Thiết lập một vùng SQL với DB2 Express-C, WTP Eclipse, và Máy chủ Ứng dụng WebSphere, Bản Cộng đồng V1.1

Khi triển khai thực hiện bảo mật trong một ứng dụng Web, cần phải có một mô-đun JAAS dành riêng để xử lý việc xác thực và cấp quyền cho người dùng. Máy chủ Ứng dụng WebSphere Bản Cộng đồng (WebSphere Application Server Community Edition) cung cấp một vùng SQL, có thể kết nối đến một cơ sở dữ liệu để thu thập các quyền hạn của người sử dụng. Trong hướng dẫn này bạn sẽ thấy cách thiết lập các bảng để tạo một vùng SQL trong DB2 Express-C, cách thiết lập một môi trường phát triển bằng cách sử dụng nền công cụ Web của Eclipse (Eclipse Web Tooling Platform) để tạo một ứng dụng Web, và cách triển khai ứng dụng Web từ Eclipse lên Máy chủ Ứng dụng WebSphere Bản Cộng đồng

pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1522 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết lập một vùng SQL với DB2 Express-C, WTP Eclipse, và Máy chủ Ứng dụng WebSphere, Bản Cộng đồng V1.1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiết lập một vùng SQL với DB2 Express-C, WTP Eclipse, và Máy chủ Ứng dụng WebSphere, Bản Cộng đồng V1.1 Khi triển khai thực hiện bảo mật trong một ứng dụng Web, cần phải có một mô-đun JAAS dành riêng để xử lý việc xác thực và cấp quyền cho người dùng. Máy chủ Ứng dụng WebSphere Bản Cộng đồng (WebSphere Application Server Community Edition) cung cấp một vùng SQL, có thể kết nối đến một cơ sở dữ liệu để thu thập các quyền hạn của người sử dụng. Trong hướng dẫn này bạn sẽ thấy cách thiết lập các bảng để tạo một vùng SQL trong DB2 Express-C, cách thiết lập một môi trường phát triển bằng cách sử dụng nền công cụ Web của Eclipse (Eclipse Web Tooling Platform) để tạo một ứng dụng Web, và cách triển khai ứng dụng Web từ Eclipse lên Máy chủ Ứng dụng WebSphere Bản Cộng đồng. Tất cả các ứng dụng Web sẽ áp dụng một mức độ bảo mật nào đó đối với việc xác thực và cấp quyền người sử dụng để xác minh nhận dạng của người sử dụng và cho phép truy cập các chức năng của ứng dụng, áp dụng được đối với vai trò của người sử dụng này. Các ứng dụng Web có thể sử dụng LDAP, cơ sở dữ liệu, hệ thống tệp tin, Kerberos, hoặc các hệ thống tương tự như vậy, để cung cấp việc xác thực và cấp quyền. Để truy cập dữ liệu bảo mật từ phương thức hoặc hệ thống được chọn, một vùng SQL được thiết lập ra bằng cách tạo các bảng trong một cơ sở dữ liệu và xác lập cấu hình cho một mô đun dịch vụ xác thực và cấp quyền trong Java (Java Authentication and Authorization Service - JAAS) để truy cập vào các bảng ấy từ một máy chủ ứng dụng. Hình 1 cho thấy các thành phần khác nhau trong Máy chủ Ứng dụng WebSphere Bản Cộng đồng (sau đây gọi tắt là Bản Cộng đồng) được sử dụng để cung cấp một vùng SQL. Các ứng dụng Web sử dụng một vùng SQL kết nối vào cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng một pool hoặc trình điều khiển cơ sở dữ liệu. Quyền hạn của người sử dụng được lưu trong bảng trong cơ sở dữ liệu và được chuyển tải về khi thực hiện các lời gọi, bằng cách sử dụng vùng SQL JAAS. Hình 1. Các thành phần của một vùng SQL Dịch vụ xác thực và cấp quyền trong Java (Java Authentication and Authorization Service - JAAS) là một bộ các API cho phép các ứng dụng Java truy cập vào các dịch vụ xác thực và dịch vụ kiểm soát truy cập mà không bị buộc vào dịch vụ mà nó sử dụng. Thiết lập một vùng cơ sở dữ liệu Thiết lập một vùng cơ sở dữ liệu bao gồm việc thực hiện các bước chung sau đây:  Tạo các bảng cho người sử dụng và các nhóm trong DB2 Express-C.  Triển khai một pool cơ sở dữ liệu trong máy chủ Bản Cộng đồng, nếu vùng đó định sử dụng một pool để kết nối với cơ sở dữ liệu.  Triển khai sơ đồ vùng SQL trong máy chủ Bản cộng đồng.  