Thực hành điều khiển lập trình PLC - Mạng PLC

Buổi thực hành số 1: T iếp cận thiết bị, ngôn ngữ và hoàn chỉnh bài thực hành Buổi thực hành số 2: T hực hành các lệnh tiếp điểm xu ất nh ập, EU, ED, SET, RESET trên S 7-200 Buổi thực hành số 3: Điều khiển Timer và Co unter trên S 7-200 Buổi thực hành số 4: T hực hành một số lệnh bit logic trên S 7-300 Buổi thực hành số 5: T hực hành một số lệnh toán học, so sánh, chuyển đổi dữ liệu, xử lý dử liệu… Buổi thực hành số 6: Các bộ định thời trên S 7-300 Buổi thực hành số 7: Các tác vụ đếm trên S7-300 Buổi thực hành số 8: L ập trình chương trình con

pdf47 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2580 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực hành điều khiển lập trình PLC - Mạng PLC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 1 MUÏC LUÏC PHAÀN 1: THÖÏC HAØNH LAÄP TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN PLC VÔÙI S7-200 & S7-300 Buoåi thöïc haønh soá 1: Tieáp caän thieát bò, ngoân ngöõ vaø hoaøn chænh baøi thöïc haønh Buoåi thöïc haønh soá 2: Thöïc haønh caùc leänh tieáp ñieåm xuaát nhaäp, EU, ED, SET, RESET treân S7-200 Buoåi thöïc haønh soá 3: Ñieàu khieån Timer vaø Counter treân S7-200 Buoåi thöïc haønh soá 4: Thöïc haønh moät soá leänh bit logic treân S7-300 Buoåi thöïc haønh soá 5: Thöïc haønh moät soá leänh toaùn hoïc, so saùnh, chuyeån ñoåi döõ lieäu, xöû lyù döû lieäu… Buoåi thöïc haønh soá 6: Caùc boä ñònh thôøi treân S7-300 Buoåi thöïc haønh soá 7: Caùc taùc vuï ñeám treân S7-300 Buoåi thöïc haønh soá 8: Laäp trình chöông trình con PHAÀN 2: THÖÏC HAØNH GIAO TIEÁP GIÖÕA NGÖÔØI VAØ MAÙY (HMI) Buoåi thöïc haønh soá 9: Caùc thuoäc tính, söï kieän ñieàu khieån, ñoái töôïng ñieàu khieån cuûa Protool/Pro, giao tieáp giöõa ngöôøi vaø maùy. Buoåi thöïc haønh soá 10: Söï kieän chuyeån ñoäng quaù trình vaø xöû lyù baèng VBScript. PHAÀN 3: THÖÏC HAØNH MAÏNG PLC Buoåi thöïc haønh soá 11: Ñònh nghóa vaø xaùc laäp maïng PROFIBUS-DP 1 Master vaø 2 Slaver, kieåm tra truyeàn thoâng maïng. Caùc baøi toaùn ñieàu khieån tuaàn töï cuûa moãi thaønh phaàn ñieàu khieån. Buoåi thöïc haønh soá 12: Naâng caáp maïng PROFIBUS-DP coù chöùc naêng HMI. Giaùm saùt vaø ñieàu khieån caùc I/O hieän coù treân caùc thieát bò ñieàu khieån chuû vaø tôù trong maïng. THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 2 BUOÅI THÖÏC HAØNH SOÁ 1 TIEÁP CAÄN THIEÁT BÒ, NGOÂN NGÖÕ VAØ HOAØN CHÆNH BAØI THÖÏC HAØNH 1. TIEÁP CAÄN THIEÁT BÒ 1.1. Giôùi thieäu thieát bò • Module Standard CPU 200 & 300 • Digital Expanded Module • Analog Expanded Module • Communication Module 1.2. Keát noái thieát bò ngoaïi vi vôùi CPU, Expanded Module 1.2.1. Caùc thieát bò vaøo ra soá, töông töï ñöôïc söû duïng trong khoùa thöïc haønh • Caùc loaïi taùc ñoäng cô • Caùc loaïi caûm bieán soá vaø töông töï • Caùc thieát bò chaáp haønh: valve, motor, relay. 