Trắc nghiệm về Liên kết gen

1. Trong trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi: A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản B. Các gen chi phối các tính trạng phải trội hoàn toàn C. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng của một cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đồng D. Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính 2. Việc lập bản đồ gen dựa trên kết quả nào sau đây? A. Phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân. B. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2. C. Đột biến chuyển đoạn để suy ra vị trí của các gen liên kết. D. Tần số hoán vị gen để suy ra khoảng cách tương đối của các gen trên NST.

doc7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3704 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm về Liên kết gen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trắc nghiệm về Liên kết gen 1. Trong trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi: A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản B. Các gen chi phối các tính trạng phải trội hoàn toàn C. Các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng của một cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đồng D. Không có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính 2. Việc lập bản đồ gen dựa trên kết quả nào sau đây? A. Phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân. B. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2. C. Đột biến chuyển đoạn để suy ra vị trí của các gen liên kết. D. Tần số hoán vị gen để suy ra khoảng cách tương đối của các gen trên NST. 3. Những đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ruồi giấm: A. Dễ nuôi và dễ thí nghiệm                            B.Thời gian sinh trưởng ngắn, đẻ nhiều C. Bộ nhiễm sắc thể ít                                       D. Ít biến dị 4. Ở ruồi giấm, bướm tằm, hiện tượng hoán vị gen xảy ra ở: A. Cơ thể cái                B. Cơ thể đực               C. Ở cả hai giới           D. 1 trong 2 giới 5. ở ruồi giấm hiện tương trao đổi chéo giữa các crômatit của cặp NST tương đồng xảy ra ở A. Cơ thể cái mà không xảy ở cơ thể đực       B. ở một trong hai giới C. Cơ thể đực mà ở cơ thể cái                           D. Cơ thể đực và cơ thể cái 6. Bệnh máu khó đông ở người được xác định bởi gen lặn h nằm trên NST giới tính X. Một người phụ nữ mang gen bệnh ở thể dị hợp lấy chồng khỏe mạnh thì khả năng biểu hiện bệnh của những đứa con họ như thế nào? A. 50% con trai bị bệnh.                                   B. 100% con trai bị bệnh C. 25% con trai bị bệnh                                   D. 12,5% con trai bị bệnh. 7. Trong lai phân tích cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen tần số hoán vị gen được tính dựa vào: A. Tần số của kiểu hình tương ứng với kiểu gen đồng hợp lặn B. Tổng tần số giữa một kiểu hình tạo bởi giao tử hoán vị gen và một kiểu hình tạo bởi giao tử không hoán vị C. Tổng tần số 2 kiểu hình tạo bởi giao tử không hoán vị D. Tổng tần số 2 kiểu hình tạo bởi các giao tử hoán vị 8. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của hiện tượng hoán vị gen A. Tần số hoán vị gen không vượt quá 50% B. Làm tăng khả năng xuất hiện các biến dị tổ hợp C. Bằng tổng tần số giao tử hoán vị D. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen 9. Điểm khác nhau cơ bản giữa quy luật phân li độc lập và quy luật liên kết gen hoàn toàn là: A. Vai trò của ngoại cảnh B. Tính chất của gen C. Vị trí của gen trên nhiễm sắc thể (NST) D. Vị trí của gen ở trong hai ngoài nhân 10. Để phát hiện ra quy luật kết gen, Moocgan đã thực hiện: A. Lai phân tích ruồi cái F1 của bố mẹ ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài và mình đen, cánh ngắn B. Cho F1 của bố mẹ ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài và mình đen, cánh ngắn tạp giao C. Lai phân tính ruồi đực F1 của bố mẹ ruồi mình xám, cánh dài và mình đen, cánh ngắn D. Lai phân tính ruồi đực F1 của bố mẹ ruồi thuần chủng mình đen, cánh ngắn và mình xám, cánh dài 11. Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn, với mỗi gen quy định 1 tính trạng, quan hệ giữa các tính trạng là trội hoàn toàn, tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình trong phép lai (ABD.abd)  x  (ABD.abd) sẽ có kết quả giống như kết quả của: A. Lai 2 tính trạng      B. tương tác gen         C. Gen đa hiệu             D. Lai 1 tính trạng 12. Đặc điểm nào dưới đây không phải là điểm tương đồng của quy luật phân li độc lập và quy luật liên kết gen hoàn toàn: A. Các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp qua thụ tinh B. Các gen không nằm trong tế bào chất C. Làm xuất hiện hiện tượng biến dị tổ hợp D. Các gen đều nằm trên nhiễm sắc thể (NST) 13. Hiện tượng di truyền nào làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật? A. Phân li độc lập      B. Liên kết gen             C. Hoán vị gen.           D. Tương tác gen. 14. Phương pháp lai nào giúp khẳng định một gen quy định 1 tính trạng bất kỳ nằm trên NST thường hay NST giới tính? A. Phân tích kết quả lai dựa trên xác suất thống kê. B. Lai trở lại đời con với các cá thể thế hệ bố mẹ. C. Lai phân tích. D. Hoán đổi vị trí của các cá thể bố mẹ trong các thí nghiệm lai. 15. Một ruồi giấm cái mắt đỏ mang một gen lặn mắt trắng nằm trên NST X giao phối với 1 ruồi giấm đực mắt đỏ sẽ cho ra F1 như thế nào ? A. 100% ruồi đực mắt trắng B. 50% ruồi cái mắt trắng C. 50% ruồi đực mắt trắng. D. 75% ruồi mắt đỏ, 25% ruồi mắt trắng ở cả cái và đực. 16. Đem lai 2 cá thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản được thế hệ F1. Đem lai phân tích F1. Kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng di truyền liên kết có hoán vị gen? A. 1 : 1 : 1 : 1               B. 9 : 3 : 3 : 1                C. 3 : 3 : 1 : 1               D. 9 : 6 : 1. 17. Đặc điểm nào dưới đây không phải là điểm tương đồng giữa quy luật hoán vị gen và quy luật phân li độc lập: A. Có thể dự đoán được kết quả lai B. Tạo biến dị tổ hợp C. Với F1 dị hợp về 2 cặp gen, F2 sẽ cho 9 loại kiểu gen khác nhau D. Với F1 dị hợp về 2 cặp gen sẽ cho 4 loại giao tử 18. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, hiện tượng tiếp hợp và trao chéo giữa các crômatit của các cặp NST tương đồng xảy ra ở: A. Kì sau giảm phân thứ I                                  B. Kì đầu của giảm phân thứ I C. Kì đầu của giảm phân thứ II                         D. Kì giữa của giảm phân thứ I 19. Ý nghĩa nào dưới đây không phải là của hiện tượng hoán vị gen: A. Đặt cơ sở cho việc lập bản đồ gen B. Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn lọc và tiến hóa C. Tái tổ hợp lại các gen quý trên các NST khác nhau của cặp tương đồng tạo thành nhóm gen liên kết D. Giải thích cơ chế của hiện tượng chuyển đoạn tương hỗ trong đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 20. Tại sao ở ruồi giấm đực không xảy ra hiện tượng trao đôỉ chéo giưã các crômatit của căp NST tương đồng trong giảm phân nhưng quá trình tạo giao tử vẫn xảy ra bình thường? A. Do qúa trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng xảy ra bình thường ở kì đầu của quá trình giảm phân I B. Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra ở kì đầu của quá trình giảm phân I C. Do quá trình tiếp hợp giữa các crômatit của cặp NST tương đồng vẫn xảy ra bình thường ở kì sau của quá trình giảm phân I D.Do quá trình phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng ở kì đầu của quá trình giảm phân I 21. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là gì? A. Hoán vị gen xảy ra như nhau ở giới đực và giới cái. B. Các gen nằm trên cùng 1 NST bắt đôi không bình thường trong kỳ đầu của giảm phân I. C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST. D. Trao đổi chéo giữa các cromatit trong NST kép tương đồng ở kỳ đầu giảm phân I 22. Phát biểu nào sau đây không đúng với tần số hoán vị gen? A. Tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen trên NST. B.Càng gần tâm động, tần số hoán vị càng lớn. C. Tỉ lệ nghịch với các lực liên kết giữa các gen trên NST. D. Không lớn hơn 50%. 23. Hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập có đặc điểm chung là: A. Các gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể đồng dạng B. Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp C. Làm xuất hiện biến dị tổ hợp D. Các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do 24. Đặc điểm nào dưới đây là không đúng khi nói về tần số hoán vị gen? A. Tần số hoán vị gen không quá 50%. B. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa các gen C. Được ứng dụng để lập bản đồ gen. D. Tần số hoán vị gen càng lớn, các gen càng xa nhau 25. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập A. Các gen phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do B. Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp C. Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng. D. Làm xuất hiện biến dị tổ hợp 26. Trong tự nhiên ở những đối tượng nào dưới đây hiện tượng hoán vị gen chỉ có thể xảy ra ở một trong hai giới A. ruồi giấm                B. đậu Hà lan               C. bướm tằm                 D. A và C 27. Việc lập bản đồ gen được hình thành trên nguyên tắc: A. Căn cứ vào kết quả lai phân tích cá thể trội B. Tự thụ hoặc tạp giao C. Dựa vào hiện tượng phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân D. Dựa vào tần số hoán vị gen để suy ra vị trí tương đối của các gen trên nhiễm sắc thể (NST) 28. Sự khác nhau cơ bản giữa quy luật hoán vị gen và phân li độc lập xảy ra do: A. Hoạt động của các NST trong quá trình giảm phân B. Hiện tượng chuyển đoạn nhiễm sắc thể (NST) do đột biến cấu trúc C. Sự tác động qua lại giữa các gen trong cặp alen D. Sự tổ hợp tự do của các NST trong  quá trình thụ tinh 29. Tỉ lệ 3 : 1 đều có xuất hiện trong trường hợp một gen quy định nhiều tính trạng và trường hợp các gen liên kết hoàn toàn. Để có thể phân biệt được hai hiện tượng này người ta căn cứ vào: A. Trường hợp các gen liên kết hoàn toàn có thể xảy ra hiện tượng hoán vị gen B. Lai phân tính cá thể dị hợp tử C. Khi bị đột biến, trong trường hợp 1 gen quy định nhiều tính trạng, tất cả các tính trạng đều bị thay đổi, trong trường hợp liên kết gen hoàn toàn chỉ có một tính trạng bị thay đổi D. Thực hiện việc lai thuận nghịch, dựa vào kết quả lai để phân biệt 30. Căn cứ vào tần số hoán vị gen, người ta có thể xác định được điều nào sau đây? A. Vị trí và khoảng cách tương đối giữa các gen trên cùng 1 lôcut. B. Vị trí tương đối và kích thước của các gen trên cùng 1 NST. C. Vị trí và khoảng cách tương đối giữa các gen trên cùng 1 NST. D. Vị trí và khoảng cách tuyệt đối giữa các gen trên cùng 1 NST 31. Đặc điểm nào dưới đây không phải là của nhiễm sắc thể (NST) thường: A. Tồn tại nhiều cặp đồng dạng B. Các cặp NST trong bộ NST của mỗi tế bào đều đồng nhất về hình dạng và kích thước C. Giống nhau ở cả hai giới D. Mang các gen quy định tính trạng thường 1. C 2. D 3. D 4. D 5.  A 6.  A 7. D 8. D 9. C 10. D 11. D 12. C 13.  B 14. D 15. C 16. C 17. C 18.  B 19. D 20.  B 21. D 22.  B 23. C 24.  B 25. D 26. D 27.  A 28.  A 29. C 30. C 31.  B
Tài liệu liên quan