Sự phát sinh là phát triển của sự sống

Trao đổi chất, sinh trưởng, cảm ứng với môi trường. Sự tự nhân đôi của ADN -> di truyền và sinh sản. Tích lũy thông tin di truyền -> tiến hóa.

pdf41 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1883 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sự phát sinh là phát triển của sự sống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Söï phaùt sinh vaø phaùt trieån cuûa söï soáng Söï phaùt sinh söï soáng: Theá naøo laø söï soáng? Trao ñoåi chaát, sinh tröôûng, caûm öùng vôùi moâi tröôøng. Söï töï nhaân ñoâi cuûa ADNÆ di truyeàn vaø sinh saûn. Tích luõy thoâng tin di truyeàn Æ tieán hoùa. Tinh theå muoái, ñöôøng taêng tröôûng kích thöôùc. Saét bò nam chaâm huùt, thanh kim loaïi daøi ra khi ñoát noùng. Traùi ñaát töï quay quanh truïc cuûa noù. Cô theå soáng coù nhöõng daáu hieäu gì? Trao ñoåi chaát theo höôùng ñoàng hoùa, dò hoùa, sinh saûn. Söï soáng treân Traùi ñaát baét nguoàn töø ñaâu? Khí quyeån: C,H,O,N. Taùc duïng: tia töû ngoaïi, seùt... hình thaønh caùc hôïp chaát Tieán hoùa hoùa hoïc: phaân töû ñôn giaûnÆ phaân töû phöùc taïpÆñaïi phaân töûÆheä töông taùc giöõa caùc ñaïi phaân töû Tieán hoùa tieàn sinh hoïc Sự tạo thaønh Coaxecva Sự tạo thaønh lôùp maøng Sự tạo thaønh caùc enzim Sự xuaát hieän cô cheá töï sao cheùp Ngaøy nay söï soáng coù tieáp tuïc hình thaønh chaát voâ vô theo phöông thöùc hoùa hoïc nöõa khoâng Taïi sao? Hoùa thaïch laø gì? Taïi sao laïi coù hoùa thaïch? Sinh vaät cheát: phaàn meàm vi khuaån phaân huûy, phaàn cöùng giöõ laïi. Hoùa ñaù. Hoå phaùch, baêng. Taïi sao phaûi nghieân cöùu hoùa thaïch? Lòch söû cuûa chuùng Tuoåi cuûa chuùng Nghieân cöùu lòch söû phaùt trieån cuûa sinh vaät Ñaëc ñieåm cuûa sinh giôùi qua caùc ñaïi ñòa chaát: Ñaïi Thaùi coå: söï soáng ôû döôùi nöôùc: ñôn giaûn Ñaïi Nguyeân coå: Vi khuaån vaø taûo.ÑVKXS Ñaïi Coå sinh: Thöïc vaät ôû caïn. Vi khuaån Ñaïi Trung sinh: haït traàn. Boø saùt Ñaïi Taân sinh: Haït kín, saâu boï, chim, thuù Ñaïi ñòa chaát Trình baøy söï phaùt trieån cuûa thöïc vaät, ñoäng vaät trong ñaïi Trung sinh? Phaân tích nguyeân nhaân xuaát hieän, phaùt trieån vaø dieät vong cuûa moãi nhoùm sinh vaät? Kyû Tam ñieäp:khoâ. Quyeát, boø saùt Kyû Jura: haït traàn, boø saùt Kyû Phaán traéng: aùnh saùn taêng. Caây haït kín saùt, chim, thuù ñeû con Kyû Xilua: aåmÆkhoâ. Quyeát. caù giaùp-oác anh nheän Kyû Ñeâvoân:khoâ xen aåm. Thöïc vaät caïn;eách Kyû Than ñaù: noùng aåmÆkhoâ. Döông xæ coù haït. Boø saùt—saâu boï Kyû Pecmô: khoâ, laïnh. Haït traàn; boø saùt Ñaïi Trung sinh Câu 1 những nguyên tố nào phổ biến trong cơ thể sự sống A) C, H, O B) C, H, O, N C) C, H, O, P D) C, H, N Câu 2 Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống A) Prôtêin và lipit B) Axit nuclêic C) Prôtêin và cacbonhydrat D) Prôtêin và a xitnuclêic Câu 3 Số loại nguyên tố có mặt trong cơ thể sống A) khoảng 30 loại B) Khoảng 40 loại C) khoảng 50 loại D) khoảng 60 loại Câu 4 Các nguyên tố có mặt trong cơ thể sống A) Đều có mặt trong giới vô cơ B) Tạo thành các phần tử phức tạp C) Có khoảng 60 nguyên tố D) tất cả đều đúng Câu 5 Ti lệ của các nguyên tố H, O, C, N trong cơ thể sống A) chiếm khoảng 96% tổng số các nguyên tử B) chiếm khoảng 3% tổng số các