1.2.2. Xaùc ñònh caùc ñaëc tröng cuûa ñaàu noái • Nguoàn cung caáp, ñaëc tính • Khaùi nieäm Bit, Byte, Word, Double Word; Gaùn ñòa chæ vaø teân goïi cuûa bieán vaøo ra 2. NGOÂN NGÖÕ 2.1. Cuù phaùp, caáu truùc • Naém roõ chu kyø queùt cuûa chöông trình, baûn chaát caùc leänh, tham soá, toaùn haïng vaø toå chöùc caùc leänh theo quaù trình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. 2.2. Coâng cuï laäp trình • Laøm quen caùc chöùc naêng phaàn meàm • Söû duïng caùc caâu leänh • Taûi vaø ñoïc chöông trình 2.3. Ñònh nghóa caáu hình Nhaø saûn xuaát thieát keá vaø cheá taïo caùc loaïi CPU töø 300 trôû lean vôùi muïc ñích söû duïng cho caùc giaûi phaùp maïng tích hôïp heä thoáng saûn xuaát töï ñoäng. Do ñoù ñeå CPU laøm vieäc vaø hieåu ñöôïc caùc module töông taùc vôùi noù thì ngöôøi duøng phaûi ñònh nghóa caáu hình cöùng cho chuùng. Caùc böôùc ñònh caáu hình phaàn cöùng cho CPU S7-300 2.3.1. Sinh vieân töï taïo cho baûn thaân moät thö muïc rieâng bieät vôùi MSSV vôùi ñöôøng daãn D:\TN_PLC\ . 2.3.2. Ñònh nghóa caáu hình cöùng S7-300 File New söû duïng Browse ñeå choïn thö muïc ñaõ taïo, goõ teân file vaøo hoäp thoaïi Name, Enter vaø xuaát hieän khung cöûa soå laøm vieäc cuûa moâi tröôøng S7-300 coù chöùa file coù teân maø chuùng ta vöøa taïo. Vaøo menu Insert Station SIMATIC 300 Station. Kích chuoät vaøo oâ daáu (+) cuûa teân file, xuaát hieän bieåu töôïng SIMATIC 300 vaø choïn chuùng, bieåu töôïng Hardware beân cöûa soå phaûi cuûa maøn hình laøm vieäc S7-300 xuaát hieän. THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 3 Nhaán chuoäc 2 laàn vaøo Hardware thì xuaát hieän cöûa soå ñònh nghóa caáu hình cöùng cho S7 –300. Kích vaøo daáu (+) cuûa bieåu töôïng SIMATIC 300, sau ñoù kích vaøo daáu (+) cuûa RACK 300 vaø choïn Rail. Kích vaøo daáu (+) cuûa PS-300 vaø choïn PS 307 2A. Kích daáu (+) CPU-300, choïn CPU 315-2 DP, sau ñoù choïn 6ES7 315-2AF03- 0AB0. Kích daáu (+) SM-300 roài kích DI/DO –300 choïn SM 323 DI16/DO16x24V/0.5A Kích daáu (+) SM-300 roài kích AI/AO choïn SM334 AI4/AO2x8/8Bit. Kích daáu (+) SIMATIC 300, sau ñoù choïn bieåu töôïng Blocks vaø xuaát hieän cöûa soå vieát chöông trình cho S7-300. Coù theå laäp trình theo Ladder. Choïn bieåu töôïng Download ñeå taûi chöông trình xuoáng CPU S7-300. 2.3.3. Hieån thò traïng thaùi tín hieäu phuï thuoäc chöông trình : duøng ñeå quan saùt traïng thaùi hoaït ñoäng tín hieäu hieän haønh cuûa caùc toaùn haïng. Ñeå thöïc hieän coâng vieäc naøy chuùng ta vaøo menu Debug -> Monitor ( ôû caùc daïng phöông phaùp laäp trình). 3. HOAØN CHÆNH BAØI THÖÏC HAØNH Trình töï caùc böôùc thöïc haønh ñöôïc xaây döïng logic treân cô sôû thieát keá vaø xaây döïng moät heä thoáng ñieàu khieån baèng PLC hoaëc moät heä thoáng maïng PLC thöïc tieãn. Ñieàu naøy giuùp cho sinh vieân ñaït ñöôïc keát quaû toát nhaát khi tham gia vaøo quaù trình coâng taùc sau naøy. Moâ taû moät ví duï maãu veà vieäc hoaøn chænh baøi thöïc haønh. Phaùt bieåu baøi toaùn: Vieát chöông trình cho PLC ñieàu khieån thieát bò khoan thuûy löïc cuûa moät ñaàu khoan töï ñoäng moâ taû hình 1, vôùi yeâu caàu kyõ thuaät nhö sau: Ñöa chi tieát vaøo vò trí caàn khoan, roài aán nuùt Drill Start, muõi khoan xoay, ñaàu khoan tònh tieán vaø khoan chi tieát. Ñaït ñuû chieàu saâu khoan caàn thieát (S4 taùc ñoäng), ñaàu khoan töï ñoäng quay veà vaø keát thuùc moät chu kyø khoan THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 4 taïi S3. Trong quaù trình gia coâng neáu xaûy ra söï coá ta aán nuùt Home Back, ñaàu khoan töï ñoäng lui veà. a) Baûng gaùn nhieäm vuï I/O b) Bieåu ñoà traïng thaùi c) Keát noái thieát bò ngoaïi vi vôùi PLC d) Chöông trình Hình 1 – Cô caáu khoan Input (ngoû vaøo) Output (ngoû ra) Teân goïi Ñòa chæ Teân goïi Ñòa chæ Drill Start I0.0 Sol 1Y Q0.0 Home Back I0.1 S3 I0.2 S4 I0.3 I0.0 I0.1 Q0.0 Bieåu ñoà traïng thaùi theo thôøi gian I0.3 I0.2 M I0.0 I0.1 I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I0.6 I0.7 L Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 S3 Power Supply 24 VDC + - 1Y S4 Home Back Drill Start Network1: // Khi Drill Start laø 1 thì 1Y ñöôïc nhôù leân 1. A "Drill Start" A "S3" S "Solenoid 1Y" Network2: // S4 laø 1 hoaëc Home Back laø 0 thì xoùa 1Y O "S4" ON "Home Back" R "Solenoid 1Y" THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 5 BUOÅI THÖÏC HAØNH SOÁ 2 THÖÏC HAØNH CAÙC LEÄNH VEÀ BIT LOGIC TREÂN S7-200 1. Muïc ñích. Giuùp SV söû duïng thoâng thaïo ñöôïc caùc leänh veà tieáp ñieåm qua caùc moâ hình thöïc. 2. Yeâu caàu: • SV Chuaån bò kieán thöùc tröôùc cho buoåi thöïc haønh. • Tìm hieåu thieát bò ngoaïi vi ñaõ laép raùp treân moâ hình. • Xaùc ñònh caùc loã jack öùng vôùi ñòa chæ quy ñònh ñeå keát noái thieát bò vôùi PLC. 3. Thôøi löôïng thöïc haønh: 5 tieát 4. Noäi dung caùc böôùc thöïc hieän ( phaàn daønh cho Sinh vieân): a. Noäi dung : • Thöïc haønh caùc leänh tieáp ñieåm. • Thöïc haønh caùc leänh Set (S), Reset (R). • Thöïc haønh caùc leänh xeùt caïnh leân (EU), caïnh xuoáng (ED). b. Caùc böôùc thöïc hieän ôû moãi baøi : • Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). • Veõ bieåu ñoà traïng thaùi cuûa quaù trình hoaït ñoäng heä thoáng. • Laép moâ hình thí nghieäm (neáu coù). • Trình baøy chöông trình ôû daïng STL ( Statement List). 5. Keát luaän & ñaùnh giaù (phaàn daønh cho Giaûng Vieân höôùng daãn): THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 6 Baøi 1: Ñaõo chieàu ñoäng cô Vieát chöông trình ñieàu khieån ñeå ñaõo chieàu ñoäng cô ñieän DC. Nhaán PB_CW ñeå ñoäng cô quay cuøng chieàu kim ñoàng hoà, nhaán PB_CCW ñeå ñoäng cô quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà. Nhaán PB_STOP ñeå döøng ñoäng cô. Ghi chuù : coù söû duïng moâ hình (Ñoäng cô DC). Sinh vieân phaûi thöïc hieän caùc phaàn sau: 1. Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). Input (ngoû vaøo) Output (ngoû ra) Moâ taû Ñòa chæ Moâ taû Ñòa chæ 2. Veõ bieåu ñoà traïng thaùi cuûa quaù trình hoat ñoäng heä thoáng. 