Sự phóng xạ - Phạm Thị Phượng

Định luật phóng xạ :Trong quá trình phân rã , số hạt nhân phóng xạ giảm theo thời gian theo định luật hàm mũ Mỗi chất phóng xạ có một thời gian T xác định :chu kì bán rã, Cứ sau một khoảng thời gian T, một nửa số hạt nhân bị phân rã biến thành chất khác .

ppt19 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự phóng xạ - Phạm Thị Phượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV:PHẠM THỊ PHƯỢNG NỘI DUNG 1.Hiện tượng phóng xạ 2.Các tia phóng xạ 3.Định luật phóng xạ -Độ phóng xạ 4.Đồng vị phóng xạ -các ứng dụng 1.Hiện tượng phóng xạ: Là HT một hạt nhân không bền vững , tự động phân rã , phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác . Quá trình phân rã phóng xạ là sự biến đổi thành hạt nhân khác . 1.Hiện tượng phóng xạ:  * Tia anpha (): * Tia beâta ( ) + Tia  - :doøng caùc electroân +Tia  + :doøng caùc poâzitroân +  2/Các tia phóng xạ  - -v= 2.107 m/s ; - ioân hoaù moâi tröôøng maïnh -v ≈ c=3.108 m/s ; - ioân hoaù moâi tröôøng yeáu hôn tia anpha  + *Tia gamma : -Laø soùng ñieän töø coù böôùc soùng raát ngaén .  Ñaëc ñieåm:-Khoâng bò leäch trong ñieän, töø tröôøng - Khaû naêng ñaâm xuyeân raát lôùn , coù theå ñi qua lôùp chì daøy haøng chuïc cm vaø gaây nguy hieåm cho con ngöôøi 2/Các tia phóng xạ  - γ -caùc haït phoâtoân coù naêng löôïng cao Haõy vaän duïng ñònh luaät vöøa neâu , ñieàn caùc giaù trò vaøo baûng cho sau ñaây , töø ñoù tìm ra coâng thöùc bieåu dieãn ñònh luaät phoùng xaï ? 3/Định luật phóng xạ - Độ phóng xạ Thực nghiệm : Cứ sau một khoảng thời gian T, một nửa số hạt nhân bị phân rã biến thành chất khác . Nếu gọi -N0: số hạt nhân ở t0 ; -m0: số hạt nhân ở t0 ; t=0 t=T t=2T t=3T t=4T Vaäy t = kT: 3/Định luật phóng xạ - Độ phóng xạ =>Nt = N0 .e-λt Và mt = m0 .e-λt 1/2k= 2-t /T do 2= eln2,nên: 2-t/T= e-ln2.t/T Đặt λ = ln2/T Gọi là : hằng số phóng xạ Định luật phóng xạ :Trong quá trình phân rã , số hạt nhân phóng xạ giảm theo thời gian theo định luật hàm mũ Biểu thức : (2) (1) N0 N0/2 N0/4 N0/8 N0/16 ÑOÀ THÒ ÑÒNH LUAÄT PHOÙNG XAÏ c. Ñoä phoùng xaï: Ñoä phoùng xaï H cuûa moät löôïng chaát phoùng xaï laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho tính phoùng xaï maïnh hay yeáu , ño baèng soá phaân raõ trong 1 giaây . -Ñoä phoùng xaï giaûm theo thôøi gian theo cuøng quy luaät vôùi soá nguyeân töû N : Ht :độ phóng xạ (t) ; H0 :độ phóng xạ (t =0) ; Đơn vị : độ phóng xạ H : Bq: Becơren Ci: Curi 1Ci =3,7.1010 Bq Độ phóng xạ :của một lượng chất phóng xạ giảm theo định luật hàm mũ 4/Đồng vị phóng xạ và các ứng dụng a/Đồng vị phóng xạ:bao gồm : +Đồng vị phóng xạ tự nhiên +Đồng vị phóng xạ nhân tạo +Đặc điểm :các đồng vị phóng xạ của cùng một nguyên tố có cùng tính chất hoá học như đồng vị bền của nguyên tố đó . b/Ứng dụng :*dùng trong Yhọc ,trồng trọt => phương pháp nguyên tử đánh dấu . *Khảo cổ :xác định tuổi theo lượng C14 TÓM TẮT NỘI DUNG 1/ Phóng xạ:Là HT một hạt nhân không bền vững , tự động phân rã , phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác 2/Tia phóng xạ : - Tia gama γ: là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn ( λ m= m0.2-k = 2,1.2-3 =0,2625g