Tình hình sử dụng FDI ở Việt Nam và Trung Quốc: Thực trang FDI Việt Nam

(Bản scan) 1997: CP ban hành "Điều lệ về ĐTNN tại nước CHXHCN Việt Nam" 1987: QH ban hành "Luật ĐTNN tại Việt Nam" 6/1990: Luật ĐTNN được sửa đổi, bổ sung lần 1 12/1992: Luật ĐTNN được sửa đổi, bổ sung lần 2 12/1996: QH ban hành Luật ĐTNN mới 6/2000: Luật ĐTNN 1996 được sửa đổi, bổ sung 11/2005: QH thông qua Luật đầu tư. Đây là luật thay thế cho Luật ĐTNN và Luật khuyến khích đầu tư trong nước

pdf28 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1790 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tình hình sử dụng FDI ở Việt Nam và Trung Quốc: Thực trang FDI Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên