Tài liệu lịch sử Việt Nam

Theá kyû XV-XVII, gắn với các sự kiện, biến cố LS: Veà lòch söû: tan raõ PK, tích luõy nguyeân thuûy tö baûn Veà tö töôûng: thôøi kyø Phuïc höng(Rinascimento), CN duy vaät choáng laïi caùc thuyeát giaùo duy taâm (Bruno, Bacon ôû Anh). Veà khoa hoïc: KH töï nhieân phaùt trieån maïnh (cô hoïc, vaät lyù, thieân vaên hoïc):Nicolaus Copernicus, kepner Galilei

ppt97 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2252 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu lịch sử Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöông 3 HOÏC THUYEÁT KINH TEÁ CHÍNH TRÒ HOÏC TÖ SAÛN COÅ ÑIEÅN NOÄI DUNG Hoïc thuyeát kinh teá cuûa chuû nghóa troïng thöông Hoïc thuyeát kinh teá cuûa chuû nghóa troïng noâng Hoïc thuyeát kinh teá chính trò tö saûn coå ñieån Anh Söï suy thoaùi cuûa KTCT tö saûn coå ñieån I.CHUÛ NGHÓA TROÏNG THÖÔNG (Mercantilism) Hoaøn caûnh ra ñôøi Caùc ñaïi bieåu chuû yeáu Nhöõng tö töôûng kinh teá chuû yeáu Nhöõng nhaän xeùt ruùt ra töø vieäc nghieân cöùu Quaù trình tan raõ CNTT 1. Hoaøn caûnh ra ñôøi chuû nghóa troïng thöông Theá kyû XV-XVII, gắn với các sự kiện, biến cố LS: Veà lòch söû: tan raõ PK, tích luõy nguyeân thuûy tö baûn Veà tö töôûng: thôøi kyø Phuïc höng(Rinascimento), CN duy vaät choáng laïi caùc thuyeát giaùo duy taâm (Bruno, Bacon ôû Anh). Veà khoa hoïc: KH töï nhieân phaùt trieån maïnh (cô hoïc, vaät lyù, thieân vaên hoïc):Nicolaus Copernicus, kepner Galilei… 1. Hoaøn caûnh ra ñôøi chuû nghóa troïng thöông Veà phaùt kieán ñòa lyù (XV-XVI): Christopher Columbus (1492), chaâu Myõ (Tân thế giới). Sinh: Between 25 August and 31 October 1451 Genoa, Republic of Genoa, in present-day Italy Mất: 20 May 1506 (aged 54) Valladolid, Crown of Castile, in present-day Spain Veà phaùt kieán ñòa lyù (XV-XVI): Chaâu Âu ñeán Ấn độ bằng ñöôøng bieån qua Mũi Hảo Vọng (Nam Phi): Vasco da Gama, 1497-1499 Sinh: 1460 or 1469 Sines, Setúbal, Portugal Mất: 24 December 1524 (aged 64) Kochi, India Mũi Hảo Vọng (Good Hope), (Nam Phi) nơi được mệnh danh là “mắt bồ câu nhỏ” nằm kề bên bờ vịnh Fars giữa Đại Tây Dương. Đây là nơi giao hòa giữa 2 đại dương của thế giới: Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Veà phaùt kieán ñòa lyù (XV-XVI): Voøng quanh theá giôùi baèng ñöôøng bieån: quốc tịch BĐN sau đó TBN, tìm “quần đảo gia vị” Maluku, Indonesia. Ferdinand Magellan (Fernão de Magalhães) Sinh:1480 Sabrosa, Bồ Đào Nha Mất: tháng 4 27, 1521 (aged 40–41) Cebu, Philippines Vai trò :Thuyền trưởng đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới. (Đại Tây Dương – Thái Bình Dương ) 2. Caùc ñaïi bieåu chuû yeáu William Staford (1554 – 1612) Thomas Mun (1571 – 1641) Antoine De Montchrestien (1575-1622) Jean Batis Colbert (1619-1683) …Là những thương gia hay thành viên của chính phủ Thomas Mun 1571 - 1641 - Giám đốc công ty Đông Ấn – Cty nhà nước của Anh, chuyên bóc lột thuộc địa Ấn độ thông qua thương mai độc quyền và không ngang giá. - Bài luận với chủ đề "Tài Sản Của Anh Quốc Thông Qua Ngoại Thương" ("English Treasure by Foreign Trade") - Kêu gọi chính phủ ủng hộ xuất khấu từ Anh và giảm nhập khẩu từ nước ngòai, - Thừa nhận cách sử dụng (xuất khẩu) tiền của các công ty như công ty Đông Ấn có thể đem về nhiều tiền hơn, và nhiều tài sản hơn cho nước Anh và cho quốc khố Anh - Đối với việc tiêu thụ: tán dương việc tiêu thụ xa xỉ đối với những người giàu (những người có thể tạo công ăn việc làm cho người nghèo) - Đối với việc làm tại Anh: Sự nghèo nàn chính là câu trả lời: "bần hàn và thiếu thốn", ông viết: "hoang dã khiến cho người ta thông minh và chăm chỉ“. Antoine De Montchrestien (1575-1622) Người đầu tiên đưa ra thuật ngữ Kinh tế chính trị học năm 1615, nhấn mạnh vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước cho các chính sách thương mại Là bộ trưởng thương mại của Pháp dưới thời Louis XIV. Mme de Sévigné miêu tả ông là "một người miền Nam" vì Colbert lạnh lùng và ít cảm xúc. Ưu tiên phát triển công nghiệp thành thị hơn là sản xuất ở nông thôn. Cấm xuất khẩu ngũ cốc làm nông dân mất thị trường nước ngoài từ đó bán giá rẻ cho thành thị và công nghiệp để hỗ trợ công nghiệp và xuất khẩu. Jean-Baptiste Colbert (1619 – 1683) 3.Nhöõng tö töôûng kinh teá chuû yeáu Nguoàn goác cuûa caûi, nguoàn goác söï giaøu coù laø töø caùc hoaït ñoäng thöông maïi, ñaëc bieät laø ngoaïi thöông. - Ngoại thương mang đến tiền bạc (vàng) cho những quốc gia không thể tạo ra chúng. - Thomas Mun: "Để gia tăng thêm tài sản ngân khố bằng những cách thông thường thì chỉ có ngoại thương mà thôi, chúng ta phải thấy rõ quy luật đó; hàng năm bán cho người nước khác nhiều hơn thì vẫn tốt hơn do chính người trong nước tiêu thụ". “Chúng ta không có phương tiện gì khác để có được tài sản bằng ngoại thương, thậm chí đối với các khu mỏ mà chúng ta đang có". 3.Nhöõng tö töôûng kinh teá chuû yeáu Ñaïi bieåu söï giaøu coù laø tieàn teä (vaøng): tiền chính là điều chính yếu của tài sản và là chìa khóa để phát triển mở rộng tài sản: Càng có nhiều tiền thì dễ dàng xây nhiều công trình hơn, mua nhiều tàu hơn, có thể chi trả tiền bảo hiểm, cũng như có thể mua và trữ nhiều hàng hoá hơn và tái xuất khẩu… 3.Nhöõng tö töôûng kinh teá chuû yeáu Ñeà cao vai troø cuûa nhaø nöôùc trong vieäc thöïc hieän caùc chính saùch kinh teá theo söï aùp ñaët coù lôïi cho tö töôûng troïng thöông: chính sách ủng hộ cho sự phát triển công nghiệp: lượng tiền tệ giá thấp, dồi dào để tài trợ cho việc đầu tư và cho vấn đề dân số tăng nhanh mà không có đủ trợ cấp để giữ cho mức cung lao động cao và mức lương thấp. Thực hiện chính sách xuất siêu Ngăn cấm xuất khẩu, thất thoát Vàng ra nước ngoài các giai đoạn của chủ nghĩa trọng thương Ñeà cao tieàn teä (XV-XVI) Ñeà cao thöông maïi (XVI-XVII). 