3. Veõ sô ñoà keát noái thieát bò vôùi PLC. Error! 4. Trình baøy chöông trình ôû daïng STL ( Statement List) : THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 7 Baøi 2: Heä thoáng keïp chaët vaø khoan chi tieát Vieát chöông trình ñieàu khieån heä thoáng khoan chi tieát vôùi phoâi ñöôïc caáp baèng tay Sinh vieân phaûi thöïc hieän caùc phaàn sau: 1. Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). Input (ngoû vaøo) Output (ngoû ra) Moâ taû Ñòa chæ Moâ taû Ñòa chæ 2. Veõ bieåu ñoà traïng thaùi cuûa quaù trình hoat ñoäng heä thoáng. 3. Veõ sô ñoà keát noái thieát bò vôùi PLC. 4. Trình baøy chöông trình ôû daïng STL ( Statement List) : S1 S2 S3 S4 1.0 2.0 Ñoà gaù keïp Hình 2 – Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maùy khoan 0 1 1 0 1 2 3 4 5 Böôùc thöïc hieän Piston 1.0 Piston 2.0 a. Sô ñoà nguyeân lyù b. Bieåu ñoà traïng thaùi THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 8 Baøi 3: Vieát chöông trình ñieàu khieån heä thoáng khoan chi tieát vôùi phoâi ñöôïc caáp töï ñoäng, heä thoáng ñöôïc moâ taû ôû hình 3. Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa heä thoáng khoan laøm vieäc nhö sau: Phoâi ñöôïc chuyeån baèng baêng taûi, ñeán ngay vò trí gia coâng thì S0 taùc ñoäng laøm piston 1.0 ñöôïc taùc ñoäng bôûi van 5/2/1 side seõ nay chi tieát vaøo vò trí keïp phoâi vaø S2 ñöôïc taùc ñoäng, piston 1.0 trôû veà vò trí ban ñaàu. Khi S1 taùc ñoäng, piston 2.0 dòch chuyeån maù keïp ñeán keïp chaët phoâi töø S3 -> S4 , khi S4 taùc ñoäng thì piston 3.0 seõ mang ñaàu khoan ñi xuoáng ñeå thöïc hieän gia coâng loã vaø ñaït ñeán chieàu saâu loã, töùc laø S6 taùc ñoäng thì piston 3.0 giaät veà, khi S5 taùc ñoäng thì piston 2.0 giaät maù keïp veà vò trí ban ñaàu ñeå thaùo chi tieát ra. Sinh vieân phaûi thöïc hieän caùc phaàn sau: 1. Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). Input (ngoû vaøo) Output (ngoû ra) Moâ taû Ñòa chæ Moâ taû Ñòa chæ S3 S4 S6 S5 2.0 3.0 Ñoà gaù keïp S2 S1 S0 1.0 Hình 3 – Cô caáu khoan vôùi phoâi caáp töï ñoäng THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 9 2. Veõ bieåu ñoà traïng thaùi cuûa quaù trình hoat ñoäng heä thoáng. 3. Veõ sô ñoà keát noái thieát bò vôùi PLC. 4. Trình baøy chöông trình ôû daïng STL ( Statement List) : THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 10 BUOÅI THÖÏC HAØNH SOÁ 3 THÖÏC HAØNH TIMER VAØ COUNTER TREÂN S7-200 1. Muïc ñích. Giuùp SV hieåu ñöôïc baûn chaát cuûa Timer vaø söû duïng thoâng thaïo ñöôïc caùc leänh veà Timer. 