Tiểu luận Triết học Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến phân tích khả năng và hiện thực của kinh tế Việt Nam khi hội nhập

Theo phép siêu hình: Phép siêu hình cho rằng sự vật tồn tại biệt lập, tách rời nhau, giữa chúng không có liên hệ, còn nếu có liên hệ thì chỉ là liên hệ bên ngoài. Theo phép biện chứng: Phép biện chứng lại cho rằng mọi sự vật đều tồn tại trong mối liên hệ phổ biến là mà nó được thể hiện - các sự vật là điều kiện là tiền đề tồn tại và phát triển của nhau, chúng nương tựa, phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau, thường xuyên thâm nhập, chuyển hoá lẫn nhau. Ranh giới giữa các lớp sự vật không phải là tuyệt đối mà bao giờ cũng có những lớp trung gian chuyển tiếp. Mối liên hệ phổ biến diễn ra không chỉ giữa các sự vật, hiện tượng với nhau mà còn diễn ra trong bản thân từng sự vật, trong những mối liên hệ tạo ra sự vật. Liên hệ bản chất bao giờ cũng có những quyết định đối với sự tồn tại cũng như xu hướng biến đổi sự vật liên hệ bên ngoài hay liên hệ gián tiếp chỉ có những ảnh hưởng nhất định đối với sự vật. 2. Ý nghĩa phương pháp luận Trong nhận thức hay trong thực tiễn ta phải có quan điểm toàn diện. Quan điểm này yêu cầu khi nghiên cứu, xem xét sự vật phải xem xét tất cả các mối liên hệ của nó, nhưng không được đặt các mối liên hệ có vai trò ngang nhau, mà cần phải xác định xem đâu là sự liên hệ bản chất tất yếu bên trong sự vật, đâu là những liên hệ gián tiếp bên ngoài để từ đó có được kết luận chính xác về sự vật. Đứng trên quan điểm lịch sử cụ thể mọi sự vật trong thế giới vật chất tồn tại, vận động và phát triển bao giờ cũng diễn ra trong những hoàn cảnh cụ thể, trong không gian và thời gian xác định điều này ảnh hưởng tới đặc điểm, tính chất của sự vật. Khi nghiên cứu sự vật phải đặt nó trong hoàn cảnh cụ thể, trong không gian và thời gian xác định mà sự vật tồn tại, vận động và phát triển. Đồng thời phải phân tích, vạch ra ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đối với sự tòn tại của sự vật với tính chất cũng như xu hướng vận động và phát triển của sự vật.

doc13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2037 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Triết học Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến phân tích khả năng và hiện thực của kinh tế Việt Nam khi hội nhập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên