Triết học Mác - Lênin - Phân tích hàng hóa sức lao động và sự khác nhau giữa hàng hóa này với hàng hóa thông thương

Câu 7: Phân tích hang hóa sức lao động và sự khác nhau giữa hang hóa này với hang hóa thong thường? Trả lời: Để giải quyết mâu thuẫn của công thức chung của tư bản, cần tìm trên thị trường một loại hàng hóa mà việc sử dụng nó có thể tạo ra được giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó. Hàng hóa đó là hàng hóa sức lao động Sức lao động, sự chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa.Sức lao động là toàn bộ những năng lực (thể lực và trí lực) tồn tại trong một con người và được người đó sử dụng vào sản xuất. Sức lao động là cái có trước, còn lao động chính là quá trình sử dụng sức lao động. Trong mọi xã hội, sức lao động là yếu tố của sản xuất, nhưng sức lao động chỉ trở thành hàng hóa khi có hai điều kiện sau đây: Thứ nhất, người lao động phải được tự do về thân thể, có quyền sở hữu sức lao động của mình và chỉ bán sức lao động ấy trong một thời gian nhất định. Thứ hai, người lao động không có tư liệu sản xuất cần thiết để tự mình đứng ra tổ chức sản xuất nên muốn sống chỉ còn cách bán sức lao động cho người khác sử dụng. Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động. Giống như mọi hàng hóa khác, hàng hóa sức lao động cũng có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng. Giá trị của hàng hóa sức lao động cũng do số lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra nó quyết định. Giá trị sức lao động được quy về giá trị của toàn bộ các tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động, để duy trì đời sống của công nhân làm thuê và gia đình họ. Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động thể hiện ở quá trình tiêu dùng (sử dụng) sức lao động, tức là quá trình lao động để sản xuất ra một hàng hóa, một dịch vụ nào đó. Trong quá trình lao động, sức lao động tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó; phần giá trị dôi ra so với giá trị sức lao động là giá trị thặng dư. Đó chính là đặc điểm riêng có của giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động. Đặc điểm này là chìa khoá để giải quyết mâu thuẫn trong công thức chung

doc2 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 11384 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Triết học Mác - Lênin - Phân tích hàng hóa sức lao động và sự khác nhau giữa hàng hóa này với hàng hóa thông thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 7: Phân tích hang hóa sức lao động và sự khác nhau giữa hang hóa này với hang hóa thong thường? Trả lời: Để giải quyết mâu thuẫn của công thức chung của tư bản, cần tìm trên thị trường một loại hàng hóa mà việc sử dụng nó có thể tạo ra được giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó. Hàng hóa đó là hàng hóa sức lao động Sức lao động, sự chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa.Sức lao động là toàn bộ những năng lực (thể lực và trí lực) tồn tại trong một con người và được người đó sử dụng vào sản xuất. Sức lao động là cái có trước, còn lao động chính là quá trình sử dụng sức lao động. Trong mọi xã hội, sức lao động là yếu tố của sản xuất, nhưng sức lao động chỉ trở thành hàng hóa khi có hai điều kiện sau đây: Thứ nhất, người lao động phải được tự do về thân thể, có quyền sở hữu sức lao động của mình và chỉ bán sức lao động ấy trong một thời gian nhất định. Thứ hai, người lao động không có tư liệu sản xuất cần thiết để tự mình đứng ra tổ chức sản xuất nên muốn sống chỉ còn cách bán sức lao động cho người khác sử dụng. Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động. Giống như mọi hàng hóa khác, hàng hóa sức lao động cũng có hai thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng. Giá trị của hàng hóa sức lao động cũng do số lượng lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra nó quyết định. Giá trị sức lao động được quy về giá trị của toàn bộ các tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động, để duy trì đời sống của công nhân làm thuê và gia đình họ. Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động thể hiện ở quá trình tiêu dùng (sử dụng) sức lao động, tức là quá trình lao động để sản xuất ra một hàng hóa, một dịch vụ nào đó. Trong quá trình lao động, sức lao động tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó; phần giá trị dôi ra so với giá trị sức lao động là giá trị thặng dư. Đó chính là đặc điểm riêng có của giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động. Đặc điểm này là chìa khoá để giải quyết mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản đã trình bày ở trên. Cũng giống như mọi hàng hóa khác hàng hóa sức lao động cũng có hai thuộc tính : giá trị và giá trị sử dụng Gía trị hàng hóa sức lao động : + Giống như các giá trị khác , giá trị hàng hóa sức lao động cững do thời gian lao động xh cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động quyết định + Sức lao động chỉ tồn tại những năng lực sống của con người . Muốn tái sản xuất ra năng lực đó , người công nhân phải tiêu dùng một lượng tư liệu sinh hoạt nhất định . Ngoài ra người lao động còn phải thỏa mãn những nhu cầu của gia đình và con cái anh ta nữa . Chỉ có như vậy ,thì sức lao động mới đc sản xuất và tái sản xuất ra một cách liên tục giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động + Gía trị sử dụng hàn hóa sức lao động thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao động , tức là quá trình lao động của người công nhân + Như vậy giá trị sử dung của hàng hóa sức lao động có tính chất đặc biệt , nó là nguồn gốc sinh ra giá trị , tức là nó có thể tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó .Đây chính là chìa khóa giải quyết mâu thuẫn công thức chung của tư bản . + Mục đích của các nhà tư bản : mún giá trị mới được sang tạo phải lớn hơn giá trị sức lao động và đó chính là giá trị thăng dư mà nhà tư bản sẽ chiếm đoạt Sự khác nhau của hàng hóa sức lao động so vơi hàng hóa thông thường : + là hàng hóa đặc biệt giá trị hàng hóa sức lao động khác với hàng hóa thông thường ở chổ nó bao gồm ở cả yếu tố tinh thần và lịch sử yếu tố tinh thần : ngoài những nhu cầu về vật chất , người công nhân còn có những nhu cầu về tinh thần , văn hóa yếu tố lịch sử : nhu cầu của con người phụ thuộc hoàncảnh lịch sủ của mỗi nước ở từng thời kỳ , đồng thời nó cũng phụ thuộc cả vào điều kiện địa lý , khí hậu của nước ta + Mặt dù bao hàm cả yếu tố tinh thần và lịch sử nhưng đối với mỗi một nước nhất định , thì quy mô những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho người lao động là một đại lượng nhất định , do đó có thể xát định đc lượng giá trị sức hàng hóa lao động do những bộ phận sao đây hợp thành ; * Một là ; giá trị những tư liệu sinh hoạt về vật chất và tinh thần cần thiết để tái sản xuất sức lao động, duy trì đời sống của bản thân người công nhân * Hai là : Hai là : giá trị những tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho con cái của người công nhân * Ba là : phí tổn đào tạo của người công nhân + Gía trị sử dụng hay tiêu dùng của hàng hóa sức lao động khác với quá trình tiêu dùng hàng hóa tiêu dùng ở chổ ; Đối với hàng háo thông thường quá trình tiêu dùng hay sử dụng thì cả giá trị lẫn giá trị sử dụng của nó đều tan biến theo thời gian Đối với hàng hóa sức lao động , quá trình tiêu dùng chính là quá trình sản xuất ra mới loại hàng hóa nào đó đồng thời là quá trình tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân hàng hóa sức lao động . Phần lớn đó là giá trị thặng dư mà nhà tư bản sẽ chiếm đoạt
Tài liệu liên quan