4. Nhaän xeùt chuû nghóa troïng thöông Ưu điểm Nhìn nhận vai trò các phạm trù khách quan của kinh tế thị trường: lưu thông, tiền tệ, lợi nhuận, của cải Chính sách kinh tế của nhà nước hỗ trợ thương mại, tăng trưởng và sự giàu có 4. Nhaän xeùt chuû nghóa troïng thöông Haïn cheá Nhaän thöùc mang tính kinh nghieäm, thieáu tính lyù luaän, chuû yeáu laø moâ taû, lôøi khuyeân. Tuyeät ñoái hoùa vai troø cuûa löu thoâng, khoâng quan taâm ñeán saûn xuaát, phaân phoái, tieâu duøng Chöa bieát ñeán quy luaät kinh teá chi phoái söï vaän ñoäng cuûa neàn kinh teá. 4. Nhaän xeùt chuû nghóa troïng thöông Ý nghĩa: Kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng mở cửa và hội nhập ngày càng sâu rộng vào các nền kinh tế trong khu vực và thế giới cần phải có chính sách bảo hộ mậu dịch, hỗ trợ sản xuất hợp lý. Để nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu, nhà nước cần hạn chế xuất khẩu hàng hóa dưới dạng nguyên liệu thô, phát triển công nghiệp chế biến để gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu Đẩy mạnh quan hệ kinh tế với các nước khác theo nguyên tắc bình đẳng đôi bên cùng có lợi, dần dần hướng đến chính sách xuất siêu Củng cố vao trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế của nhà nước hiệu quả hướng đến tự do hóa thương mại 5. Söï tan raõ chuû nghóa troïng thöông Baét ñaàu töø XVII, khi caùc aûo giaùc veà tieàn teä vaø phieán dieän veà thöông maïi laøm cho xaõ hoäi trì treä. Xuaát hieän caùc coâng tröôøng thuû coâng taïo ra nhieàu haøng hoùa, troïng taâm lôïi ích cuûa giai caáp tö saûn chuyeån töø lónh vöïc löu thoâng sang lónh vöïc saûn xuaát. II. HOÏC THUYEÁT KINH TEÁ CUÛA CHUÛ NGHÓA TROÏNG NOÂNG Hoaøn caûnh ra ñôøi Nhöõng quan ñieåm, lyù luaän Nhöõng ñaïi bieåu Nhöõng ñoùng goùp vaø haïn cheá cuûa CNTN 1. Hoaøn caûnh ra ñôøi Pháp, giữa TK 18, Tồn tại trong suy tưởng của một số người uyên bác. Chính sách trọng thương của bộ trưởng thương mại Colbert gây tổn hại đến nền nông nghiệp. Xã hội Pháp trì trệ, nông dân nghèo khổ 2. Nhöõng quan ñieåm, lyù luaän cuûa CNTN Nông nghiệp là nguồn gốc duy nhất đem lại thu nhập và của cải cho mỗi nước. "đất" - một yếu tố hiệu quả duy nhất của sản xuất. Nông nghiệp dựa vào đất đai nên nông nghiệp là ngành duy nhất tạo ra sản phẩm ròng (sản phẩm thuần túy). Nông nghiệp là ngành sản xuất các ngành khác là phi sản xuất. Chi phí nông nghiệp là chi phí sản xuất (chi phí đất đai (địa tô), chi phí ban đầu (nông cụ, gia súc kéo, hạt giống, công ban đầu), chi phí hàng năm (tiền khấu hao nông cụ, tiền công, tiền nuôi gia súc trong năm) 2. Nhöõng quan ñieåm, lyù luaän cuûa CNTN Về thương mại quốc tế: lối suy nghĩ và chính sách theo thuyết trọng thương: Thương mại hỗ trợ cho sự phát triển nền kinh tế năng động, (nghĩa là buôn bán lúa gạo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng nông nghiệp), Chính phủ chỉ cần đứng ngoài ngành mậu dịch và để nó tự hoạt động - nghĩa là để cho tư nhân tự do kinh doanh. Do đó CNTN đã trở thành người phát ngôn cho quan điểm "mậu dịch tự do" của Adam Smith. 3. Caùc ñaïi bieåu cuûa tröôøng phaùi troïng noâng Francois Quesnay (1694 – 1774) Anne Robert Jaucques Turgot (1727-1781) Francois Quesnay 1718 hoïc vò phaãu thuaät gia. 1749 thaønh vieân ngöï y, soáng trong cung ñieän Veùcxaây. 