Toán tử trong MySQL

MySQL hỗ trợ nhiều toán tử được sử dụng phổ biến trong các ngôn ngữ lập trình. – Thường được sử dụng với câu lệnh SET để thay đổi giá trị của biến. – Sử dụng trong các biểu thức so sánh, kiểm tra điều kiện ví dụ IF, CASE, các biểu thức điều khiển vòng lặp.

pdf14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1523 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Toán tử trong MySQL, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán tử trong MySQL Toán tử trong MySQL • MySQL hỗ trợ nhiều toán tử được sử dụng phổ biến trong các ngôn ngữ lập trình. – Thường được sử dụng với câu lệnh SET để thay đổi giá trị của biến. – Sử dụng trong các biểu thức so sánh, kiểm tra điều kiện ví dụ IF, CASE, các biểu thức điều khiển vòng lặp. Toán tử - ví dụ create procedure operators( ) begin DECLARE a int default 2; declare b int default 3; declare c FLOAT; set c=a+b; select 'a+b=',c; SET c=a/b; select 'a/b=',c; SET c=a*b; Select 'a*b=',c; IF (a<b) THEN select 'a is less than b'; END IF; IF NOT (a=b) THEN SELECT 'a is not equal to b'; END IF; end; Phân loại toán tử • Toán tử số học • Toán tử so sánh • Toán tử logic • Toán tử Bitwise Toán tử số học Toán tử so sánh • So sánh các giá trị và trả về true,false hoặc unknow. • Được sử dụng trong các biểu thức kiểm tra điều kiện của IF,CASE,các cấu trúc vòng lặp. Các toán tử so sánh Toán tử Logic • Thao tác trên 3 giá trị: True,False,Null và trả về 3 giá trị như trên. • Được sử dụng cùng với các toán tử so sánh để tạo ra các biểu thức phức tạp. • Bất kỳ giá trị nào so sánh với Null kết quả đều là Null. Toán tử Logic - AND • Bảng chân trị của toán tử AND Toán tử logic – Ví dụ CREATE FUNCTION f_title(in_gender CHAR(1), in_age INT, in_marital_status VARCHAR(7)) RETURNS VARCHAR(6) BEGIN DECLARE title VARCHAR(6); IF in_gender='F' AND in_age<16 THEN SET title='Miss'; ELSEIF in_gender='F' AND in_age>=16 AND in_marital_status='Married' THEN SET title='Mrs'; ELSEIF in_gender='F' AND in_age>=16 AND in_marital_status='Single' THEN SET title='Ms'; ELSEIF in_gender='M' AND in_age<16 THEN SET title='Master'; ELSEIF in_gender='M' AND in_age>=16 THEN SET title='Mr'; END IF; RETURN(title); END; Toán tử logic - OR • Bảng chân trị của toán tử OR Toán tử XOR • Bảng chân trị của toán tử XOR Toán tử nhị phân (Bitwise Operator) • Thực hiện tính toán trên dãy số nhị phân của biến. • Giống toán tử logic nhưng thực hiện các thao tác trên các bit nhị phân bên trong một biến. Toán tử nhị phân (Bitwise Operator)