Trắc nghiệm Vật lí - Tổng hợp dao động

Câu 8 : Chỉ ra câu sai . Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì A. biên dộ dao động nhỏ nhất B. biên độ dao động lớn nhất C. dao động tổng hợp sẽ cùng pha với một trong hai dao động thành phần D. dao động tổng hợp sẽ ngược pha với một trong hai dao động thành phần Câu 9 : Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc, khác pha là dao động điều hòa có đặc điểm nào sau đây? A. Chu kì dao động bằng tổng các chu kì của hai dao động thành phần. B. Pha ban đầu phụ thuộc vào pha ban đầu của hai dao động thành phần. C. Tần số dao động tổng hợp khác tần số của các dao động thành phần.

pdf4 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Vật lí - Tổng hợp dao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Biên soạn và giảng dạy: Lê Trọng Duy - Mysite 1 Chương Trình Luyện Thi Cấp Tốc Tong_hop_dao_dong Họ tên:SBD:, Mã đề: 215 C©u 1 : (ĐH - 2009): Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 1x 4cos(10t ) 4    (cm) và 2 3 x 3cos(10t ) 4    (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là A. 10 cm/s. B. 50 cm/s. C. 100 cm/s. D. 80 cm/s. C©u 2 : Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là 10 cm và 6 cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị nào sau đây A. 4 cm B. 10 cm C. 17cm D. 14 cm C©u 3 : Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà ,)655cos(32,)2/5cos(3 21 cmtxcmtx   Phương tình tổng hợp là A. mtx )73,05cos(6,4  . B. mtx )27,05cos(6,4  . C. cmtx )27,05cos(6,4  . D. cmtx )73,05cos(6,4  . C©u 4 : (ĐH – 2010): Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ 5 3cos( ) 6 x t    (cm). Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ 1 5cos( ) 6 x t    (cm). Dao động thứ hai có phương trình li độ là A. 2 8cos( ) 6 x t    (cm). B. 2 5 2cos( ) 6 x t    (cm). C. 2 5 8cos( ) 6 x t    (cm). D. 2 2cos( ) 6 x t    (cm). C©u 5 : Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ có phương trình lần lượt là: cm t x ) 2 5 sin(61   ; cmtx ) 2 5 cos(62   . Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là A. cmtx ) 32 5 cos(6   . B. cmtx ) 22 5 cos(26   . C. cmtx ) 42 5 cos(26   . D. cmtx ) 22 5 cos(6   . C©u 6 : Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình dao động )cm(t20sin1,2x1  ; )cm(t20cos8,2x1  . Dao động tổng hợp của hai dao động này có A. biên độ bằng 3,5 cm. B. tần số bằng 20 Hz C. biên độ bằng 4,9 cm D. tần số bằng 20Hz C©u 7 : Một vật tham gia đồng thời vào dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là: Tính tốc độ của vật tại thời điểm t = 2s. A. 816,2cm/s B. 408,1cm/s C. 81,62cm/s D. -816,2cm/s C©u 8 : Chỉ ra câu sai . Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì A. biên dộ dao động nhỏ nhất B. biên độ dao động lớn nhất C. dao động tổng hợp sẽ cùng pha với một trong hai dao động thành phần D. dao động tổng hợp sẽ ngược pha với một trong hai dao động thành phần C©u 9 : Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc, khác pha là dao động điều hòa có đặc điểm nào sau đây? A. Chu kì dao động bằng tổng các chu kì của hai dao động thành phần. B. Pha ban đầu phụ thuộc vào pha ban đầu của hai dao động thành phần. C. Tần số dao động tổng hợp khác tần số của các dao động thành phần. Biên soạn và giảng dạy: Lê Trọng Duy - Mysite 2 D. Biên độ bằng tổng các biên độ của hai dao động thành phần. C©u 10 : (CĐ - 2010): Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1 = 3cos10t (cm) và x2 = 4sin(10 ) 2 t   (cm). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng A. 7 m/s2. B. 1 m/s2. C. 0,7 m/s2. D. 5 m/s2. C©u 11 : Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà ,)25cos(32, 21 cmtxx  Biết phương tình tổng hợp là cmtx )35cos(4  Phương trình dao động x1 A. cmtx )6/5cos(21  . B. cmtx )4/5cos(21  . C. cmtx )5cos(21  . D. cmtx )5cos(21  . C©u 12 : Có 2 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số:x1=acos( 1t  ) và x2=acos( 2t  ).Biên độ dao động tổng hợp có nghiệm đúng. A. A=2a 1 2os( )c   ; B. A=2a; C. A=2a 1 2os 2 c   ; D. A=2a 2 1os 2 c   . C©u 13 : Xét dao động tổng hợp của hai dao động hợp thành có cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc A. Biên độ của dao động hợp thành thứ nhất; B. Biên độ của dao động hợp thành thứ hai; C. Độ lệch pha của hai dao động hợp thành. D. Tần số chung của hai dao động hợp thành C©u 14 : CĐ 2008): Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x1 = cos(5πt + π/6 ) (cm). Chất điểm có khối lượng m2 = 100 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x2 = 5sin(πt – π/6 )(cm). Tỉ số cơ năng trong quá trình dao động điều hoà của chất điểm m1 so với chất điểm m2 bằng A. 2. B. 1/2. C. 1. D. 1/5. C©u 15 : Chọn câu đúng. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ có phương trình lần lượt là: cmtx ) 2 4cos(41    ; cmtx )4cos(32   . Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là A. 5cm; rad2,0 B. 5cm; rad3,0 C. 5cm; rad7,0 D. 5cm; 36,90 C©u 16 : Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ có phương trình lần lượt là: cmtx ) 3 10cos(41    ; 2x . Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là cmtx ) 2 10cos(32    . Tìm dao động còn lại A. cmtx )10cos(322  . B. cmtx )4 10cos(42    . C. cmtx )10cos(22   . D. cmtx ) 4 10cos(22    . C©u 17 : (ĐH – 2008): Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là 3  và 6   . Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng A. 2   . B. 12  . C. 4  . D. 6  . C©u 18 : Một vật tham gia đồng thời vào dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là . Biết tốc độ cực đại của vật trong quá Biên soạn và giảng dạy: Lê Trọng Duy - Mysite 3 trình dao động là vmax = 140 (cm/s). Tính biên độ dao động A1 của vật biết A2.=5cm. A. A1 = 8(cm) B. A1 = 7(cm) C. A1 = 16(cm) D. A1 = 6(cm) C©u 19 : (CĐ 2008): Cho hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình dao động lần lượt là x1 = 3√3cos(5πt + π/2)(cm) và x2 = 3√3cos(5πt - π/2)(cm). Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên bằn A. 3 cm. B. 0 cm. C. 3 3 cm. D. 63 cm. C©u 20 : Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hoà ,)5cos(6,)25cos(8,)45cos(28 321 cmtxcmtxcmtx   Phương trình dao động tổng hợp A. ,)5cos(2 cmtx  B. ,)6/5cos(2 cmtx  C. ,)4/5cos(2 cmtx  D. ,)5cos(2 cmtx  . Ma de Cau Dap an 215 1 A 215 2 C 215 3 D 215 4 C 215 5 C 215 6 A 215 7 A 215 8 B 215 9 B 215 10 A 215 11 D 215 12 D 215 13 D 215 14 B 215 15 C 215 16 C 215 17 B 215 18 A 215 19 B 215 20 D 216 1 D 216 2 B 216 3 D 216 4 B 216 5 C 216 6 C 216 7 B 216 8 B 216 9 D 216 10 C 216 11 B 216 12 A 216 13 C 216 14 A 216 15 A 216 16 A 216 17 D 216 18 C 216 19 A 216 20 D Biên soạn và giảng dạy: Lê Trọng Duy - Mysite 4
Tài liệu liên quan