Lập cấu hình và triển khai ứng dụng Web mà sử dụng vùng SQL này. Phần còn lại của hướng dẫn này giải thích chi tiết các nhiệm vụ ấy. Thiết lập một cơ sở dữ liệu Trong phần này, bạn sẽ thấy cách thiết lập cơ sở dữ liệu và các bảng cơ sở dữ liệu cần có cho vùng SQL. Bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu và các bảng hoặc bằng cách sử dụng Trung tâm điều khiển (Control Center) hoặc thông qua việc chạy một kịch bản lệnh SQL. Sử dụng Trung tâm điều khiển Tạo cơ sở dữ liệu 1. Trong DB2 Express-C, mở Trung tâm điều khiển. 2. Nhấn chuột phải vào All Databases, sau đó chọn Create Database => Standard. 3. Gõ nhập WASCE làm tên cơ sở dữ liệu. 4. Nhấn Finish. Bạn vừa tạo ra một cơ sở dữ liệu mới có tên WASCE và sẽ thấy nó được liệt kê dưới mục All Databases (Hình 2). Hình 2. Cơ sở dữ liệu mới được tạo Về đầu trang Tạo các bảng Bây giờ, hãy tạo các bảng cho người dùng (USERS) và cho các nhóm (GROUP) trong cơ sở dữ liệu mới WASCE: 1. Dưới mục WASCE trong liệt kê thư mục, nhấn chuột phải vào Tables, sau đó chọn Create. 2. Gõ nhập làm tên bảng USERS, sau đó nhấn Next. 3. Thêm một cột: a. Chọn Add để thêm một cột mới vào bảng. b. Gõ nhập USERNAME làm tên cột. c. Chọn kiểu dữ liệu của cột là VARCHAR. d. Đối với mục Nullable or not, chọn No. e. Nhấn Apply. 4. Lặp lại bước 3 để thêm một cột EMAIL và một cột PASSWORD vào bảng USERS, với các giá trị như thấy trong Hình 3. Khi hoàn tất, nhấn OK. 5. Lặp lại các bước từ 1 đến 4 để tạo ra một bảng GROUPS mới với hai cột: GROUPNAME và USERNAME. 6. Nhấn Next => Next => Next để đến các phím Define trên ô hình bảng mới. 7. Chọn Add Primary. Từ các cột có sẵn, chọn cột nào định làm khoá chính cho mỗi bảng: a. Đối với bảng USERS, chọn USERNAME và đối với bảng chọn USERNAME/GROUPNAME làm khóa chính. b. Đối với bảng GROUPS, chọn Add foreign => USERNAME. Nhấn nút > để chuyển nó vào khoá ngoại. Chọn USERNAME làm khóa chính trong bảng Cha (Schema/Name - ADMINISTRATOR/USERS). 8. Nhấn Finish và bảng được tạo ra. Áp dụng các bước trên đây và các định nghĩa lược đồ như thấy trong Hình 3 và Hình 4 để tạo ra các bảng USERS và GROUPS. Đối với bảng USERNAME thì USERNAME là khóa chính. Đối với bảng GROUPS thì GROUPNAME và USERNAME là các khóa chính, và USERNAME là một khoá ngoại (tham chiếu đến USERNAME trong bảng USERS). Lược đồ USERS Hình 4. Lược đồ GROUPS Trong các bước nói trên đây, các bảng USERS và GROUPS được tạo ra dưới lược đồ ADMINISTRATOR. Nếu bạn đã đăng nhập dưới tên db2admin, các bảng sẽ được tạo ra dưới lược đồ DB2ADMIN. Điền giá trị vào các bảng 1. Chọn WASCE => Tables => USERS. 2. Nhấn chuột phải vào bảng USERS, sau đó chọn Open => Add row. 3. Gõ nhập các giá trị thử vào từng trường trong bản ghi cơ sở dữ liệu, sau đó chọn Commit. 4. Lặp lại các bước 2 và 3 đối với từng bản ghi thử mà bạn muốn tạo ra, sau đó nhấn Close. 5. Lặp lại các bước từ 1 đến 4 đối với bảng GROUPS (Hình 5). Hình 5. Tạo các bản ghi dữ liệu thử Sử dụng các kịch bản lệnh Thay vì sử dụng Trung tâm điều khiển DB2, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu, bảng, và dữ liệu thử bằng cách sử dụng một kịch bản lệnh SQL. Tệp tin tải về kèm trong hướng dẫn này chứa một tệp tin kịch bản lệnh mẫu, db2_realm.sql. Hãy thực hiện kịch bản lệnh này từ dòng lệnh DB2 để tạo ra cơ sở dữ liệu và bảng: 1. Mở một cửa sổ lệnh Windows hoặc chạy tệp tin bó (batch file) DB2 /<db2 install directory>bin/db2cw.bat. 2. Thực hiện tệp tin kịch bản lệnh mẫu bằng lệnh này: db2 -tvfdb2-realm.sql. Nếu không gặp lỗi, các thông báo thực hiện thành công sẽ được tạo ra cho SQL này (Hình 6). Hình 6. Tạo cơ sở dữ liệu, bảng, và dữ liệu thử thông qua sử dụng kịch bản lệnh
Tài liệu liên quan