Thiết kế và lập trình Web 1 - Bài 9: Thao tác CSDL với PHP

Nội dung ƒCác bước thao tác vớiCSDL ƒMộtsốvấnđềkhi thao tác vớiCSDL ƒMộtsốví dụminh họa: –Tìm kiếmvàsắpxếp –Tổng hợp Thêm, Xóa, Sửa –Phân trang dữliệu ƒThao tác vớicácHệQuảntrị CSDL khác

pdf33 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 1999 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế và lập trình Web 1 - Bài 9: Thao tác CSDL với PHP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình và Thiết kếWeb 1 © 2007 Khoa Công nghệ thông tin Khoa CNTT – ĐH.KHTN Bài 9 Thao tác CSDL với PHP Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Nội dung ƒ Các bước thao tác với CSDL ƒ Một số vấn đề khi thao tác với CSDL ƒ Một số ví dụ minh họa: – Tìm kiếm và sắp xếp – Tổng hợp Thêm, Xóa, Sửa – Phân trang dữ liệu ƒ Thao tác với các Hệ Quản trị CSDL khác Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Nội dung ƒ Các bước thao tác với CSDL ƒ Một số vấn đề khi thao tác với CSDL ƒ Một số ví dụ minh họa: – Tìm kiếm và sắp xếp – Tổng hợp Thêm, Xóa, Sửa – Phân trang dữ liệu ƒ Thao tác với các Hệ Quản trị CSDL khác Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Các bước thao tác CSDL trong PHP 1. Kết nối với CSDL 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu 3. Thực thi câu truy vấn 4. Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT 5. Ngắt kết nối với CSDL Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Các bước thao tác CSDL trong PHP 1. Kết nối với CSDL 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu 3. Thực thi câu truy vấn 4. Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT 5. Ngắt kết nối với CSDL Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN 1. Tạo Kết nối CSDL ƒ Kết nối MySQL và Chọn CSDL – resource mysql_connect([string host], [string username], [string password]) – int mysql_select_db (string database, [resource connection]) <?php $connection = mysql_connect(“localhost",“root”,“root"); mysql_select_db(“TestDB", $connection); ?> DatabaseApplication Connection Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Các bước thao tác CSDL trong PHP 1. Kết nối với CSDL 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu 3. Thực thi câu truy vấn 4. Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT 5. Ngắt kết nối với CSDL Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN www.example.com Webserver 2. Xây dựng câu truy vấn Yêu cầu trang xlDangnhap.php Textbox : txtDangnhap Password Box: txtMatkhau txtMatkhau = 123 txtDangnhap = admin Database Server strSQL = “SELECT * FROM Users WHERE UserName = ‘admin’ and Password = ‘123’ “ Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN 2. Xây dựng câu truy vấn (tt) SQL Ví dụ INSERT strSQL = "INSERT INTO Users (UserName, Password) VALUES (‘admin',‘123')“ DELETE strSQL = "DELETE FROM Users WHERE UserName = ‘minh'“ UPDATE strSQL = "UPDATE Users SET Password = ‘abc' WHERE UserName = ‘admin' “ SELECT strSQL = “SELECT * FROM Users WHERE UserName = ‘admin' “ Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Các bước thao tác CSDL trong PHP 1. Kết nối với CSDL 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu 3. Thực thi câu truy vấn 4. Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT 5. Ngắt kết nối với CSDL Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN 3. Thực thi câu truy vấn ƒ resource mysql_query(string SQL_command, [resource connection]) <?php $strSQL = "INSERT INTO Users (UserName, Password) VALUES (‘admin',‘123')“; mysql_query($strSQL); $strSQL = “SELECT * FROM Users“; $result = mysql_query($strSQL); ?> Application Connection 011010011011010011 query Database Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Các bước thao tác CSDL trong PHP 1. Kết nối với CSDL 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu 3. Thực thi câu truy vấn 4. Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT 5. Ngắt kết nối với CSDL Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN 4. Xử lý kết quả trả về ƒ Hiển thị dữ liệu trả về – Sử dụng hàm $row = mysql_fetch_array($result) – Số lượng FIELD $num = mysql_num_fields($result); – Truy cập đến từng FIELD echo $row[“UserName”]; Hoặc echo $row[0]; UserName Password A AA B BB C CC D DD … … X XX Y YY Z ZZ cursor Ví dụ: Xuất records từ CSDL ra trang HTML Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Các bước thao tác CSDL trong PHP 1. Kết nối với CSDL 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu 3. Thực thi câu truy vấn 4. Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT 5. Ngắt kết nối với CSDL Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN 5. Ngắt kết nối dữ liệu ƒ int mysql_close([resource connection]) ƒ Tự động thực thi khi kết thúc mã lệnh Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Tổng hợp các bước thao tác CSDL MySQL <?php // 1. Ket noi CSDL $connection = mysql_connect(“hostname",“username",“password"); mysql_select_db(“database_name", $connection); // 2. Chuan bi cau truy van & 3. Thuc thi cau truy van $strSQL = "SELECT * FROM TableName”; $result = mysql_query($strSQL); // 4.Xu ly du lieu tra ve while ($row = mysql_fetch_array($result)) { for ($i=0; $i<mysql_num_fields($result); $i++) echo $row[$i] . " "; } // 5. Dong ket noi mysql_close($connection); ?> Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Một số hàm thao tác với CSDL MySQL ƒ int mysql_data_seek(resource result_set, int row) ƒ array mysql_fetch_row(resource result_set) ƒ object mysql_fetch_object(resource result_set, [int result_type]) ƒ int mysql_free_result(resource result_set) ƒ int mysql_num_rows(resource result_set) ƒ resource mysql_pconnect([string host:port], [string user], [string password]) ƒ resource mysql_unbuffered_query(string query, [resource connection]) ƒ object mysql_fetch_field(resource result_set, [int attribute_number]) ƒ int mysql_affected_rows([resource connection]) ƒ int mysql_insert_id([resource connection]) Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Nội dung ƒ Các bước thao tác với CSDL ƒ Một số vấn đề khi thao tác với CSDL ƒ Một số ví dụ minh họa: – Tìm kiếm và sắp xếp – Tổng hợp Thêm, Xóa, Sửa – Phân trang dữ liệu ƒ Thao tác với các Hệ Quản trị CSDL khác Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Một số vấn đề - MySQL & Font Unicode ƒ Font UNICODE <?php mysql_query(“set names ‘utf-8’”); ?> Encode Decode Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Một số vấn đề - Xử lý lỗi ƒ int mysql_errno(resource connection) ƒ string mysql_error(resource connection) <?php function showerror( ) { die("Error " . mysql_errno( ) . " : " . mysql_error( )); } if (!($connection = @ mysql_connect("localhost", "fred","shhh"))) die("Could not connect"); If (!(mysql_select_db("winestor", $connection))) showerror( ); ?> Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Một số vấn đề - Include File <?php $hostName = "localhost"; $databaseName = "bookstoreDB"; $username = "root"; $password = "root"; ?> <?php function showError( ) { die("Error " . mysql_errno( ) . " : " . mysql_error( )); } ?> <?php include ‘db.inc’; include ‘error.inc’; ?