1752 phong töôùc quí toäc. 1753 nghieân cöùu kinh teá Nhöõng taùc phaåm chính cuûa F. Quesnay Baøn veà thöông maïi, 1760 Bieåu kinh teá, 1758 Phaân tích bieåu kinh teá, 1766 Cheá ñoä chuyeân cheá Trung Quoác, 1767 Nhöõng nguyeân lyù chung cuûa chính saùch kinh teá cuûa moät quoác gia noâng nghieäp, 1768 Phaân tích: Bieåu kinh teá Caùc giaû ñònh: Xaõ hoäi chia thaønh 3 giai caáp: Chuû sôû höõu, Saûn xuaát, Khoâng saûn xuaát. Giaù trò toång saûn phaåm xaõ hoäi goàm 7 tyû Lirvô (5 tyû saûn phaåm noâng nghieäp, 2 tyû saûn phaåm CN) 2 tyû tieàn maët trong löu thoâng Sô ñoà trao ñoåi trong Bieåu kinh teá Giai caáp sôû höõu Giai caáp saûn xuaát Giai caáp khoâng saûn xuaát 2 tyû 1 tyû 1 tyû I II III 1 tyû 1 tyû IV 1 tyû V Nhaän xeùt ruùt ra töø bieåu kinh teá cuûa Quesnay Öu ñieåm: Phaân tích söï vaän ñoäng cuûa toång saûn phaåm xaõ hoäi caû 2 maët: giaù trò vaø hieän vaät, söï vaän ñoäng cuûa saûn phaåm keát hôïp vôùi söï vaän ñoäng cuûa tieàn. Tieàn boû vaøo löu thoâng roài quay laïi ñieåm xuaát phaùt cuûa noù. Haïn cheá: giai caáp saûn xuaát (Coâng nhaân vaø TB) khoâng hôïp lyù; chöa thaáy taùi saûn xuaát môû roäng; maâu thuaãn khi vöøa cho raèng giai caáp khoâng saûn xuaát nhöng laïi taïo ra saûn phaåm. Anne Robert Jaucques Turgot (1727-1781) Laø ngöôøi ñaàu tieân ñöa ra khaùi nieäm Tö Baûn, TB coá ñònh, TB löu ñoäng. Chia xaõ hoäi 5 giai caáp: CN noâng nghieäp, TB NN, CN coâng nghieäp, TB CN, Sôû höõu. Tieàn coâng phaûi thu heïp ôû möùc toái thieåu. Söï baát haïnh cuûa coâng nhaân veà kinh teá: söï caïnh tranh cuûa coâng nhaân vaø quyeàn cuûa nhaø TB löïa choïn SLÑ reû nhaát. Nguyeân lyù veà söï bình quaân hoùa tyû suaát lôïi nhuaän trong caùc ngaønh khaùc nhau, lôïi nhuaän bình quaân. Quy luaät maàu môû cuûa ñaát ñai ngaøy caøng giaûm. III. Kinh teá chính trò hoïc tö saûn coå ñieån Anh Hoaøn caûnh xuaát hieän Caùc ñaïi bieåu vaø hoïc thuyeát cuûa caùc ñaïi bieåu Söï suy thoaùi cuûa KTCT Tö saûn coå ñieån 1. Hoaøn caûnh xuaát hieän CN troïng thöông vaø CN troïng noâng thoaùi traøo Söï phaùt trieån cuûa caùc coâng tröôøng thuû coâng taïo ra haøng hoùa vaø lôïi nhuaän cho giai caáp tö saûn. Söï phaùt trieån cuûa Khoa hoïc: Trieát hoïc, toaùn hoïc, vaät lyù, xaõ hoäi hoïc…xuaát hieän nhöõng tö töôûng tieán boä 2. Caùc ñaïi bieåu William Petty (1623-1687) Adam Smith (1723-1790) David Ricardo (1772-1823) William Petty (1623-1687) a. Tiểu sử, tác phẩm Ngöôøi Anh. Nghieân cöùu nhieàu lónh vöïc: Giải phẫu Y khoa (TS Y khoa), thoáng keâ, kinh teá. Caùc taùc phaåm nhö : “ Baøn veà thueá khoaù vaø leä phí ”( 1662); “ Soá hoïc chính trò” (1676)… b. Caùc hoïc thuyeát Lý luận giá trị - lao động - Giá trị do lao động - Giá cả: tự nhiên (tỉ lệ nghịch nslđ) và chính trị - Giá trị hàng hóa là sự phản ánh giá trị tiền tệ - Lao động khai thác vàng, bạc tạo ra giá trị; lao động ở ngành khác tạo ra của cải “ lao ñoäng laø cha coøn ñaát ñai laø meï cuûa moïi cuûa caûi”. Chưa phân biệt giá trị, giá trị trao đổi với giá cả lyù luaän veà tieàn tệ - Pheâ phaùn lyù thuyeát tieàn teä cuûa CNTT. Tieàn teä khoâng phaûi luùc naøo cuõng laø tieâu chuaån cuûa söï giaøu coù. -Đề cập đến lượng tiền cần thiết cho lưu thông trên cơ sở số lượng hàng hóa và tốc độ chu chuyển của tiền. Nhưng chưa tìm được: M= Đề cập đến thời hạn thanh toán ảnh hưởng đến lượng tiền cần thiết Phê phán chế độ song bản vị ảnh hưởng đến chức năng thước đo giá trị Tác dụng của tiền lẻ Lý luận về thu nhập lợi nhuận là sản phẩm thặng dư do người chủ sở hữu chiếm lấy Lao động Giá trị = tiền lương + sản phẩm thặng dư Công nhân Nhà tư bản Là người đầu tiên đưa ra ý niệm thặng dư và giải thích địa tô nông nghiệp cũng trên cơ sở ý niệm này. Địa tô, giá cả ruộng đất - Địa chủ có xu hướng nhận tiền địa tô bằng với bằng phần thặng dư được tạo ra trên mảnh đất đó. Không ai trả tiền thuê đất nhiều hơn phần thặng dư…cạnh tranh giữa những người thuê đất đẩy địa tô cao hơn mức thặng dư. Địa tô = giá trị của sản phẩm - Chi phí sản xuất (TL, giống) Giá cả Ruộng đất Giaù caû ruoäng ñaát laø do soá ñòa toâ haøng naêm quyeát ñònh. Giaù caû ruoäng ñaát = Ñòa toâ x 20. moät gia ñình coù ba theá heä: oâng 50 , con trai: 27 vaø chaùu 7. Nhöõng ngöôøi naøy coù theå soáng chung vôùi nhau 20 naêm. Vì theá, oâng laáy con soá 20 laøm cô sôû ñeå tính giaù caû ruoäng ñaát. C. Ñoùng goùp cuûa William Petty Laø ngöôøi ñaàu tieân nhaán maïnh tính khaùch quan cuûa nhöõng quy luaät taùc ñoäng trong xaõ hoäi tö baûn. Vaø laø ngöôøi ñaàu tieân khi phaân tích caùc vaán ñeà lyù luaän kinh teá moät caùch coù heä thoáng ñaët neàn moùng cho söï phaùt trieån lyù luaän kinh teá sau naøy. f. Engels:” Boùng cuûa W. Petty ñaõ truøm leân khoa kinh teá chính trò hôn suoát nöõa theá kyû , töø 1691 -1752, taát caû caùc nhaø kinh teá chính trò hoïc, duø taùn thaønh hay phaûn ñoái, ñeàu laáy oâng laøm ñieåm xuaát phaùt. … ” Adam Smith (1723-1790) a. Tieåu söû, taùc phaåm Người Scotland. Hoïc ôû Glasgow, Oxford. Vaøo naêm 1751 giaùo sö ñaïi hoïc toång hôïp Glasgow. Am hieåu nhieàu lónh vöïc nhö trieát hoïc, vaên chöông, lòch söû, đạo đức, Toaùn hoïc vaø kinh teá hoïc. Taùc phaåm noåi tieáng laø “ Cuûa caûi caùc daân toäc”, 1776. Phân tích cái gì làm mức sống của đất nước tăng lên và chỉ rõ lợi ích cá nhân và sự cạnh tranh góp phần vào tăng trưởng kinh tế ra sao. Xem xét tác động của nhà nước vào nền kinh tế như thế nào từ đó tấn công vào các chính sách kinh tế của phái trọng thương? b. Tö töôûng töï do kinh teá : “CON NGÖÔØI KINH TEÁ” Xaõ hoäi laø lieân minh nhöõng quan heä trao ñoåi. Chæ coù trao ñoåi thì nhu caàu con ngöôøi môùi thoaû maõn. “Anh cho tôi thứ mà tôi thích, anh sẽ có thứ mà anh yêu cầu, đó là ý nghĩa của trao đổi”. Vì thiên hướng trao đổi (vật này lấy vật khác) là bản chất tự nhiên của con người. “Chính không phải vì lòng nhân từ, rộng lượng của người hàng thịt, người làm rượu bia hay người bán bánh mỳ mà chúng ta có một bữa ăn, mà vì sự quan tâm của họ, lợi ích riêng của họ”. “Khi chúng ta nói chuyện với họ, không cần phải kêu gọi tình nhân loại của họ mà đánh vào lòng vị kỷ của họ…cho họ thấy họ được lợi gì khi giúp đỡ chúng ta” Sự trao đổi mang lại lợi ích vị kỷ - cho bản thân của những người trao đổi. Con