2. Yeâu caàu: • Chuaån bò caùc thieát bò ngoaïi vi. • Xaùc ñònh caùc loã jack öùng vôùi ñòa chæ quy ñònh ñeå keát noái thieát bò vôùi PLC. • Naém vöõng caùc kieán thöùc lyù thuyeát veà PLC vaø kyõ thuaät soá. 3. Thôøi löôïng thöïc haønh: 5 tieát 4. Noäi dung caùc böôùc thöïc hieän ( phaàn daønh cho Sinh vieân): a. Noäi dung : • Thöïc haønh Timer loaïi TON, TOF. • Thöïc haønh Timer loaïi coù nhôù (TONR). • Thöïc haønh caùc boâ ñeám: CU, CD, CUD b. Caùc böôùc thöïc hieän ôû moãi baøi : • Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). • Veõ bieåu ñoà traïng thaùi cuûa quaù trình hoaït ñoäng heä thoáng. • Laép moâ hình thí nghieäm (neáu coù). • Trình baøy chöông trình ôû daïng STL ( Statement List). 5. Keát luaän & ñaùnh giaù (phaàn daønh cho Giaûng Vieân höôùng daån): THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 11 Baøi 4: Chuyeån cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô töø cheá ñoä sao (Y) sang tam giaùc (∆). Taùc ñoäng tín hieäu khôûi ñoäng ( baèng nuùt nhaán PB Start) ñoäng cô khôûi ñoäng ôû cheá ñoä (Y), sau 5 giaây thì ñoäng cô chuyeån sang hoaït ñoäng ôû cheá ñoä (∆). Döøng ñoäng cô taùc ñoäng tín hieäu ngöøng ( baèng nuùt nhaán PB Stop). Sinh vieân phaûi thöïc hieän caùc phaàn sau: 1. Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). Input (ngoû vaøo) Output (ngoû ra) Moâ taû Ñòa chæ Moâ taû Ñòa chæ 2. Veõ bieåu ñoà traïng thaùi cuûa quaù trình hoat ñoäng heä thoáng. 3. Veõ sô ñoà keát noái thieát bò vôùi PLC. 4. Trình baøy chöông trình ôû daïng STL ( Statement List) : Baøi 5: Thieát keá xaùc ñònh ñònh quyeàn öu tieân. Yeâu caàu cuûa luaät chôi: 1) Sau khi giaùm khaûo hoaøn taát caâu hoûi. THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 12 2) Ba thí sinh seõ nhaán coâng taéc gaén ôû treân baøn naèm phía tröôùc maët hoï ñeå giaønh quyeàn ñaàu tieân laø ngöôøi traû lôøi caâu hoûi. 3) Buzzer seõ phaùt tieáng keâu trong 10 giaây sau khi moät trong caùc thí sinh chaïm vaøo coâng taéc. 4) Ñeøn baùo ôû phía tröôùc moãi thí sinh seõ saùng vaø chæ seõ ñöôïc reset baèng coâng taéc cuûa thaày giaùm khaûo. Sinh vieân phaûi thöïc hieän caùc phaàn sau: 1. Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). Input (ngoû vaøo) Output (ngoû ra) Moâ taû Ñòa chæ Moâ taû Ñòa chæ 2. Veõ bieåu ñoà traïng thaùi cuûa quaù trình hoat ñoäng heä thoáng. 3. Veõ sô ñoà keát noái thieát bò vôùi PLC. 4. Trình baøy chöông trình ôû daïng STL ( Statement List) : THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 13 Baøi 6: Heä thoáng ñieàu khieån xe ra vaøo baõi xe Heä thoáng ñieàu khieån baõi ñaäu xe chöùa toái ña laø 12 chieác moâ taû hình 4. Moãi laàn xe vaøo, PLC töï ñoäng taêng theâm 1 bôûi caûm bieán phaùt hieän xe S1. Baát kyø moät chieác xe naøo ñi ra khoûi baõi, PLC seõ töï ñoäng giaûm ñi 1 bôûi caûm bieán phaùt hieän S2. Khi 12 chieác xe ñöôïc ñaêng kyù, baûng hieäu ñaày xe seõ ñöôïc saùng leân thoâng baùo ñeán caùc xe khoâng ñöôïc vaøo nöõa. Sinh vieân phaûi thöïc hieän caùc phaàn sau: 1. Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). Input (ngoû vaøo) Output (ngoû ra) Moâ taû Ñòa chæ Moâ taû Ñòa chæ 2. Veõ bieåu ñoà traïng thaùi cuûa quaù trình hoat ñoäng heä thoáng. 