Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục các trường trung học phổ thông

TÓM TẮT Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục nói chung, cán bộ quản lí bậc trung học phổ thông nói riêng là nhiệm vụ có tính cấp bách và lâu dài đối với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta cần nắm vững thực trạng công tác của người cán bộ quản lí giáo dục , từ đó đề xuất những giải pháp có tính khoa học, khả thi để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học phổ thông.

pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục các trường trung học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TAÏP CHÍ ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 8 - Thaùng 2/2012 THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUỲNH THÀNH NGUƠN (*) TÓM TẮT Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục nói chung, cán bộ quản lí bậc trung học phổ thông nói riêng là nhiệm vụ có tính cấp bách và lâu dài đối với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta cần nắm vững thực trạng công tác của người cán bộ quản lí giáo dục , từ đó đề xuất những giải pháp có tính khoa học, khả thi để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học phổ thông. ABSTRACT Improving the quality of the teaching staff and educational administrators in general, and educational administrators at schools in particular is an urgent and long-term task for the improvement of quality and efficiency in education and training. To carry out this task, we need to identify accurately and completely the standards of administrators, from which we suggest scientific and feasible solutions to continuously improve the quality of the managing staff at schools. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ (*) Để nâng cao chất lƣợng và hiệu quả giáo dục - đào tạo, đổi mới công tác quản lí là khâu đột phá, có tính then chốt và quyết định. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) đặt ra nhƣ một yêu cầu cấp bách hàng đầu của việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới giáo dục – đào tạo hiện nay. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng đã khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hƣớng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lí giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí là khâu then chốt”. Cán bộ quản lí trƣờng học là ngƣời có trách nhiệm và thẩm quyền về mặt hành (*) Trƣờng THPT Nhơn Trạch, Đồng Nai chính và chuyên môn, đại diện cho Nhà nƣớc về mặt pháp lí, chịu trách nhiệm trƣớc các cơ quan quản lí cấp trên để cụ thể hoá các chủ trƣơng, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết trên bằng các Quyết định quản lí, tác động điều khiển các thành tố trong hệ thống nhà trƣờng nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đƣợc quy định bằng luật pháp hoặc bằng các văn bản do các cấp có thẩm quyền ban hành. Để đáp ứng đƣợc vị trí, vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ, đội ngũ CBQL ở các trƣờng trung học phổ thông (THPT) phải có đủ những phẩm chất, năng lực cần thiết theo tiêu chuẩn về chất lƣợng cán bộ quản lí trƣờng THPT, chấp nhận sự thay đổi và mạnh dạn đổi mới theo điều kiện thực tiễn của từng địa phƣơng . THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ... 2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CBQL Ở CÁC TRƢỜNG THPT THUỘC ĐịA BÀN HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI. 2.1 Về phẩm chất và năng lực của CBQL: Qua khảo sát tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi nhận thấy: Về năng lực, CBQL các trƣờng THPT đã đáp ứng đƣợc các công việc hiện tại. Tuy nhiên, xét góc độ trình độ quản lí lâu dài và tính chuyên nghiệp, đội ngũ CBQL trƣờng THPT huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai còn nhiều hạn chế sau: - Năng lực của đội ngũ CBQL chƣa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ luôn luôn đổi mới. - Tính chuyên nghiệp chƣa cao, đặc biệt trong việc thực thi công vụ, khả năng tham mƣu, đề xuất, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các lĩnh vực còn hạn chế. - Trình độ năng