người theo đuổi lợi ích vị kỷ của mình vô tình tạo lợi ích chung cho xã hội mặc dù không như dự định ban đầu, giống như “bàn tay vô hình” dẫn đường. Lợi ích cá nhân và lợi ích quốc gia tồn tại trong một chỉnh thể hài hòa dẫn đến tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng lâu dài. “ Baøn tay voâ hình”: laø söï hoaït ñoäng cuûa caùc quy luaät kinh teá khaùch quan. Điều Kiện:kinh tế thị trường tự do Nguy cơ tiềm tàng: sự can thiệp của nhà nước vào thị trường tự do, tình trạng độc quyền của doanh nghiệp, các chính sách thuế tồi tệ c. Heä thoáng lyù luaän kinh tế (1) Veà phaân coâng lao ñoäng - Phân công lao động làm tăng năng suất lao động và mang lại nhiều của cải. VD: SX đinh ghim: một người rút dây, người khác làm cho thẳng ra, người thứ ba cắt, người thứ tư uốn, người thứ năm mài nhọn đầu… Nếu 1 ngày số công nhân làm độc lập khoảng 20, nếu phân công là 48.000. Cao gấp 2000 lần. - PCLĐ bị hạn chế bởi qui mô của thị trường: khi thị trường rất nhỏ không có một người nào muốn chuyên tâm vào một công việc vì không có khả năng trao đổi sản phẩm dư thừa vượt quá mức tiêu thụ cá nhân - Phân công lao động mang lại cho con người nhiều lợi thế không phải xuất phát từ sự tinh khôn của con người mà là hậu quả tất yếu của thiên hướng bản chất của con người – thiên hướng trao đổi. - PCLĐ và quá trình cơ khí hóa là nguyên nhân của tăng trưởng kinh tế (2) lyù luaän veà giaù trò Thuật ngữ giá trị: biểu thị hoặc là sự có ích của một đồ vật hoặc khả năng mua các mặt hàng khác khi có đồ vật này. 2 nghĩa: giá trị sử dụng và giá trị trao đổi. Phân biệt Giá thực tế (giá tính bằng lao động) và giá danh nghĩa (giá tính bằng tiền) của hàng hóa. lyù luaän veà giaù trò Giá thực tế cố định.Giá danh nghĩa biến động tùy theo tình hình của thị trường. Phân biệt giá cả tự nhiên (giá cả cân bằng, hay mức mà giá cả thị trường hướng tới) và giá thực (giá thị trường). Một cơ chế tự động sẽ: Giá cả thị trường = giá cả tự nhiên lyù luaän veà giaù trò Ñònh nghóa giá trị Giaù trò do lao ñoäng trong taát caû caùc ngaønh saûn xuaát vaät chaát taïo ra. Noù ñöôïc ño baèng chi phí lao ñoäng. Giaù trò moät haøng hoùa baèng soá löôïng lao ñoäng maø ngöôøi ta coù theå mua ñöôïc nhôø haøng hoùa ñoù (giá trị = tiền lương của công nhân) lyù luaän veà giaù trò Giaù trò do lao ñoäng taïo ra chæ ñuùng trong neàn kinh teá haøng hoùa giaûn ñôn. Coøn trong CNTB, giaù trò ñöôïc quyeát ñònh bôûi thu nhaäp (tieàn löông, lôïi nhuaän vaø ñòa toâ). Cơ cấu của giá trị: V + P + R (3) lyù luaän veà phaân phoái Toàn bộ sản lượng hàng năm của đất đai và lao động hay toàn bộ giá tiền của sản lượng hàng năm chia thành 3 phần gắn với thu nhập 3 tầng lớp chủ yếu: 1. Thu nhập bằng tiền cho thuê đất đai – tầng lớp điền chủ 2. Thu nhập bằng tiền công lao động – tầng lớp người lao động 3. Thu nhập bằng lợi nhuận của tiền vốn – tầng lớp giới chủ Thu nhập bằng tiền cho thuê đất đai – lợi ích của tầng lớp điền chủ - Lợi ích của điền chủ có liên quan chặt chẽ và không tách rời lợi ích chung của xã hội. Điền chủ thường lái vấn đề chính sách chung theo hướng có lợi cho mình. Thu nhập bằng tiền cho thuê đất cứ tự đến mà không phải mất sức lao động hay dự án...dẫn đến sự biếng nhác, nhiều khi ngu tối, thiếu động não Lợi ích của tầng lớp địa chủ tăng lên cùng với sự phồn vinh của xã hội. Lợi ích của những người sinh sống bằng tiền công lao động Lợi ích của tầng lớp những người sống bằng tiền lao động liên quan chặt chẽ với tầng lớp khác, với lợi ích chung của xã hội. Tiền công lao động không tăng cao cùng với tăng cầu lao động. Khi của cải của xã hội trở thành tĩnh lập thì tiền công lao động bị giảm đến mức chỉ còn vừa đủ để nuôi sống gia đình hoặc để tiếp tục nòi giống của người lao động. Khi xã hội bị sa sút, tiền công còn giảm hơn mức đó nữa Lợi ích của những người sinh sống bằng tiền công lao động Khi xã hội phồn vinh lợi ích của người lao động có thể khá hơn nhưng không bằng điền chủ Người lao động không hiểu nổi lợi ích của mình với lợi ích chung vì thiếu thông tin, nền giáo dục và tập quán Tiếng nói của họ chẳng ai thèm nghe (trừ trường hợp đặc biệt), nếu giới chủ nghe và đồng ý thì cũng là vì quyền lợi của giới chủ Lợi ích của giới chủ - sống bằng lợi nhuận từ tiền vốn Lợi nhuận là kết quả của tiền vốn bỏ ra, là động cơ hoạt động của phần lớn lao động hữu ích của xã hội. Giới chủ luôn luôn tỉnh táo, nhạy bén và có hiểu biết sâu sắc hơn các nhà quí phái nông thôn vì suốt đời phải tính toán những kế hoạch, dự án mà họ thực hiện để thu lợi nhuận cao nhất. Tỷ suất Lợi nhuận không liên quan đến lợi ích chung của xã hội. Vì Sao? Vì sao? Tỷ suất lợi nhuận không tăng lên hay hạ xuống cùng với sự phồn vinh của xã hội như là tiền thuê đất và tiền công lao động. Tỷ suất lợi nhuận thường thường thấp hơn tại các nước giàu và cao hơn tại các nước nghèo và lợi nhuận luôn luôn ở vào mức cao nhất tại các nước đang lao nhanh nhất vào tình trạng suy thoái. Lợi ích của giới chủ - sống bằng lợi nhuận Giới chủ luôn nghĩ đến lợi ích riêng hơn là lợi ích chung của toàn xã hội, cho nên sự phán đoán, suy xét của họ dù vô tư đến đâu đi chăng nữa cũng là lợi ích bản thân Thậm chí lợi ích của họ đi ngược lại lợi ích của quần chúng nhân dân. (Độc quyền, cản trở cạnh tranh). Hãy cẩn thận với những đạo luật do giới chủ đề xuất vì lợi ích của họ không đồng hành cùng với lợi ích chung. (4) lyù luaän veà tieàn teä: nguồn gốc và cách sử dụng tiền tệ Nguồn gốc của tiền: phân công lao động dẫn đến mua bán trao đổi phát sinh nhu cầu tiền làm trung gian. Tiền lúc đầu: vỏ sò (Ấn Độ), cá tuyết khô (Newfoudland), thuốc lá (Virginia), đồng (La Mã cổ đại), Vàng, bạc được thông dụng giữa những người giàu có và các quốc gia thương mại Nhấn mạnh chức năng kép của tiền: công cụ thương

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuong 3 LSCHTKT.ppt
  • pptchuong 1 LSCHTKT.ppt
  • pptChuong 2 LSCHTKT.ppt
  • pptChuong 4 LSHTKT.ppt
  • pptchuong 5 LSHTKT.ppt
  • pptchuong 6 LSHTKT.ppt
  • pptChuong 7 LSHTKT.ppt
  • pptChuong 8hoc thuyet Keynes.ppt
  • pptChuong 9 LSHTKT.ppt
  • pptChuong 10 LSHTKT.ppt