3. Veõ sô ñoà keát noái thieát bò vôùi PLC. 4. Trình baøy chöông trình ôû daïng STL ( Statement List) : Hình 4 – Baõi ñaäu xe THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 14 Buoåi thöïc haønh soá 4: THÖÏC HAØNH MOÄT SOÁ LEÄNH BIT LOGIC TREÂN S7-300 1. Muïc ñích. Giuùp SV tieáp caän vôùi boä ñieàu khieån PLC S7-300 vaø thöïc hieän moät soá leänh cô baûn. 2. Yeâu caàu: • Chuaån bò caùc thieát bò ngoaïi vi. • Xaùc ñònh caùc loã jack öùng vôùi ñòa chæ quy ñònh ñeå keát noái thieát bò vôùi PLC. • Naém vöõng caùc kieán thöùc lyù thuyeát veà PLC S7-300. 3. Thôøi löôïng thöïc haønh: 5 tieát 4. Noäi dung caùc böôùc thöïc hieän ( phaàn daønh cho Sinh vieân): a. Noäi dung : • Ñònh caáu hình phaàn cöùng cho PLC S7-300. • Thöïc haønh moät soá leänh cô baûn veà bit logic. b. Caùc böôùc thöïc hieän ôû moãi baøi : • Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). • Veõ bieåu ñoà traïng thaùi cuûa quaù trình hoaït ñoäng heä thoáng. • Laép moâ hình thí nghieäm (neáu coù). • Trình baøy chöông trình ôû daïng STL ( Statement List). 5. Keát luaän & ñaùnh giaù (phaàn daønh cho Giaûng Vieân höôùng daãn): THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 15 Baøi 7: Heä thoáng töï ñoäng ñoùng môû cöûa cho xe ra vaøo kho haøng. Khi xe ñang tieán veà gaàn cöûa kho, caûm bieán SS1 nhaän daïng ñöôïc xe vaø cöûa seõ ñöôïc môû ra ñeán gaëp giôùi haïn haønh trình treân LS2 thì cöûa döøng laïi roài xe chaïy vaøo. Khi caûm bieán quang SS2 ñaët phía trong coång cöûa nhaän daïng ñöôïc xe ñaõ ñi qua khoûi cöûa thì cöûa seõ ñöôïc ñoùng laïi, chaïm vaøo giôùi haïn haønh trình döôùi LS1 thì cöûa döøng laïi. Tröôøng hôïp xe ñi chieàu ngöôïc laïi cuõng töông töï. Chuù yù: moâ hình hình 5 ñöôïc thay theá cho heä thoáng ñoùng cöûa xe vaøo kho haøng. Ñoùng môû cöûa baèng piston duoãi ra vaø thuït vaøo vôùi valve 5/3/2 side. Sinh vieân phaûi thöïc hieän caùc phaàn sau: 1. Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). Input (ngoû vaøo) Output (ngoû ra) Moâ taû Ñòa chæ Moâ taû Ñòa chæ 2. Veõ bieåu ñoà traïng thaùi cuûa quaù trình hoat ñoäng heä thoáng. 3. Veõ sô ñoà keát noái thieát bò vôùi PLC. 4. Trình baøy chöông trình ôû daïng STL ( Statement List) : Hình 5 - moâ hình ñoùng môû cöûa töï ñoäng THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 16 Baøi 8: Vieát chöông trình ñieàu khieån cô caáu thaùo vaø laép dao caét trong maùy gia coâng CNC. Cô caáu thaùo laép dao laøm vieäc theo nguyeân lyù ñöôïc moâ taû ôû bieåu ñoà traïng thaùi hình 6. Sinh vieân phaûi thöïc hieän caùc phaàn sau: 1. Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). 2. Veõ sô ñoà keát noái thieát bò vôùi PLC. Input (ngoû vaøo) Output (ngoû ra) Moâ taû Ñòa chæ Moâ taû Ñòa chæ Truïc chính B Ñoäng cô A Tay gaép C THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 17 3. Trình baøy chöông trình ôû daïng STL ( Statement List) : THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 18 Buoåi thöïc haønh soá 5: THÖÏC HAØNH LEÄNH TOAÙN, CHUYEÅN ÑOÅI DÖÕ LIEÄU, XÖÛ LYÙ DÖÕ LIEÄU TREÂN S7-300 1. Muïc ñích. Giuùp SV name roõ vaø öùng duïng moät soá leänh toaùn hoïc, leänh chuyeån ñoåi döõ lieäu, leänh truyeàn vaø nhaän döõ lieäu treân thanh ghi vaø thöïc hieän vieäc xöû lyù döõ lieäu PLC S7-300. 2. Yeâu caàu: • Chuaån bò caùc thieát bò ngoaïi vi. • Xaùc ñònh caùc loã jack öùng vôùi ñòa chæ quy ñònh ñeå keát noái thieát bò vôùi PLC. • Naém vöõng caùc kieán thöùc lyù thuyeát veà PLC S7-300. 3. Thôøi löôïng thöïc haønh: 5 tieát 4. Noäi dung caùc böôùc thöïc hieän ( phaàn daønh cho Sinh vieân): a. Noäi dung : • Thöïc haønh moät soá leänh truyeàn vaø nhaän döõ lieäu thanh ghi qua caùc oâ nhôù PQW, PIW cuûa module A/D vaø D/A. • Thöïc haønh caùc leänh toaùn hoïc, so saùnh, chuyeån ñoåi. b. Caùc böôùc thöïc hieän ôû moãi baøi : • Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). • Veõ bieåu ñoà traïng thaùi cuûa quaù trình hoaït ñoäng heä thoáng. • Laép moâ hình thí nghieäm (neáu coù). • Trình baøy chöông trình ôû daïng STL ( Statement List). 5. Keát luaän & ñaùnh giaù (phaàn daønh cho Giaûng Vieân höôùng daãn): THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 19 Baøi 9: Heä thoáng kieåm tra löïc eùp cuûa moät piston khí neùn ñöôïc moâ taû hình 7, trong ñoù taûi eùp ñöôïc moâ taû baèng moät cô caáu loø xo ñöôïc gaén vaøo ñaàu thaân xy lanh. Duøng caûm bieán aùp suaát ñeå ño aùp suaát khí taùc ñoäng vaøo khoan piston. Ta thay ñoåi aùp suaát eùp baèng caùch ñieàu chænh baèng van chænh aùp. Vieát chöông trình bieåu dieãn giaù trò thöïc cuûa löïc eùp leân taûi öùng vôùi aùp suaát khí laø 350 kPa. Sinh vieân phaûi thöïc hieän caùc phaàn sau: 1. Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). Input (ngoû vaøo) Output (ngoû ra) Moâ taû Ñòa chæ Moâ taû Ñòa chæ 2. Veõ bieåu ñoà traïng thaùi cuûa quaù trình hoat ñoäng heä thoáng. 3. Veõ sô ñoà keát noái thieát bò vôùi PLC. 4. Trình baøy chöông trình ôû daïng STL ( Statement List) : Hình 7 – moâ hình kieåm tra löïc eùp THÖÏC HAØNH ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC - MAÏNG PLC 20 Baøi 10: Heä thoáng ñieàu khieån vò trí cuûa moät quaù trình eùp thuûy löïc ñöôïc moâ taû hình 8, trong ñoù ñaïi löôïng vò trí ñöôïc xaùc ñònh nhôø moät position transducer phaûn hoài veà module A/D. Vieát chöông trình bieåu dieãn giaù trò vò trí thöïc cuûa haønh trình dòch chuyeån ta coù theå quan saùt. Vieát chöông trình ñieàu khieån piston dòch chuyeån töø vò trí zeâroâ (0 mm) ñeán 90 mm roài giaät veà vò trí 75mm roà döøng haún. Chuù yù: toác ñoä dòch chuyeån chaäm vôùi vaän toác 180mm/phuùt baèng caùch ñieàu chænh van tieát löu gaén ôû ngoõ vaøo tröôùc van chænh höôùng. Sinh vieân phaûi thöïc hieän caùc phaàn sau: 1. Thöïc hieän baûng gaùn nhieäm vuï I/0 (Input/Ouput). Input (ngoû vaøo) Output (ngoû ra) Moâ taû Ñòa chæ Moâ
Tài liệu liên quan