nguyên tử C) chiếm khoảng 1% tổng số các nguyên tử D) chiếm khoảng 50% tổng số các nguyên tử Câu 6 tỷ lệ của các nguyên tố S, P, Na, K trong cớ thể sống A) chiếm khoảng 96% tổng số các nguyên tử B) chiếm khoảng 3% tổng số các nguyên tử C) chiếm khoảng 1% tổng số các nguyên tử D) chiếm khoảng 50% tổng số các nguyên tử Câu 7 Trong cơ thể sống các nguyên tố kết hợp với nhau để tạo thành: A) Các hợp chất vô cơ B) Các hợp chất hữu cơ C) Các hợp chất vô cơ và hữu cơ D) Các hợp chất prôtêin và a xitnuclêic Câu 8 chất hữu cơ là những hợp chất của nguyên tố: A) Cacbon B) Hydro C) Nitơ D) phôtpho Câu 9 Trong cơ thể sống phân tử prôtêin có vai trò A) Hợp phần cấu tạo chủ yếu của chất nguyên sinh B) Thành phần chức năng trong cấu tạo của enzim và hoocmôn C) duy trì thông tin quy định các tính trạng của cơ thể D) A và B đúng Câu 10 Trong cơ thể sống axítnuclêic đóng vai trò quan trọng trong A) Hoạt động di truyền và sinh sả B) Hoạt động sinh sản chất C) Hoạt động xúc tác và điều hoà D) Cấu tạo nên chất nguyên sinh Câu 11 Mỗi phần tử prôtêin trung bình có A) 100 đến 30.000 phân tử axit amin B) 10.000 đến 25.000 phân tử axit amin C) 1.000 đến 30.000 phân tử axit amin D) 100 đến 3000 phân tử axit amin Câu 12 Mỗi phân tử AND có trung bình A) 100 đến 30.000 nuclêôtit B) 10.000 đến 25.000 nuclêôtit C) 1.000 đến 25.000 nuclêôtit D) 1000 đến 2.500 nuclêôtit Câu 13 Phân tử prôtêin lớn nhất có chiều dài khoảng A) 0,1 micrômet B) 1 micrômet C) 10 micrômet D) 0,001 micrômet Câu 14 Quan hệ chuyển đổi giữa hai đơn vị micrômet và angstron như sau A) 1mi crômet = 10-1Ao B) 1mi crômet = 10-2Ao C) 1mi crômet = 10-3Ao D) 1mi crômet = 10-4Ao Câu 15 Trong cấu trúc của prôtêin có khoảng A) 30 loại axit amin B) 20 loại axit amin C) 40 loại axit amin D) 64 loại axit amin Câu 16 Trong cấu trúc của axít nuclêic có khoảng A) 4 loại nuclêôtit B) 20 loại nuclêôtit C) 64 loại nuclêôtit D) 14 loại nuclêôtit Câu 17 Cấu trúc một đơn phân nuclêôtit AND gồm có A) A xit phôtphoric, đường ribô, 1 bazơ nitric B) đường đêoxyribô, axit phôtphoric, axit amin C) axit phôtphoric, đường ribô, ađênin D) a xit photphoric, đường đêoxyribô, 1 bazơ nitric Câu 18 Các đơn phân nuclêôtit kết hợp lại để tạo thành chuỗi pôlynuclêôtit bằng loại liên kết: A) Liên kết hyđrô B) Liên kết cộng hoá trị C) Liên kết ion D) Liên kết peptit Câu 19 Sự đa dạng của phân tử AND được quyết định bởi: A) Số lượng các nuclêôtit B) Thành phần của các nuclêôtit tham gia C) Trật tự sắp xếp của các nuclêôtit D) tất cả đều đúng Câu 20 Yếu tố nào quan trọng nhất đóng vai trò quyết định tính chất đặc thù cho phân tử axit nuclêic A) Số lượng các nuclêôtit B) Thành phần cá``c loại nuclêôtit tham gia C) trật tự sắp xếp của các nuclêôtit D) tất cả đều đúng Câu 21 Cấu trúc không gian của AND quyết định bơỉ: A) Các liên kết hoá trị giữa các bazơ nitric B) Các liên kết hydro giữa các bazơ nitric C) Vai trò của đường đêôxyribô và axit photphoric D) Nguyên tắc bổ sung giữa hai chuỗi pôlynuclêôtit Câu 22 Nguyên tắc bổ sung được thực hiện trong cấu trúc của phân tử AND như sau: A) 1 bazơ nitric có kích thước lớn bổ sung với 1 bazơ nitric có kích thước bé qua các liên kết hydro B) A của mách này bổ sung với T của mạch kia và ngược lại qua