Sưu tầm thủ thuật Phần 13

Tôi bắt đầu thay đổi màn hình boot đối với phiên bản đầu tiên của Windows 95. Nó vô cùng đơn giản, và rõ ràng là Microsoft rất “mệt mỏi” với việc người dùng và các công ty thay đổi màn hình khởi động của họ. Khi Windows 2000 ra đời Microsoft đã nâng cấp lên bit, và nhúng màn hình boot vào nhân ( kernel ) của chính tập tin thi hành. Nhưng vô ích, chúng không thể ngăn cản mọi người thay đổi màn hình boot.

pdf27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1437 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sưu tầm thủ thuật Phần 13, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú Thiết Kế: Nguyễn Anh Tú Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú THAY ðỔI MÀN HÌNH BOOT CỦA WIN XP NHƯ THẾ NÀO ? Tôi bắt ñầu thay ñổi màn hình boot ñối với phiên bản ñầu tiên của Windows 95. Nó vô cùng ñơn giản, và rõ ràng là Microsoft rất “mệt mỏi” với việc người dùng và các công ty thay ñổi màn hình khởi ñộng của họ. Khi Windows 2000 ra ñời Microsoft ñã nâng cấp lên bit, và nhúng màn hình boot vào nhân ( kernel ) của chính tập tin thi hành. Nhưng vô ích, chúng không thể ngăn cản mọi người thay ñổi màn hình boot. Và bây giờ Windows XP xuất hiện, Microsoft thậm chí ñã làm khó cho chúng ta hơn trong việc thay ñổi màn hình boot. Không chỉ là nhúng vào nhân, mà còn làm vài hình ảnh và tất cả các lớp trên mỗi cái khác nhau. Và sâu sắc hơn, nó dựa vào hệ thống bảng 16 màu . Và ñây chính là nơi tôi nghe ñược nhiều lời phàn nàn. Thực sự không có sự khác biệt khi thay ñổi màn hình boot của Windows XP so với Windows 2000, tuy nhiên ở Windows 2000, ít nhất bạn còn có thể tối ưu màu sắc cho hình ảnh của bạn. Còn ở Windows XP, bạn sẽ bị mắc kẹt trong việc sử dụng bảng màu ñược xây dựng trong nhân. Không có cách nào khác ! Cảnh báo: Thay ñổi bảng màu của màn hình boot trong Windows XP tức là bạn ñã thay ñổi nhân của hệ thống của máy bạn. Nếu bạn can ñảm thì bạn sẽ làm ñược việc này. Hệ thống của bạn có thể sẽ không ổn ñịnh hoặc tệ hơn là không thể khởi ñộng ñược nữa. Nếu bạn không chuẩn bị cho việc ñó, tôi khuyên bạn ñừng nên ñọc bài này nữa, và hãy học cách sống chung với màn hình boot vốn ñã trở thành truyền thống của Windows XP. Tôi sẽ hướng dẫn tỉ mỉ cho các bạn tất cả các bước ñể chắc chắn rằng bạn có thể phục hồi ñược nếu gặp lỗi, tuy nhiên không có bước nào là bạn có thể hiểu hết ñược. Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm ñối với bất cứ ñiều tồi tệ nào xảy ra với hệ thống của bạn bởi vì mọi hướng dẫn này chỉ là “như thế nào”. Các công cụ cần thiết: 1. Hệ thống Windows XP 2. Paint Shop Pro ( ) 3. Resource Hacker ( ) 4. UltraEdit ( )hoặc là trình soạn thảo hex nào khác Sao lưu: Thậm chí trước khi bạn nghĩ sẽ sửa ñổi nhân như thế nào, thì bạn hãy làm 1 bản sao lưu ñể ñề phòng bất trắc. Bây giờ bạn hãy copy 1 bản sao lưu của file "C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe". Và bây giờ hãy copy 1 bản nữa ñể dành cho bạn sửa chữa. Và nhớ ñặt tách rời nó với bản sao lưu của bạn. Làm màn hình boot của riêng bạn Chạy Paint Shop Pro và thiết kế màn hình boot của riêng bạn. Chọn size là 640x480, và bạn cần giảm nhẹ màu sắc của hình ảnh với bảng 16 màu. Và bạn sẽ hỏi tôi là tôi làm việc ñó như thế nào. Mỗi lần bạn thiết kế bức ảnh nào ñó, bạn hãy vào menu "Colors", chọn "Decrease Color Depth", sau ñó chọn tiếp "16 Colors". Hãy nhìn bức ảnh dưới ñây làm ví dụ. Và có lẽ bạn sẽ phải thử vài lần ñể chọn ra kiểu ñẹp nhất mà chúng có thể. Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú Và bây giờ bạn có 1 hình ảnh 16 màu vừa ý, ñó chỉ là 1 công việc ñơn giản. Và cách ñơn giản nhất ñể bắt ñầu mọi việc là ghi lại bảng màu mà bạn sử dụng trong tầm hình boot của bạn. Vào menu "Colors", và chọn "Save Palette". Nó sẽ ñể cho bạn chọn tên sao lưu, và mặc ñịnh sẽ sao lưu trong thư mục "..\Program Files\PaintShopPro8\Palettes\...". Và ñây là danh sách các giá trị RGB của mỗi màu trong bảng màu của bạn. Theo thứ tự. ðừng thoát ra vội, công việc sẽ không hoàn thành. Mở file .pal mà bạn vừa mới save trong Notepad. Chúng ta sẽ giữ một số lưu ý ở ñó. Bạn cần biết chính xác thứ tự của bảng màu của bạn, và giá trị hex của các màu ñó theo thứ tự ñể thay ñổi nhân ( kernel ) của bạn. ðể lấy thông tin, chúng ta sẽ xem hộp thoại "edit Palette" trong PSP bằng cách vào menu "Colors" và chọn "Edit Palette", bạn sẽ nhận ñược 1 hộp thoại nhìn giống như hình dưới ñây: Hộp thoại này sẽ ñưa cho chúng ta tất cả thông tin mà chúng ta cần sau này ñể thay ñổi nhân. Nhấn chuột vào màu ñầu tiên ở bên trái, bạn sẽ thấy các giá trị RGB ñược liệt kê ở giữa bảng hội thoại, và các giá trị hex ñược liệt kê phía dưới bên phải có nhãn là "HTML". Bây giờ chắc chắn là bạn có thể nhìn thấy cửa sổ này, và cửa sổ Notepad với file .pal mở cùng lúc. Tiếp theo thiết lập các giá trị RGB trong file notepad, ñánh các giá trị hex biểu diễn cho các màu cực tả trong cửa sổ "Edit Palette". Hãy làm xuống cuối danh sách, chú ý các giá trị Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú hex gần mỗi giá trị RGB. ðừng lo lắng, bạn sẽ hiểu tại sao lúc sau. Bạn nên kết thúc công việc với kết quả như sau: Và bây giờ bạn cần tạo 1 bảng màu toàn màu ñen.( Bước này thực sự không cần thiết, nhưng thiếu nó bạn có thể sẽ thấy vài màu sắc bị lấm chấm trông rất vui ở màn hình trước khi hình ảnh boot của bạn xuất hiện.) Trong lúc bạn ñang ở trong cửa sổ "Edit Palette", nhấp ñôi chuột vào mỗi màu và làm thành màu ñen. tất cả 16 mục ñều cần màu ñen. Khi bạn nhấn OK bức ảnh của bạn là một màu ñen. Trở lại menu "Colors" và chọn "Save Palette", ñánh tên sao lưu và sao lưu lại. Và sao lưu hình ảnh của bạn ( vẫn toàn màu ñen ) vào một chỗ nào ñó, sau ñó thoát khỏi chương trình Paint Shop. ðặt ảnh của bạn vào nhân ðây là lúc thay thế hình ảnh boot truyền thống của Microsoft thành của bạn. Mở chương trình Resource Hacker ñể bắt ñầu công việc của bạn. Dùng Resource Hacker ñể mở file "ntoskrnl.exe" mà bạn ñã copy lúc nãy ( nhớ là ñừng mở file gốc ). Sau ñó chọn menu "Action" và chọn "Replace Bitmap". Một hộp thoại sẽ hiện ra cho phép bạn chọn ảnh bitmap ñể thay thế ( bạn sẽ thay thế .bmp 1 trong trường hợp này ) và xem ảnh .bmp mà bạn muốn sử dụng ñể thay thế. Khi bạn ñã thay thế xong ảnh .bmp, chọn menu "File" và chọn "Save As". Chọn tên sao lưu như "mykrnl.exe" hay gì gì ñó và sao lưu nó. Và bây giờ ñóng chương trình Resource Hacker lại. Thay ñổi bảng màu ñã ñược cài sẵn Bây giờ chúng ta bắt ñầu vào bước khó khăn nhất. Microsoft dường như ñã phải làm vài vấn ñề về bit ñể giấu bảng màu trong nhân, ví thế tôi sẽ giảng giải về bit. Bây giờ bắt ñầu mở file "mykrnl.exe" của bạn ( hay tên gì ñó mà bạn ñặt lúc nãy ) bằng UltraEdit hay trình soạn thảo hex nào khác. Bạn cần phải tìm ñoạn xâu hex sau ñây: "00 00 00 00 15 1A 20 00 46 46 46 00 D2 3E 2D 00 01 65 53 00 05 35 B2 00 7E 7E 7E 00 00 92 89 00 FC 7F 5E 00 20 6B F7 00 FF A6 8D 00 04 DC 8E 00 1B BC F3 00 BC BC BC 00 FC FC FC 00 FF FF FF" ðó là 1 xâu dài. Nhưng khi bạn tìm thấy toàn bộ nó bạn sẽ biết bạn ñã làm ñúng. Dưới ñây là hình ảnh kết quả mà tôi làm trên máy của tôi: Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú ðây là kết quả mà tôi làm trên Windows XP Professional Gold build 2600, vì thế có thể nó sẽ có 1 khác biệt nhỏ với máy của bạn, nhưng ñoạn xâu cần tìm thì cũng vẫn ở ñó thôi. Bây giờ tôi sẽ giảng giải cho bạn về bit, cái mà bạn ñang xem. Mỗi màu trên màn hình của bạn ñược làm bởi mỗi giá trị RGB. Màu trắng, ví dụ là "255 255 255". Những giá trị RGB có thể ñược dịch sang giá trị của hệ ñếm 16. Màu trắng là "FF FF FF". Có lẽ hầu hết các bạn ñã quen với việc thiết kế web hay hình ảnh ñều biết ñiều này. Những gì bạn thấy ở trên hình trên , và trong trình soạn thảo hex của bạn, là 1 danh sách 16 giá trị hex ñược tách riêng biệt bởi ký tự "null" (00). ðó là bảng màu mà Windows sử dụng ñể làm cho tất cả màn hình boot màu ñen xuất hiện trong những gì bạn nhìn thấy trên màn hình. Như tôi ñã nói, Microsoft hiển nhiên là ñã làm vài rắc rối về bit ñể che giấu chúng, bởi vì mỗi giá trị hex ñều lùi lại. Ví dụ, mỗi màu cam trong bản màu gốc có giá trị RGB là "247 107 42", ñược biên dịch sang giá trị hex là "F7 6B 20". Ở màn hình phía trên, bạn sẽ thấy nó ñược viết là "20 6B F7". Hãy nhìn vào danh sách dưới ñây, chỉ là ñơn giản hoá, làm một danh sách khác của mỗi giá trị của các giá trị hex nghịch ñảo. Cột ñầu tiên là các giá trị RGB của mỗi màu, cột 2 là các giá trị hex, và cột 3 là ñảo ngược của các giá trị hex mà chúng ta sẽ ñánh vào trong nhân. Nếu bạn chú ý, bạn sẽ thấy mỗi 3 giá trị hex thì ñược cách biệt bởi "null" hay "00". Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú Và bây giờ việc chúng ta cần làm là thay thế các mục có sẵn bằng các giá trị bảng màu của chúng ta. ðây là giai ñoạn chúng ta phải cẩn thận. Chỉ bắt ñầu với dòng ñầu của cột 3 và gõ những gì ñã chắc chắn vào trong nhân. Nhớ bỏ "nulls” giữa mỗi danh sách. Hình dưới ñây là nhân của tôi sau khi thay ñổi. Khi làm xong, nhớ sao lưu nó lại. Khởi ñộng nhân mới của bạn. Bước tiếp theo là hãy copy file nhân mà bạn ñã sửa ñổi vào thư mục …Windows\System32\. Nhớ là ñừng copy ñè file "ntoskrnl.exe" cũ mà hãy ñặt tên khác, ví dụ “mykrnl.exe”. Bạn sợ nó sẽ không hoạt ñộng nếu không copy ñè ư ? ðừng lo ! Hãy mở file "C:\boot.ini" bằng Notepad. Tuy nhiên, file boot.ini ñược thiết ñặt thuộc tính ẩn nên nếu bạn muốn chỉnh sửa nó thì phải cho Win hiển thị toàn bộ file ẩn bằng cách vào menu Tools -> Folder Options, chọn tab View, sau ñó ñánh dấu chọn 'Show hidden files and folders' rồi OK. Bạn sẽ thấy file boot.ini nằm tại C:. Trên máy của tôi sẽ là: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect Những gì chúng ta phải làm là copy dòng sau multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP boot " /fastdetect /kernel=mykrnl.exe vào cuối file ðây là file boot.ini của tôi sau khi thêm vào: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP boot " /fastdetect /kernel=mykrnl.exe Chú ý là ñoạn "/kernel=" nằm ở cuối cùng. ðây là nơi mà bạn sẽ nhập tên nhân mà bạn ñã chỉnh sửa. Và bây giờ hãy khởi ñộng lại máy tính của bạn, và khi bạn nhận ñược hệ thống bạn muốn sử dụng hãy chọn bản của bạn, ở ñây là Windows XP boot và xem kết quả. Nếu không có kết quả thì hãy khởi ñộng lại và chọn bản nguyên gốc và làm lại từ ñầu. Khi bạn ñã vừa lòng thì bạn có thể xoá bỏ bản nguyên gốc trong file boot.ini, chỉ ñể duy nhất bản của bạn. ( bạn xoá bản nguyên gốc bằng cách xoá dòng multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect trong file boot.ini là ñược) Và dưới ñây là màn hình boot của tôi, dĩ nhiên là 16 màu rồi: Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú Hướng dẫn tạo ñĩa Hiren's.BootCD.7.8 Chuẩn bị: + Chương trình ghi ñĩa nero phiên bản 6.6.0.16 trở lên + Chương trình nén và giải nén Winrar + file Hiren_s.BootCD.v7.8-[www.9down.com].rar Thực Hiện: 1.Tạo ngôn ngữ cho bàn phím khi sử dụng Hirens BootCD 7.8 Bạn hãy giải nén file “Hiren_s.BootCD.v7.8-[www.9down.com].rar” vào một thư mục nào ñó với pass là: ”www.9down.com”. Sẽ ñược 2 file sau: Bạn hãy tiếp tục giải nén file “keyboard.patch.for.hiren's.bootcd.7.8.rar “ ra desktop sẽ có các file chính ñó là: + KEYB.DAT + KEYB.SYS + PATCH.BAT Copy file “Hiren's.BootCD.7.8.ISO” ra ngoài desktop ( các bạn hãy xem hình minh hoạ). Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú Kích ñúp chuột vào file “ Patch” sẽ xuất hiện hộp thoại: Hộp thoại này sẽ liệt kê tất cả các ngôn ngữ dùng cho dùng cho file ISO và yêu cầu bạn chọn, bạn có thể dùng ngôn ngữ nào tuỳ ý. Ở ñây tôi ấn phím ‘ x “ñể chọn ngôn ngữ United Kingdom Keybroad Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú Bạn hãy chờ vài giây ñể chương trình Dos này tạo một file ISO mới với ngôn ngữ bàn phím mà bạn ñã chọn . Khi xuất hiện thông báo : Ấn một phím bất kỳ ñể thoát. Trở lại Desktop, bạn sẽ thấy file “UK Patched Hiren's.BootCD.7.8.ISO” ( nếu bạn chọn ngôn ngữ khác thì file ISO sẽ có tên dạng "XX Patched Hiren's.BootCD.7.8.iso" với XX là ngôn ngữ mà bạn chọn) 2.Ghi file UK Patched Hiren's.BootCD.7.8.ISO lên ñĩa bằng Nero Ghi ñĩa: Nh áy vào nút Start > Programs > Nero > N ero 6 Ultra Edition> N ero Express Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú Hộp thoại Nero Express hiện ra , bạn chọn như hình dưới : Hộp thoại Open hiện ra bạn tìm ñến thư mục chức file, nếu không thấy file ñó thì phần Files of Type: bạn chọn All files (*.*) và kích chuột vào fileISO ñó. Hiện hộp thoại tiếp theo: Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú Bạn nên chọn tốc ñộ ghi ñĩa từ 16 – 24 X ñể tạo ñĩa có chất lượng tốt, Nháy vào Next ñể bắt ñầu ghi ñĩa. Thế là xong, bây giờ bạn hãy thử restar lại máy xem kết quả Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú ðóng Mở Ổ ðĩa Với Eject CD Bạn thường xuyên ñóng mở ổ CD ñể làm việc? Mỗi khi cần thay ñổi ñĩa là bạn phải ấn nút Eject ñể ñóng mở, thao tác này cứ lập ñi lập lại như vậy thật là nhàm chán, hơn nữa Windows lại không hỗ trợ phím tắt ñể mở nhanh ổ ñĩa! Vậy xin giới thiệu với bạn ñọc phần mềm ñóng mở ổ ñĩa tự ñộng Eject CD, ñây là một phần mềm hoàn toàn miễn phí, dung lượng chỉ có 600KB, bạn có thể tải tại từ ñịa chỉ: Sau khi cài ñặt và khởi ñộng chương trình, chương trình sẽ có giao diện như hình dưới: Cách sử dụng rất ñơn giản, bạn chỉ cần nhấn chuột vào nút khi cần ñóng mở ổ ñĩa, nếu trên máy của bạn có nhiều ổ ñĩa thì hãy ñánh dấu chọn ổ ñĩa cần ñóng mở trước khi ấn vào nút ñó. Mục Options (nút ) bạn cần quan tâm tới các mục sau: - Swich CD: nếu ñánh dấu chọn mục này sau ñó chọn ổ ñĩa thì khi cần ñóng mở ổ ñĩa bạn chỉ cần kích chuột trái vào biểu tượng của Eject CD trên thanh taskbar . - Select sounds: nháy chọn vào nút “ Sound” ñể lựa chọn âm thanh khi ấn nút ñóng mở ổ ñĩa. - Initial values: nháy chọn nút “Reset” ñể trở lại thiết lâp mặc ñịnh. - Language: gồm 2 ngô ngữ là Romana và English. Sau khi thiết lập xong bạn ấn vào nút Ok ñể mọi thay ñổi có hiệu lực. Kích chuột vào nút sau ñó chọn ổ ñĩa ñể tạo tổ hợp phím tắt ñóng mở ổ ñĩa Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú Tăng tốc máy tính toàn diện Nói các bạn không tin, hãy thử so sánh với máy tính của tôi như sau: Pentium III 866Mhz, Ram 128, VGA 64Mb, ổ cứng 40GB chia thành 4 ổ con, trong ñó cài hệ ñiều hành ở ổ C, dùng hết 7/9GB mặc ñịnh, các ổ khác gần như ñầy vì nhạc, game, phần mềm .. cài Windows XP SP 1. Thời gian khi bấm nút Power ñể bật máy tính cho ñến khi vào màn hình làm việc khoảng 9 giây, thanh trượt chạy lúc hiện biểu tượng Window XP chỉ chạy có một nửa (chưa ñến 1 lần). Từ lúc kích chọn Shutdown ñến khi tắt máy hoàn toàn chỉ có 3giây, không hơn không kém. Bí quyết? Xin an tâm, tôi sẽ chia sẻ với bạn những tinh chỉnh của tôi. Chỉ cần với 8 bước bạn sẽ có một máy tính có thể còn nhanh, mạnh hơn máy tính của tôi nữa. Bước 1: Chỉnh sửa Registry Editor ðể tốc ñộ máy tăng lên chúng ta phải có một số tinh chỉnh trong bộ nhân của Windows, kích Start>Run, ñánh regedit ñể kích hoạt Registry Editor. Chọn nhánh HKEY_CURRENT_USER >Control Panel>Desktop. -AutoEndTask: Kích ñúp và nhập số 1, mục ñích là tự ñộng tắt các dịch vụi treo nhanh chóng hơn. -MenuShowDelay: Kích ñúp và nhập số 0, mục ñích ñể thanh Start hiện nhanh hơn. -HungAppTimeout, WaitToKillAppTimeOut: kích ñúp nhập giá trị 200 ñể giảm thời gian chờ ñợi. -Kích New>String Value: Nhấn F2 ñể ñặt tên cho khoá này là WaitToKillServicesOut, nhấn ñúp nhập giá trị 200. Chọn nhánh HKEY_LOCAL_MACHINE>System>CurrentControlSet>Control: Kích ñúp thẻ HungAppTimeout, nhập giá trị mới là 200. Như vậy thời gian tắt máy của bạn sẽ nhanh hơn trước ít nhất là gấp ñôi ñấy Bước 2: Dùng phần mềm tăng tốc máy tính Theo kinh nghiệm của tôi có 3 chương trình có thể dùng ñược: Startup Faster 2004: Chương trình này sẽ giúp bạn giảm thời gian boot máy tính gấp 2 lần, hiệu quả rất cao. Bạn có thể tải ở Hãy tắt bớt các chương trình ñược chạy mặc ñịnh khi khởi ñộng Windows ñể giảm bớt thời gian boot máy. TuneXP 1.5: ðây là một chương trình tăng tốc máy tính toàn diện nhằm khai thác 100% hiệu quả của PC. Bạn có thể tải chương trình hoàn toàn miễn phí, dung lượng 1Mb, chỉ tương thích Win2000/XP, tại trang web Có rất nhiều chức năng trong chương trình này theo kiểu Enable /Disable, bạn cứ kích chọn Enable ñể bật các tính năng tối ưu máy tính này. Tuy nhiên quan trọng nhất là bạn phải chạy 2 mục Defrag boot files và Ultra-Fast Booting ñể tăng thời gian khởi ñộng máy tính. SpeederXP: ðây là chương trình tăng tốc máy tính mà tôi thấy hiệu quả rất tuyệt vời. Tuy nhiên bạn hãy lưu ý là với một số game sẽ không chấp nhận chương trình này và bạn phải tắt nó ñi nếu không muốn treo máy như Pro Evolution Soccer 4... PcBoost: Về cách sử dụng thì không có gì mà ñơn giản hơn PcBoost. Sau khi cài ñặt xong, chương trình sẽ tự khởi ñộng lên. Ngay tại màn hình chính bạn sẽ nhìn thấy ñược biểu ñồ họat ñộng của hệ thống khi ñược PcBoost can thiệp vào. Chương trình sẽ ñiều chỉnh và tối ưu từng ứng dụng (Application) ñang ñược thực thi trong hệ thống. Bạn sẽ nhìn thấy ñược số lượng các ứng dụng con ñược PcBoost can thiệp và tăng tốc trong mục Total numner of App(s) boosted. Hãy nhấn vào biểu tượng Soft Settings ñể hiệu chỉnh khả năng họat ñộng của chương trình. Khi bạn chưa ñăng ký bản quyền thì mục Realtime Application priority setting sẽ ñược chọn mặc ñịnh. Nếu bạn ñã nhận ñược số mã ñăng ký bản quyền từ nhà sản xuất PGWARE thì mục High- Application priority setting sẽ sáng lên. Và lẽ dĩ nhiên việc tăng tốc hệ thống khi ñó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nguyễn Anh Tú Bạn cũng nên ñánh dấu chọn vào mục Run PcBoost at Windows startup ñể chương trình có hiệu lực ngay từ khi hệ ñiều hành ñược khởi ñộng. Chương trình ñược cung cấp tại website: với dung lượng khoảng 966 KB, tương thích tốt với hệ ñiều hành Windows. Bản thương mại giá $12.99 USD. Bước 3: Tăng cường bộ nhớ ñệm ðây là giải pháp nhằm tăng lượng bộ nhớ ảo giúp máy tính “dễ thở “ hơn khi lượng RAM ñã cạn kiệt và cũng là ñiều kiện ñể một số game mới có thể chạy ñược. Kích chuột phải vào My Computer, chọn Properties, chọn thẻ Advanced>Performance >Settings, lại chọn thẻ Advanced, mục Virtual memory chọn Change và nhập vào mục Initial Size (với ổ 40GB) là 400 (số lượng bộ nhớ ñệm mà khá nhiều game hiện nay yêu cầu ), là 300 ñối với ổ 20GB, mục Maximum size nhập một số lớn hơn số trên tùy bạn. Nhấn Set và kích OK. Bước 4: Xoá rác máy tính và xóa bớt font ðây là một bước quan trọng giúp tăng tốc khởi ñộng máy tính. Một số chương trình giúp dọn dẹp máy tính một cách tích cực nhưng hiệu quả không cao bằng việc chúng ta làm thủ công bằng tay. Hãy vào thư mục Windows của hệ ñiều hành và xoá các folder Drive Cache, LastGoodKnown, vào xoá các tệp trong thư mục Downloaded Installations, Prefetch, RegisteredPackeges, Repair, trong C:/Windows/System32 có Reinstall Backup, Dll Cache. Nên nhớ càng nhiều font hệ ñiều hành khởi ñộng càng chậm ñi, hãy ñể lại những font chữ cần thiết và xoá bớt những font chữ mà bạn ít sử dụng hay chưa bao giờ ñụng ñến. Bước 6: Tắt bớt các dịch vụ khi khởi ñộng máy tính Các dịch vụ giúp ích ta rất nhiều trong các tình huống cần thiết, ngoài ra nó hoàn toàn vô dụng và tiêu tốn thời gian khởi ñộng máy tính của bạn. Nếu máy bạn không có kết nối Internet hãy kích chuột phải vào My Computer chọn Manager, chọn mục Services and Applications >Services và chọn Disable các mục sau: Alert, Automatic Update, Computer Browser, DHCP Client, Help and Support, Human Interface Device Access, Messenger, Print Spooler, Routing and Remote Access, Server, Telephony, Telnet còn với các kết nối hãy trừ ra các khóa DHCP Client, Messenger, Telephony, Telnet. Bước 7: Sau khi ñã hoàn tất các bước trên hãy chạy một chương t
Tài liệu liên quan