lực, kỹ năng điều hành quản lí còn bất cập. Đa số còn làm việc dựa trên kinh nghiệm cá nhân, chƣa chú trọng công tác dự báo, xây dựng chiến lƣợc và kế hoạch hoạt động. Cung cách làm việc thƣờng rơi vào tình trạng bị động, lúng túng, sự vụ, tình thế. Một số CBQL trƣờng THPT còn có tâm lí ỷ lại, thiếu chủ động, chƣa sáng tạo, ỷ lại trông chờ vào hƣớng dẫn của cấp trên, chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề của cơ sở. Sự linh hoạt, mạnh dạn trong công tác quản lí, khả năng thuyết phục quần chúng còn hạn chế, phƣơng pháp làm việc chƣa thực sự đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ. - Kiến thức về pháp luật, về tổ chức bộ máy, về quản lí nhân sự và tài chính còn hạn chế, do đó còn lúng túng trong thực thi trách nhiệm và thẩm quyền. Việc chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong nhà trƣờng còn thiếu tính hệ thống, mang tính đối phó, kém hiệu quả. - Việc thanh tra, kiểm tra trong nhà trƣờng chƣa đƣợc chú trọng đúng mức. Chế độ báo cáo còn thiếu thƣờng xuyên và thống nhất, số liệu thiếu độ tin cậy. Sở dĩ có các tồn tại nêu trên đây, nguyên nhân là do các cấp lãnh đạo chƣa đủ thời gian đầu tƣ công sức cho công tác đào tạo, bồi dƣỡng, rà soát, kiện toàn, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, chƣa có giải pháp tạo động lực cho CBQL phát huy tài năng. Đồng thời bản thân các CBQL trƣờng THPT chƣa ý thức sâu sắc về nhiệm vụ của mình, chƣa xác định rõ đƣợc yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ để tự rèn luyện, phấn đấu, còn bằng lòng với những gì mình đã có. 2.2 Về công tác quy hoạch đội ngũ CBQL Ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đã xây dựng quy hoạch CBQL của trƣờng học nói chung và trƣờng THPT nói riêng giai đoạn 2001 – 2010 và giai đoạn 2011-2020. Để thực hiện quá trình trên Sở GD&ĐT Đồng Nai yêu cầu Hiệu trƣởng trƣờng THPT trong tỉnh phải xây dựng đƣợc quy hoạch CBQL của trƣờng mình. Hàng năm, Sở GD-ĐT Đồng Nai tổ chức khảo sát nhu cầu công việc bồi dƣỡng CBQL trƣờng học, phối hợp với các học viện quản lí giáo dục và trƣờng CBQL giáo dục TP hồ Chí Minh để xây dựng nội dung bồi dƣỡng cho các CBQL. Công tác bồi dƣỡng CBQL trƣờng THPT tỉnh Đồng Nai đƣợc tiến hành đồng thời với công tác bồi dƣỡng giáo viên. Sở GD & ĐT cũng đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cho CBQL trƣờng THPT, trong đó quy định tất cả các CBQL mới đƣợc đề bạt, bổ nhiệm chậm nhất trong vòng 02 năm phải tham dự lớp bồi dƣỡng CBQL tại Trƣờng Cán bộ QLGD thuộc Bộ GD&ĐT. Qua khảo sát cho thấy số CBQL đã đƣợc bổ nhiệm đƣợc bồi dƣỡng sau khi HUỲNH THANH NGUƠN bổ nhiệm là 8/8. Tuy nhiên, hình thức và thời gian đào tạo, bồi dƣỡng chƣa đa dạng, chƣa phù hợp với thực tiễn hoạt động của CBQL các trƣờng THPT trên địa bàn. Nội dung đào tạo, bồi dƣỡng chƣa theo kịp với những đổi mới của giáo dục phổ thông, chƣa gắn liền với yêu cầu xây dựng một đội ngũ chuẩn hoá, hiện đại hoá phục vụ nhu cầu của sự nghiệp đổi mới. Nhƣ vậy, việc quản lí công tác đào tạo, bồi dƣỡng CBQL các trƣờng THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai hiệu quả chƣa cao. Nhu cầu đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng chƣa trở thành nhu cầu tự thân của mỗi CBQL. Một số CBQL trƣờng THPT tham gia các khoá đào tạo, bồi dƣỡng nhằm mục đích tiêu chuẩn hoá chứ chƣa xuất phát từ nhu cầu công việc hàng ngày, chƣa thực sự gắn kết việc đào tạo, bồi dƣỡng trong trƣờng lớp với việc tự bồi dƣỡng, rèn luyện trong thực tiễn công tác. 2.3 Về việc đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển đội ngũ CBQL Đội ngũ CBQL các trƣờng THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai trƣởng thành và đƣợc tuyển chọn chủ yếu từ hoạt động thực tiễn của họ trong nhà trƣờng cùng với việc theo dõi, đánh giá của cơ quan quản lí nhân sự. Tất cả đều là những giáo viên đã đạt chuẩn, giáo viên giỏi theo quy định trong Điều lệ trƣờng THPT và đạt các tiêu chuẩn khác theo quy định của Nhà nƣớc và của địa phƣơng. Do vậy, việc đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển CBQL các trƣờng THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã đƣợc các cấp có thẩm quyền thực hiện theo đúng quy định, đúng thủ tục, có sự phối kết hợp giữa quản lí ngành, quản lí theo lãnh thổ và sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng. Thông qua việc tuyển chọn, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng, bố trí đội ngũ này phát triển năng lực, sở trƣờng. Từ đó ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết TW 7 (Khoá VIII), nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lƣợng công tác; đồng thời làm căn cứ xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dƣỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBQL. Qua đó, xây dựng đƣợc đội ngũ CBQL vững vàng về chính trị, gƣơng mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức, có tinh thần trách nhiệm và năng lực hoạt động, sáng tạo. Chính vì vậy, cơ quan quản lí của đội ngũ CBQL trƣờng THPT hiểu rõ hơn về cán bộ, chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lí đội ngũ CBQL trƣờng THPT của ngành. Tuy nhiên, việc đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiễm, luân chuyển đội ngũ CBQL trƣờng THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai còn những bất cập cần khắc phục. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ ít có tác dụng trong việc động viên, khuyến khích, giáo dục cán bộ. Các tiêu chí đánh giá còn chung chung, thiếu các tiêu chí đặc thù nghề nghiệp, không dựa vào hiệu quả công việc, chƣa căn cứ vào từng vị trí công tác, đặc thù từng địa phƣơng, từng trƣờng. Vì vậy, chƣa khuyến khích sáng tạo lao động, chƣa tạo nên những động lực lớn cho đội ngũ CBQL. 2.4 Về chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBQL UBND tỉnh Đồng Nai và Sở GD&ĐT Đồng Nai đã chỉ đạo và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đối với đội ngũ CBQL các trƣờng THPT của tỉnh nói chung và của huyện Nhơn trạch nói riêng.Việc tổ chức và thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nƣớc và của địa phƣơng đã hiệu quả thiết THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ... thực đối với việc góp phần nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBQL các trƣờng THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. điều đó đƣợc thể hiện qua hiệu quả của việc đào tạo, bồi dƣỡng CBQL trƣờng THPT và việc tuyển chọn, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển CBQL trƣờng THPT. Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBQL các trƣờng THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai vẫn còn bộc lộ sự bất hợp lý, chƣa thoả đáng, chƣa tạo đƣợc động lực đủ mạnh để phát huy tiềm năng của đội ngũ và nâng cao hiệu quả sử dụng, khác phục hạn chế, yếu kém. Cụ thể: - Hệ thống các chính sách đãi ngộ theo hƣớng “dàn hàng ngang”, không chú ý đến kết quả và năng lực thực hiện chuyên môn nghiệp vụ dẫn đến nảy sinh tƣ tƣởng trung bình chủ nghĩa. - Chƣa có các chế độ khuyến khích CBQL trƣờng THPT tự học, tự nâng cao năng lực khiến cho không ít CBQL trƣờng THPT ít chịu tự học tự bồi dƣỡng nâng cao năng lực. - Việc chăm lo cung cấp, hỗ trợ các điều kiện, phƣơng pháp giúp CBQL trƣờng THPT tự học tự nghiên cứu và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của nhà trƣờng còn hạn chế. Kinh phí chi cho công tác quản lí còn thấp. Công tác xã hội hoá trong đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ CBQL các trƣờng THPT trên địa bàn chƣa phát huy hết tiềm năng một địa bàn có sự phát triển về kinh tế. - Công tác kiểm tra, đánh giá, khen thƣởng, kỷ luật còn mang nặng tính hình thức, chạy theo thành tích và thiếu các chính sách hậu đánh giá. Vì vậy, ít có tác dụng trong việc động viên, khuyến khích, giáo dục CBQL trƣờng THPT. Công tác khen thƣởng, kỉ luật còn có điểm chƣa tốt, ít có tác dụng. Việc khen thƣởng, bình xét thi đua bị khống chế theo tỉ lệ hoặc chỉ tiêu, không căn cứ vào quá trình và thực chất CBQL. Chế độ khen thƣởng ít, chƣa chú trọng đến vật chất, chƣa hợp lí nên chƣa có tác dụng lớn đối với việc thúc đẩy, động viên CBQL trƣờng THPT. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBQL trƣờng THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bƣớc đầu đã có tác dụng thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên khuyến khích đội ngũ CBQL trƣờng THPT nỗ lực lao động, sáng tạo, cống hiến cho ngành, cho địa phƣơng. Tuy nhiên, hệ thống chế độ, chính sách này còn bị động, thiếu đồng bộ chƣa tạo đƣợc động lực để tập hợp, thu hút nhân tài, những ngƣời làm việc có hiệu quả. Vì vậy, cần đƣợc hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung nhằm tác động thiết thực vào đội ngũ CBQL trƣờng THPT, đem lại hiệu quả quản lí cao hơn. 2.5 Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL Các trƣờng THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã sâu sát, kịp thời, đúng trọng tâm, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và ngành GD&ĐT Đồng Nai trong việc thực hiện đƣờng lối chiến lƣợc của Đảng, thực hiện chiến lƣợc phát triển giáo dục và chấn hƣng đất nƣớc. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn bộc lộ một số thiếu sót làm hạn chế hiệu quả của công việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBQL. Việc tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp quản lí cũng còn nhiều bấp cập. Các cấp uỷ còn chƣa có những nghị quyết chuyên đề về công tác đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBQL. Việc phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp chƣa đồng bộ, thiếu chặt HUỲNH THANH NGUƠN chẽ nên hiệu quả của hoạt động nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBQL các trƣờng THPT huyện Nhơn Trạch chƣa cao. Vì vậy, việc đề xuất và thực hiện các giải pháp quản lí chủ yếu nhằm tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBQL các trƣờng THPT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là một nhu cầu cấp thiết. 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CBQLGD Ở CÁC TRƢỜNG THPT HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI 3.1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, sử dụng, luân chuyển cán bộ cán bộ quản lí Quy hoạch cán bộ là sự chuẩn bị xây dựng lực lƣợng đội ngũ cán bộ làm cơ sở để bố trí, sắp xếp cán bộ theo kế hoạch, theo dự kiến và liên quan chặt chẽ đến các khâu của công tác cán bộ nhƣ đào tạo, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ. Tuyển chọn CBQL các trƣờng THPT là nhằm phát hiện ngƣời có "tâm", "tầm" và "tài" để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lí nhà trƣờng. Tuyển chọn CBQL các trƣờng THPT phải lựa chọn trong số nguồn quy hoạch CBQL và nhu cầu thực tế của mỗi nhà trƣờng. Tuyển chọn đúng sẽ góp phần duy trì sự ổn định và phát triển nhà trƣờng, ngƣợc lại nếu tuyển chọn sai sẽ gây tƣ tƣởng hoài nghi không những đối với tập thể lãnh đạo mà còn mất lòng tin đối với giáo viên, nhân viên nhà trƣờng. Tuyển chọn CBQL trƣờng THPT phải đảm bảo "chuẩn" do cấp có thẩm quyền ban hành; phải dựa trên nguyên tắc công khai, dân chủ và thu thập đầy đủ các thông tin, nhằm trọng dụng ngƣời có tài, có đức, có năng lực quản lí thực sự. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, sử dụng CBQL các trƣờng THPT phải căn cứ vào Quyết định số 27/2003/NĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Việc bổ nhiệm CBQL trƣờng THPT đƣợc tiến hành khi có nhu cầu, nhƣng là một công việc quan trọng trong công tác cán bộ. Bởi ngƣời CBQL là ngƣời góp phần quyết định đến chất lƣợng, hiệu quả của tổ chức và hoạt động của nhà trƣờng. Do đó, việc lựa chọn và bổ nhiệm CBQL có đủ phẩm chất và năng lực cho các nhà trƣờng vừa củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lƣợng công tác, vừa làm căn cứ để các cấp quản lí xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng và thực hiện các chính sách đối với cán bộ. Việc miễn nhiệm CBQL các trƣờng THPT nhằm củng cố và tăng cƣờng sức mạnh bộ máy quản lí, tạo môi trƣờng lành mạnh cho nhân tố mới phát triển; miễn nhiệm đúng đối tƣợng, đúng thời điểm là đem lại niềm tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trƣờng và còn có tác dụng giáo dục cán bộ. Việc giáng cấp, hạ bậc quản lí, hạ bậc công chức đối với cán bộ quản lí giáo dục ít xảy ra, nhƣng vấn đề này phải thƣờng xuyên đƣợc quán triệt nhƣ một biện pháp có tính ngăn ngừa, răn đe nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ quản lí. Luân chuyển CBQL sẽ khắc phục đƣợc tình trạng quan liêu, trì trệ, kinh nghiệm, chủ quan, không chịu đổi mới, từ đó tự thân chủ động rèn luyện, phấn đấu trong hoàn cảnh mới, môi trƣờng mới. 3.2. Sử dụng cán bộ quản lí Đây là một khâu quan trọng của việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ trong điều kiện hiện nay. Sử dụng đúng chỗ, THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ... đúng năng lực, sở trƣờng sẽ phát huy đƣợc năng lực và phẩm chất của ngƣời cán bộ. Sử dụng cán bộ không đúng năng lực, theo định kiến và ý muốn chủ quan của cá nhân, không những không phát huy đƣợc năng lực của cán bộ mà làm tổn hại đến chất lƣợng của cơ sở giáo dục. Sử dụng cán bộ là cả một nghệ thuật của ngƣời đứng đầu và của các cấp quản lí trực tiếp cán bộ; phải coi trọng việc kiểm tra, đánh giá cán bộ là việc làm thƣờng xuyên; phải ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện làm giảm lòng tin đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trƣờng. 3.3. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí Đây là giải pháp nhằm khắc phục mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực trong mỗi con ngƣời, bù đắp những thiếu hụt, khiếm khuyết của mỗi cá nhân trong quá trình hoạt động. Quá trình đào tạo, bồi dƣỡng là quá trình tạo ra chất mới và sự phát triển toàn diện trong mỗi con ngƣời. Phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ quản lí không chỉ đƣợc rèn luyện trong thực tiễn mà còn kết hợp với việc thƣờng xuyên đƣợc cung cấp, bồi dƣỡng tri thức và phƣơng pháp làm việc, phƣơng pháp quản lí. Đối với cán bộ đƣơng chức thì việc đào tạo, bồi dƣỡng là yêu cầu tất yếu. Phải kết hợp vừa bồi dƣỡng tập trung theo kế hoạch và tự bồi dƣỡng, trong đó coi trọng việc tự bồi dƣỡng là điều kiện tốt nhất để nâng cao phẩm chất, năng lực. Có kế hoạch bồi dƣỡng thƣờng xuyên, định kì theo hình thức tập trung, tại chức, tự bồi dƣỡng, trao đổi kinh nghiệm. Đa dạng hoá hình thức bồi dƣỡng và tự bồi dƣỡng. Đối với CBQL trong quy hoạch thì công tác đào tạo, bồi dƣỡng trƣớc và sau quy hoạch đều có ý nghĩa quan trọng. Trƣớc quy hoạch, việc đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ để tạo nguồn đƣa vào quy hoạch. Trình độ cán bộ đƣợc đào tạo càng cao thì nguồn cán bộ đƣa vào quy hoạch càng phong phú và có chất lƣợng. Không có nguồn cán bộ đã đƣợc đào tạo sẽ phải quy hoạch gƣợng ép hoặc làm một cách hình thức. Sau quy hoạch, việc đào tạo, bồi dƣỡng có vai trò quyết định kết quả thực hiện quy hoạch. Xây dựng xong quy hoạch mới là bƣớc khởi đầu, sau đó sẽ là một quá trình phải đào tạo, bồi dƣỡng, thử thách, rèn luyện đối với cán bộ trong quy hoạch. Vì vậy, khi tiến hành quy hoạch cán bộ hàng năm, cần lựa chọn những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, thời gian công tác trong ngành ít nhất 5 năm trở lên, có tinh thần cống hiến, có uy tín trong cán bộ, giáo viên. Việc đào tạo bồi dƣỡng phải gắn với bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo bồi dƣỡng. 3.4. Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ quản lí Là một giải pháp quan trọng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ CBQL. Thực hiện đầy đủ các chế độ về lƣơng và các loại phụ cấp theo quy định hiện hành. Đầu tƣ thoả đáng cho việc đào tạo, bồi dƣỡng CBQL các trƣờng THPT, cần kết hợp đào tạo bồi dƣỡng những kiến thức mang tính hàn lâm với tham quan học tập các mô hình, điển hình tiên tiến. Có chính sách hỗ trợ cho CBQL đào tạo nâng cao trình độ học vấn, trình độ chính trị. Đầu tƣ kinh phí, trang bị các phƣơng tiện, điều kiện làm việc cho CBQL các nhà trƣờng theo hƣớng hiện đại hoá đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Cần sớm ban hành các văn bản hƣớng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, nhà trƣờng. Giao quyền tự chủ về quản lí tổ chức bộ máy, quản lí ngân sách cho các trƣờng học theo Nghị HUỲNH THANH NGUƠN định 43 của Chính phủ để nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lí các nhà trƣờng. Đổi mới công tác thi đua, khen thƣởng để việc đ