… Vậy để mô hình học tập bên ngoài lớp học đạt hiệu quả và có tính khả thi thì bản thân người hiệu trưởng phải chuẩn bị những gì? Gặp những khó khăn và trở ngại gì trong quá trình thực hiện ? II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT: Vấn đề đầu tiên được đặt ra đó là nhận thức của các em học sinh đối với mô hình học tập bên ngoài lớp học như thế nào? Nhà trường, đội ngũ giáo viên làm gì để giúp các em có thức giữ gìn môi trường học xung quanh? Thứ hai là sau khi xây dựng mô hình xong thì việc vận dụng các mô hình này vào giảng dạy và học tập như thế nào? Thứ ba là việc kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện sẽ gặp những trở ngại gì? Thứ tư là chuẩn bị các nguồn lực như thế nào để xây dựng mô hình học tập bên ngoài lớp học có hiệu quả? III. THỬ THÁCH VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ: THÖÛ THAÙCH GIAÛI PHAÙP 1. Nhaän thöùc cuûa hoïc sinh veà moâ hình hoïc taäp ngoaøi lôùp hoïc: - HS chöa yù thöùc giöõ gìn, baûo veä 2. Vaän duïng caùc moâ hình vaøo quaù trình giaûng daïy vaø hoïc taäp cuûa thaày vaø troø: a. Thöïc hieän vieäc giaûng daïy: - GV chöa vaän duïng trieät ñeå caùc moâ hình hoïc taäp ngoaøi lôùp hoïc vaøo giaûng daïy vì phaàn lôùn GV coøn phuï thuoäc vaøo SGK, ÑDDH - Tieát tieát sinh hoaït chuû Keát hôïp: - Giaùo duïc nhaän thöùc cho hoïc sinh veà yù nghóa, taùc duïng cuõng nhö caùch giöõ gìn caùc moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc thoâng qua vieäc sinh hoaït döôùi côø ñaàu tuaàn , qua tieát sinh hoaït chuû nhieäm , loàng xen trong tieát daïy cuõng nhö giaùo duïc ATGT, QTE - Xaây döïng noäi quy thöïc hieän trong lôùp hoïc, trong khuoân vieân töøng moâ hình - Taêng cöôøng hoaït ñoäng cuûa ñoäi sao ñoû - Ñoäng vieân khuyeán khích taùc ñoäng vaøo taâm sinh lyù löùa tuoåi hoïc sinh - Trao ñoåi vaø ñònh höôùng cho GV trong caùc buoåi hoïp hoäi ñoàng tröôøng, sinh hoaït toå khoái vieäc vaän duïng caùc moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc vaøo thieát keá baøi daïy. - Thöôøng xuyeân döï giôø giuùp ñôõ, trao ñoåi tröïc tieáp vôùi GV nhöõng vaán ñeà thieát thöïc vaän duïng töø moâ hình beân ngoaøi vaøo lôùp hoïc . - Toå chöùc chuyeân ñeà ôû caùc khoái lôùp ñoàng thôøi vôùi nhieäm coøn mang tính giaùo ñieàu b. HÑ hoïc cuûa hoïc sinh: - HS chöa hieåu saâu saéc yù nghóa cuûa caùc moâ hình giaùo duïc ngoaøi lôùp hoïc cuõng nhö vieäc vaän duïng noù vaøo quaù trình hoïc taäp. 3. Kieåm tra, ñaùnh giaù quaù trình thöïc hieän: - Moät soá giaùo vieân vaãn coøn tö töôûng ñoái phoù vieäc döï giôø giuùp ñôõ GV trong caùc tieát SHCN GV toå chöùc höôùng daãn hoïc sinh quan saùt cuõng nhö ñònh höôùng cho hoïc sinh nhöõng kieán thöùc caàn thieát trong quaù trình hoïc taäp VD : Cho caâu hoûi vaø yeâu caàu caùc em thöïc hieän thoâng qua caùc moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc phuø hôïp vôùi töøng maûng kieán thöùc vaø vaän duïng noù vaøo tieát hoïc Hoaëc ñöa caùc em xuoáng vöôøn tröôøng ñeå caùc em quan saùt thöïc teá roài thöïc hieän tieát daïy… - Toå chöùc ñoá vui döôùi saân tröôøng trong caùc buoåi sinh hoaït döôùi côø - Trong quaù trình daïy hoïc, GV toå chöùc caùc troø chôi hoïc taäp nhaèm oân taäp kieán thöùc ñaõ hoïc vaø khích leä söï tieáp thu, khaùm phaù vaø nhaän thöùc cuûa hoïc sinh thoâng qua caùc moâ hình xaây döïng beân ngoaøi lôùp hoïc - Khen thöôûng hoïc sinh döôùi nhieàu hình thöùc - Taêng cöôøng giaùm saùt döï giôø, ruùt kinh nghieäm trong giaùo vieân theo töøng giai ñoaïn cuï theå - Quan saùt, troø chuyeän vôùi hoïc sinh ñeå naém baét ñöôïc hieäu quaû cuûa vieäc xaây döïng moâ hình giaùo 4. Nguoàn nhaân löïc vaø vaät löïc: a. Nguoàn nhaân löïc: - Caùc moâ hình giaùo duïc nhieàu, roäng nhöng thôøi gian cuûa GV haïn cheá (ñi hoïc, vieäc gia ñình…) - Cha meï hoïc sinh khoù tham gia do baän coâng vieäc b. Vaät löïc: - Vôùi raát nhieàu moâ hình, chuû ñeà roäng, thöïc hieän xuyeân suoát caû naêm hoïc, chuyeân ñeà ñöôïc laøm töø ñaàu naêm hoïc neân chöa döï truø caùc nguoàn kinh phí duïc ngoaøi lôùp hoïc ñoái vôùi hoïc sinh . - Vaän ñoäng GV laøm taäp trung trong moät soá buoåi thay cho buoåi hoïp khoái, vaøo thöù 7 - Leân keá hoaïch cuï theå ñeå giaùo vieân taäp trung laøm vieäc ít toán thôøi gian nhöng hieäu quaû coâng vieäc cao vaø söû duïng laâu daøi trong naêm - Taùc ñoäng vaøo BÑD CMHS, thoâng qua ñoù vaän ñoäng CMHS cuøng tham gia xaây döïng moâ hình giaùo duïc ngoaøi lôùp hoïc cuûa nhaø tröôøng. - Taän duïng ÑDDH coù saün trong thö vieän ( Bieån baùo ATGT, GDSK, QTE…) - Tham möu vôùi CMHS vaän ñoäng nguoàn kinh phí töø caùc maïnh thöôøng quaân - Trích moät phaàn kinh phí cuûa nhaø tröôøng IV. TIEÁN ÑOÄ THÖÏC HIEÄN: - Thaùng 9: Xaây döïng keá hoaïch” Moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc” + Chæ ñaïo vaø höôùng daãn cuûa PGD + BGH ñònh höôùng cho vieäc xaây döïng keá hoaïch + Tieán haønh xaây döïng keá hoaïch - Thaùng 10: Trieån khai keá hoaïch ñeán CMHS, GV, HS toaøn tröôøng + Trao ñoåi muïc ñích , yù nghóa cuûa vieäc thöïc hieän moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc ñeán CMHS,GV,HS + Thöïc hieän laøm caùc moâ hình + Vaän duïng vaøo vieäc daïy vaø hoïc - Thaùng 11: Tieáp tuïc thöïc hieän caùc moâ hình vaø vaän duïng vaøo giaûng daïy - Thaùng 12: Toå chöùc chuyeân ñeà ôû caùc khoái lôùp vaø kieåm tra vieäc vaän duïng caùc moâ hình vaøo hoaït ñoäng daïy vaø hoïc - Töø thaùng 1 ñeán thaùng 4: Tieáp tuïc thöïc hieän, döï giôø thaêm lôùp vaø ruùt kinh nghieäm vôùi GV vaø hoïc sinh - Thaùng 5: Ñaùnh giaù , toång keát V. KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC: Sau moät naêm thöïc hieän, duø thôøi gian chöa thaät nhieàu nhöng ñaõ ñem laïi nhöõng keát quaû thaät ñaùng khích leä: Qua yù kieán thaêm doø ñoái vôùi CMHS, phaàn lôùn phuï huynh caûm thaáy haøi loøng vôùi nhöõng moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc maø tröôøng ñaõ thöïc hieän bôûi noù ñeïp, baét maét, hôn theá nöõa nhöõng kieán thöùc aáy giuùp hoïc sinh, baûn thaân hoï hieåu hôn veà ATGT, veà QTE… töø ñoù vaän duïng vaøo hoïc taäp vaø cuoäc soáng Ñoái vôùi hoïc sinh, caùc em hieåu bieát nhieàu hôn, hoïc taäp thích thuù hôn vaø nhaát laø caùc buoåi sinh hoaït döôùi côø cuõng phong phuù vaø ña daïng hôn. GV caûm thaáy deã daøng ñöa caùc em vaøo baøi hoïc thoâng qua caùc moâ hình hoïc taäp, noù nhö moät ÑDDH hieäu quaû vaø sinh ñoäng nhaát, giuùp GV ñònh höôùng phöông phaùp vaø hình thöùc toå chöùc daïy hoïc phong phuù hôn trong quaù trình giaûng daïy ñaëc bieät laø trong caùc tieát sinh hoaït chuû nhieäm… Vôùi moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc maø toâi trình baøy ôû treân coøn coù nhöõng haïn cheá nhaát ñònh song noù laïi laø moâ hình deã thöïc hieän vaø thöïc söï ñem laïi hieäu quaû cao. Chuùng toâi seõ tieáp tuïc thöïc hieän vaø ngaøy caøng phaùt huy hôn nöõa moâ hình naøy trong thôøi gian tôùi vaø toâi nghó moâ hình naøy coù theå vaän duïng thöïc hieän trong taát caû caùc tröôøng Tieåu hoïc. NGÖÔØI VIEÁT Ñoã Thò Söûu
Tài liệu liên quan