Truyền thông đại chúng

Khái niệm truyền thông đại chúng Đặc trưng của truyền thông đại chúng Xu thế của truyền thông dại chúng và phương tiện truyền thông đại chúng; Chức năng của truyền thông đại chúng

ppt15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1510 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Truyền thông đại chúng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khái niệm Truyền thông đại chúngKhái niệm truyền thông đại chúngĐặc trưng của truyền thông đại chúngXu thế của truyền thông dại chúng và phương tiện truyền thông đại chúng;Chức năng của truyền thông đại chúngTruyền thông đại chúng là gì? – nhìn từ góc độ mô tả TruyÒn th«ng ®¹i chóng lµ c¸ch thøc truyÒn ®¹t th«ng tin: th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt (như ®µi ph¸t thanh, truyÒn hình, các Ên phÈm, phim ảnh, băng, ®Üa, m¹ng internet);®Õn ®¸m ®«ng c«ng chóng ph©n t¸n; nh»m môc ®Ých cñng cè hoÆc thay ®æi nhËn thøc, quan ®iÓm hµnh vi cña hä ®èi víi c¸c vÊn ®Ò kh¸c nhau trong ®êi sèng x· héi. Truyền thông đại chúng là gì? Nhìn từ góc độ bản chất Truyền thông đó là một quá trình giao tiếp nhằm tạo lập một cách hiểu chung về vấn đề được đề cập.Thế nào là một hành động truyền thông?Thế nào là truyền thông đại chúng?Các mặt của giao tiếpMặt tương tác (Interactive)Mặt cảm nhận (perceptive) Mặt thông tin (Informative)So sánh:“Quá trình thông tin” và “Quá trình truyền thông”;“Truyền thông đại chúng” và “phương tiên truyền thôngđại chúng”;Truyền thông đại chúng và “báo chí”Các dấu hiệu đặc trưng của truyền thông đại chúng truyền thốngTrong quá trình truyền thông đại chúng:Các tài liệu, văn bản truyền thông được sản xuất để sử dụng trong một thời hạn ngắn; vàĐược những tổ chức chính thức sản xuất ra với công nghệ phát triển;Nhờ sự hỗ trợ của các loại kỹ thuật truyền thông khác nhau;Có tiềm năng tác động đồng loạt tới một số lượng lớn công chúng mà đối với nhà truyền thông là vô danh;Mang tính đại chúng, có nghĩa là không giới hạn sự tiếp cận;Được truyền theo một hướng, có nghĩa là nhà truyền thông và người nhận tin không thể thay đổi vai trò. Đây là quan hệ bất đối xứng mà lợi thế nghiêng về phía nhà truyền thông;Mang tính gián tiếp (không có phản hồi trực tiếp); cùng vớiTính chu kỳ của việc sản xuất thông tin; vàCác tư liệu truyền thông được cung cấp mang tính liên tục.Những ®Æc tr­ng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng (Về kênh dẫn truyền)TÝnh gi¸n tiÕp cña truyÒn th«ng ®¹i chóng Nhà truyền thôngCông chúngPhương tiện kỹ thuậtNhững ®Æc tr­ng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng (Về nhà truyền thông)TÝnh cøng nh¾c cña viÖc chuyÓn ®æi vai trß giao tiÕp TÝnh tËp thÓ của nhà truyền thôngNhững ®Æc tr­ng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng (Về thông tin)TÝnh chu kú cña th«ng tin TÝnh ®Þnh h­íng cña th«ng tin trong truyÒn th«ng ®¹i chóngNhững ®Æc tr­ng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng (Về công chúng)TÝnh ®¹i chóng cña c«ng chóng. TÝnh ph©n t¸n cña c«ng chóng: vÒ kh«ng gian, thêi gian, nh©n khÈu x· héi. TÝnh v«nh©n x­ng cña c«ng chóng: VÊn ®Ò “giao tiÕp mê”.Những xu h­íng ph¸t triÓn cña c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng Xu h­íng phi ®¹i chóng ho¸ truyÒn th«ng ®¹i chóng Xu h­íng th­¬ng m¹i hãa cña truyÒn th«ng ®¹i chóngSố hóa (tương tác hóa)Toàn cầu hóaChøc năng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng Cấp độ hệ thống: Chøc năng x· héiCấp độ nhóm: Chøc năng t©m lý x· héiCấp độ cá nhân: Chøc năng t©m lýChøc năng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng Chức năng xã hộiLà công cụ của giai cấp lãnh đạo Liên kết xã hộiTổ chức, cổ động, tuyên truyềnGiáo dục, xã hội hóaHình thành và phản ánh DLXHChøc năng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng Chức năng tâm lý xã hộiĐịnh hướng xã hội Quan hệ giữa cá nhân và xã hộiVấn đề hiện thực bậc 1 và bậc 2Liên kết xã hộiQuan hệ cá nhân - nhómNhu cầu liên kếtTương tác xã hội Quan hệ cá nhân với cá nhânCác chủ thể của tương tácChøc năng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng Chức năng tâm lýGiải tríGiải toả tình cảmGiải toả những căng thẳng thần kinhCác hình thức giải tríTự khẳng địnhCủng cố quan điểm đã có Thay đổi quan điểm
Tài liệu liên quan