Thực hành sinh học

 Thường biến là gì? Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

ppt17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3050 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hành sinh học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thường biến là gì? Kiểm tra bài cũ: Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường. Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh.  Quan sát tranh (mẫu vật), thảo luận nhóm và hoàn thành bảng THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN Cây đậu Cây đậu trồng trong tối Cây đậu trồng ngoài sáng Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN Lá lốt Lá lốt mọc ở ngoài sáng Lá lốt ở trong bóng râm Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN Hình ảnh đoạn thân cây dừa nước mọc trên mặt nước - Thân có đường kín lớn - Một phần rễ biến hành phao (giúp cây dễ àng nổi trên mặt ước) Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN Hình ảnh cây rau dừa nước mọc trên bờ Thân có đường kính nhỏ và chắc Lá nhỏ Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN Hình ảnh cây rau dừa nước mọc trên bờ Thân có đường kính nhỏ và chắc Lá nhỏ  Thảo luận nhóm và hoàn thành bảng Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN Lá màu xanh Lá màu vàng Thân to, lá to Thân nhỏ, lá nhỏ Thân lá nhỏ Thân lá lớn Thân lá lớn hơn, một phần rễ biến thành phao Ánh sáng Dinh dưỡng Độ ẩm II – Nhận biết và phân biệt thường biến với đột biến  Những sai khác giữa các cây lúa mọc ở 2 vị trí khác nhau trong ruộng ở vụ thứ nhất thuộc thế hệ (đời) nào? Thuộc thế hệ thứ nhất (biến dị trong đời cá thể)  Quan sát tranh, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi: Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN Các cây lúa không có khác nhau → Thường biến không di truyền. Các cây lúa được gieo từ hạt của 2 cây lúa mọc ven bờ và cây lúa mọc trong ruộng có khác nhau không? Từ đó rút ra nhận xét gì?  Quan sát tranh, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi: II – Nhận biết và phân biệt thường biến với đột biến Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN  Quan sát tranh, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi: Tại sao những cây mạ mọc ở ngoài sáng lá đều có màu xanh còn những cây mạ trong tối lá có màu vàng? Từ đó rút ra nhận xét gì? Cùng kiểu gen, cùng môi trường sống nên kiểu hình giống nhau →Thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định II – Nhận biết và phân biệt thường biến với đột biến Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN III – Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và chất lượng  Quan sát 2 đám ruộng lúa của cùng một giống nhưng được tưới nước bón phân và phòng trừ cỏ dại, sâu bệnh khác nhau.  Năng suất ở 2 đám ruộng lúa khác nhau như thế nào? Từ đó em có nhận xét gì về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng? - Chăm sóc tốt → năng suất cao, it chăm sóc → năng suất thấp → Tính trạng số lượng phụ thuộc nhiều vào môi trường II – Nhận biết và phân biệt thường biến với đột biến Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN Quan sát một số hình ảnh Khóm lúa được chăm sóc, bón phân tốt Khóm lúa ở điều kiện bình thường III – Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và chất lượng II – Nhận biết và phân biệt thường biến với đột biến Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN Quan sát một số hình ảnh III – Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và chất lượng II – Nhận biết và phân biệt thường biến với đột biến Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN  Hình dạng hạt lúa ở 2 đám ruộng lúa có khác nhau không? → Rút ra nhận xét? - Hình dạng hạt lúa ở 2 đám lúa không khác nhau ( tính trạng chất lượng ) → Tính trạng chất lượng ít chịu ảnh hưởng của điều kiện sống IV – Thu hoạch: Cho nhận xét về: 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng. 2. Sự khác nhau giữa thường biến và đột biến. III – Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và chất lượng II – Nhận biết và phân biệt thường biến với đột biến Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN Môi trường có tác động rất lớn đến tính trạng số lượng nhung không ảnh hưởng đến tính trạng chất lượng. Ví dụ : - Giống lúa nếp cẩm trồng ở miền núi hay đồng bằng đều cho hạt gạo bầu tròn và màu đỏ . - Số hạt lúa trên một bông của một giống lúa phụ thuộc vào điều kiện trồng trọt. IV – Thu hoạch: Cho nhận xét về: 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng. 2. Sự khác nhau giữa thường biến và đột biến. III – Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và chất lượng II – Nhận biết và phân biệt thường biến với đột biến Tiết 28 Bài 27 I – Quan sát và nhận biết một số thường biến phát sinh dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh. THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: Bài vừa học: Bài sắp học: - Hoàn thiện bài thu hoạch vào vở - Tìm thêm ví dụ thực tế về thường biến “Phương pháp nghiên cứu di truyền người” + Trả lời các câu hỏi () SGK trang 79, 80. + Tìm hiểu ở thực tế về hiện tượng sinh đôi ở người ( 2 trai, 1 trai và 1gái, 2 gái ) có đặc điểm giống nhau hoàn toàn hoặc khác nhau ở nhiều đặc điểm, thử suy nghĩ và giải thích sự giống hoặc khác nhau đó?
Tài liệu liên quan