> db.inc error.inc Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Nội dung ƒ Các bước thao tác với CSDL ƒ Một số vấn đề khi thao tác với CSDL ƒ Một số ví dụ minh họa: – Tìm kiếm và sắp xếp – Tổng hợp Thêm, Xóa, Sửa – Phân trang dữ liệu ƒ Thao tác với các Hệ Quản trị CSDL khác Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Nội dung ƒ Các bước thao tác với CSDL ƒ Một số vấn đề khi thao tác với CSDL ƒ Một số ví dụ minh họa: – Tìm kiếm và sắp xếp – Tổng hợp Thêm, Xóa, Sửa – Phân trang dữ liệu ƒ Thao tác với các Hệ Quản trị CSDL khác Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Một số ví dụ: Trình bày dữ liệu ra trang Web – Tìm kiếm & Sắp xếp ƒ Tìm kiếm ƒ Xuất dữ liệu thoả điều kiện ƒ Sắp xếp records theo tên trường ƒ Cho phép người dùng chon cột để sắp xếp Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Nội dung ƒ Các bước thao tác với CSDL ƒ Một số vấn đề khi thao tác với CSDL ƒ Một số ví dụ minh họa: – Tìm kiếm và sắp xếp – Tổng hợp Thêm, Xóa, Sửa – Phân trang dữ liệu ƒ Thao tác với các Hệ Quản trị CSDL khác Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Một số ví dụ: Tổng hợp Thêm, Xóa và Sửa dữ liệu ƒ Add ƒ Delete ƒ Edit Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Nội dung ƒ Các bước thao tác với CSDL ƒ Một số vấn đề khi thao tác với CSDL ƒ Một số ví dụ minh họa: – Tìm kiếm và sắp xếp – Tổng hợp Thêm, Xóa, Sửa – Phân trang dữ liệu ƒ Thao tác với các Hệ Quản trị CSDL khác Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Một số ví dụ: Phân trang dữ liệu ƒ Trường hợp dữ liệu lấy về có quá nhiều mẫu tin (hiển thị bảng quá dài) ƒ Chia dữ liệu hiển thị trên nhiều trang – Số mẫu tin hiển thị trên 1 trang: $rowsPerPage – Số thứ tự trang hiển thị: $pageNum=1,2… – Chỉ số mẩu tin bắt đầu trong trang thứ $pageNum: $offset = ($pageNum - 1) * $rowsPerPage; – Tổng số mẫu tin trả về: $numRows – Tổng số trang hiển thị: $maxPage = ceil($numRows/$rowsPerPage); Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Phân trang dữ liệu (tt) ƒCác bước thực hiện phân trang –Tính các thông số phân trang –Lấy thông tin cần hiển thị –Hiển thị thông tin của trang hiện tại –Tạo liên kết chỉ đến các trang – Xem Ví dụ Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Nội dung ƒ Các bước thao tác với CSDL ƒ Một số vấn đề khi thao tác với CSDL ƒ Một số ví dụ minh họa: – Tìm kiếm và sắp xếp – Tổng hợp Thêm, Xóa, Sửa – Phân trang dữ liệu ƒ Thao tác với các Hệ Quản trị CSDL khác Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Thao tác với Microsoft SQL Server <?php // 1. Ket noi CSDL $connection = mssql_connect(“hostname",“username",“password"); mysql_select_db(“database_name", $connection); // 2. Chuan bi cau truy van & 3. Thuc thi cau truy van $strSQL = "SELECT * FROM TableName”; $result = mssql_query($strSQL); // 4.Xu ly du lieu tra ve while ($row = mssql_fetch_array($result)) { for ($i=0; $i<mssql_num_fields($result); $i++) echo $row[$i] . " "; } // 5. Dong ket noi mssql_close($connection); ?> Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Thao tác với Microsoft Access – Sử dụng ODBC <?php // 1. Ket noi CSDL $connection = odbc_connect("mobileDB","",""); // 2. Chuan bi cau truy van & 3. Thuc thi cau truy van $strSQL = "SELECT * FROM TableName”; $result = odbc_exec ($connection, $strSQL); // 4.Xu ly du lieu tra ve while (odbc_fetch_row($result)) { for ($i=1; $i<=odbc_num_fields($result); $i++) echo odbc_result($result, $i) . " "; } // 5. Dong ket noi odbc_close($connection); ?> Lập trình và Thiết kếWeb 1 – Bài 9: Thao tác CSDL với PHP © 2007 Khoa CNTT - ĐHKHTN Thao tác với Microsoft Access – Sử dụng ADO <?php // 1. Ket noi CSDL $db = "db/bookStoreDB.mdb"; $conn = new COM("ADODB.Connection") ; $sql = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)} ; DBQ=". realpath($db) ." ; uid=; pwd=;" ; $conn->open($sql); // 2. Chuan bi cau truy van & 3. Thuc thi cau truy van $strSQL = "SELECT * FROM TableName”; $rs = $conn->execute($strSQL); // 4.Xu ly du lieu tra ve while (!$rs->EOF) { echo $rs->Fields[‘FieldName']->Value . " "; $rs->MoveNext() ; } // 5. Dong ket noi $rs->Close() ; $conn->Close() ; ?>
Tài liệu liên quan