Trắc nghiệm toán cao cấp

Cho ma trận M5x6 [R]: M là họ vector hàng của A, N là họ vector cột của A. Biết hạng của A=5. Khẳng định nào đúng: a. M độc lập tuyến tính, N phụ thuộc tuyến tính b. M và N đều độc lập tuyến tính c. M v à N đều phụ thuộc tuyến tính d. N độc lập tuyến tính, M phụ thuộc tuyến tính

doc7 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 4324 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm toán cao cấp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 1 /Cho các phát biểu sau: 1. 2. khoâng toàn taïi 3. a.1,2,3 đúng b. 1,2 sai; 3 đúng c. 1,3 sai; 2 đúng d. 2,3 sai; 1 đúng 2/ Cho các phát biểu sau 1.det(A) = det (AT) 2.(AB)T=AT.BT 3. 4.detA-1=detA a.1,2 đúng; 3,4 sai b.1,2,3,4 đ úng c. 1,3 đúng; 2,4 sai d. 1,4 đúng, 2,3 sai 3/Cho ma trận M5x6 [R]: M là họ vector hàng của A, N là họ vector cột của A. Biết hạng của A=5. Khẳng định nào đúng: a. M độc lập tuyến tính, N phụ thuộc tuyến tính b. M và N đều độc lập tuyến tính c. M v à N đều phụ thuộc tuyến tính d. N độc lập tuyến tính, M phụ thuộc tuyến tính 4/ Cho các phát biểu sau: 1.f(x)=(x-a)g(x), g(x) lien tục tại a thì f’(a)=g’(a) 2, Vôùi y, u, v la haøm theo x 3. đạo hàm hàm lẻ là hàm chẵn và đạo hàm hàm chẵn là hàm lẻ a.1,2,3 đúng b. 1,3 đúng; 2sai c. 2,3 đúng; 1 sai d. 1,2 đúng; 3 sai 5/ Cho M2x3 [R] , khẳng định nào đúng: dim(M2x3 [R]) bằng a.2 b.3 c.6 d.1 6/ Khi ñaït lôïi nhuaän cao nhaát. Khaúng ñònh naøo sau nay ñuùng: ( = R – C R = P.Q C = f(Q) Q=g(P) ) a. R’(P)= C’(P) b. R’(P)= 0 c. C’(P)= 0 d. C’(P)= R’(P)= 0 7/Cho ma trận tính A100 a. b. 2100. c. 2100. d. Các câu đều sai 8/ Choïn phaùt bieåu ñuùng  a. b. c. d. 9/ Tìm định thức của ma trận X thỏa .X. = det(X)=2 b. det(X)=4 det(X)= 8 d. det(X)= -2 10/ Khai triển Maclaurin đến cấp 4 của hàm là: a. b. c. d. 11/Cho ma trận khẳng định đúng: a.A có hạng bằng 3 b. A có định thức bằng 0 c. A có hạng bằng 1 d. Tất cả đều sai 12/ Cho ma trận khẳng định nào sau đây đúng A khả nghịch khi và chỉ khi m0 b. A luôn luôn khả nghịch A luôn có hạng bằng 3 d. A có hạng bằng 3 m=0 13/ Cho mô hình Input- Output mở gồm 3 ngành kinh tế có hệ số đầu vào: Tìm mức sản lượng của 3 ngành kinh tế biết yêu cầu của ngành kinh tế mở đối với 3 ngành kinh tế trên (125.3; 44.8; 86.8): a.(287;238;308) b.(287;308;238) c.(308;287;238) d.(238;308;287) 14/ Cho hàm y(x) xác địh ey+xy =e. Tính y’(0) a.-e b.e c.-1 d. 15/Cho f(x) =(x-1)(x-3)(x-5), Tính f’(3) a.-2 b.-4 c.2 d.4 16/ Tính giới hạn: a.1 b.2 c.3 d.4 17/Tính:A= a.648 b.640 c.540 d. đs khác 18/Tính a. 1 b.-2 c.-1 d. 0 19/ Tìm m ñeå f(x) lieân tuïc: a.-1 b. c.1 d. 20/ Tính tích phaân môû roäng sau: I = a. 1 b. c. 0 d. I la tích phaân phaân kì 21/ Tính a.1 b. c. d. 22/Tính a. b.1/2 c. d. 23/ So sánh 2 vô cùng bé và2 khi x( 0 a.(x) cấp cao hơn (x) b.(x) cấp th ấp hơn (x) c.(x) và (x) là các vô cùng bé tương đương d. a,b,c đều sai 24/ Cho . Tính y’(x) a. b. c. d. 25/Tìm tất cả m để hệ nghiệm duy nhất=0 m-2,m 1 b. m1 m-2 d. m = -1 26/Cho hệ Và định thức Tính A biết hệ phương trình trên có nghiệp không tầm thường a.A=4 b.A=3 c.A=34 d.A=0 27/ Cho M= {(a,a+b,b-a),R3 \a,bR} Khẳng định nào đúng: {(1,0,0);(0,1,-1);(0,1,1) } là tập sinh của M {(1,1,-1),(0,1,1) } là cơ sở của M Dim M =3 Cả 3 câu trên đều sai 28/ Tính vi phân của hàm a. b. c. d. 29/Cho u=y.lnx. Tính: a.1 b.0 c.2 d.3 30. Cho haøm caàu QD = 600 – 2P Tìm heä soá co giaõn taïi P0 = 200 vaø yù nghóa kinh teá cuûa noù laø: EDo = -2. Neáu P taêng 1% thì löôïng haøm caàu taêng trung bình 2% EDo = -2. Neáu P taêng 1% thì löôïng haøm caàu giam trung bình 2% EDo = 2. Neáu P taêng 1 ñôn vò tieàn teä thì löôïng haøm caàu taêng trung bình 2 EDo = -2. Neáu P taêng 1 ñôn vò tieàn teä thì löôïng haøm caàu giaûm trung bình 2 Töø caâu 31-35 seõ xeùt neáu 2 ngöôøi coù cuøng soá ñieåm 31. Moät ngöôøi söû duïng taát caû y = 600 ñeå mua 2 moùn ñoà, P1 = 10, P2 = 15. Lôïi ích mua 2 saûn phaåm U(x1,x2) = (x1 + 30)(x2 + 40). Trong ñoù x1, x2 la löôïng haøng ñöôïc mua cho 2 loaïi haøng. Haõy xaùc ñònh löôïng haøng laàn löôït caàn mua ñeå lôïi ích laø lôùn nhaát a. 195/4, 15/2 b. 15/2, 195/4 c. 4/195, 2/15 d. 2/15, 4/195 32. Cho haøm z = x + y thoaû x2 + y2 + 2y = 1. tìm cöïc trò haøm z(x,y) a. CT = -1, CÑ = 1 b. CT = -3, CÑ = 1 c. CT = -3, CÑ = 3 d. CT = -1, CÑ = 3 33/ Tính a. b. c. d. 34/Cho tích phân mo rong sau, tích phân phân kỳ: a. b. c. d. 35/ Cho hàm Khẳng định nào sau đây sai: điểm dừng M(0,0), N(1,1) Cực đại địa phương là N(1,1) Diểm dừng thỏa hệ N là cực trị địa phương của hàm số Ñaùp aùn: 1 b 13 a 25 a  2 c 14 d 26 d  3 a 15 b 27 b  4 c 16 b 28 a  5 c 17 a 29 a  6 a 18 d 30 b  7 c 19 c 31 a  8 c 20 b 32 b  9 d 21 d 33 b  10 a 22 d 34 b  11 b 23 c 35 b  12 a 24 d 36