hai liên kết hydro C) G của mạch này bổ sung với X của mạch kia và ngược lại qua ba liên kết hydrô D) Nuclêôtit của mạch này gắn với nuclêôtit của mạch kia bằng các liên kết hoá trị Câu 23 Các nguyên tố có mặt trong cấu trúc của AND là: A) C, N,O B) C, H, O, N C) C, H, O, P, N D) C, H, O Câu 24 VỚI 4 loại nuclêôtit A, T, G, X sẽ có bao nhiêu mã bộ ba khác nhau có thể tạo thành: A) 64 mã B) 20 mã C) 12 mã D) 24 mã Câu 25 Đặc điểm chung trong cấu trúc cơ bản của một a xitamin A) H3P04- đường ribô và 1 trong 4 loại bazơ nitric A, U, G, X B) H3PO4-đường đêô xyribô và một trong 4 loại bazơ nitric A, T, G, X C) Một nhóm amin(-C00H), một nhóm hydrôxyl (-OH) và một gốc R đặc trưng cho từng loại axit amin D) một nhóm cácbonxin (-C00H), một nhóm amin(-NH2) và một gốc R đặc trưng cho từng loại axit amin Câu 26 Các axit amin trong chuỗi pôlypeptit được nối với nhau bằng liên kết: A) phốtphodieste B) Peptit C) Hydro D) Ion ĐÁP ÁN B Câu 27 mỗi axit amin trong phân tử prôtêin được mã lệnh hoá trên gen dưới dạng A) Mã bộ 1 B) Mã bộ 2 C) Mã bộ 4 D) Mã bộ 3 ĐÁP ÁN D Câu 28 Các mã bộ ba khác nhau bởi: A) Số lượng các nuclêôtit B) Thành phần các nuclêôtit C) Trật tự của các nuclêôtit D) tất cả đều đúng ĐÁP ÁN -D Câu 29 số mã bộ ba trực tiếp mã hoá cho các axit amin A) 24 B) 40 C) 61 D) 64 Câu 30 tại sao chỉ có 20 loại a xit amin nhưng lại có tới 64 loại mã bộ ba khác nhau? A) Nhiều mã bộ ba có thể cùng mã hoá cho một axit amin B) Có ba mã bộ ba vô nghĩa báo hiệu kết thúc hoạt động giải mã C) A và B đều đúng D) A và B sai Câu 31 Tính chất nào dưới đây của mã bộ ba là không đúng A) Mã di truyền không thống nhất cho toàn bộ sinh giới B) Mỗi mã bộ ba chỉ mã hoá cho một axit amin C) nhiều mã bộ ba có thể cùng mã hoá cho một axit amin D) Có ba mã vô nghĩa Câu 32 sự đa dạng và đặc thù của phân tử prôtêin và a xit nuclêic được quyết đình bởi: A) Số lượng thành phần của các đơn phân B) Số lượng, thành phần của các nguyên tố tham gia vào cấu trúc C) Số lượng, thành phần và trật tự săp xếp của các đơn phân D) Số lượng, thành phần của các nguyên tố tham gia Câu 33 Đặc điểm nổi bật cuả các đa phân tử sinh học là A) Đa dang B) Đặc thù C) Câú tạo phức tạp và kích thước lớn D) A và B đúng Câu 34 sự khác nhau về cấu tạo vật chất giữa…(H: hữu cơ và vô cơ; Đ: đơn phân và đa phân; T: tế bào và cơ thể) thể hiện từ các cấp độ phân tử. Càng lên cao cấp độ tổ chức cao hơn…tính(P: phức tạp và đa dạng; Đ: đa dạng và đăc thù; T: phức tạp, đa dạng và đặc thù) của các hệ sống biểu hiện càng rõ A) Đ; P B) T; Đ C) T; T D) H; T Câu 35 Trong các dấu hiệu của hiện tượng sống, dấu hiệu nào không thể có ở vật thể vô cơ: A) Trao đổi chất và sinh sản B) Tự đổi mới thành phần của tổ chức C) Vận động, cảm ứng, sinh trưởng và sịnh sản D) tất cả đều không có ở vật thể vô cơ Câu 36 Các vật thể sống đang tồn tại trên quả đất là…(K: những hệ khép kín, M: những hệ mở) có cơ sở vật chất chủ yếu là……(P: các đại phân tử protêin, N: các đại phân tử axit nuclêic, PN: các đại phân tử prôtêin và axit nuclêic) có khả năng tự đổi mơí, tự sao chép, tự điều chỉnh, tích luỹ thông tin di trưyền A) K, PN B) K, P C) M, N D) M, PN Câu 37 Phát biểu nào dưới đây là không đúng A) tự điều chỉnh là khả năng tự động duy trì và giữ vững sự ổn định về thành phần và tính chất B) AND luôn luôn tự sao đúng mẫu của nó, do đó cấu trúc của AND luôn luôn duy trì tính đặc trưng, ổn đìnhk và bền vững qua các thế hệ C) Cơ sở phân tích của sự tiến hoá là quá trình tích luỹ thông tin di truyền. Cấu trúc của AND ngày càng phức tạp hơn và biến hoá đa dạng hơn so với nguyên mẫu D) tổ chức sống là những hệ mở, thường xưyên trao đổi chất với môi trường, dẫn toi sự thường xuyên tự đổi mới thành phần của tổ chức Câu 38 Sự có những dấu hiệu đắc trưng sau: A) Hệ mở B) Có khả năng tự sao chép và tự điều chỉnh C) Có khả năng tích luỹ thông tin di truyền D) tất cả đều đúng Câu 39 Các tổ chức sống, từ cấp độ phân tử đến cấp độ trên cơ thể là hệ mở thể hiện qua đặc điểm sau: A) Di truyền và sinh sản, đảm bảo cho sự sống sinh sôi, nảy nở, duy trì liên tục B) thường xuyên trao đổi vật chấtvới môi trường, dẫn tới sự thường xuyên đổi mới thành phần của tổ chức C) khả năng tự động duy trì và giữ vững sự ổn định về thành phần và tính chất D) mặc dầu AND có khả năng sao chéplại đúng khuôn mẫu của nó, nhưng do các tác nhân bên trong hoặc bên ngoài của cơ thể, cấu trúc của nó có ngày càng phức tạp hơn, đa dạng hơn so với nguyên mẫu Câu 40 Các tổ chức sống, từ cấp độ phân tử đến cấp độ trên cớ thể đều có khả năng tự sao chép thể hiện qua đặc điểm: A) khả năng tự động duy trì và giữ vứngự ổn định về thành phần và tính chất B) mặc dầu AND có khả năng sao chép lại đúng khuôn mẫu của nó. Nhưng do đặc điểm tác nhân bên trong hoặcbên ngoài cơ thể, cấu trúc của nó có AND ngày càng phức tạp hơn, đa dạng hơn so với nguyên mẫu C) Di truyền và sinh sản, đảm bảo cho sự sống sinh sôi, nảy nở, duy trì liên tục D) thường xuyên trao đổi vật chất với môi trường, dẫn tới sự thường xuyên trao đổi mới thành phần của tổ chức Câu 41 Các tổ chức, từ cấp độ phân tử đến cấp độ trên cơ thể đều có khả năng tự điều chỉnh thể hiện qua đặc điểm: ` thường xuyên trao đổi vật chất với môi trường, dẫn tới sự thường xuyên tự đổi mới thành phần của tổ chức B) Di truyền và sinh sản, đảm bảo cho sự sinh sống sinh sôi, nảy nở, duy trì liên tục C) mặc dầu AND có khả năng sao chép lại đúng khuôn mẫu của nó, nhưng do các tác nhân bên trong hoăcj bên ngoài cơ thể, cấu trúc của nó có thể ngày càng phức tạp hơn, đa dạng hơn so với nguyên mẫu D) khả năng tự động duy trì và giữ vững sự ổn định về thành phần và tính chất Câu 42 Các tổ chức sống, từ cấp độ phân tử đến cấp độ trên cơ thể đều có khả năng tự điều chỉnh thể hiện qua đặc điểm: A) Thưòng xuyên trao đổi vật chất với môi trường, dẫn tơi sự thường xuyên tự đổi mới thành phần của tổ chức B) Di truyền và sinh sản, đảm bảo cho sự sống sinh sôi, nảy nở, duy trì liên tục C) thường xuyên trao đổi vật chất với môi trường dẫn tới sự thường xuyên thành phần của tổ chức D) khả năng tự động duy trì và giữ vững sự ổn định về thành phần và tính chất Câu 43 Cơ sở phân tử của sự tiến hoá thể hiện qua quá trình: A) Tự điều chỉnh để duy trì sự ổn định về thành phần và tính chất của hệ sống B) thường xuyên trao đổi chất với môi trường dẫn tới sự thường xuyên tự đổi mới thành phần của tổ chức C) Tích luỹ thông tin duy trì thông qua sự thay đổi cấu trúc của AND D) tự nhân đôi của AND
Tài liệu liên quan