Thuật ngữ về dự toán và báo giá đấu thầu

-To invite bids / tenders for sth : Mời tham gia đấu thầu dự án gì - To put sth out to tender/ contract : Đưa (dự án ) ra mời thầu - Invitation to Tender : Thông báo/ Cáo thị mời thầu - Tenderer : Người/đơn vị dự thầu - Cost estimate : Dự toán Báo giá - Quantity surveying/estimating : Tính khối lượng dự toán - Quantity Surveyor/ Cost Estimator : Người lập dự toán - Bill of Quantities (BOQ): Bảng dự toán Khối lượng The Bill of Quantities comprises a list of items giving the quantities and brief description of works included in The Contract. (Bảng dự toán Khối lượng gồm các hạng mục công tác có trong Hợp đồng với khối lượng đưa vào và được mô tả ngắn gọn nội dung công việc cho từng hạng mục) - Breakdown Quotation : Bảng Báo giá chi tiết - Preliminary estimation : Khái toán - Work Item : Hạng mục công việc - Standard method of measurement : Phương pháp đo tính tiêu chuẩn (tính khối lượng)

doc3 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 14682 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thuật ngữ về dự toán và báo giá đấu thầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thuật ngữ về dự toán & Báo giá Đấu thầu  -To invite bids / tenders for sth : Mời tham gia đấu thầu dự án gì - To put sth out to tender/ contract : Đưa (dự án ) ra mời thầu - Invitation to Tender : Thông báo/ Cáo thị mời thầu - Tenderer : Người/đơn vị dự thầu - Cost estimate : Dự toán Báo giá - Quantity surveying/estimating : Tính khối lượng dự toán - Quantity Surveyor/ Cost Estimator : Người lập dự toán - Bill of Quantities (BOQ): Bảng dự toán Khối lượng The Bill of Quantities comprises a list of items giving the quantities and brief description of works included in The Contract. (Bảng dự toán Khối lượng gồm các hạng mục công tác có trong Hợp đồng với khối lượng đưa vào và được mô tả ngắn gọn nội dung công việc cho từng hạng mục) - Breakdown Quotation : Bảng Báo giá chi tiết - Preliminary estimation : Khái toán - Work Item : Hạng mục công việc - Standard method of measurement : Phương pháp đo tính tiêu chuẩn (tính khối lượng) - Material Cost : Chi phí vật tư - Labour Cost : Chi phí nhân công - Machinery Cost : Chi phí máy móc thiết bị - Direct Cost : Chi phí trực tiếp - Estimated Direct Cost : Dự toán trưc tiếp phí - Overheads : Chi phí quản lý - Construction Cost : Chi phí xây dựng - Unit price/ Unit cost/ Unit rate: Đơn giá - Unit-price Contract : Hợp đồng theo đơn giá khoán - Lump sum : Giá trọn gói (một hạng mục công việc) - Lump sum Contract : Hợp đồng theo giá trọn gói - Contract Amount : Gía trị hợp đồng - To give/ to make breakdown : Chi tiết hoá chi phí (vật tư, nhân công…) - To quote prices/ to offer prices : Cho giá, chào giá - To overestimate : dự toán quá cao - To underestimate : dự toán quá thấp - Additional expense : Chi phí phát sinh/ bổ sung - Value engineering (V.E) : Kỹ thuật giá - Checking waste calculations : Kiểm tra các tính toán dư thừa - Retention Money : Tiền lưu ký/ bảo chứng (khi tham gia đấu thầu) - Site Management Cost : Chi phí quản lý công trường - The prices for..(item).. will be assessed in a manner laid down in the Conditions of Contract : Chi phí cho (hạng mục..) sẽ được dự trù theo các yêu cầu nêu ra trong phần Các điều kiện Hợp đồng. - There are two main common methods used for taking off the quantities of work for a building: Có hai phương thức chủ yếu làm dự toán Báo giá cho một công trình xây dựng. 1. The Tenderer has to measure his own quantities (người/ đơn vị dự thầu tự làm dự toán khối lượng & Báo giá) 2. Buiding Contractor are invited to price the components on the list of work items (Nhà thầu xây dựng được mời Báo giá cho các hạng mục công việc đã được tính toán khối lượng sẵn). - Competitive tendering process: Quy trình đấu thầu - Price forecasting technique: Kỹ thuật dự trù giá : - The total cost of the inputs to the process is usually termed the estimate : Tổng chi phí của các đầu vào thường gọi là giá trị dự toán - The price quoted to the Client is usually termed the tender: Gía chào cho chủ đầu tư thường gọi là giá thầu - The process of converting an estimate into a tender is usually termed adjudication : Quy trình chuyển đổi giá trị dự toán thành giá thầu thường được gọi là quá trình xét thầu - Bid sheet : Danh sách các đơn vị đấu thầu - Bid specifications : Điều kiện kỹ thuật mời thầu - The lowest bidder : Đơn vị chào giá thầu thấp nhất - To underbid others: Chào giá thầu thấp hơn các đơn vị khác - To outbid others : Chào giá cao hơn các đơn vị khác - Bid deposit/ tender deposit : Điền bảo chứng để tham gia đấu thầu - Bid pre-qualification : Sự xét duyệt năng lực để chọn đơn vị tham gia đấu thầu - Joint bid : Liên danh đấu thầu - Bid date : ngày mở thầu - Successful bidder/ tenderer : Đơn vị đấu thầu thành công/ trúng thầu - Notice of award : Thông báo trúng thầu/ giao thầu - Collusive Bidding/ Tendering : Sự đấu thầu có dàn xếp/ thông đồng - Collusion Affidavit : Bản tuyên thệ/ cam kết không thông đồng - Bids are opened and read in public: Các hồ sơ dự thầu được mở và đọc công khai. - Estimating techniques using Historical Cost Data : Kỹ thuật tính dự toán sử dụng Dữ liệu chi phí trong quá khứ • Cost per functional unit : Chi phí đơn vị theo công năng công trình • Cost per unit of floor area: Chi phí theo đơn vị diện tích sàn • Elemental cost estimating: dự toán chi phí theo cấu kiện thành phần • Analytical estimating : Dự toán dựa trên phân tích chi phí - Contingency allowance : Phụ phí rủi ro bất ngờ - Legitimate profit : Lợi nhuận hợp pháp/ chính đáng - The management of the estimating and tendering process usually involves the following activities Quản lý quá trình dự toán & đấu thầu thường bao hàm các hoạt động sau: 1. Decision to tender (Quyết định dự thầu) 2. Examination of the tender documents (Kiểm tra hồ sơ thầu) 3. Establishment of a programme for estimate and tender preparation (Thiết lập tiến độ chuẩn bị lập dự toán & đấu thầu) 4. Site visit (Khảo sát công trường) 5. Analysis of prime cost and provisonal sums (Phân tích các chi phí chính và các phụ phí) 6. Preparation of outline method statement (Chuẩn bị thuyết minh đề cương phương pháp thực hiện) 7. Subcontractors and supplier’s enquiries (lấy thông tin các thầu phụ & nhà cung cấp vật tư, thiết bị) 8. Estimation of the direct costs (Dụ toán chi phí trực tiếp) 9. Estimate appraisal and adjudication (Đánh giá thẩm định dự toán) 10. Assembly of the bid documentation and submission of the tender (Tập hợp mọi hồ sơ và đệ trình Hồ sơ đấu thầu cho chủ đầu tư) (constructionenglish.net) _________________________________
Tài liệu liên quan