Thuyết trình Thị trường tài chính

1. Khái niệm : 1.1 Lịch sử hình thành của hoạt động cho thuê. 1.2 Khái niệm : Thuê tài chính là một hình thức tài trợ vốn trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa Công ty CTTC với bên thuê. Công ty CTTC cam kết mua các tài sản theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận. Khi kết thúc thời hạn bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê (với giá danh nghĩa) hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính.

ppt26 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 3055 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thuyết trình Thị trường tài chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mai Nguyễn Minh Hương Nguyễn Thùy Kim Ngân Võ Thị Thùy Nga Nguyễn Ngọc Trường Sơn 5. Ngô Xuân Việt CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1. Khái niệm : 1.1 Lịch sử hình thành của hoạt động cho thuê. 1.2 Khái niệm : Thuê tài chính là một hình thức tài trợ vốn trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa Công ty CTTC với bên thuê. Công ty CTTC cam kết mua các tài sản theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu đối với các tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận. Khi kết thúc thời hạn bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê (với giá danh nghĩa) hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 2. Đặc điểm : I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 3. Điều kiện cho thuê tài chính : Phải đủ năng lực pháp lý theo quy định của pháp luật,phải chịu trách nhiệm dân sự trước pháp luật. Có khả năng tài chính đảm bảo,trả được tiền thuê tài chính cho bên cho thuê trong thời hạn đã thỏa thuận. Phương án sản xuất kinh doanh và phương án sử dụng tài sản thuê phải có tính khả thi và có hiệu quả. Thực hiện đầy đủ các quy định khác phù hợp với quy chế cho thuê tài chính hiện hành. I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 4. Lợi ích của nghiệp vụ cho thuê tài chính : 4.1 Đối với bên cho thuê  4.2 Đối với bên đi thuê  4.3 Đối với nền kinh tế  I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 4.1 Đối với bên cho thuê: * Đa dạng hóa danh mục sản phẩm, giúp mở rông quan hệ khách hàng - Nâng cao năng lực cạnh tranh - Mức độ đảm bảo cao vì : + Bên cho thuê là chủ sở hưu của TS cho thuê nên đc quyền quản lý cà kiểm soát TS theo các điều khoản cuả hợp đồng cho thuê + Mục đích sử dụng vốn được đảm bảo nên tạo tiền đề để hoàn trả tiền thuê đúng hạn I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 4.2 Đối với bên đi thuê: - Giúp người thuê có được cơ sở vật chất kĩ thuật và thiết bị cần để sử dụng trong trường hợp DN hạn hẹp về ngân quỹ, cụ thể: + Khi DN không đủ vốn tự có để mua tài sản hoặc thiếu vốn đối ứng trong các hợp đồng vay để mua tài sản. + Hợp đồng cho thuê sẽ tạo khả năng dự trữ các nguồn tín dụng cho tương lai. + Khi DN thiếu tín nhiệm trong quan hệ vay vốn. + Đảm sự phù hợp và có lợi nhất về cơ cấu giữa mua tài sản và thuê - Thời hạn thuê thiết bị thường dài hơn so với thời hạn vay để mua theo thông lệ. Giúp tránh được rủi ro về tính lạc hậu và lỗi thời của tài sản, đặc biệt với những thiết bị có tốc độ phát triển nhanh. - Thủ tục đơn giản, giao dịch cho thuê được thực hiện nhanh chóng và linh hoạt. I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 4.3 Đối với nền kinh tế: I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 5. Các chủ thể tham gia : 5.1 Bên thuê: - Các tổ chức hoạt động tại Việt Nam,cá nhân sinh sống và làm việc tại Việt Nam 5.2 Bên cho thuê: - Các công ty cho thuê tài chính. - Tổ chức tín dụng phi ngân hàng. I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH : Được NHNNVN cấp giấy phép hoạt động về CTTC. 5.3 Nhà cung cấp: - Đơn vị sản xuất,kinh doanh những tài sản,máy móc,thiết bị mà bên thuê cần sử dụng. CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 1. Cho thuê tài chính thông thường : - Theo phương thức này, bên thuê được quyền lựa chọn, thỏa thuận với bên cung cấp về tài sản. Bên cho thuê chỉ thực hiện việc mua tài sản theo yêu cầu của bên thuê đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính. II) NHỮNG HÌNH THỨC CHO THUÊ TÀI CHÍNH : CÁC BƯỚC CHO THUÊ TÀI CHÍNH THÔNG THƯỜNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 2. Mua và cho thuê lại : - Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính là việc mua tài sản thuộc sở hữu của Bên thuê và cho Bên thuê thuê lại chính tài sản đó theo hình thức cho thuê tài chính để Bên thuê tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động của mình. Trong giao dịch mua và cho thuê lại, Bên thuê đồng thời là bên cung ứng tài sản cho thuê. II) NHỮNG HÌNH THỨC CHO THUÊ TÀI CHÍNH : (2) BÊN CHO THUÊ BÊN THUÊ (1) (3) (4) CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 3. Cho thuê tài chính giáp lưng : - Là loại hình mà trong đó được sử đồng ý của người cho thuê, người đi thuê thứ nhất cho người thuê thứ 2 thuê lại tài sản mà người thuê thứ 1 đã thuê - Thường được áp dụng khi KH không có nhu cầu sử dụng TS đó nữa nhưng chưa kết thúc thời hạn thuê mua. Với sự chấp thuận, đồng ý của bên Cho thuê thì họ sẽ cho thuê lại với đối tượng thứ 3. (vì hợp đồng không được huỷ ngang) => Như vậy đảm bảo nhu cầu thanh toán được tiền lại không huỷ ngang hợp đồng - Và áp dụng khi bên thuê thứ 2 không được độ tin tưởng cao đối với bên cho thuê TC. Các Doanh nghiệp này trong nhiều trường hợp muốn đi thuê nhưng không thể thực hiện thuê trực tiếp từ bên cho thuê chuyên nghiệp II) NHỮNG HÌNH THỨC CHO THUÊ TÀI CHÍNH : CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH Sơ đồ các bước cho thuê tài chính giáp lưng II) NHỮNG HÌNH THỨC CHO THUÊ TÀI CHÍNH : BÊN CHO THUÊ BÊN THUÊ Thứ nhất BÊN CUNG CẤP BÊN THUÊ Thứ hai (8) (3a) (5) (1) (6) (4) (7) (3b) (2) CHƯƠNG 1
Tài liệu liên quan